ПСАЛМИ – ЧИТАТЕЛСКИ ДНЕВНИК

 1) Жанр (тип)

2) Първоначален „sitz im leben” (ситуация в живота, която е предизвикала написването на псалома)

3) Кратък план на съдържанието

4) Прозрение за псалома от неговото място в канона

5) Как ми говори този псалом в моята конкретна ситуация?

 1  2 – Редакторски псалми

3  4 

5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 21  22 

23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41 

 

42  43  44  45  46  47  48  49 – Псалми на Кореевите синове

50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60 61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72 

  КНИГА ПЪРВА: ПСАЛМИ 1-41

 Псалом 1 ПЪТЯТ НА ПРАВЕДНИТЕ И ПЪТЯТ НА НЕЧЕСТИВИТЕ      индекс

 • 1. Мъдрост/„тора”-псалом
 • 2. –
 • 3. План

1. Блаженият човек и неговия просперитет 1:1-3

2. Нечестивият и неговата участ 1:4-6

 • 4. Редакторски псалом – няма надпис

Псалом 1, 19, 119 са псалми на мъдрост; напомня на Исус Навин 1:8

 • 5. Насърчава ме да чета, да размишлявам и се покорявам на Божието Слово

 Псалом 2 КОРОНАЦИЯТА НА БОЖИЯ ПОМАЗАНИК     индекс

 • 1. Царски/месиански псалом
 • 2. Предполага някакъв бунт срещу царя
 • 3. План

1. Бунтът на народите 2:1-3

2. Божият отговор 2:4-6

3. Божието постановление за Помазаникът му 2:7-9

4. Увещанието на псалмистът към народите 2:10-12

 • 4. Редакторски псалом – няма надпис. Това, че Псалом 2 завършва по същия начин по който започва Псалом 1 (инклюзио) – с блаженство – обособява първи и втори псалом като една смислова единица. Това ни кара да мислим, че Първи и Втори псалми служат като едно общо въведение към цялата книга Псалми. Посланието на тези два псалома съответстват на завършека на Малахия и на целия Стар Завет – „очаквайте Месия, а докато Той дойде – изпълнявайте Словото Ми”.

Цитиран е в Новия Завет:

2:1-2 (LXX) — Деяния 4:25-26;

2:7 — Деяния 13:33; Евреи 1:5; 5:5

 • 5. Бунтът срещу Божият помазаник е Бунт срещу самия Бог. Всеки такъв бунт е естествено обречен на провал.

Псалом 3 ПОБЕДА ПРЕД ЗАПЛАХА ОТ ПОРАЖЕНИЕ      индекс

 • 1. Индивидуален плач
 • 2. Надписът на псалома го свързва с бунта на Авесалом. Юдеите са го казвали като вечерна молитва.
 • 3. План

1. Настоящата опасност 3:1-2

2. Увереността в Господа 3:3-6

3. Молитва за пълна победа 3:7-8

4.

5. Сънят пред лицето на поражението говори за пълно упование в Бога.

 

Псалом 4 ВЕЧЕРНА МОЛИТВА ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ      индекс

 • 1. Индивидуален плач
 • 2. –
 • 3. План

1. Молитва към Бога 4:1

2. Предупреждение към враговете 4:2-5

3. увереност в Господа 4:6-8

 • 4.

4:4 (LXX) — Ефесяни 4:26

 • 5. Хората могат да ни обвиняват лъжливо, но ако имаме чиста съвест, за нас ще бъде важно Божието одобрение и ще имаме радост и спокойствие в сърцето си

 

Псалом 5 СУТРИННА МОЛИТВА ЗА ВОДИТЕЛСТВО      индекс

 • 1. Индивидуален плач
 • 2. -?

Тази молитва по един старозаветен начин казва: “Да дойде твоето царство… – сега.”.

 • 3. План

1. Молитва за това молителят да бъде чут от Бога 5:1-3

2. Хваление към Бога за Неговата святост 5:4-7

3. Молитва за водителство 5:8-12

 • 4.

5:9 (LXX) Римляни 3:13

 • 5. Говори за вредата от фалша и лъжите в нашата култура.

 

Псалом 6 МОЛИТВА ЗА БОЖИЯТА МИЛОСТ      индекс

 • 1. Индивидуален плач
 • 2. Молитва от болен човек за изцеление
 • 3. План

1. Молитва за облекчение от болките – физически и духовни 6:1-3

2. Молитва за спасение 6:4-5

3. Плач поради болестта 6:6-7

4. Увереност във възстановяването 6:8-10

 • 4. Употребявал се е по време на Великденските пости и Страстната седмица.
 • 5. Бог изцелява всичките ми болести.

 

Псалом 7 СПРАВЕДЛИВО ВЪЗДАЯНИЕ ЗА НЕЧЕСТИЕТО      индекс

 • 1. Индивидуален плач
 • 2. „поради думите на вениаминеца Хус”
 • 3. План

1. Молба за избавление 7:1-2

2. Настояване за невинност 7:3-5

3. Апел за съд и въздаяние 7:6-9

4. Описание на несправедливостта 7:10-17

5. Обещание за хваление 7:17

 • 4. –
 • 5. „Господи Боже мой, на Тебе уповавам”

 

Псалом 8 БОЖИЯТА СЛАВА И ЧОВЕШКОТО ГОСПОДСТВО      индекс

 • 1. Химн
 • 2. За първия певец на гетския инструмент
 • 3. План

1. Въвеждащо размишление за Божието величие 8:1-2

2. Мястото на човека в Божието творение 8:3-8

3. Заключително размишление за Божието величие 8:9

 • 4. Израз на богословието на суверена, което е характерен белег на Псалтира.

8:3 (LXX) Матей 21:16;

8:4-6 (LXX)  Евреи 2:6-8;

8:6  1 Коринтяни 15:27

 • 5. Божието величие се състои в това, че в своята безкрайна слава и всемогъщество Той се вижда и в това, че той взема нещо крехко и малко като направения от пръст човек и го поставя да бъде господар над всичкото Му творение.

 

Псалом 9 ХВАЛЕНИЕ ЗА ПОБЕДА НАД ВРАГОВЕТЕ      индекс

 • 1. Индивидуален плач
 • 2. Ситуацията отразява обществото след плена
 • 3. План

1. Хваление за праведно отсъждане 9:1-12

2. Апел за настоящо освобождение 9:13-20

 • 4. Акростичен псалом свързан с Псалом 10
 • 5. „Ти, Който ме дигаш от портите на смъртта; За да разкажа всичко, поради което Ти си за хвалене, В портите на Сионовата дъщеря, И за да се радвам заради спасителната Ти помощ.”

 

Псалом 10 МОЛБА ЗА БОЖИЯ СЪД      индекс

 • 1. Индивидуален плач
 • 2.
 • 3. План

1. Описание на нечестивия 10:1-11

2. Призив за въздаяние 10:12-18

 • 4. Акростичен псалом, свързан с псалом 9;

10:7 (LXX) Римляни 3:14

 • 5. „Стани, Господи; Боже, издигни ръката Си!”

 

Псалом 11 ГОСПОД ИЗПИТВА ЧОВЕШКИТЕ ЧАДА       индекс

 • 1. Индивидуален плач
 • 2. –
 • 3. План

1. Вътрешната борба в сърцето на праведния 11:1-3

2. Бог въздава за праведния 11:4-7

 • 4. –
 • 5. „праведният Бог обича правдата; праведният човек ще гледа лицето Му”

 

Псалом 12 ЧИСТИТЕ ДУМИ НА ГОСПОД      индекс

 • 1. Индивидуален плач
 • 2. За първия певеца на осмострунна арфа
 • 3. План

1. Божиите истинни думи и човешките лъжливи думи

4. По подобен начин пророците оплакват нечестието в тяхното общество.

5. В такива времена се обръщай към Господ в молитва и уповавай на Неговите обещания. Той ще те закриля и ще те пази от това поколение до века.

 

Псалом 13  МОЛИТВА ЗА ОТГОВОР ОТ БОГА – СЕГА    индекс

 • 1. Индивидуален плач
 • 2. Давидов Псалом
 • 3. План

1. Плач за прекалено дълго продължило страдание 13:1-2

2. Молитва за неотложен отговор 13:3-4

3. Упование в Бог за евентуалния отговор 13:5-6

 • 4. Показен модел на плачевен псалом
 • 5. Учи ни как да се молим.

 

Псалом 14 ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА НЕЧЕСТИВИТЕ      индекс

 • 1. Поучение
 • 2. В края на псалома има пожелание за завръщане от плена (ст.7)
 • 4. План

1. Повсеместното отклоняване от истината и доброто на беззаконниците 14:1-3

2. Бог защитава праведните от беззаконните 14:4-6

3. Копнеж за завръщане от плен 14:7

4. Псалом 53 – Елохимски псалтир (Псалми 42-83)

14:1-3  Римляни 3:10-12

5. Атеизмът води до увеличаването на моралната поквара на човека.

 

Псалом 15 ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА БЛАГОЧЕСТИВИТЕ               индекс

 • 1. Поучение
 • 2. В литургия при портите на храма
 • 3. План

1. Въпросът за това кой е угоден на Бога 15:1

2. Характеристики на угодния на Бога човек 15:2-5

 • 4. Интересно е това, че е поставен точно след Псалом 14, който говори за характеристиките на нечестивите. Така между двата псалома се създава един много показателен контраст
 • 5. Бог обича праведния.

 

Псалом 16 БОГ Е ДОБЪР БОГ      индекс

 • 1. Псалом на увереност
 • 2. Може би е е бил използван като литургия при влизане в храама.
 • 3. План

1. Благодарност към Бога за това, което Той е 16:1-8

2. Увереност в бъдещо освобождение 16:9-11

 • 4.

16:8-11 Деяния 2:25-28

16:10 Деяния 2:31

16:10 (LXX) Деяния 13:35

 • 5. „Ще ми изявиш пътя на живота”.

 

Псалом 17 „СКРИЙ МЕ ПОД СЯНКАТА НА КРИЛАТА СИ”        индекс

 • 1. Индивидуален плач
 • 2. –
 • 3. План

1. Доводи за праведност 17:1-7

2. Молба за защита 17:8-9

3. Описание на нечестивите 17:10-15

 • 4. –
 • 5. Бог избавя праведния от нечестивия. „Като се събудя, ще се наситя от изгледа Ти!”

 

Псалом 18 БЛАГОДАРНОСТ ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ БОГА     индекс

 • 1. Индивидуално благодарение
 • 2. След освобождението на Давид от Сауловата ръка (ст.1)
 • 3. План

1. Божият характер 18:1-3

2. Божието освобождение 18:4-20

3. Божиите благословения 18:21-50

 • 4. —

2 Царе 22

18:49 Римляни 15:9

 • 5. Окончателният триумф на спасението

 

Псалом 19 ДЕЛАТА И ДУМИТЕ НА БОГА      индекс

 • 1. Мъдрост/”тора”-псалом
 • 2. –
 • 3. План

1. Откровение чрез природата 19:1-6

2. Откровение чрез писанията 19:7-11

3. Молитва за очистване 19:12-14

4. Подобен на псалом 1 и 119 – интересно, че следващият след него е отново царски псалом – така както след Псалом 1 (мъдрост) следва Псалом 2 (царски)

– Естествено откровение – Римляни 1:20 ;

19:4 (LXX) – Римляни 10:18

5. Очисти ме от тайните грехове!

 

Псалом 20 НЕ УПОВАВАЙ В КОЛЕСНИЦИ И КОНЕ, А В БОГА!     индекс

 • 1. Химн – царски/месиански псалом
 • 2. –
 • 3. План

1. Пожелания към царя 20:1-5

2. Източникът на увереността, че пожеланията ще бъдат изпълнени 20:6-8

3. Пожелание на хората за самите тях 20:9

 • 4. Този псалом учи църквата да се моли за онези, които са на във властта.
 • 5. Спасението принадлежи на Господа.

 

Псалом 21 ТРИУМФЪТ НА ЦАРЯ      индекс

 • 1. Химн
 • 2. –
 • 3. План

1. Благодарност за отговорените молитви за царя 21:1-7

2. Увереност в Божията намеса в бъдещи схватки с врагове и заговорници  21:8-12

3. Обрек за хваление 21:13

 • 4. Като че ли в този 21 Псалом Бог отговаря на молитвите на царя от Псалом 20. Вероятно се е използвал при церемонии на възцаряване
 • 5. “Издигни се, Господи със силата Си!”

 

Псалом 22 БОЖЕ МОЙ, БОЖЕ МОЙ, ЗАЩО СИ МЕ ОСТАВИЛ?     индекс

 • 1. Индивидуален плач
 • 2. –
 • 3. План

1. Безизходица и вяра 22:1-10

Давидовата безизходица и Божията вярност към предците му 22:1-5

Давидовото унижение и Божията вярност към него 22:6-10

2. Врагове и изтощение 22:11-18

Описание на Давидовите врагове и агония 22:12-15

Повторение на описанието на Давидовите врагове и агония 22:16-18

3. Молитва за освобождение от смърт 22:19-21

4. Хваление и окуражение 22:22-31

 • 4. Цитиран на няколко места в Новия Завет; Говори за вътрешните преживявания на Христос на кръста. Може да се нарече съответно описание на Исая 53, само че дадено от 1 лице единствено число.

22:1 Матей 27:46; Марко 15:34

22:8 Матей 27:43

22:18 Йоан 19:24

22:22 Евреи 2:12

 • 5. Подходящ за Господна вечеря.

 

Псалом 23 ПСАЛОМ ЗА БОЖЕСТВЕНИЯ ПАСТИР                индекс

 • 1. Псалом на увереност (изповед на вяра)
 • 2. –
 • 3. План

1. Бог като водач 23:1-4

2. Бог като защитник (снабдител) 23:5

3. Откликът на вярващия 23:6

 • 4. –
 • 5. “Нямам нужда от нищо…”

 

Псалом 24 ЦАРЯТ НА СЛАВАТА     индекс

 • 1. Царски/месиански псалом
 • 2. Отразява церемониално шествие
 • 3. План

1. Възкачване към светилището 24:1-6

2. Влизането на Царя 24:7-10

 • 4.

24:1 1 Коринтяни 10:26

 • 5. Бог е собственикът на всичко, на целия свят.

 

Псалом 25 АКРОСТИЧНА МОЛИТВА-ПОУЧЕНИЕ                        индекс

 • 1. Обществен плач
 • 2. –
 • 3. План

1. Молба за прошка и водителство 25:1-7

Ст.6-7 Виждаме интересен хиазъм – помни – недей помни – помни

2. Повторение на молбата 25:8-22

 • 4. Молитва за изкупление от бедите на Израил
 • 5. “Към тебе, Господи, издигам душата си…”

 

Псалом 26 “ИЗСЛЕДВАЙ МЕ ГОСПОДИ, И ИЗПИТВАЙ МЕ”      индекс

 • 1. Индивидуален плач
 • 2. –
 • 3. План

1. Заявление за непорочност 26:1-3

2. Доказателства за непорочността 26:4-8

3. Молитва за възнаграждение на непорочността 26:9-12

 • 4.
 • 5. „В събранията ще благославям Господа!”

 

Псалом 27 УПОВАЙ НА ГОСПОДА И НЕ БОЙ СЕ!              индекс

 • 1. Личен псалом на увереност
 • 2.
 • 3. План

1. Увереност независимо от заплахата и опасността 27:1-3

2. Източникът на защита, сигурност, спокойствие и безопасност 27:4-6

3. Молитва за незабавна помощ 27:7-14

 • 4.
 • 5. “Лицето ти ще търся, Господи.”

 

Псалом 28 РАДОСТ ПОРАДИ ОТГОВОРЕНА МОЛИТВА   индекс

 • 1. Индивидуален плач
 • 2. –
 • 3. План

1. Спешен вик за освобождение 28:1-4

2. Уверено хваление за Божието освобождение 28:5-8

3. Крайна молба за освобождение 28:9

 • 4. —
 • 5. „Благословен да е Господ, Защото послуша гласа на молбите ми!”

 

Псалом 29 МОЩНИЯТ ГОСПОДЕН ГЛАС    индекс

 • 1. Химн
 • 2. Често се е употребявал през първата неделя след Богоявление. Славословие на небето.
 • 3. План

1. Призив за хваление на Яхве 29:1-2

2. Причини за хвалението на Яхве 29:3-9

3. Суверенитетът на Яхве 29:10-11

 • 4. —
 • 5. „Слава на Господа, създателят на небето и на земята!”

 

Псалом 30 ХВАЛЕНИЕ ЗА ДРАМАТИЧНО ОСВОБОЖДЕНИЕ     индекс

 • 1. Индивидуална благодарност
 • 2. При посвещението на Давидовия дом, бил е използван на празника на освещението на храма от Юда Макавей през 165 г. пр. Хр.
 • 3. План

1. Давидовото освобождение от Божието наказание 30:1-5

2. Причината за Божието наказание на Давид 30:6-7

3. Молитвата на Давид в бедствието му 30:8-10

3. Давидовата благодарност за Божията милост 30:11-12

 • 4. —
 • 5. „Ще те превъзнасям, Господи!”

 

Псалом 31 “ДЕРЗАЙТЕ!”     индекс

 • 1. Индивидуален плач
 • 2.
 • 3. План

1. Давидовият вик за спасение 31:1-2

2. Давидовата увереност в Божията любов 31:3-8

3. Давидовият плач в утеснението в което се намира 31:9-13

4. Давидовата молитва за освобождение 31:14-18

5. Давидовата хвала към Бога 31:19-22

6. Давидовото увещание към благочестивите 31:23-24

 • 4. Канонична връзка към Еремия 20:10,18; 17:18.

31:5 Лука 23:46

 • 5. “Господ пази верните.”

 

Псалом 32 БЛАЖЕНСТВОТО НА ОПРОЩЕНИЕТО                       индекс

 • 1. Поучение
 • 2. –
 • 3. План

1. Блаженството на опрощението 32:1-2

2. Наказанието на непокаялия се 32:3-5

3. Съветът на опростения 32:6-11

 • 4. –

32:1-2 Римляни 4:7-8

 • 5. „Господ не вменява беззаконие.”

 

Псалом 33 ГОСПОД НАБЛЮДАВА ВСИЧКИ ЧОВЕШКИ ДЕЛА   индекс

 • 1. Химн
 • 2.
 • 3. План

1. Призив да се хвали Господ изкусно 33:1-3

2. Причини да хвалим Господа 33:4-19

3. Едно свежо посвещение за упование на Господа 33:20-22

 • 4. Битие 1 ; Псалом 19
 • 5. „В Него ще се весели сърцето ми, понеже на Неговото свято име уповах.”

 

Псалом 34 ВКУСЕТЕ И ВИЖТЕ, ЧЕ ГОСПОД Е БЛАГ!       индекс

 • 1. Индивидуално благодарение – акростичен Псалом
 • 2. Когато Давид се представи на луд пред Авимелех
 • 3. План

1. Божията благост към людете Му 34:1-10

2. Божието благословение на праведния 34:11-22

 • 4. Псалом 25;

34:12-16 1 Петрово 3:10-12

 • 5. Трябва да бъда праведен

 

Псалом 35 МОЛБА ЗА БОЖИЯ НАМЕСА    индекс

 • 1. Индивидуален плач
 • 2.
 • 3. План

1. Молба за избавление 35:1-10

2. Оплакване от несправедливата съпротива 35:11-18

3. Молба за въздаване на справедливост 35:19-28

 • 4. Когато човек се нуждае от отмъщение (мъздовъздаване).

35:19 Йоан 15:25

 • 5. Бог избави сиромаха и немощния от по-силния от него и от грабителя му (ст.10).

 

Псалом 36 ПРЕВЪЗХОДНОТО МИЛОСЪРДИЕ НА БОГА    индекс

 • 1. Индивидуален плач
 • 2.
 • 3. План

1. Откровение относно нечестивия 36:1-4

2. Размишление относно Господ 36:5-9

3. Молба относно бъдещето 36:10-12

 • 4. Употребявал се е на Велики понеделник.

36:1 Римляни 3:18

 • 5. „Правдата Ти е като великолепните планини… В твоята светлина ще видим светлина”

 

Псалом 37 “УСПОКОЙ СЕ В ГОСПОДА!”   индекс

 • 1. Поучение
 • 2.
 • 3. План

1. Призив за продължаване на упованието в Господа 37:1-8

2. Уверение за справедливо наказание на злотворците 37:9-22

3. Увереност в Божията грижа за праведните 37:23-31

4. Конфликтът между праведния и нечестивия 37:32-40

 • 4. Псалом 1, 11, 12.
 • 5. „Праведните ще наследят земята”.

 

Псалом 38 ТЕЖКОТО БРЕМЕ НА ГРЕХА    индекс

 • 1. Индивидуален плач
 • 2.
 • 3. План

1. Божиите дисциплинарни мерки 38:1-12

2. Надеждата на псалмопевеца 38:13-22

 • 4. Използвал се е по време на Великденските пости и Страстната седмица Псалом.6; Исая 1:5-6
 • 5. „Да ме не оставиш, Господи; Боже мой да се не отдалечиш от мене!” (ст.21)

 

Псалом 39 „ДАЙ МИ ДА ЗНАЯ КОЛКО СЪМ КРАТКОВРЕМЕНЕН!”  индекс  

 • 1. Индивидуален плач
 • 2. –
 • 3. План

1. Премълчаване в присъствието на нечестивия 39:1-3

2. Плач за краткостта на човешкия живот 39:4-6

3. Молитва за очистване от беззаконията 39:7-11

4. Молитва за това плачът ни да бъде чут 39:12-13

 • 4. Йов, Псалом 90; Исая 40:6-8
 • 5. “Надеждата ми е на тебе, Господи!”

 

Псалом 40 НАСЛАДА ВЪВ ВЪРШЕНЕТО НА БОЖИЯТА ВОЛЯ   индекс

 • 1. Индивидуален плач
 • 2. Спасителна история на Израел
 • 3. План

1. Благодарност за спасението 40:1-10

2. Молитва за спасение 40:11-17

 • 4. Псалом 70; Исая 40-55

40:6-8 Евреи 10:5-7

 • 5. “Драго ми е, Боже мой, да изпълнявам твоята воля!”

 

Псалом 41 „БЛАЖЕН ОНЯ, КОЙТО ПРЕГЛЕЖДА НЕМОЩНИЯ”               индекс

 • 1. Индивидуална благодарност
 • 2. –
 • 3. План

1. Божието благословение за милостивия 41:1-3

2. Оплакване от клюкарите и предателите 41:4-9

3. Божието освобождение на добросъвестния (непорочния) 41:10-13

 • 4. Матей 5:7

41:9 Йоан 13:18

 • 5. Господ ще изцели милосърдния или онзи, който посещава болните и се грижи за тях и ще го изцели (ст.1-3).

 

КНИГА ВТОРА: ПСАЛМИ 42-72

 

Псалом 42 КАКТО ЕЛЕНЪТ ПЪХТИ ЗА ВОДНИТЕ ПОТОЦИ…     индекс

 • 1. Индивидуален плач
 • 2. Поучение за Кореевите синове
 • 3. План

1. Копнежът на псалмопевеца за Бога 42:1-5

2. Плачът на псалмопевеца поради враговете му 42:6-11

 • 4. Акростичен псалом – продължава в Псалом 43

Псалом 79; 115; Йоил; Михей

 • 5. Жаден ли съм за Бога?

 

Псалом 43 “НАДЯВЯЙ СЕ НА БОГА!”        индекс

1. Индивидуален плач

2. Поучение за Кореевите синове

3. План

1. Молитва за възмездие 43:1-2

2. Молитва за водителство 43:3

3. Обрек за хваление 43:4

3. Подтик за упование в Бога 43:5

4. Акростичен псалом – продължение на Псалом 42. Интересно е това, че както началото на първата книга от Псалмите – Псалми 1 и 2 могат да  са разглеждат като едно цяло, така и началота на втората книга от Псалмите – Псалми 42-43 могат да се разглеждат като едно цяло.

Псалом 79; 115; Йоил; Михей

5.Жаден ли съм за Бога?

 

Псалом 44 МОЛИТВА ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ      индекс

 • 1. Обществен плач
 • 2. Пасва на време на национална катастрофа – както по времето на оскверняването на храма от Антиох Епифан
 • 3. План

1. Причината за настоящото упование на Израил в Господа – миналите избавления 44:1-8

2. Настоящото положение на поражение в което е изпаднал Израил 44:9-16

3. Продължаващото упование в Господа 44:17-22

4. Призив за божествена на меса 44:23-26

 • 4. Плачът на Еремия, Йов

44:22 Римляни 8:26

 • 5. Дори и в най-тежка ситуация, дори и когато не можем да си отговорим на въпроса „Защо?”, ние не трябва да спираме да се молим и да викаме към Бога!

 

Псалом 45 ПСАЛОМ ЗА ВЕЛИКИЯ ЦАР    индекс

 • 1. Химн
 • 2. За царска сватба
 • 3. План

1. Хвалба на младоженеца 45:1-9

2. Съвет към невястата 45:10-15

3. Благословение на двойката 45:16-17

 • 4. –

45:6-7 Евреи 1:8-9

 • 5. Божията любов към мен

 

Псалом 46 “БОГ Е НАМ ПРИБЕЖИЩЕ И СИЛА”  индекс

 • 1. Обществен псалом на увереност (изповед на вяра)
 • 2. Сион като град на Бога
 • 3. План

1. Божията защита на Неговите хора 46:1-3

2. Божието присъствие в Сион 46:4-7

Около Божия град може да има земетресения, но той остава непоклатим, понеже „Бог е сред него”.

3. Възвеличаването на Бог на земята 46:8-11

 • 4. –
 • 5. Увереност пред лицето на опасността

 

Псалом 47 ГОСПОД ЩЕ ПОДЧИНИ НА СЕБЕ СИ ВСИЧКИТЕ НАРОДИ     индекс

 • 1. Химн
 • 2. Може би завръщането на вавилонските пленници в Сион
 • 3. План

1. Отдаване на почит на суверенния Цар 47:1-4

2. Царуването на суверенния цар 47:5-9

 • 4. Подходящ за Възнесение Господне
 • 5. Божието управление надминава нашето разбиране.

 

Псалом 48 ПРОСЛАВА НА ХЪЛМА СИОН       индекс

 • 1. Химн
 • 2. Сион като Божий град
 • 3. План

1. Привилегията на Сион 48:1-3

2. Сигурността на Сион – неговата непревземаемост 48:4-8

3. Веселието на Сион 48:9-14

 • 4.
 • 5. Онези, които живеят в Божия град няма от какво да се боят!

 

Псалом 49 БОГАТСТВАТА НЕ МОГАТ ДА ИЗКУПЯТ        индекс

 • 1. Поучение
 • 2. –
 • 3. План

1. Покана за слушане на мъдрост 49:1-4

2. Наблюдение на благоденствието на нечестивия 49:5-13

3. Окуражаване да уповаваме в Бога 49:14-20

 • 4.
 • 5. Не се страхувай от богатите!

 

Псалом 50 ГОСПОД ЩЕ СЪДИ ХОРАТА СИ      индекс

 • 1. Поучение
 • 2. Пророчески съд
 • 3. План

1. Небесният съдия 50:1-6

2. Обвинение 1: формално поклонение 50:7-15

3. Обвинение 2: лицемерен живот 50:16-23

4. Заключително предупреждение 50:22-23

 • 4. Исая 4; Осия 5
 • 5. Бог обича истинско поклонение и истински живот

 

Псалом 51 ИЗПОВЕД И ПРОШКА ЗА ГРЯХ   индекс

 • 1. Индивидуален плач
 • 2. Когато пророк Натан дойде при Давид след неговото прелюбодейство
 • 3. План

1. Молитва за благодатно очистване 51:1-2

2. Изповед на огромен грях 51:3-5

3. Молитва за възстановяване 51:6-12

4. Обещание за признателно служение 51:13-17

5. Молба за благоденствието на Израил 51:18-19

 • 4.

51:4 (LXX) Римляни 3:4

 • 5. ” Сърце чисто сътвори в мене, Боже,

И дух постоянен обновявай вътре в мене,”

 

Псалом 52 БОГ ЩЕ СЪДИ ЗЛОБНИТЕ       индекс

 • 1. Поучение
 • 2. Когато Доик каза на Саул, че Давид е отишъл в Ноб.
 • 3. План

1. Унищожението на предателя 52:1-7

2. Блаженното състояние на уповаващите на Бога 52:8-9

 • 4. Псалми 11, 12, 14, 37, 49, 73.
 • 5. “Защо се хвалиш със злобата, силни човече?

Милостта Божия пребъдва до века..”

 

Псалом 53 ПОРТРЕТ НА НЕЧЕСТИВИЯ      индекс

1. Поучение

2. За първия певец

4. План

1. Размишление за човешката раса 53:1-3

2. Очакване на съд 53:4-5

3. Копнеж за завръщане от Вавилонския плен 53:6

4. Псалом 14

53:1-3 Римляни 3:10-12

5. „Дано дойде от Сион избавление за Израиля!”

 

Псалом 54 БОГ Е НАШ ПОМОЩНИК      индекс

 • 1. Индивидуален плач
 • 2. Когато зифците предадоха Давид на Саул
 • 3. План

1. Молитва за освобождение от неприятелите 54:1-3

2. Увереност в Божията помощ 54:4-7

 • 4. Псалом. 13; Еремия 15:21
 • 5. „Ето, Бог ми помага;

Господ е от ония, които подкрепват душата ми.”

 

Псалом 55 „ВЪЗЛОЖИ БРЕМЕТО СИ НА ГОСПОДА”      индекс

 • 1. Индивидуален плач
 • 2.
 • 3. План

1. Агония от предателството 55:1-8

2. Оплакване от предателя 55:9-15

3. Укрепване в Господа 55:16-23

 • 4. Еремия 9:2-9; Михей 7:1-6
 • 5. „Възложи на Господа това, което ти е възложил и Той ще те подпре;

Никога не ще допусне да се поклати праведният.”

 

Псалом 56 СТРАХОВЕ ВСРЕД ИЗПИТАНИЯ     индекс

 • 1. Индивидуален плач
 • 2. Когато филистимците бяха хванали Давид в Гет
 • 3. План

1. Опозицията на враговете 56:1-7

2. Увереността на псалмопевеца 56:8-13

 • 4. —
 • 5. „На Бога уповавам; няма да се боя; Какво ще ми стори човек?”

 

Псалом 57 МОЛИТВИ ВСРЕД СМЪРТНИ ОПАСНОСТИ       индекс

 • 1. Индивидуален плач
 • 2. Когато Давид бягаше от Саул и се беше скрил в пещерата.
 • 3. План

1. Нуждата на псалмопевеца от Божията помощ 57:1-5

2. Увереността на псалмопевеца в това, че Бог ще му помогне 57:6-11

 • 4. Псалом 7; 108
 • 5. „Славата Ти нека бъде по цялата земя”

 

Псалом 58 НЕЧЕСТИВИТЕ СЪДИИ ЩЕ БЪДАТ СЪДЕНИ      индекс

 • 1. Поучение
 • 2.
 • 3. План

1. Отличителните белези на нечестивите съдии 58:1-5

2. Наказанието на нечестивите съдии 58:6-9

3. Радостта на праведния 58:10-11

 • 4. Псалом 1; 7; 9; 11; 96-99; Лука 18:7-8
 • 5. „Наистина има Бог, Който съди земята.”

 

Псалом 59 МОЛИТВА ЗА ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ НАСИЛНИЦИ     индекс

 • 1. Индивидуален плач
 • 2. Когато Саул прати стражи да пазят къщата, в която бе Давид, за да го убият {1 Цар. 19:11.}
 • 3. План

1. Заговорът на Давидовите врагове 59:1-5

2. Давидовият триумф над неприятелите му 59:6-10

3. Давидовото желание на всички да стане ясно, че „Бог господарува в Якова и до краищата на земята”. 59:11-13

4. Давидовата радост в очакване на сигурното избавление 59:14-17

 • 4. Псалом 24;
 • 5. „Избави ме и спаси ме!”

 

Псалом 60 Молитва за освобождение на нацията      индекс

 • 1. Обществен плач
 • 2. Когато Давид порази Едомците
 • 3. План

1. Вик за освобождение в битката 60:1-5

2. Напомняне за несъмнената победа 60:6-8

3. Израз на увереност в Бога 60:9-12

 • 4. Псалом 108; Псаломът е базиран върху старото богословие за свещената война – Числа; Съдии
 • 5. „Чрез Бога ще вървим юнашки,

Защото Той е, Който ще стъпче противниците ни.”

 

Псалом 61 КОГАТО ПРИМИРА СЪРЦЕТО МИ       индекс

 • 1. Индивидуален плач
 • 2. –
 • 3. План

1. Молитва за спасение 61:1-2

2. Увереност в Бога 61:3-7

3. Обещание за славословие 61:8

 • 4. Псалом предназначен за рецитиране пред царя (ст.6).
 • 5. „Заведи ме на канарата, която е много висока за мен!”

 

Псалом 62 УПОВАВАЙ САМО НА БОГА!      индекс

 • 1. Псалом на увереност (изповед на вяра)
 • 2. –
 • 3. План

1. Давидовият пример на упование в Бога 62:1-4

2. Давидовото насърчение към всички да се уповаваме на Бога 62:5-8

3. Давидовото настояване да се уповаваме само на Бога 62:9-12

 • 4. –
 • 5. „Душата ми тихо уповава само на Бога, от Когото е избавлението ми!”

 

Псалом 63 ЖАЖДА ЗА БОГА      индекс

 • 1. Молитва
 • 2. Когато Давид живееше в юдейската пустиня
 • 3. План

1. Давидовата жажда за Бога 63:1-2

2. Давидовото удовлетворение от Бога 63:3-8

3. Давидовата увереност в Бога 63:9-11

 • 4. Псалми 36, 42-43
 • 5. „Твоето милосърдие е по-желателно от живота!”

 

Псалом 64 МОЛИТВА ЗА БОЖИЯТА ЗАЩИТА      индекс

 • 1. Индивидуален плач
 • 2. –
 • 3. План

1. Молитва за опазване 64:1-2

2. Тайният съвет на злодейците 64:3-6

3. Предсказание за наказание 64:7-10

 • 4. –
 • 5. „Покрий ме от тайния съвет на злодейците!”

 

Псалом 65 БОЖИЕТО ПРОВИДЕНИЕ ЧРЕЗ ПРИРОДАТА      индекс

 • 1. Благодарствен псалом
 • 2. Употребяван в жътвено време
 • 3. План

1. Божията простителност 65:1-4

2. Божията сила 65:5-8

3. Божието изобилие 65:9-13

 • 4. Псалом 46:4
 • 5. “Бог чува нашите молитви”

 

Псалом 66 ДОЙДЕТЕ ТА ВИЖТЕ ДЕЛАТА НА БОГА      индекс  

 • 1. Индивидуален благодарствен псалом
 • 2. –
 • 3. План

1. Хвалението на нацията 66:1-12

2. Хвалението на псалмопевеца 66:13-20

 • 4. Псалом 100
 • 5. „Какво е направил Бог за мен?”

 

Псалом 67 БОГ ЩЕ УПРАВЛЯВА ЗЕМЯТА      индекс

 • 1. Обществена благодарност
 • 2. Когато Аарон и синовете му благославят събранието на Израел
 • 3. План

1. Божията благодат към Неговия народ 67:1-2

2. Хвалението към Бог от народа Му 67:3-7

 • 4. Битие 12; Исая 40-55.
 • 5. Божиите благословения чрез Христос

 

Псалом 68 БОГ Е БАЩА НА СИРАЦИТЕ      индекс

 • 1. Химн
 • 2. Пътуването на Израил през пустинята от Синай до Ерусалим
 • 3. План

1. Молитва към Бог да разпръсне враговете си 68:1-6

2. Запис на това как Бог разпръсва враговете си 68:7-18

3. Ефектът от разпръсването на Божиите врагове 68:19-31

4. Правилният отклик на Божието разпръскване на враговете му 68:32-35

 • 4. Изход 15

68:18 Ефесяни 4:8

 • 5. „Благословен да е Бог”

 

Псалом 69 МОЛБА КЪМ БОГ ДА СЕ ПРИБЛИЖИ     индекс 

 • 1. Индивидуален плач
 • 2. Принадлежи към периода на плена или след плена (exilic/postexilic)
 • 3. План

1. Неоправданата омраза на Давидовите врагове 69:1-4

2. Причината за и последствията от Давидовото състояние 69:5-12

3. Давидовият апел към Бога в молитва 69:13-29

4. Давидовата непоколебима резолюция да хвали Бога 69:30-36

 • 4. Еремия 11, 15, 17.

 69:4 Йоан 15:25

 69:9 Йоан 2:17; Римляни 15:3

 69:22-23 (LXX) Римляни 11:9-10

 69:25 Деяния 1:20

 • 5. „Защото Господ слуша немощните и запрените си не презира!”

 

Псалом 70 МОЛИТВА ЗА БЕДНИТЕ И НУЖДАЕЩИТЕ СЕ      индекс

 • 1. Индивидуален плач
 • 2. Псалом използван в седмичните богослужения в сряда
 • 3. План

1. Молба за незабавна помощ 70:1-3

2. Молитва за Божия слава 70:4-5

 • 4. Псалом 40; Левит 2:5; 5:12.
 • 5. Бог винаги идва на време. Той никога не закъснява!

 

Псалом 71 МОЛИТВА ЗА ОНЕЗИ, КОИТО СА В НАПРЕДНАЛА ВЪЗРАСТ       индекс

 • 1. Индивидуален плач
 • 2. Псалом използван в седмичните богослужения във вторник
 • 3. План

1. Молитва за Божията помощ 71:1-4

2. Преглед на вярата на псалмопевеца 71:5-13

3. Едно ново посвещение за продължаване на упованието в Бога 71:14-24

 • 4. Псалом 22, 31
 • 5. „Да! дори до старост и бели коси, Боже, не ме оставяй,

Докато не разглася силата Ти на идещия род,

Твоята мощ на всичките бъдещи поколения.”

Псалом 72 ЦАРУВАНЕТО НА МЕСИЯ       индекс

 • 1. Царски/Месиански псалом
 • 2. Посветен на Соломон?
 • 3. План

1. Искане на способност за добро управление 72:1-7

2. Искане на по-голямо влияние 72:8-14

3. Последствията от едно продължително праведно управление 72:15-20

 • 4. Царски псалом в края на втората книга от псалмите

Псалом 2, Исая 11

 • 5. “И нека се изпълни със славата Му цялата земя.”
Сподели във Фейсбук...