ЧОВЕК, КОЙТО НЕ СЕ ИНТЕРЕСУВА ОТ СЪДБАТА НА ДУШАТА СИ

 I.        ПОКАЖИ МУ/Й, ЧЕ ТЕ ТОЙ/ТЯ Е ГОЛЯМ/А ГРЕШНИК/ЦА.
Защо? Първо, защото нарушава Божиите заповеди, и второ, защото ще има съд на който всеки човек ще трябва да отговаря пред Бога за делата си.

 1. Обясни на човека, че за да бъде грешник пред Бога няма нужда да е крал или убивал. Достатъчно е да е нарушил първата и най-голяма Божия заповед. Кой е тя (Матей 22:37,38)?
 2.  37 А Той му рече: “Да възлюбиш Господа твоя Бог с цялото си сърце, с цялата си душа и с всичкия си ум”. 38 Това е голямата и първа заповед.

  Който не пази най-голямата заповед, той е най-големия грешник.

 3. Отговорността на всеки човек пред Бога.
  • Римляни 14:12 
  • 12 И тъй, всеки от нас за себе си ще отговаря пред Бога.

  • Амос  4:12
  • 12 Затова, според твоите постъпки ще ти направя, Израилю;
   И понеже ще ти направя това,
   Приготви се да посрещнеш своя Бог, Израилю.

  • Римляни 2:16 
  • 16 в деня, когато Бог чрез Исус Христос ще съди тайните дела на човеците според моето благовестие.

II.        ПОКАЖИ МУ/Й УЖАСНИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ГРЕХА

 1. Заплатата на греха е смърт (Римляни 6:23). 
 2. 23 Защото заплатата на греха е смърт; а Божият дар е вечен живот в Христос Исус, нашия Господ

 3. Няма мир за грешника (Исая 57:21). 
 4. 21 Няма мир за нечестивите, казва моят Бог.

 5. Грешникът е роб на греха.
  • Йоан 8:34 
  • 34 Исус им отговори: Истина, истина ви казвам, всеки, който върши грях, слуга е на греха.

  • Римляни  6:16 
  • 16 Не знаете ли, че комуто предавате себе си като послушни слуги, слуги сте на оня, комуто се покорявате, било на греха, който докарва смърт, или на послушанието, което докарва правда? 

III.        ПОКАЖИ МУ/Й УЖАСЪТ КОЙТО ЩЕ ПОСТИГНЕ НЕВЯРВАЩИТЕ В ИСУС ХРИСТОС

 1. Всички,които не вярват са вече осъдени (Йоан 3:17-19). 
 2. 17 Понеже Бог не е пратил Сина на света да съди света, но за да бъде светът спасен чрез Него. 18 Който вярва в Него не е осъден; който не вярва е вече осъден, защото не е повярвал в името на Единородния Божий Син. 19 И ето що е осъждението: светлината дойде на света, и човеците обикнаха тъмнината повече от светлината, защото делата им бяха зли.

 3. Неверието в Христос е най-големия грях (Йоан 16:8,9). 
 4. 8 И той, когато дойде, ще обвини света за грях, за правда и за съдба; 9 за грях, защото не вярват в Мене;

 5. Тези,които потъпкват Христос, ще бъдат жестоко наказани (Евреи 10:28,29). 
 6. 28 Някой, който е престъпил Моисеевия закон, умира безпощадно при думата на двама или трима свидетели; 29 тогава колко по-тежко наказание, мислите, ще заслужи оня, който е потъпкал Божия Син, и е счел за просто нещо проляната при завета кръв, с която е осветен, и е оскърбил Духа на благодатта?

IV.        ПОКАЖИ МУ/Й УЖАСНИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ НЕВЕРИЕТО В БОГА И БЛАГОВЕСТИЕТО

 1. Без вяра, човек не може да угоди на Бога (Евреи 11:6). 
 2. 6 А без вяра не е възможно да се угоди Богу, защото който дохожда при Бога трябва да вярва, че има Бог, и че Той възнаграждава тия, които го търсят.

 3. Онези, които не вярват в Христос, ще умрат в греховете си (Йоан 8:24). 
 4. 24 По тая причина ви рекох, че ще умрете в греховете си; защото ако не повярвате, че съм това, което казвам, в греховете си ще умрете

 5. Онези, които не се покоряват на Евангелието, ще бъдат наказани (2 Солунци 1:6-10). 
 6. 6 Понеже е справедливо пред Бога да въздаде скръб на ония, които ви оскърбяват, 7 а на вас, оскърбените, да даде утеха (както и на нас), когато се яви Господ Исус от небето със Своите силни ангели, 8 в пламенен огън да даде възмездие на ония, които не познават Бога, и на ония, които не се покоряват на благовестието на нашия Господ Исус. 9 Такива ще приемат за наказание вечна погибел от присъствието на Господа и от славното явление на Неговата сила, 10 когато дойде в оня ден да се прослави в Своите светии и да се покаже чуден между всичките повярвали, (следователно и между вас, защото вие повярвахте нашето свидетелство).

 7. Невярващите ще бъдат хвърлени в огненото езеро.
  • Откровение  21:8 
  • 8 А колкото за страхливите, невярващите, мръсните, убийците, блудниците, чародейците, идолопоклонниците и всичките лъжци, тяхната участ ще бъде в езерото, което гори с огън и жупел. Това е втората смърт.

  • Откровение  20:15 
  • 15 И ако някой не се намери записан в книгата на живота, той биде хвърлен в огненото езеро.

 V.        ПОКАЖИ МУ/Й, ЧЕ ЕДНИЧКОТО НЕЩО, КОЕТО ЧОВЕК ТРЯБВА ДА НАПРАВИ, ЗА ДА ПОГИНЕ Е ДА ПРЕНЕБРЕГНЕ ХРИСТОВОТО СПАСЕНИЕ.

 1. Как „ще избегнем”, ако пренебрегнем спасението (Евреи 2:3)? 
 2. 3 то как ще избегнем ние, ако пренебрегнем едно толкова велико спасение, което, от начало прогласено от Господа, се потвърди между нас от тия, които бяха го чули;

 3. Който не слуша Христос „пророка”, ще загине (Деяния 3:22,23) 
 4. 22 Защото Моисей е казал: “Господ Бог ще ви въздигне от братята ви пророк, както въздигна мене; Него слушайте във всичко, каквото би ви рекъл; 23 и всяка душа, която не би послушала тоя Пророк, ще бъде изтребена из людете“.

 5. Тези,които презират прощението ще погинат (Деяния 13:38-41). 
 6. 38 И така, братя, нека ви бъде известно, че чрез Него се проповядва на вас прощение на греховете. 39 и че всеки, който вярва, се оправдава чрез Него от всичко, от което не сте могли да се оправдаете чрез Моисеевия закон. 40 Затова внимавайте да не би да ви постигне казаното от пророците:

  41 “Погледнете, презрители,
  учудете се, и се погубете;
  Защото Аз ще извърша едно дело във вашите дни,
  Дело, което никак няма да повярвате, ако и да ви го разкаже някой”.

 7. Божият гняв остава на тези,които не вярват в Христос (Йоан 3:36) 
 8. 36 Който вярва в Сина има вечен живот; а който не слуша Сина няма да види живот, но Божият гняв остава върху него.

VI.        ПОКАЖИ МУ/Й ЧУДНАТА БОЖИЯ ЛЮБОВ КЪМ НЕГО/НЕЯ.
Когато всеки друг начин на работа не може да помогне, постарай се да им покажеш Божията любов към тях. В много случаи съзнанието, че Бог обича грешника, ще спаси сърцето на събеседника ти и той/тя ще потърси спасение.

 1. Бог обича всички грешници и даде Сина Си за тяхното избавление (Йоан 3:16). 
 2. 16 Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот:

 3. Христос „биде наранен заради престъпленията ни” (Исая 53:5). 
 4. 5 Но Той биде наранен
  поради нашите престъпления,
  Бит биде поради нашите беззакония;

 5. Христос стана „проклет” за нас, за да ни избави. 
  • Галатяни 3:13
  • 13 Христос ни изкупи от проклетията на закона, като стана проклет {гръцки: проклетия. Виж 2 Кор. 5:21.} за нас; защото е писано: “Проклет всеки, който виси на дърво”;

  • 1 Петрово 2:24 
  • 24 Който сам понесе в тялото Си нашите грехове на дървото, тъй щото, като сме умрели за греховете, да живеем за правдата; с Чиято рана вие оздравяхте.

 6. Божията любов води към покаяние (Римляни 2:4,5) 
 7. 4 Или презираш Неговата богата благост, търпеливост и дълготърпение, без да знаеш, че Божията благост е назначена да те води към покаяние? 5 а с упорството си и непокаяното си сърце трупаш на себе си гняв за деня на гнева, когато ще се открие праведната съдба от Бога

VII.        ПРОЧЕТИ МУ/Й НЯКОИ СИЛНИ, ВНУШИТЕЛНИ СТИХОВЕ. 
В случай, че събеседника ти не желае да говори с теб дълго, избери някой силен стих и му го прочети няколко пъти, като му кажеш: „ Аз ще се моля, Бог да запечата този стих в сърцето ти – разбира се ти трябва да направиш това,което си казал. Ето няколко подходящи стиха:

 • Римляни 6:23 

23 Защото заплатата на греха е смърт; а Божият дар е вечен живот в Христа Исуса, нашия Господ.

 • Марк 16:16 

16 Който повярва и се кръсти ще бъде спасен; а който не повярва ще бъде осъден.

 • Йоан 3:36 

36 Който вярва в Сина има вечен живот; а който не слуша Сина няма да види живот, но Божият гняв остава върху него.

 • Исая 57:21 

21 Няма мир за нечестивите, казва моят Бог.

Сподели във Фейсбук...