ОСНОВИ – 6 – КРЪВТА НА ИСУС

Това, за което ще говорим днес, е кръвта на Исус. Някой може би ще се ядоса и ще каже: „Защо пък трябва точно сега да се говори за кръв? Какви са тези канибали, които говорят за кръв?“ Но почакай малко, изчакай края на проповедта и ще разбереш, че кръвта на Исус е най-ценното нещо в цялата вселена и че тя е цената на твоя живот. Ти имаш нужда от нея и ако разбереш истинското й значение, твоят поглед за нещата ще се промени.

КРЪВТА – ДУХОВЕН ЕКВИВАЛЕНТ НА ЖИВОТ

Още в началото на Библията – в книгата Битие, трета глава е записана интересна подробност около грехопадението на човека. Когато той престъпи Божията заповед, реши, че би могъл да се скрие и да покрие греха си, като си зашие дрехи от смокинови листа. Но четем, че „Господ Бог направи кожени дрехи на Адам и на жена му и ги облече“. (Битие 3:21). Защо Бог извърши това? Защо трябваше да убива животни и да прави облекла от кожите им, след като Адам и Ева вече си бяха направили дрехи от растителни материали? Отговорът на този въпрос не е, че растенията не бяха достатъчни да покрият голотата им, но че не бяха достатъчни да покрият греха им. Имаше едно единствено нещо, което би могло да покрие този грях, и това бе кръвта – в този случай кръвта на животно. Не се казва какво точно е било животното, но за да направи дрехи от кожата му, Бог го е пожертвал и е пролял кръвта му. В посланието към Евреите е записана тази духовна истина – „без проливането на кръв няма прощение“ (Евреи 9:22). Като направи кожени дрехи за престъпилите заповедта му хора, Бог им показа този духовен закон – грехът може да се изкупи единствено чрез кръв. Може би ти ще кажеш, защо пък точно чрез кръв? Ще ти отговоря. Грехът след развитието си води до смърт (Яков 1:15), затова, за да се неутрализира, е необходимо нещо, което води към живот. А това, което дава живот е – може би се сещаш – кръвта (Левит 17:11,14).

Кръвта е, която циркулира по цялото тяло и донася жизнено необходимия кислород на всяка негова клетка. Докато кръвта ни циркулира в тялото ни, ние ще бъдем живи. Като не уби човека поради греха му, а животно, Бог ни показа принципа на изкуплението – това някой друг да плати за твоя грях. Това може лесно да ес обясни, като се погледне в материалния свят – ако имаш пари, ти можеш да имаш всичко. Можеш да ги превърнеш в каквото си поискаш – в храна, дрехи, кола, къща и всичко друго. Как? Просто като отидеш и платиш за тези неща. Ти нямаш тези неща, но ако имаш пари – отиваш, плащаш и ги имаш. Какво правят тези пари? Как те, които са само едни хартийки със знаци, могат да имат такава изключителна способност да се превръщат в каквото и да е? Вече не, но преди време върху парите е пишело „банкнотата е обезпечена със злато“. А какво е златото – то е материален еквивалент на количество вложен труд. Затова, след като работиш един месец и един месец от живота ти мине, ти получаваш определено количество пари – това е еквивалента или равностойността на твоя живот и труд. Нещата в духовния свят стоят по подобен начин – само че там духовен еквивалент е кръвта, в която има количество вложен живот. Това обяснява мисълта на апостол Петър, който казва „… прекарвайте със страх времето на вашето престояване, като знаете, че не с тленни неща сте изкупени от вашия предаден от бащите ви суетен живот, не със сребро или злато, но със скъпоценната кръв на Христос, като агнец без недостатък и пречист.“ (1 Петрово 1:17-19).

Среброто и златото не са достатъчни да ни изкупят от греха, кръвта на животните или хората също не е достатъчна. Единственото нещо, което е напълно достатъчно, за да бъдат платени греховете ни и ние да бъдем освободени от връзките на смъртта, е кръвта на Исус. И Бог толкова обикна света, толкова обикна теб и мен, че даде тази кръв, за да можем да бъдем изкупени и да имаме вечен живот.

ДЕЙСТВИЕТО НА КРЪВТА

Действието на кръвта е насочено в три посоки – към Бог, към съвестта ни и към Дявола. На първо място, тя има отношение към Божията праведност. Бог е свят и праведен и той не може да гледа зло и да контактува с греха. Но поглеждайки на нас през кръвта на Исус, той вижда в нас Христовата святост и праведност (Евреи 10:10-14). Така ние имаме дръзновението да влезем в Божието присъствие и свободен достъп при нашия Небесен Баща (Евреи 10:19).

На второ място, кръвта на Исус има действие на отношение на нашата съвест (Евреи 9:14; 10:22). Тя е очистена от неуспешните си опити да ни изкара прави. Приемайки жертвата на Исус Христос на кръста и Неговата кръв лично за себе си, ние се освобождаваме от чувството си за вина, тъй като сме уверени, че всичките ни грехове са платени и покрити с кръвта на Исус.

На трето място, кръвта на Исус действа срещу нашия обвинител – този стар клеветник – Сатана. В книгата Откровение на Йоан той е описан като „клеветника на нашите братя, който ги клевети ден и нощ пред нашия Бог“ (Откровение 12:10). Той не прави нищо друго, освен да ни наблюдава и като забележи нещо нередно, да отиде при Бог Отец да иска позволение да ни напакости поради грешката ни. Но ние можем да го победим чрез кръвта на Исус. В Откровение 12:11 се казва: „А те го победиха чрез кръвта на Агнето и чрез словото на своето свидетелстване.“

Ако си застанал под протекцията, под защитата на кръвта, Сатана заедно с всички сили на тъмнината, може само да подскача около теб, но не може да ти стори нищо. Така че, ако досега си пренебрегвал мощта на тази кръв, време е да се промениш и да я приемеш, за да живееш новия божествен живот, който Бог има за теб чрез кръвта на Исус.

Ако я отхвърлиш, ти ще бъдеш наказан заради оскърбяване на Духа на благодатта (Евреи 10:26-29).

26 Защото, ако съгрешаваме самоволно, след като сме познали истината, не остава вече жертва за грехове, 27 но едно страшно очакване на съд и едно огнено негодуване, което ще изпояде противниците. 28 Някой, който е престъпил Моисеевия закон, умира безпощадно при думата на двама или трима свидетели; 29 тогава колко по-тежко наказание, мислите, ще заслужи онзи, който е потъпкал Божия Син, и е счел за просто нещо проляната при завета кръв, с която е осветен, и е оскърбил Духа на благодатта?

Не оскърбявай Духа на благодатта, приеми тази кръв, която е дадена за теб и живей живот с Бог, който е твоя Небесен Баща. Той те обича и те чака. Ще отхвърлиш ли тази промяна? Няма ли да я приемеш? Зависи от теб.

Сподели във Фейсбук...