БИБЛИЯТА ЗА АЛКОХОЛА

Знаете ли, че в България има Сдружение „Лига на умерените”. На техния уебсайт те дават отговор на въпроса „Защо ги има?“.

 • Алкохолният проблем бива осъзнаван едва в 10% от зависимите и в още по-малък процент от тях се търси помощ преди настъпването на остър медицински инцидент.
 • Няма клинична пътека по здравна каса за лечение на такива състояния.
 • Покрай един алкохолно зависим страдат още 5-8 души негови близки.
 • Веднъж засегнати от проблема, повечето хора не се излекуват;
 • Местата за лечение на алкохолната зависимост са изключително малко;

Според данни от проведеното от „Лига на умерените” проучване сред представители на обществено значими професии:

 • 1/3 от мъжете и 1/10 от жените в България консумират рисково високо количество алкохол на седмична база;
 • Близо 35% от респондентите нямат ясен критерии какво е НЕ РИСКОВА консумация на алкохол;
 • 91% от респондентите не биха ограничили консумацията си на алкохол;
 • Повече от половината от респондентите смятат, че проблема с алкохолната зависимост се пренебрегва и неглижира;

РАЗКАЗИ ЗА ЗЛОУПОТРЕБА С АЛКОХОЛ В СТАРИЯ ЗАВЕТ

Злоупотребата с алкохолни напитки е причинявала несметна скръб в човешката история. В Стария Завет се съдържат редица разкази тъжните последствия от злоупотребата с алкохол.

АЛКОХОЛЪТ – ПРИЧИНА ЗА НЕМОРАЛНО ПОВЕДЕНИЕ

Ной устоя на силата потопа, но не можа да устои на силата на алкохола. Битие 9:18-29

18 А излезлите от ковчега Ноеви синове бяха Сим, Хам и Яфет; а Хам беше баща на Ханаана. 19 Тия трима бяха Ноеви синове; и от тях се насели цялата земя. 20 В това време Ной почна да работи земята и насади лозе. 21 И, като пи от виното опи се и се разголи в шатрата си. 22 И Хам, Ханаановия баща, видя голотата на баща си и каза на двамата си братя отвън. 23 А Сим и Яфет взеха една дреха и, като я туриха двамата на рамената си, пристъпиха заднишком та покриха голотата на баща си; лицата им гледаха назад, та не видяха бащината си голота. 24 Като изтрезня Ной от виното си и се научи за онова, което му бе направил по-младият му син, рече: –

25 Проклет да е Ханаан;
Слуга на слуги ще бъде на братята си.
26 Рече още:
Благословен Господ, Симовия Бог;
И Ханаан да му бъде слуга.
27 Бог да разшири Яфета.
И да се засели в шатрите на Сима;
И Ханаан да им бъде слуга.

28 И след потопа Ной живя триста и петдесет години. 29 И всичките дни на Ноя станаха деветстотин и петдесет години; и умря.

Лот преживя огънят и жупелът, които се изсипаха върху Содом и Гомор, но под въздействието на алкохолът беше принуден да извърши кръвосмешение. Битие 19:32-33

30 А Лот излезе от Сигор и живееше в планината, и с него двете му дъщери, понеже се боеше да остане в Сигор; затова живееше в една пещера, той и двете му дъщери. 31 Тогава по-старата рече на по-младата: Баща ни е стар, и няма мъж на земята да влезе при нас, според обичая на цялата земя. 32 Ела, да упоим баща си с вино и да преспим с него, за да запазим потомството от баща си. 33 И тъй, оная нощ упоиха баща си с вино; и по-старата влезе та преспа с баща си; а той не усети, нито кога легна тя, нито кога влезе. 34 На другия ден по-старата рече на по-младата: Виж, миналата нощ аз преспах с баща си; да го упоим с вино и тая нощ, та влез ти и преспи с него, за да запазим потомство от баща си. 35 И тъй, и оная нощ упоиха баща си с вино, и по-младата влезе та преспа с него; а той не усети нито кога легна тя, нито кога стана. 36 Така и двете Лотови дъщери зачнаха от баща си. 37 И по-старата роди син и го наименува Моав; той е и до днес отец на моавците. 38 Роди и по-младата син и го наименува Бен-ами; той е и до днес отец на амонците.

Този разказ е показателен за това, че когато човек е под въздействието на алкохол, той просто не знае какво прави. Поради това, под въздействието на алкохол човек е по-податлив на манипулации.

АЛКОХОЛЪТ – ПРИЧИНА ЗА РАЗВОД

Когато човек е под въздействието на алкохол, той престава да има уважение към чувствата на другите и да се съобразява с тях. Пример за това е Персийският цар Асуир. Под влиянието на алкохола той заповяда на царица Астин да бъде доведена и показана на приятелите му като някаква специална атракция (Естир 1:10-11).

10 А на седмия ден, когато сърцето на царя бе се развеселило от виното, той заповяда на Меумана, на Визата, на Арвона, на Вигта, на Авагта, на Зетара и на Харкаса, седемте скопци, които слугуваха пред цар Асуира, 11 да доведат царица Астин пред царя, носеща царската корона, за да покаже хубостта й на людете и на първенците; защото тя бе красива на глед.

За съжаление това не се понрави на царицата. За нея излагането й на показ пред другите бе унижение. Тя отказа да дойде и това доведе до развод в царското семейство.

АЛКОХОЛЪТ – ПРИЧИНА ЗА ЗАГУБА НА ЖИВОТ

Алкохолът се е използвал като опияняващо средство, което обезоръжава човек и го прави беззащитен. Пример за това е първородният син на Давид Амнон. Той несъмнено заслужаваше да бъде наказан за това че изнасили сестра си Тамар. Но, неговия природен брат Авесалом реши, че Амнон заслужава смърт. И тъй като Авесалом не смееше да нападне Амнон докато беше трезвен, той го нападна и го уби докато алкохолът го беше обезоръжил и направил беззащитен (2 Царе 13:23-29).

23 А след цели две години Авесалом имаше стригачи във Ваал-асор, който е близо при Ефрем; и Авесалом покани всичките царски синове. 24 Авесалом дойде и при царя та каза: Ето, слугата ти има сега стригачи; нека дойде, моля царят и слугите му със слугата ти. 25 А царят каза на Авесалома; Не, сине мой, да не идем всички; за да не те отегчаваме. И той го молеше настойчиво; но царят отказа да иде, а го благослови. 26 Тогава рече Авесалом: Ако не, то нека дойде с нас поне брат ми Амнон. И царят му каза: Защо да иде с тебе? 27 Но понеже Авесалом настоя, той позволи да отидат с него Амнон и всичките царски синове. 28 Тогава Авесалом заповяда на слугите си, казвайки: Гледайте когато Амноновото сърце се развесели от виното и аз ще ви кажа: Поразете Амнон, тогава го убийте. Не бойте се; не ви ли заповядвам аз? бъдете дръзновени и храбри. 29 И Авесаломовите слуги сториха на Амнон според както Авесалом заповяда. Тогава всичките царски синове станаха и възседнаха всеки на мъската си та побягнаха.

Защо Авесалом заръча на слугите си да нападнат точно когато „сърцето му беше развеселено от виното“? Защо не им заръча да го нападнат докато беше трезвен? Виждате ли, алкохолът може временно да повишава настроението на човек, но в същото време той го прави слаб и беззащитен.

Явно използването на алкохол като инструмент за обезоръжаване и обезсилване беше масова практика в старозаветни времена. Защото Амнон не беше единствения, който загуби живота си докато беше под влияние на алкохола. Ила, четвъртият от царете на Северното царство, стана жертва на заговор докато се опиваше в къщата на домоуправителя си в Терса (3 Царе 16:8-10).

8 В двадесет и шестата година на Юдовия цар Аса, Ила Ваасовият син се възцари над Израиля в Терса, и царува две години. 9 А слугата му Зимрий, началник на половината от военните му колесници, направи заговор против него, когато беше в Терса, та пиеше и се опиваше в къщата на домоуправителя си Арса в Терса. 10 Зимрий влезе, та като го порази уби го, в двадесет и седмата година на Юдовия цар Аса, и възцари се вместо него.

АЛКОХОЛЪТ – ОПАСНОСТ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛУЖЕНИЕТО

Алкохолът представлява опасност дори и за свещениците, за онези, които са се посветили на Господ през целия си живот. В Левит 10:1-2 се разказва за двама свещеници – Надав и Авиуд.

1 А Аароновите синове, Надав и Авиуд, взеха всеки кадилницата си и, като туриха в тях огън и на него туриха тамян, принесоха чужд огън пред Господа, – нещо което им беше забранил. 2 За това огън излезе от пред Господа и ги пояде; и умряха пред Господа.

Малко по-надолу в същия пасаж Бог дава на израилтяните следната заповед (ст.8-9):

8 След това Господ говори на Аарон, казвайки: 9 Когато влизате в шатъра за срещане, да не пиете вино или спиртни питиета, ни ти ни синовете ти с тебе, за да не умрете; това ще бъде вечен закон във всичките ви поколения

Тази заповед, дадена ни непосредствено след разказа за смъртта на Надав и Авиуд ни кара да мислим, че причината поради която принесоха „чужд огън“ пред Господа е била, че те не са били трезви, когато са пристъпили към изпълнение на служебните си задължения.

В заключение бихме могли да кажем, че злоупотребата с което и да е нещо, което Бог е създал е грях. Това се отнася до голяма степен и за злоупотребата с алкохола той като тя причинява сериозни проблеми в социално, морално и духовно отношение.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ОПАСНОСТИТЕ ОТ АЛКОХОЛА

Книгата Притчи ни напомня за ужасното човешко страдание което е резултат от злоупотребата с алкохолни напитки и ни предупреждава за опасностите от това да изгубим контрол над алкохола. В дни на широко разпространен алкохолизъм и употреба на алкохол като фактор в безбройни престъпления, включващи катастрофи и инциденти, причинени от пияни шофьори и работници, ние би следвало да приемем предупрежденията на Писанията по-сериозно от когато и да било.

По един поетичен начин Притчи 23:29-35 ни рисува картината на живота на човек, чийто живот е паднал в робство на алкохолната зависимост. И опасността от това човек от умерен пияч да се превърне в алкохолик.

Притчи 23:29-30 всъщност е една гатанка със шест въпроса и един отговор.

29 Кому горко? кому скръб? кому каране?
Кому оплакване? кому удари без причина? Кому подпухнали очи? –

30 На ония, които се бавят около виното,
Които отиват да вкусят подправено вино.

Забележете, отговорът на тази гатанка не е „алкохоликът“, а онези, които се бавят около виното и които отиват само да „вкусят“ подправеното вино. Това подчертава опасността от това просто да опиташ или просто да вкусиш. Защото никой алкохолик не е станал такъв за един ден. Всеки е започнал само с вкусване и само с опитване.

Къде е границата между това човек да пие и да се напие? Кога пиенето се превръща в опиване? Според дефиницията на Световната Здравна Организация увреждаща алкохолна консумация има при изпълнение на 1 от 2-та критерия:

 1. Количество – общо количество на изпития алкохол
 • 21 стандартни питиета/седмично – за мъже
 • 14 стандартни питиета/седмично – за жени
 1. Честота
 • Повече от 5 дни/седмично (независимо от вида и количеството)

За 1 стандартно питие се приема

 • малка халба бира (330 мл)
 • чаша вино с умерен градус (150 мл)
 • една малка ракия с 40 градуса (50 мл) или 20 мл чист алкохол

Умерен прием на алкохол е консумацията на не повече от 20 мл, или 16 г, чист етанол на ден, което означава една чаша вино 150 мл, или една бира 330 мл, или 50 мл концентрирана алкохолна напитка. Поради различия в метаболизма според пола за жените умерен прием означава приблизително половината от това количество алкохол дневно.

ЖИВОТЪТ НА АЛКОХОЛИКЪТ

Животът на алкохоликът е белязан от „горко“, „скръб“, „каране“, „оплакване“, „удари без причина“ – рани, и „подпухнали очи“ (ст.29).

29 Кому горко? кому скръб? кому каране?
Кому оплакване? кому удари без причина?
Кому подпухнали очи? –

Алкохоликът дава парите си за алкохол – било то водка с доматен сок, мастика, „облак“, домашна ракия или вино. Останал без пари и без алкохол той изпада в самосъжаление. Когато бъде конфронтиран за лошото си поведение, той започва да се защитава и да се кара. Под влиянието на алкохола, той може да направи грешки и да се нарани без причина. Очите му са подпухнали поради недоспиване и ускорено състаряване под въздействието на алкохола.

Алкохоликът изгубва по-голямата част от времето си или в търсене, а някои и в производство на алкохол или в дълго бавене около алкохола, след като той бъде намерен, направен или осигурен (ст.30).

30 На ония, които се бавят около виното,
Които отиват да вкусят подправено вино.

НЕ СЕ ПОДДАВАЙ НА ИЗКУШЕНИЕТО

След гатанката следва едно предупреждение. Алкохоликът живее в един измислен свят в който единственото за което той мисли е качествата на алкохола. Какъв цвят е, как изглежда в чашата, какъв е на вкус и т.н. (ст.31).

31 Не гледай виното, че е червено,
Че показва цвета си в чашата,
Че се поглъща гладко,

Един от преводите на втората част на този стих е, че виното ти „намига“ от чашата. То те опитва да те прелъсти. Затова, бягай от него.

ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПРЕКАЛЯВАНЕТО С АЛКОХОЛ

Стихове 32-35 описват последствията от прекалената употреба на алкохол.

На другата сутрин след напиването си, алкохоликът се събужда с чувството, че е бил ухапан от змия (ст.32).

32 Защото после то хапе като змия,
И жили като ехидна.

В първата строфа на този стих се говори за змия, която хапе. Във втората част стиха се говори за „ехидна“ – в други преводи „усойница“ или „аспида“ – с други думи отровна змия. Ухапването от змия поразява тъканите. Ухапването от отровна змия поразява нервната система на организма.

Алкохолът е отрова. Затова се говори за алкохолно натравяне. Острото алкохолно отравяне преминава през 4 степени:

 1. Първа степен. Проявява се с лека психомоторна възбуда, еуфория, бъбривост.
 2. Втора степен. Характеризира се със залитане, зачервяване на лицето, силно изразена възбуда.
 3. Трета степен. Настъпва отпуснатост, повръщане, сънливост, унесеност до кома. Възможни са гърчове и делир (лудост, помрачаване на съзнанието, халюцинации).
 4. Четвърта степен. Отровеният е в дълбока кома, с арефлексия, дишането е неправилно, има цианоза по устните (сиво-синкав цвят в следствие на недостиг на кислород в тъканите), има доста силна миризма на ацетон. Настъпва тежък циркулаторен колапс (шок). Кожата на лицето става бледа, покрита със студена лепкава пот, пулсът е мек, има хипотермия. Смърт настъпва от парализа на дишането и асистолия. (В медицината асистолия представлява състояние при което няма сърдечна електрическа активност и следователно няма кръвен поток в организма. Асистолията е едно от условията необходими за да може медицинско лице да е сигурно, че е настъпила смърт при даден пациент.)

ПРИВЛЕКАТЕЛНО НАЧАЛО С ТРАГИЧЕН КРАЙ

Алкохоликът халюцинира и говори неща, които не мисли (ст.33).

33 Очите ти ще гледат чужди жени,
И сърцето ти ще изригва развратни неща;

Според някои този стих съдържа описание на „делириум тременс“ или така наречения „алкохолен делириум“. Алкохолният делириум е състояние, характеризиращо се с помрачаване на съзнанието, обърканост, халюцинации възникващи след спиране на алкохола. Алкохолният делириум се характеризира със симптоми на безсъние, треперене, страх, дори гърчове.

Началото обичайно настъпва след спиране на алкохола съзнателно или по различен повод (напимер, влзане в болница, развитие на интеркурентно заболяване и др.). Типичните предшестващи симптоми са: безсъние, треперене и страх, възможни са и гърчове. Класическите симптоми в състояние на делир включват: помрачение на съзнанието и обърканост (за време и място при сравнително добре запазена ориентация за собствена личност), ярки халюцинации и илюзии (подвижни, микроскопични) и изразен тремор на ръцете, езика и тялото. Честа е психомоторната възбуда (във връзка със зрителните халюцинации). Обикновено присъстват и налудности (с интерпретативен характер в резултат също на халюцинациите), повишена температура, изпотяване, безсъние или обръщане на цикъла на съня и бодърстването. Болните са с повишена внушаемост. Вечерно време и през нощта (при загасено осветление) халюцинациите се засилват и болните стават много по-неспокойни. Наред със зрителните халюцинации много често се установяват тактилни (отнасящи се до чувството за допир) и по-рядко – слухови халюцинации. Тази алкохолна психоза се наблюдава у лица, които злоупотребяват предимно с концентрати. Делириумът трае от 3-4 дни до седмица, в редки случаи и по-дълго. След отзвучаване на психозата зависимите имат непълен спомен за случилото се. Делириумът може да се наблюдава както по време на продължителна интоксикация, така и по време на абстиненция. Алкохолният делириум е една от най-честите причини за смърт при алкохолно болните.

Алкохоликът е безразсъдно смел (ст.34).

34 Даже ще бъдеш като един, който би легнал всред море,
Или като един, който би лежал на върха на мачта.

На върха на мачтата човек е в опасност да бъде изхвърлен в морето и наранен или удавен във всеки един момент.

МОНОЛОГЪТ НА АЛКОХОЛИКА

Алкохоликът е безчувствен (ст.35)

35 Удариха ме ще речеш, и не ме заболя;
Биха ме, и не усетих.
Кога ще се събудя, за да го търся пак?

Независимо от всички болки и несгоди, които е преживял той отново търси алкохола.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ЖИВОТ НА СВОБОДА ОТ АЛКОХОЛА

Всеки, който е живял с алкохолик знае твърде добре колко разрушителен би могъл да бъде алкохола – не само за самия алкохолик, но също и за всеки около него. Ето защо Библията ни показва не само трагични примери и строги предупреждения, но ни дава и подробни инструкции и по отношение на алкохола.

Често в древен Израил обетът за въздържание беше правен от човек, който поемеше значителна отговорност. Например, на свещениците не им беше позволено да пият докато служат (Левит 10:9).

9 Когато влизате в шатъра за срещане, да не пиете вино или спиртни питиета, ни ти ни синовете ти с тебе, за да не умрете; това ще бъде вечен закон във всичките ви поколения

Въпреки това пророк Исая включва пиянските партита като допринасящ фактор за падението на израилтяните и Вавилонския плен (Исая 5:11–12).

11 Горко на ония, които подраняват сутрин, за да търсят спиртно питие,
Които продължават до вечер, догдето ги разпали виното!
12 И с арфа и псалтир, с тъпанче и свирка,
И с вино са техните угощения;
Но не се взират в делото Господно,
Нито са внимавали на действието на ръцете Му.

Малко по-нататък в същата глава, в Исая 5:22 Исая добавя:

22 Горко на ония, които са юнаци да пият вино,
И силни да подправят спиртно питие, –

Фактически много свещеници и пророци толкова често са били пияни, че не са можели да изпълняват възложените им от Бога отговорности (Исая 28:7–8).

7 Но и тия се побъркаха от виното
И се заблудиха от спиртното питие;
Свещеник и пророк се побъркаха от спиртно питие,
Обладаха се от вино, заблудиха се от спиртно питие,
Побъркаха се във видението, спъват се в съденето,
8 Защото всичките трапези са пълни с бълвоч и нечистота,
Така щото няма чисто място.

Въздържанието беше част и от назарейския обет/обрек/оброк. Целта на назарейския обрек беше да се посветиш на служение, ако и да не си част от племето на Левитите (Числа 6:1-4).

1 Господ говори още на Моисея, казвайки: 2 Говори на израилтяните, казвайки им: Когато мъж или жена направи изричен обрек на назирейство, за да посвети себе си на Господ, 3 тогава да се отказва от вино и от спиртни питиета, да не пие оцет от вино или оцет от спиртни питиета, нито да пие какво да е питие направено от грозде, нито да яде прясно или сухо грозде. 4 През всичкото време на назирейството си да не яде нищо, което се прави от лозе, от зърното до ципата.

Владетелите също са предупредени да не пият за да не би под въздействието на алкохола да изопачат правосъдието и да забравят Божиите пътища (Притчи 31:4-5).

4 Не е за царете, Лемуиле, не е за царете да пият вино,
Нито за князете да кажат: Где е спиртното питие?
5 Да не би, като се напият, да забравят закона
И да онеправдаят угнетяваните.

В Новия Завет Пиянството се среща в почти всички списъци с пороци. В Лука 21:34 се казва:

34 Но внимавайте на себе си, да не би да натегнат сърцата ви от преяждане, пиянство и житейски грижи, и ви постигне оня ден внезапно като примка;

Павел изброява гуляйджийството и опиването заедно с грехове като разврата, похотта, кавгите, блудството, пожеланието, идолопоклонството, клеветата, грабителството и завистта (Римляни 13:13).

13 Както в бял ден нека ходим благопристойно, не по пирования и пиянства, не по блудство и страстолюбие, не по крамоли и зависти.

Апостол Павел предупреждава вярващите да изключват от общението си хора, които наричат себе си християни, но въпреки това продължават да постоянстват в греховното си поведение (1 Коринтяни 5:11).

11 Но сега ви писах да нямате общение с такъв, който се нарича брат, и е блудник или сребролюбец, или идолопоклонник, или грабител, или пияница, или хулител; с такъв даже да не ядете заедно.

Забележете, че едни от тези с които ап. Павел очаква от нас да нямаме общение са пияниците. Макар и думата „пияница“ да липсва от някои от протестантските преводи, тя присъства в оригинала. И забележете, че ап. Павел поставя „пияницата“ наравно с блудника, сребролюбеца, идолопоклонника, грабителя и хулителя.

В Галатяни 5:19-21 ап. Павел включва пиянството към „делата на плътта“.

19 А делата на плътта са явни; те са: блудство, нечистота, сладострастие, 20 идолопоклонство, чародейство, вражди, разпри, ревнувания, ярости, партизанства, раздори, разцепления, 21 зависти, пиянства, пирувания и тям подобни; за които ви предупреждавам, както ви и предупредих, че които вършат такива работи, няма да наследят Божието царство.

Ап. Павел също така предупреждава, че консумирането на алкохолни напитки може да допринесе за падението на по-младите и по-слаби вярващи  (Римляни 14:19–21).

19 И тъй, нека търсим това, което служи за мир и за взаимно назидание. 20 Заради ядене недей съсипва Божията работа. Всичко наистина е чисто; но е зло за човека, който с яденето си причинява съблазън. 21 Добре е да не ядеш месо, нито да пиеш вино, нито да сториш нещо, чрез което се спъва брат ти, [или се съблазнява, или изнемощява].

Ап. Петър включва пиянството заедно с вида грехове описани от Павел, но в същото време посочва че пиянството е част от начина на живот на невярващия, което пропилява здравето и характера на човека (1 Петрово. 4:3–4).

3 Защото доволно е миналото време, когато сте живели така, както желаят да живеят езичниците, като сте прекарвали в нечистоти, в страсти, във винопийства, в пирования, в опивания, и в омразните идолослужения. 4 Относно това те се и чудят, и ви хулят за гдето не тичате с тях в същата крайност на разврата;

Забележете, тук ап. Петър използва три действия свързани с алкохола – винопийства, пирования и опивания. В светлината на тези думи изглежда странно някои модерни християни да оправдават пиенето и пируването с „личната си свобода“.

Библията не унижава хората, които са в беда. Фактически, тя насърчава да намираме пътища да помагаме на хора, които са паднали в капана на алкохолизма, не да ги осъждаме или отхвърляме. Между нас има хора, които са били сериозни пиячи или са били зависими от алкохола, както и от други зависимости, но те са били освободени от Исус Христос от тяхната зависимост и сега се радват на свободата от порока и присъствието на Святия Дух.

Нека обаче, да си вземем бележка за това, което Библията говори за алкохола – разказите за трагичните последствия от злоупотреба с алкохол в Стария Завет, предупрежденията за опасностите от употреба на алкохол Притчи и пророците, и инструкциите да живеем свободни от пиянство и опивания, които намираме в както в Стария Завет по отношение на хора, които са в лидерски позиции, така и в Новия Завет.

Библиография:

Thomas Nelson Publishers. (2001). In What does the Bible say about… The ultimate A to Z resource fully illustrated (pp. 15–16). Nashville, TN: Thomas Nelson.

Медиаграфия:

http://dreal.net/wiki/index.php/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%83%D0%BC_%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81

http://umereni.bg/%d0%b7%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%81/%d0%b7%d0%b0%d1%89%d0%be-%d0%bd%d0%b8-%d0%b8%d0%bc%d0%b0

http://www.arsmedica.bg/zabolyavaniya/toksikologiya/otravyane-s-etilov-alkohol-etanol

 

 

Сподели във Фейсбук...