РОЛЯТА НА ХОДАТАЯ

Данаил 9:1-3

1 В първата година на Дария Асуировия син, от рода на мидяните, който се постави цар над Халдейската държава, –
2 в първата година от царуването му аз Даниил разбрах от свещените книги числото на годините, за които дойде Господното слово към пророк Еремия, че запустението на Ерусалим ще трае седемдесет години.
3 Тогава обърнах лицето си към Господа Бога, за да отправя към Него молитва и молби с пост, вретище и пепел.

В този кратък пасаж бих искал да насоча вниманието ви към три неща.

Първо, времето в което се случва това събитие – “първата година на Дария Асуировия син”.

Второ, отношението на Данаил към Свещените Писания – той прочита думите на Еремия (Ерем.29:10; 25:11-12) и ги приема за верни без да ги постави под никакво съмнение.

И трето, забележете Данаиловата реакция на Божието откровение – той не взема за дадено, че щом нещо е пророкувано, то то ще се случи просто така, а започва да се моли и да ходатайства за неговото изпълнение. Това е най-висшия вид молитва – молитва за осъществяването на плановете и целите на Бога.

ПЪРВАТА ГОДИНА НА ДАРИЙ = ПЪРВАТА ГОДИНА НА КИР

Времето в което Данаил е подбуден да се моли е “първата година на Дария, Асуировия син”. От сравнението на Дан.1:21 където се казва, че “Данаил остана до първата година на цар Кир” и Дан.6:28, където се казва, че Данаил е бил на своята служба по време на “царуването на Дария и царуването на Персиеца Кир”, можем да подразберем, че тези двама владетели са управлявали едновременно и съвместно, като единия е бил подчинен на другия (Дарий на Кир). С други думи първата година на цар Кир и първата година на Мидянина Дарий е една и съща година – и това е 538 год. пр. Хр.

Мидянинът Дарий е идентифициран от историците като Губару, губернатор на Вавилон. Това е станало в резултат от намерени от археолозите плочи с клиновидно писмо, които описват събития от този период. Това съответства на езика на Свещеното Писание. Забележете, че в ст. 1 не се казва за Дарий, че се е “възцарил”, а че е бил “поставен” да бъде цар над Халдейската държава – т.е., той не е бил суверенен или независим, а е получил своята царска власт от един по-висш от него – персийския цар Кир. Обяснението за различното му име според някои изследователи е, че по времето на мидо-персийската империя името “Дарий” може би е било по-скоро почетна титла, отколкото собствено име – подобно на “Цезар” или “Август” в по-късната Римска империя.

Това, което е важно за нас обаче е, че първата година на Мидянина Дарий и първата година на Персиеца Кир се припокриват и според нашето летоброене те съответстват на 538 год. пр. Хр. Подчертавам този факт, понеже разположението на събитията във времето в този случай е забележително. Това е така, понеже

  • през същата тази 538 год. пр. Хр. в която Данаил е хвърлен в рова на лъвовете,
  • през същата тази година в която той най-вероятно се оттегля от своя административен пост и се отдава повече на общение с Бога и духовна работа,
  • през същата тази година в която той започва да разбира, че времето на запустението на Ерусалим и края на Вавилонския плен започва да изтича и започва да се моли за възстановяването на родния си град и Божия храм,
  • през същата тази година цар Кир издава указ за построяването на храма в Ерусалим.

Как става това? По естествен начин историците обясняват тази промяна със смяната на властта. Вавилонците са следвали практиката на асирийците да преселват завладените народи със замисъла, че те не биха вдигали бунт за земя, която не е тяхна. Затова, тяхната политика е била да сменят местата на народите. От там е произхода и на самаряните. Те са наследници на смесицата от народи, които асирийци и вавилонци заселили на мястото на пленените и преселени израилтяни и юдеи. Персите обаче са имали обратната политика. Те са позволявали народите да се връщат в заселищата си с цел да спечелят тяхното доброволно благоволение.

КАК ДУХОВНИТЕ ДИСЦИПЛИНИ ВЪЗДЕЙСТВАТ НА МАТЕРИАЛНИЯ СВЯТ

Като духовни хора обаче, ние не можем да не видим ролята на ходатайството и Божиите ангели в целия този процес. От духовна гледна точка какво всъщност се случи през тази първа година на царуването на Кир и Мидянина Дарий?

1. В шеста глава на книгата Данаил четем как с падането на Вавилонската империя и завладяването на Вавилон от персите, Данаил заедно с още двама души бива поставен на поста министър председател над 120-те сатрапи в новосформираната империя.

Тогава, проваляйки се в опитите си да открият компромат с който да дискредитират Данаил, другите председатели и сатрапите изфабрикуват указ с който да попречат да Данаил да се моли на неговия Бог.

Данаил разбира се не се подчинява на заповедта, продължава молитвения си живот и заради това свое “провинение” бива хвърлен в рова на лъвовете.

Във всичко това обаче не можем да не усетим страха на сатана. Като че ли по някакъв начин той предусеща ролята, която Данаил има да изпълни като ходатай и Божий представител и прави всячески опити да го унищожи. Бог обаче по чуден начин запазва живота на своя служител. И това става повод неговите клеветници да бъдат осъдени, а Божието име да бъде възвеличено.

В Дан.6:26-27 можем да прочетем указа, който цар Дарий издава по този повод:

26 Издавам указ щото в цялата държава, над която царувам, да треперят човеците и да се боят пред Данииловия Бог; защото Той е живият Бог, Който е утвърден до века, и Неговото царство е царство, което няма да се наруши, и властта Му ще трае до край. 27 Той избавя и отървава, и върши знамения и чудеса на небесата и на земята; Той е, Който отърва Даниил от силата на лъвовете.

Всичко това не може да не е убягнало от вниманието и на цар Кир.

2. След това през същата тази година Данаил прочита в книгата на пророк Еремия, че “запустението на Ерусалим ще трае седемдесет години.” Вероятно той започва да смята, и изчислява, че от 605 год. пр. Хр. когато първият ешелон юдеи бива преселен от Ерусалим във Вавилон до 538-та година в която той в момента е живeeл са изминали около 67 години.

Стиховете от Еремия, които Данаил е прочел са 25:11-12:

11 И цялата тая земя ще бъде пуста и за учудване; и тия народи ще робуват на вавилонския цар седемдесет години. 12 А когато се свършат седемдесетте години, Аз ще накажа вавилонския цар и оня народ за беззаконието им, казва Господ, също и Халдейската земя, която ще обърна във вечна пустота.

И също Ерем.29:10:

10 Защото така казва Господ: Като се изпълнят седемдесет години във Вавилон, Аз ще ви посетя и ще изпълня благото Си слово към вас, като ви върна в това място.

3. Прочитайки тези думи Данаил започва да се моли, да ходатайства и да изповядва греховете на народа си с просбата Божия гняв да се отвърне от Ерусалим и Соломоновия храм да бъде възстановен (Дан 9:16-17).

16 Господи, според всичката Твоя правда, моля се, нека гневът Ти и яростта Ти се отвърнат от Твоя град Ерусалим, светия Ти хълм; защото поради нашите грехове и поради беззаконията на бащите ни Ерусалим и Твоите люде станахме за укор на всички, които са около нас. 17 Сега, прочее, послушай, Боже наш, молитвата на слугата Ти и молбите му, и заради Господа, осияй с лицето Си върху запустялото Си светилище.

4. Бог като че ли само чака тази молитва да бъде принесена и отговаря моментално. В книгата Ездра 1:1-5 четем за това какво се случи.

1 В първата година на персийския цар Кир (спомнете си, че това е първата година и на мидянина Дарий!), за да се изпълни Господното слово, изговорено чрез устата на Еремия, Господ подбуди духа на персийския цар Кир, та прогласи из цялото си царство, още и писмено обяви, като рече:

Тук бих искал да ви обърна внимание на две неща. Първото е, че за да се изпълни Господното Слово изговорено чрез устата на Еремия, Данаил трябваше да го измоли. И второ, че указът, който цар Кир издаде беше резултат от това, че Бог беше подбудил неговия дух да го издаде. Във всичко това виждаме начина по който действа Бог и неговата власт над човешката история.

ЦАР КИР – ОПИСАН 250 ГОДИНИ ПО-РАНО ОТ ПРОРОК ИСАЯ

Ето как започва цар Кир своя указ:

2 Така казва персийският цар Кир: Небесният Бог Иеова ми е дал всичките царства на света; и Той ми е заръчал да Му построя дом в Ерусалим, който е в Юда.

Откъде знаеше цар Кир всичко това?! Единственото обяснение, което имам на този въпрос е, че освен Еремия, Данаил вероятно е чел и пророчествата, които пророк Исая дава за цар Кир, написани повече от 200 години по рано. Удивявайки се от тяхната прецизност Данаил се е срещнал с цар Кир и му е прочел какво е говорил онзи Бог, който е отървал самия Данаил от рова на лъвовета за цар Кир. А ето какво е то (Исая 44:24-28; 45:1-6;13):

24 Така казва Господ изкупителят ти,
Който те е образувал в утробата:
Аз съм Господ, Който извърших всичко;
Който сам разпрострях небето,
И сам разстлах земята;
25 Който осуетявам знаменията на лъжците,
И правя да избезумеят чародеите;
Който превръщам мъдрите,
И обръщам знанието им в глупост;
26 Който потвърждавам думата на Своя служител,
И изпълнявам изявеното от Моите пратеници;
Който казвам за Ерусалим: Ще се насели,
И за градовете на Юда: Ще се съградят,
И Аз ще възстановя разрушеното в него;

27 Който казвам на бездната: Изсъхни,
И Аз ще пресуша реките ти;
28 Който казвам за Кира: Той е Моят овчар,
Който ще изпълни всичко, което Ми е угодно,
Даже, когато кажа на Ерусалим: Ще се съгради,
И на храма: Ще се положат основите ти.

1 Така казва Господ на помазаника Си,
На Кира, когото Аз държа за дясната ръка,
За да покоря народи пред него,
И да разпаша кръста на царе,
За да отворя вратите пред него.
Та да не затворят портите:
2 Аз ще ходя пред тебе
И ще изравня неравните места;
Ще разбия медните врати,
И ще строша железните лостове;
3 Ще ти дам съкровища пазени в тъмнина,
И богатства скрити в скривалища,
За да познаеш, че Аз съм Господ,
Израилевият Бог, Който те призовавам по името ти.

4 Заради Якова служителят Ми
И Израиля избрания Ми
Призовах те по името ти,
Дадох ти почтено име, ако и да Ме не познаваш
,
5 Аз съм Господ, и няма друг;
Няма бог освен Мене;
Аз те описах, ако и да Ме не познаваш
,
6 За да познаят от изгрева на слънцето и от запад,
Че освен Мене няма никой,
Че Аз съм Господ, и няма друг.
13 Аз издигнах него {Т.е., Кира, виж. ст. 1.}* с правда,
И ще оправям всичките му пътища;
Той ще съгради града Ми и ще пусне пленниците Ми,
Без откуп или подаръци, казва Господ на Силите.

Вярвам, че всички тези думи направо са поразили цар Кир и определено са му повлияли за да напише следното в неговия указ (Ездра 1:3-4):

3 Прочее, който между вас, от всичките Негови люде, е наклонен, неговият Бог да бъде с него, нека възлезе в Ерусалим, който е в Юда, и нека построи на Иеова Израилевият Бог (Той е Бог) дома, който е в Ерусалим. 4 На всеки, който е оцелял, в каквото и да било място, гдето пришелствува, нека му помогнат мъжете на онова място със сребро и със злато, с имот и с добитък, освен това, което доброволно би се принесло за Божия дом, който е в Ерусалим.

ДОПИТВАЙТЕ СЕ ДО МЕНЕ ЗА БЪДЕЩЕТО И ЗА ДЕЛОТО НА РЪЦЕТЕ МИ ЗАПОВЯДАЙТЕ МИ

Забележете, че в същата тази 45 гл., в ст.11 се казва:

11 Така казва Господ, Светият на Израиля и неговият Създател: Допитвай се до Мене за бъдещето;
За синовете Ми и за делото на ръцете Ми заповядайте Ми.

Точно това направи Данаил. Той се допита за бъдещето не до врачки , чародеи, астролози и екстрасенси, а до свещените писания. И след това в своето смирение, пост и ходатайство той изиска от Бога изпълнението на Неговото слово. Както виждаме от историята Бог отговори на тази негова молитва и храмът беше построен, а Ерусалим беше възстановен.

Вярвам, че всичко това за нас е един голям пример и едно голямо насърчение. Чрез цялата тази история в която Еремия пророкува кога ще бъде края на Вавилонския плен, Исая предсказва как точно и кой цар ще го установи, Данаил измолва Божията воля, а Ездра записва в крайния резултат указа на цар Кир за възстановяването на Соломоновия храм ние виждаме начина по който действа Бог. И основна роля в него изпълняват ходатаите, които чрез просветлението на Святия Дух проумяват каква е точната Божия воля за съответния исторически момент и я изискват.

Всичко това е нагледна илюстрация за истината, че ходатаите имат особено важна роля за задвижването на колелото на световната история.

ДА БЪДЕМ ДАНАИЛОВЦИ НА НАШЕТО ВРЕМЕ

Предизвикателството към нас е и ние да бъдем едни Данаиловци за нашето поколение – хора, които с помощта на Святия Дух проумяват Божията воля и със смирерие и вяра я измолват.

Удовлетворението да бъдеш част от осъществяването на Божия план е огромно. Затова, нека и ние като Данаил да се взираме в свещените писания, за да видим каква е Божията воля за нашето поколение и да я измолим. Това е ролята на ходатая. Амин!

Сподели във Фейсбук...