АЗБУКА НА СВЯТИЯ ДУХ

Това,  което Той е

Адвокат – ходатайства за светиите (Римляни 8:26-27)
Божий белег – че сме негови (2 Коринтяни 3:3)
Вдъхновител – за добро (Галатяни 6:8-9)
Говорител – известява за идните неща (Йоан 16:13)
Дух – не на страх (2 Тимотей 1:7)
Елей на радост – радва и в скърби (Псалом 45:7)
Животворящ Дух – освобождава от закона на греха (Римляни 8:2)
Залог – уверяващ в наследство (Ефесяни 1:14)
Изобличител – за грях, за правда и за съдба (Йоан 16:8)
Кръстител – със сила за служение (Деяния 1:8)
Лекар – чрез изцелителните дарби (1 Коринтяни 12:9)
Мечът Му – Божието Слово (Ефесяни 6:17)
Наставник – на всяка истина (Йоан 16:13)
Обитател – живее в нас (Йоан 14:17)
Пророк – говорил чрез святите Божии човеци (2 Петрово 2:21)
Роса – да оросява Израел (Осия14:5)
Свидетел – свидетелства за Христос (Йоан 15:26)
Тълкувател – на човешки и ангелски езици (1 Коринтяни 12:10)
Утешител – напомнящ Христовите думи (Йоан 14:26)
Фар – който носи просветление (1 Коринтяни 2:9-10)
Хвалител – прославя Христос (Йоан 16:14)
Цар – управлението Му дава свобода (2 Коринтяни 3:17)
Чудотворец – проявява се с действия на чудеса (1 Коринтяни 12:10)
Шум – от небето (Деяния 2:2)
Ще бъде даден – на онези, които го искат (Лука 11:13)
Ъгъл някой си – не беше излян там (Деяния 26:26)
Юзда – да направлява и възпира (Деяния 16:6-9)
Явител на тайни – за да познаем Божията благодат (1 Коринтяни 2:11-13)

Едно момченце спряло пред входа на една църква. В този момент то видяло свещеникът да излиза отвътре. Когато го видял, той му казал:
– “Заповядай вътре, искам да ти покажа нещо.”
– Момченцето отвърнало: “Но някой ще ми открадне колелото!”
– Пасторът го успокоил с думите: “Не се безпокой, Святият Дух ще ти го пази.”
Момченцето влязло вътре и свещеникът му казал:
– “Нека ти покажа как да правиш кръстния знак. В Името на Отца и Сина и Светаго Духа, Амин. Сега опитай ти.”
– Момченцето казало: “В името на Отца и Сина, Амин.”
– Но какво стана със Святия Дух – защо го пропусна? – забелязал пастора.
– Момченцето отвърнало: “Не си ли спомняш, че Той е отвън – пази ми колелото!”

Днес е Петдесятница – денят отделен в църковната година за отбелязване на изливането на Святия Дух върху Исусовите последователи. Както и момченцето в примера много хора имат разни и странни представи за това кой и какъв е Святия Дух и какво прави той. Затова, ще направим добре, ако се обърнем към Писанието за по-точна информация по този въпрос.

Адвокат – ходатайства за светиите (Римляни 8:26-27)

26 Така също и Духът ни помага в нашата немощ: понеже не знаем да се молим както трябва; но самият Дух ходатайствува в нашите неизговорими стенания; 27 а тоя, който изпитва сърцата, знае какъв е умът на Духа, защото той ходатайствува за светиите по Божията воля.

Божий белег – че сме негови (2 Коринтяни 3:3)

3 и явявате се, че сте Христово писмо, произлязло чрез нашето служение, написано, не с мастило, но с Духа на живия Бог, не на плочи от камък, но на плочи от плът – на сърцето.

Вдъхновител – за добро (Галатяни 6:8-9)

8 Защото, който сее за плътта си, от плътта си ще пожъне тление, а който сее за Духа, от Духа ще пожъне вечен живот. 9 Да не ни дотегнува да вършим добро; защото, ако се не уморяваме, своевременно ще пожънем.

Говорител – известява за идните неща (Йоан 16:13)

13 А когато дойде онзи, Духът на истината, ще ви упътва на всяка истина; защото няма да говори от себе си, но каквото чуе, това ще говори, и ще ви извести за идните неща.

Дух – не на страх (2 Тимотей 1:7)

7 Защото Бог ни е дал дух не на страх, а на сила, любов и себевладение.

Елей на радост – радва и в скърби (Псалом 45:7)

7 Възлюбил си правда и намразил си нечестие; Затова, Боже, твоят Бог те е помазал С миро на радост повече от твоите събратя.

Животворящ Дух – освобождава от закона на греха (Римляни 8:2)

2 Защото законът на животворящия Дух ме освободи в Христа Исуса от закона на греха и на смъртта.

Залог – уверяващ в наследство (Ефесяни 1:14)

14 който е залог на нашето наследство, догде бъде изкупено притежанието на Бога, – да бъдете за похвала на Неговата слава.

Изобличител – за грях, за правда и за съдба (Йоан 16:8)

8 И той, когато дойде, ще обвини света за грях, за правда и за съдба;

Кръстител – със сила за служение (Деяния 1:8)

8 Но ще приемете сила, когато дойде върху вас Светият Дух, и ще бъдете свидетели за Мене както в Ерусалим, тъй и в цяла Юдея и Самария, и до края на земята.

Лекар – чрез изцелителните Си дарби (1 Коринтяни 12:9)

9 на друг вяра чрез същия Дух, а пък на друг изцелителни дарби чрез единия дух;  

Мечът Му – Божието Слово (Ефесяни 6:17)

17 вземете тоже за шлем спасението и меча на Духа, който е Божието слово;

Наставник – на всяка истина (Йоан 16:13)

13 А когато дойде онзи, Духът на истината, ще ви упътва на всяка истина; защото няма да говори от себе си, но каквото чуе, това ще говори, и ще ви извести за идните неща.

Обитател – живее в нас (Йоан 14:17)

17 Духът на истината, когото светът не може да приеме, защото го не вижда нито го познава. Вие го познавате, защото той пребъдва с вас, и във вас ще бъде.

Пророк – говорил чрез святите Божии човеци (2 Петрово 2:21)

21 защото никога не е идвало пророчество от човешка воля, но светите човеци са говорили от Бога; движими от Светия Дух.

 Роса – да оросява Израел (Осия14:5)

5 Аз ще бъда като роса на Израиля; Той ще процъфти като крем, И ще простре корените си като ливанско дърво.

 Свидетел – свидетелства за Христос (Йоан 15:26)

26 А когато дойде Утешителят, когото Аз ще ви изпратя от Отца, Духът на истината, който изхожда от Отца, той ще свидетелствува за Мене.

 Тълкувател – на човешки и ангелски езици (1 Коринтяни 12:10-11)

10 на друг да върши велики дела, а на друг да пророкува; на друг да разпознава духовете; на друг да говори разни езици; а пък на друг да тълкува езици. 11 А всичко това се върши от един и същи Дух, който разделя на всеки по особено, както му е угодно.

Утешител – напомнящ Христовите думи (Йоан 14:26)

26 А Утешителят, Светият Дух, когото Отец ще изпрати в Мое име, той ще ви научи на всичко, и ще ви напомни всичко, което съм ви казал.

Освен всичко друго думата параклетос е била и военен термин. Гръцките войници влизали в битка по двойки, така че когато врагът ги атакува, те да могат да застанат гръб в гръб и така да бъдат защитени от страната към която нямат видимост. Бойният другар, който защитавал гърба на войника се наричал параклетос. Когато Господ ни изпраща да се бием в добрата битка на вярата, Той не ни изпраща сами. Святият Дух е нашият “боен другар”, който пази гърба ни и се бие с нашите противници за да ни запази.

Фар – който носи просветление (1 Коринтяни 2:9-13)

9 А според както е писано: – “Каквото око не е видяло, и ухо не е чуло, И на човешко сърце не е дохождало, Всичко това е приготвил Бог за тия, които Го любят”. 10 А на нас Бог откри това чрез Духа; понеже Духът издирва всичко, даже и Божиите дълбочини.

Хвалител – прославя Христос (Йоан 16:14)

14 Той Мене ще прослави, защото от Моето ще взема и ще ви известява.

Цар – управлението на Когото дава свобода (2 Коринтяни 3:17)

17 А Господ е Духът; и гдето е Господният Дух, там е свобода,

Чудотворец – проявява се с действия на чудеса (1 Коринтяни 12:10)

10 на друг да върши велики дела

Шум – от небето (Деяния 2:2)

2 И внезапно стана шум от небето като фученето на силен вятър, и изпълни цялата къща, гдето седяха.

Ще бъде даден – на онези, които го искат (Лука 11:13)

13 И тъй, ако вие, които сте зли знаете да давате блага на чадата си, колко повече Небесният Отец ще даде Светия Дух на ония, които искат от Него!

Ъгъл някой си – не беше излян там (Деяния 26:26)

26 Защото и царят, комуто говоря дързостно, знае за това, понеже съм убеден, че нищо от това не е скрито от него, защото то не е станало в някой ъгъл.

Юзда – да направлява и възпира (Деяния 16:6-9)

6 И апостолите преминаха фригийската и галатийската земя, като им се забрани от Светия Дух да проповядват словото в Азия; 7 и като дойдоха срещу Мизия опитаха се да отидат във Витания, но Исусовият Дух не им допусна. 8 И тъй, като изминаха Мизия, слязоха в Троада. 9 И яви се на Павла нощем видение: един македонец стоеше та му се молеше, казвайки: Дойди в Македония и помогни ни. 10 И като видя видението, веднага потърсихме случай да отидем в Македония, като дойдохме до заключение, че Бог ни призовава да проповядваме благовестието на тях.

Явител на тайни – за да познаем Божията благодат (1 Коринтяни 2:11-13)

11 Защото кой човек знае що има у човека, освен духът на човека, който е в Него? Така и никой не знае що има у Бога, освен Божият Дух. 12 А ние получихме не духа на света, но Духа, който е от Бога, за да познаем това, което Бог е благоволил да ни подари; 13 което и възвестяваме, не с думи научени от човешка мъдрост, но с думи научени от Духа, като поясняваме духовните неща на духовните човеци.

Сподели във Фейсбук...