БЕЗ МИЛОСТ

Числа 25:1-18

МОЯТ МОТИВ

2 Коринтяни 11:1-2

1 Дано бихте потърпели малко моето безумие; да! потърпете ме, 2 защото ревнувам за вас с божествена ревност, понеже ви сгодих с един мъж, да ви представя като чиста девица на Христа. 3 Но боя се да не би, както змията измами Ева с хитростта си, да се разврати умът ви и отпадне от простотата и чистотата, която дължите на Христа.

Песен на песните 6:10

10 Коя е тая, която поглежда като зората, Красива като луната, чиста като слънцето, Страшна като войска със знамена?

Христос ще дойде за една свята църква (Ефесяни 5:25-27)

25 Мъже, любете жените си както и Христос възлюби църквата и предаде Себе Си за нея, 26 за да я освети, като я е очистил с водно умиване чрез словото, 27 за да я представи на Себе Си църква славна, без петно, или бръчка, или друго такова нещо, но да бъде света и непорочна.

СЪВЕТЪТ НА ВАЛААМ

В Числа 21 глава се описват победите на Израел над аморейския цар Сион и Васанския цар Ог. Следващата пречка на пътя на израилтяните беше Моавския цар Валак Сепфоровия син. 22, 23 и 24 глава на книгата Числа ни разказва историята за Валаам. След падането на тоталитарния комунистически режим и идването на демокрацията в България Сатана смени своята позиция. Като видя, че няма да може да победи благовестието и църквата със страх, неверие и подтисничество, той започна да действа с други методи – свободия, нови учения и порнография. Числа 31:16

16 Ето, те, по съвета на Валаама, накараха израилтяните да беззаконствуват против Господа в делото на Фегора, тъй че язвата се яви всред Господното общество.

Откровение 2:14

14 Но имам малко нещо против тебе, защото имаш там някои, които държат учението на Валаама, който учеше Валака да постави съблазън пред израилтяните, та да ядат идоложертвено и да блудствуват.

Римляни 6:16

16 Не знаете ли, че комуто предавате себе си като послушни слуги, слуги сте на оня, комуто се покорявате, било на греха, който докарва смърт, или на послушанието, което докарва правда?

НАЧИНЪТ НА ДЕЙСТВИЕ НА САТАНА

Сатана най-често атакува нашите плътски страсти. Но неговата атака не започва като призив за отявлен грях. Тя започва прост с покана за забава.

1 А докато Израил оставаше в Ситим, людете почнаха да блудствуват с моавките; 2 защото те канеха людете на жертвите на боговете си, и людете ядяха и се кланяха на боговете им.

Постоянстването в тези грехове доведе до пристрастяване и обръщане на гръб на Бога.

3 Израил се привърза за Ваалфегора; и Господният гняв пламна против Израиля.

1 Коринтяни 10:21

21 Не можете да пиете Господната чаша и бесовската чаша; не можете да участвувате в Господната трапеза и в бесовската трапеза.

БОЖИЯТ СЪВЕТ

4 Тогава Господ рече на Моисея: Хвани всичките първенци на людете и обеси ги за Господа пред слънцето, за да се отвърне от Израиля Господният яростен гняв.

Колосяни 3:5

5 Затова умъртвете природните си части, които действуват за земята: блудство, нечистота, страст, зла пощявка и сребролюбие, което е идолопоклонство; 6 поради които иде Божият гняв върху рода на непокорните; 7 в които и вие някога сте ходили, когато живеехте в тях. 8 Но сега отхвърлете и вие всичко това: гняв, ярост, злоба, хулене, срамотно говорене от устата си.

СЪДБАТА НА ИДОЛОПОКЛОННИЦИТЕ

5 И Моисей рече на Израилевите съдии: Убийте всеки подчинените си човеци, които се привързаха за Ваалфегора.

Римляни 11:20,22

20 Добре, поради неверие те се отрязаха, а ти поради вяра стоиш. Не високоумствувай, но бой се. 22 Виж, прочее, благостта и строгостта Божия: Строгост към падналите, а божествена благост към тебе, ако останеш в тая благост; иначе, и ти ще бъдеш отсечен.

НАХАЛНИЯТ ИЗРАИЛЯНИН И ПАСИВНОТО ОБЩЕСТВО

6 И, ето, един от израилтяните дойде и доведе на братята си една мадиамка пред очите на Моисея и пред цялото общество израилтяни, когато те плачеха пред входа на шатъра за срещане.

Исая 3:9

9 Изгледът на лицето им свидетелствува против тях; И те, като Содом, вършат греха си явно, не го крият. Горко на душата им! защото сами на себе си въздадоха зло.

Въпреки явният грях, обаче, обществото остана пасивно. Въпреки че всички бяха свидетели на това скандално поведение, никой не направи нищо по въпроса. Това е един сериозен недостатък на църквата – търпимостта към греха. В Откровение 2:20 Господ Исус казва на църквата в Тиатир:

20 Но имам против тебе това, че търпиш жената Езавел, която нарича себе си пророчица и която учи и прилъгва Моите слуги да блудствуват и да ядат идоложертвено.

Виждате ли, ние трябва да бъдем дълготърпеливи един към друг, но не и да толерираме явния, открития грях. Защо хората бяха толерантни към греха? Защото, макар и тайно и те го вършеха и участваха в него.

СМЪРТТА НА ЗИМРИЙ И ХАЗВИЯ

7 А Финеес, син на Елеазара син на свещеника Аарона, като видя стана изсред обществото, взе копие в ръката си, 8 и влезе подир израилтянина в спалнята та прободе и двамата – израилтянина и жената в корема й. Така язвата престана от израилтяните. 9 А умрелите от язвата бяха двадесет и четири хиляди души. 14 А името на убитият израилтянин, който беше убит с мадиамката, беше Зимрий син на Салу, първенец на един бащин дом от симеонците. 15 И името на убитата мадиамка беше Хазвия, дъщеря на Сура, началник на людете, от един бащин дом в Мадиам.

Римляни 8:12-13

12 И тъй, братя, ние имаме длъжност, обаче, не към плътта, та да живеем плътски. 13 Защото, ако живеете плътски, ще умрете; но ако чрез Духа умъртвявате телесните действия, ще живеете.

МОТИВЪТ НА ФИНЕЕС

Във 2 Петрово 2:4-10 говорейки за присъдата и неминуемото погубление на лъжеучителите, ап. Петър дава примери от писанието за Божията строгост и дори безпощадност към греха:

4 Защото, ако Бог не пощади и ангели, когато съгрешиха, но ги хвърли в мрака на най-дълбоките ровове, и ги предаде да бъдат вардени за съд; 5 и ако не пощади стария свят, но опази с още седем души Ноя, проповедника на правдата, когато нанесе потоп върху нечестивия свят; 6 тъй също, ако Той осъди на разорение содомските и гоморските градове и ги обърна на пепел, и ги постави за пример на ония, които щяха да вършат нечестие, 7 но избави праведния Лот, комуто бе досадил развратния живот на нечестивите; 8 (защото тоя праведен човек, като живееше между тях измъчваше от ден на ден праведната си душа, като гледаше и слушаше беззаконните им дела); 9 то знае Господ как да избави благочестивите от напаст, а неправедните да държи под наказание за съдния ден, 10 а особено тия, които с нечисто пожелание следват плътските страсти и презират властта.

Забележете, обаче тук как е описано отношението на Лот към „развратния живот на нечестивите”. Този техен живот му беше „досадил”, беше му станал отвратителен. И неговата душа „се измъчваше” от греха и беззаконието, които се ширеха около него. Точно това беше и мотивът на Финеес, когато той скочи, грабна копието и го заби в блудниците. Той не можеше да търпи греха, не можеше да го толерира.

ОРЪЖИЕТО НА ФИНЕЕС

1 Петрово 4:1-2

1 И тъй понеже Христос пострада по плът, въоръжете се и вие със същата мисъл, защото пострадалият по плът се е оставил от греха, 2 за да живеете през останалото в тялото време, не вече по човешки страсти, а по Божията воля.

РЕЗУЛТАТЪТ ОТ ПОСТЪПКАТА НА ФИНЕЕС

8 и влезе подир израилтянина в спалнята та прободе и двамата – израилтянина и жената в корема й. Така язвата престана от израилтяните. 9 А умрелите от язвата бяха двадесет и четири хиляди души.

Тази язва беше резултат от изливането на Божията ревност към народа му. Бог казва за себе си, че той е „ревнив” Бог. Това, че Бог е ревнив се казва още във Втората от десетте заповеди (Изход 20:4-6).

4 Не си прави кумир, или какво да било подобие на нещо, което е на небето горе, или което е на земята долу, или което е във водата под земята; 5 да не им се кланяш нито да им служиш, защото Аз Господ, твоят Бог, съм Бог ревнив, Който въздавам беззаконието на бащите върху чадата до третото и четвъртото поколение на ония, които Ме мразят, 6 а показвам милости към хиляда поколения на ония, които Ме любят и пазят Моите заповеди.

В този случай той ревнува народа си от Ваалфегор.

16 След това Господ говори на Моисея, казвайки: 17 Измъчвайте мадиамците и поразете ги; 18 защото те ви измъчват с коварствата, с които ви примамиха чрез Фегора и чрез сестра си Хазвия, дъщеря на един мадиамски първенец, която беше убита в деня на язвата наложена поради Фегора.

Псалом 106:28-31

28 Тоже те се прилепиха към Ваалфегора, И ядоха жертви принесени на мъртви богове. 29 И тъй, предизвикаха Бога с делата си До толкова щото язвата направи пролом между тях. 30 Но стана Финеес и извърши посредничество, Та язвата престана; 31 И това му се вмени за правда Из род в род до века.

1 Коринтяни 10:21-22

21 Не можете да пиете Господната чаша и бесовската чаша; не можете да участвувате в Господната трапеза и в бесовската трапеза. 22 Или искаме да подбудим Господа на ревнивост? Ние по-силни ли сме от Него?

Не искам да ви плаша, но съм длъжен да ви предупредя, че предизвикването на Божията ревнивост, може да доведе до нахлуването на болести и дори смърт в живота ни. 1 Коринтяни 11:30

27 Затова, който яде хляба или пие Господната чаша недостойно, ще бъде виновен за грях против тялото и кръвта на Господа. 28 Но да изпитва човек себе си, и така да яде от хляба и да пие от чашата; 29 защото, който яде и пие без да разпознае Господното тяло, той яде и пие осъждане на себе си. 30 По тая причина мнозина между вас са слаби и болнави, а доста и са починали. 31 Но, ако разпознавахме сами себе си, не щяхме да бъдем съдени. 32 А когато биваме съдени от Господа, с това се наказваме, за да не бъдем осъдени заедно със света.

Яков 5:14-16

14 Болен ли е някой от вас? нека повика църковните презвитери, и нека се помолят над него и го помажат с масло в Господното име. 15 И молитвата, която е с вяра, ще избави страдалеца, Господ ще го привдигне, и, ако е извършил грехове, ще му се простят. 16 И тъй, изповядайте един на друг греховете си, и молете се един за друг, за да оздравеете.

Откровение 2:21-23

21 И дадох й време да се покае, но не иска да се покае от блудството си. 22 Ето, Аз скоро ще я тръшна на болно легло: и ще туря в голяма скръб ония, които прелюбодействуват с нея, ако се не покаят от нейните с тях дела. 23 И чадата й ще убия с мор. И всичките църкви ще познаят, че Аз съм Който изпитвам вътрешности и сърца; и ще въздам на всеки от вас според делата му.

РЕВНОСТТА НА ФИНЕЕС

10 Тогава Господ говори на Моисея, казвайки: 11 Финеес, син на Елеазара, син на свещеника Аарона, отвърна яростта Ми от израилтяните; понеже показа ревност всред тях подобна на Моята, така щото Аз не изтребих израилтяните в ревността си. 12 За това кажи му: Ето, Аз му давам Моя завет на мир; 13 ще бъде нему и на потомството му подир него завет на вечно свещенство, защото беше ревностен за своя Бог и направи умилостивение за израилтяните.

Яков 4:5

5 Или мислите, че без нужда казва писанието, че Бог и до завист ревнува за духа, който е турил да живее в нас?

Нека да застанем на страната на Бог, на страната на Святия Дух и на страната на нашия новороден дух и заедно с тях да ревнуваме себе си, да не допускаме тялото си, което е храм на Святия Дух да блудства в света. Яков 4:4

4 Прелюбодейци! не знаете ли, че приятелството със света е вражда против Бога? И тъй, който иска да бъде приятел на света, става враг на Бога.

1 Йоаново 2:14-17

14 Писах вам, бащи, защото познавате Този, Който е отначало. Писах вам, младежи, защото сте силни, и Божието слово пребъдва във вас, и победихте лукавия. 15 Не любете света, нито каквото е на света. Ако люби някой света, в него няма любов към Отца. 16 Защото всичко що е в света, – похотта на плътта, пожеланието на очите, и тщеславието на живота, – не е от Отца, но е от света; 17 и светът преминава, и неговите похоти; а който върши Божията воля, пребъдва до века.

И СЛЕД ТОВА – ОТМЪСТЕТЕ СИ НА ДЯВОЛА!

16 След това Господ говори на Моисея, казвайки: 17 Измъчвайте мадиамците и поразете ги; 18 защото те ви измъчват с коварствата, с които ви примамиха чрез Фегора и чрез сестра си Хазвия, дъщеря на един мадиамски първенец, която беше убита в деня на язвата наложена поради Фегора.

Числа 31:1-17

1 След това Господ говори на Моисея, казвайки: 2 Въздай на мадиамците за израилтяните, и след това ще се прибереш при людете си. 3 Моисей, прочее, говори на людете, казвайки: Нека се въоръжат от вас мъже за бой и нека отидат против Мадиама за да извършат въздаяние върху Мадиама за Господа. 4 По хиляда души от всяко племе от всичките Израилеви племена да изпратите на войната. 5 И така, от Израилевите хиляди се преброиха по хиляда души от всяко племе, дванадесет хиляди души, въоръжени за бой. 6 И Моисей ги изпрати на войната, по хиляда души от всяко племе, тях и Финееса, син на свещеника Елеазара, със светите вещи и с тръбите за тревога в ръцете му. 7 Те воюваха против Мадиама, според както Господ заповяда на Моисея, и убиха всяко мъжко. 8 И между убитите убиха и мадиамските царе: Евия, Рекема, Сура, Ура и Рева, петима мадиамски царе; убиха с нож и Валаама Веоровия син. 9 А израилтяните плениха жените  на мадиамците, децата им, всичкия им добитък и всичките им стада; и разграбиха всичкия им имот. 10 А всичките им градове, в местата населени от тях, и всичките им станове изгориха с огън. 11 И взеха всичките користи и всичката плячка, и човек и животно. 12 И докараха пленниците, плячката и користите на Моисея, на свещеника Елеазар и на обществото израилтяни в стана, на моавските полета при Иордан, срещу Ерихон. 13 Тогава Моисей, свещеникът Елеазар и всичките първенци на обществото излязоха да ги посрещнат вън от стана. 14 Но Моисей се разгневи на военачалниците, на хилядниците и на стотниците, които се връщаха от военния поход; 15 и Моисей им рече: Оставихте ли живи всичките жени? 16 Ето, те, по съвета на Валаама, накараха израилтяните да беззаконствуват против Господа в делото на Фегора, тъй че язвата се яви всред Господното общество. 17 За това, убийте сега всичките мъжки от децата, и убийте всяка жена, която е познала мъж, като е лежала с него.

 

Сподели във Фейсбук...