ЧОВЕК, КОИТО ОСЪЗНАВА НУЖДАТА СИ ОТ СПАСИТЕЛ И ИСКРЕНО ЖЕЛАЕ ДА СЕ СПАСИ

I.  ПОКАЖИ МУ ХРИСТОС, КАТО ЖЕРТВА, КАТО ТОЗИ, КОЙТО ПОНЕСЕ ЧОВЕШКИТЕ ГРЕХОВЕ 

 1. „Господ възложи на Него, беззаконието на всички ни” (Исая 53:6). 
 2. 6 Всички ние се заблудихме както овце,
  Отбихме се всеки в своя път;
  И Господ възложи на Него
  беззаконието на всички ни. 

 3. „Христос стана проклет за нас…” (Галатяни 3:13). 
 4. 13 Христос ни изкупи от проклетията на закона, като стана проклет {гръцки: проклетия; виж 2 Кор. 5:21} за нас; защото е писано: “Проклет всеки, който виси на дърво”; 

 5. „Христос беше направен грях за нас…” (2 Коринтяни 5:21). 
 6. 21 Който за нас направи грешен {гръцки: грях} Онзи, Който не е знаел грях, за да станем ние чрез Него праведни {гръцки: правда} пред Бога. 

II.  ПОКАЖИ МУ ХРИСТОС КАТО ВЪЗКРЪСНАЛ СПАСИТЕЛ, „КОЙТО МОЖЕ СЪВЪРШЕНО ДА СПАСЯВА”

Покажи, че чрез вяра в разпнатия Христос ние получаваме опрощение на греховете си, но чрез вяра във възкръсналия Христос ние получаваме освобождение от силата на греха. 

 1. Христос може да спасява съвършено (Евреи 7:25). 
 2. 25 Затова и може съвършено да спасява тия, които дохождат при Бога чрез Него, понеже всякога живее да ходатайства за тях. 

 3. Христос може да ни пази от препъване и падане (Юда 1:24). 
 4. 24 А на Онзи, Който може да ви пази от препъване, и да ви постави непорочни в радост пред Своята слава, 

 5. Възкръсналият Христос притежава всяка власт (Матей 28:18). 
 6. 18 Тогава Исус се приближи към тях и им говори, казвайки: Даде Ми се всяка власт на небето и на земята.         

            Той има власт да спасява! 

 7. С Божията сила сме вардени (1 Петрово 1:5). 
 8. 5 които с Божията сила сте вардени чрез вяра за спасение, готово да се открие в последно време. 

 9. Благовестието: „Христос умря – Той възкръсна” (1 Коринтяни 15:1-4). Христос не е мъртъв, Той е жив! 
 10. 1 Още, братя, напомням ви благовестието, което ви проповядвах, което и приехте, в което и стоите, 2 чрез което се и спасявате, ако го държите според както съм ви го благовестил, – освен ако сте напразно повярвали. 3 Защото първо ви предадох онова, което и приех, че Христос умря за греховете ни според писанията; 4 че бе погребан; че биде възкресен на третия ден според писанията

III.  ПОКАЖИ МУ ХРИСТОС КАТО ГОСПОД 

Необходимо е да познаваме Христос не само като Спасител, но и като Господ. 

 1. Бог е направил Исус „Господ и Помазаник” (Деяния 2:36). 
 2. 36 И тъй, нека знае добре целият Израилев дом, че Тогова Исуса, Когото вие разпнахте, Него Бог е направил и Господ и Помазаник

 3. Ние трябва да приемаме Христос като Господ.
  • Римляни 10:9 
  • Деяния 10:36 
 4. 9 Защото, ако изповядаш с устата си, че Исус е Господ, и повярваш със сърцето си, че Бог Го е възкресил от мъртвите ще се спасиш. 

  36 Словото, което Той прати на израилтяните та им благовестяваше мир чрез Исуса Христа, (Който е Господар на всички),  

IV.  ПОКАЖИ МУ КАК ДА НАПРАВИ ХРИСТОС НЕГОВ ЛИЧЕН СПАСИТЕЛ И ГОСПОД 

 1. Които приемат Христос стават Божии чада (Йоан 1:12). 
 2. 11 У Своите Си дойде, но Своите Му Го не приеха. 12 А на ония, които Го приеха, даде право да станат Божии чада, сиреч, на тия, които вярват в Неговото име; 

 3. „Който вярва в Него”…има вечен живот (Йоан 3:16). 
 4. 16 Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот

 5. „Който вярва в Него”… получава опрощение на греховете си (Деяния 10:43). 
 6. 43 За Него свидетелствуват всичките пророци, че всеки, който повярва в Него, ще получи чрез Неговото име прощение на греховете си

 7. Всички, които вярват в Христос са оправдани (Деяния 13:39). 
 8. 39 и че всеки, който вярва, се оправдава чрез Него от всичко, от което не сте могли да се оправдаете чрез Моисеевия закон. 

V.  ПОКАЖИ МУ НУЖДАТА ОТ УСТНО ИЗПОВЯДВАНЕ НА ХРИСТОС  

Обръщението на грешника не може да бъде ясно и задоволително, докато той не е изповядал устно пред човеците Христос като свой личен Спасител. 

 • Римляни 10:9-10 

9 Защото, ако изповядаш с устата си, че Исус е Господ, и повярваш със сърцето си, че Бог Го е възкресил от мъртвите ще се спасиш. 10 Защото със сърце вярва човек и се оправдава, и с уста прави изповед и се спасява

VI.  ВОДИ ГО ДО ПЪЛНА УВЕРЕНОСТ 

Новоповярвалият трябва да бъде доведен до мястото, където той може да каже с пълна увереност: „Аз зная,че съм спасен, аз зная, че имам вечен живот.” 

 • Йоан 3:36 

36 Който вярва в Сина има вечен живот; а който не слуша Сина няма да види живот, но Божият гняв остава върху него. 

 • 1 Йоан 5:10-13 

10 Който вярва в Божия Син, има това свидетелство в себе си; който не вярва Бога, направил Го е лъжец, защото не е повярвал свидетелството, което Бог е свидетелствувал за Сина Си. 11 И свидетелството е това, че Бог ни е дал вечен живот, и че тоя живот е в Сина Му. 12 Който има Сина, има тоя живот; който няма Божия Син, няма тоя живот. 13 Това писах на вас, които вярвате в името на Божия Син, за да знаете, че имате вечен живот [и да вярвате в името на Божия Син]. 

 • Йоан 1:12 

12 А на ония, които Го приеха, даде право да станат Божии чада, сиреч, на тия, които вярват в Неговото име; 

 • Йоан 5:24 

24 Истина, истина ви казвам, който слуша Моето учение, и вярва в Този, Който Ме е пратил, има вечен живот, и няма да дойде на съд, но е преминал от смъртта в живота

VII.  ДАЙ МУ НАСТАВЛЕНИЯ КАК ДА ЖИВЕЕ КАТО ХРИСТИЯНИН 

Причината, поради която животът на много християни е изпълнен с грешки, „падания – ставания” и пр., се крие във факта,че тези християни, когато са приели Христос, не са били наставени как да живеят като християни. 

НАСТАВЛЕНИЯ КЪМ ПОВЯРВАЛИТЕ 

 1. Постоянно изповядвай Христос пред човеците (Матей 10:32). 
 2. 32 И тъй, всеки, който изповяда Мене пред човеците, ще го изповядам и Аз пред Отца Си, Който е на небесата. 

 3. Изучавай редовно Божието Слово и го съхранявай в сърцето си.
  • Псалом 119:11 
  • 1 Петрово 2:2 
 4. 11 В сърцето си опазих Твоето слово
  За да не ти съгрешавам. 

  2 пожелавайте като новородени младенци, чистото духовно мляко, за да пораснете чрез него към спасение 

 5. Моли се непрестанно.
  • 1 Сол.5:17 
  • Исая 40:31 
 6. 17 Непрестанно се молете

  31 Но ония, които чакат Господа,
  ще подновят силата си,
  Ще се издигат с крила като орли,
  Ще тичат и няма да се уморят,
  Ще ходят и няма да ослабнат. 

 7. Подчини волята си напълно на Бога и Го слушай във всичко (Деяния 5:32). 
 8. 32 И ние сме свидетели [Нему] за тия неща, както е и Светият Дух, когото Бог даде на ония, които Му се покоряват

 9. Работи за Христос, довеждай души при Него.
  • Матей 25:14-30 
  • Притчи 11:30 
  • Данаил 12:3 
  • Матей 4:19 
 10. 14 Защото е както, когато човек при тръгването си за чужбина, свиква своите слуги, и им предаде имота си. 15 На един даде пет таланта, на друг два, на трети един, на всеки според способността му; и тръгна. 16 Веднага тоя, който получи петте таланта, отиде и търгува с тях, и спечели още пет таланта. 17 Също и тоя, който получи двата спечели още два. 18 А тоя, който получи единия, отиде разкопа в земята, и скри парите на господаря си. 19 След дълго време дохожда господарят на тия слуги и прегледа сметката с тях, 20 И когато се приближи тоя, който бе получил петте таланта, донесе още пет таланта, и рече: Господарю, ти ми предаде пет таланта; ето, спечелих още пет. 21 Господарят му рече: Хубаво, добри и верни слуго! в малкото си бил верен, над многото ще те поставя; влез в радостта на господаря си. 22 Приближи се и тоя, който бе получил двата таланта, и рече: Господарю, ти ми даде два таланта, ето, спечелих още два таланта. 23 Господарят му рече: Хубаво, добри и верни слуго! над малкото си бил верен, над многото ще те поставя; влез в радостта на господаря си. 24 Тогава се приближи тоя който бе получил един талант, и рече: Господарю, аз те знаех, че си строг човек; жънеш гдето не си сеял, и събираш гдето не си пръскал; 25 и като се убоях отидох и скрих таланта ти в земята; ето, имаш своето. 26 А Господарят му в отговор каза: Зли и лениви слуго! знаел си, че жъна гдето не съм сеял, и събирам гдето не съм пръскал; 27 ти, прочее, трябваше да внесеш парите ми на банкерите, и когато си дойдех, щях да взема своето с лихва. 28 Затова, вземете от него таланта и дайте го на този, който има десет таланта. 29 Защото на всекиго, който има, ще се даде, и той ще има изобилие; а от този, който няма от него ще се отнеме и това, което има. 30 А тоя безполезен слуга хвърлете във външната тъмнина; там ще бъде плач и скърцане със зъби. 

  30 Плодът на праведния е дърво на живот;
  И който е мъдър придобива души

  3 Разумните ще сияят със светлостта на простора, и ония, които обръщат мнозина в правда като звездите до вечни векове

  19 И казва им: Дойдете след Мене и Аз ще ви направя ловци на човеци

 11. Моли се Бог да те кръсти със Святия Дух.
  • Деяния 1:4 
  • Деяния 5:32 
  • Лука 24:49 
 12. 4 И като се събираше с тях, заръча им да не напускат Ерусалим, но да чакат обещаното от Отца, за което, каза Той, чухте от Мене. 

  32 И ние сме свидетели [Нему] за тия неща, както е и Светият Дух, когото Бог даде на ония, които Му се покоряват

  49 И, ето, Аз изпращам върху вас обещанието на Отца Ми; а вие стойте в града [Ерусалим] докато се облечете със сила от горе. 

 13. Посещавай събранията редовно (Евреи 10:25). 
 14. 25 като не преставаме да се събираме заедно, както някои имат обичай да престават, а да увещаваме един друг, и толкова повече, колкото виждате, че денят наближава. 

 15. Бъди постоянен и щедър дарител за Божието дело.
  • 2 Коринтяни 9:6-8 
  • Малахия 3:10 
 16. 6 А това казвам, че който сее оскъдно, оскъдно ще и да пожъне; а който сее щедро, щедро ще и да пожъне. 7 Всеки да дава според както е решил в сърцето си, без да се скъпи, и не от принуждение; защото Бог обича онзи, който дава на драго сърце. 8 А Бог е силен да преумножи на вас всякакво благо, така щото, като имате всякога и във всичко това, което е достатъчно във всяко отношение, да изобилвате във всяко добро дело; 

  10 Донесете всичките десетъци в съкровищницата,
  За да има храна в дома Ми,
  И опитайте Ме сега за това,
  Казва Господ на Силите,
  Дали не ще ви разкрия небесните отвори
  Да излея благословение върху вас,
  Тъй щото да не стига място за него

 17. Не гледай хора за пример, но само на Христос.
  • Йоан 21:18-23
 18. Мисли това, което Христос би мислил на твое място, върши това, което Той би вършил, ходи там, където Христос би ходил.

  18 Истина, истина ти казвам, когато беше по-млад, ти сам се опасваше и ходеше където си щеше; но когато остарееш ще простреш ръцете си, и друг ще те опасва, и ще те води където не щеш. 19 А това рече като означаваше с каква смърт Петър щеше да прослави Бога. И като рече това, казва му: Върви след Мене. 20 Петър обръщайки се вижда, че иде подире му ученикът, когото обичаше Исус, този, който на вечерята се обърна на гърдите Му и каза: Господи, кой е този, който ще Те предаде? 21 Него, прочее, като видя, Петър казва на Исуса, Господи, а на този какво ще стане? 22 Исус му каза: Ако искам да остане той докле дойда, тебе що ти е? Ти върви след Мене. 23 И така, разнесе се между братята тази дума, че този ученик нямаше да умре. Исус, обаче, не му рече, че няма да умре, но: Ако искам да остане той докле дойда, тебе що ти е?

Сподели във Фейсбук...