КАТО КАКВО Е БОЖИЕТО СЛОВО?

Въпросът върху който бих искал да се спрем днес е “Като какво е Божието Слово?” Целта на това размишление е разглеждайки 9 сравнения на Божието Слово в Библията да разберем какво е неговото действие и как би могло то да промени нашия живот.

Едни от изразните средства на езика са сравненията и метафорите . Сравнението е стилистични фигура при която за да се представят и разберат по добре свойствата и действията на даден предмет, те се съпоставят с друг и се уподобяват на него. Метафората е също изразно средство, което се състои в употребата на думи и словосъчетания в преносен смисъл поради някаква аналогия или сходство. Използвайки тези фигури на речта Библейските автори оприличават Божието Слово на поне 9 неща. Тези 9 сравнения и метафори ни разкриват различните действия на Божието Слово в живота ни. Ако ги схванем добре, ще разберем каква е ползата от това да четем Библиите си всеки ден и ще желаем чрез слушане и четене да възприемаме Божието Слово и да освобождаваме неговото действие в живота ни. Само то може истински да ни промени за по-добро!

I. КАТО НЕТЛЕННО СЕМЕ БОЖИЕТО СЛОВО НИ ДАВА ВЕЧЕН ЖИВОТ.

Започвайки да обяснява притчата за сеяча в Лука 8:11 Исус каза:

11 Прочее, ето значението на притчата. Семето е Божието слово.

Божието Слово, което се има в предвид тук е благовестието за Божието Царство и за Исус Христос. То е Божията сила за спасение на всеки, който го приеме и повярва.

Семето има в себе си живот. Това ни говори, че Божието Слово е живо. То е Слово на живот. В Деян.5:19 четем какво се случи когато апостолите бяха затворени в тъмницата заради проповядване на Христос.

19 Но ангел от Господа през нощта отвори вратата на тъмницата та ги изведе и рече: 20 Идете, застанете в храма та говорете на людете всичките думи на тоя живот.

Забележете, че Господния ангел нарече апостолското благовестие “думи или Слово на живот”!

В 1Петр.1:23-25 ап. Петър също говори за Словото като за семе.

23 тъй като се възродихте, не от тленно семе, а от нетленно чрез Божието слово, което живее и трае [до века].

Божието Слово е нетленно семе. То е това, което ни новоражда. То прави нашия дух да бъде жив към Бога. И Понеже то е вечно, и в нас произвежда вечен живот.

24 Защото “Всяка твар е като трева,
И всичката й слава като цвят от трева;
Тревата изсъхва, и цветът й окапва,
25 Но Словото Божие трае до века“;
и това е словото, което ви е благовестено.

Всичко друго в този свят е временно и суетно, но не и Божието Слово. То “трае до века”. Ще “траят до века” и онези, в чиито сърца е покълнало то.

Първото и основното действие на Божието Слово в живота ни е, че когато го повярваме, то произвежда в нас вечния, Божествен живот. С помощта на Св. Дух то ни новоражда.

Освен живот, семето има в себе си потенциал. То е много малко, но в себе си има кондензирана и концентрирана цялата информация и жизнена сила за да може, ако бъде поставено при определени благоприятни условия да произведе растение според вида си. По същия начин и Божието Слово съдържа в себе си потенциала да възпроизвежда Божия образ в нас. И то го прави, ако ние сме добрата почва, която го приема и си взаимодейства с него.

II. КАТО ЖИВА ВОДА БОЖИЕТО СЛОВО НИ ОЧИСТВА.

Освен на “семе”, в Библията Божието Слово е оприличено на “вода”. В Еф.5:25-27 четем, че Христос освещава и очиства църквата си чрез водата на Словото. Тук ап. Павел увещава семейните с думите:

25 Мъже, любете жените си както и Христос възлюби църквата и предаде Себе Си за нея, 26 за да я освети, като я е очистил с водно умиване чрез словото, 27 за да я представи на Себе Си църква славна, без петно, или бръчка, или друго такова нещо, но да бъде света и непорочна.

Без вода няма живот. Човек, а и нито един жив организъм не може да живее без вода. Но ние вече говорихме за живота, който Словото произвежда в нас.

Освен че поддържа живота, водата очиства. Тя е един от най-добрите разтворители. Премахва мръсотията. Такова е и действието на Божието Слово в нас. То ни очиства от греха. Очиства ни от безплодието за Бога и ни прави духовно плодоносни. В Йоан 15:3 Исус каза на учениците си:

3 Вие сте вече чисти чрез учението, което ви говорих.

Ние не можем да запомним всички проповеди, които чуваме. Приличаме на кошница, която не може да задържи вода в себе си. Колкото и да наливаш вода в нея, тя все изтича. Независимо от това слушането на Словото е полезно, защото ако и да не можем да запомним всичко дословно, то ни измива. Кошницата може да не може да задържа водата, но когато се потапя в нея многократно, или когато бъде поставена под струя течаща вода, ако не друго тя поне се измива и изчиства. Същото е и с нас. Слава на Бога за измиващото и очистващо действие на Неговото Слово в нас!

Друго интересно свойство на водата е, че водата попива. Може би това трябва да ни напомни, че по същия начин по който водата попива в земята и Словото Божие трябва да попива в нашите души и сърца за да извърши Божията воля в нас. В Исая 55:10-11 сам Бог казва за Словото си:

10 Защото както слиза дъждът и снегът от небето, И не се връща там, Но пои земята И я прави да произрастява и да напъпва, Та дава семе на сеяча и хляб на гладния. 11 Така ще бъде словото Ми, което излиза из устата Ми; Не ще се върне при Мене празно, Но ще извърши волята Ми, И ще благоуспее в онова, за което го изпращам.

III. КАТО ДУХОВНА МАННА БОЖИЕТО СЛОВО ХРАНИ ДУШИТЕ НИ.

Освен на семе и вода в Мат.4:4 Исус цитирайки Втор.8:3 оприличи Божието Слово на хляб:

4 А Той в отговор каза: Писано е: “Не само с хляб ще живее човек, но с всяко слово, което излиза от Божиите уста.”

На това бяха научени израилтяните в пустинята. Когато им свърши хляба и храната, те трябваше да се научат да уповават на Бога и да ядат манната, която Бог им наваляваше през нощта от небето. Според Изх.16:31,

тя беше бяла и приличаше на кориандрово семе; и вкусът й беше като на пита смесена с мед.

Това ни напомня, че Божието Слово е сладко! В Пс.119:103 псалмопевецът възкликва:

103 Колко са сладки на вкуса ми Твоите думи!
Да! по-сладки от мед в устата ми.

А в Пс.19:10 се казва, че те са “по-сладки от мед и от капките на медена пита.”

Спомням си как преди години на едно младежко събрание п-р Виктор Вирчев обясняваше тези стихове. Той сравняваше Словото с тортата, която правела жена му. Тази торта била толкова пухкава, толкова сладка, толкова сочна, толкова желателна и така се топяла в устата, че било невъзможно да и се устои. Такова е и Божието Слово. Онези, които веднъж са вкусили от сладостта му, искат да Го опитат отново и отново, и никога не биха се отказали от него.

За Божието Слово в Библията се говори не само като за хляб, но и като за мляко и като за “твърда храна”, т.е. най-общо то може да се нарече духовна храна за душите ни.

Основната цел на Словото е не да ни наслаждава, а да ни възрастява. В 1Петр.2:2 ап. Петър ни призовава да имаме “вълчи” духовен апетит. Там той казва:

2 пожелавайте като новородени младенци, чистото духовно мляко, за да пораснете чрез него към спасение

Какво значи това? Ние трябва с молитва да слушаме и да четем Божието Слово всеки ден. Нашето внимание към него трябва да бъде нераздвоено. Трябва да “поглъщаме” всяка Божия дума. Само така ще можем да пораснем духовно и да бъдем утвърдени във вярата си – нещо, което ще доведе и до окончателното ни спасение!

IV. КАТО ДОБРОЖЕЛАТЕЛНО ОГЛЕДАЛО БОЖИЕТО СЛОВО НИ ПОМАГА ДА СЕ ПОПРАВИМ.

В Як.1:22-25 апостолът оприличава Божието Слово на огледало. Божието Слово, Библията е единственото достоверно огледало, което ни казва точно как изглеждаме в Божиите очи. Друго огледало може да ни поласкае или да изкриви образа ни, но не и Божието Слово. То ни помага да се видим такива каквито сме в действителност.

Представяте ли си някоя жена, която е месила нещо в кухнята, или е работила в градината си и след това трябва да излезе някъде. Тя се оглежда в огледалото, но нито изтрива мръсните петна по лицето си, нито си оправя косата, а такава – мърлява, несресана и раздърпана тръгва на среща.

Аз не мога да си представя такова нещо. По-скоро мога да си представя как преди да излезе тя стои поне един час пред огледалото, внимателно сканира всеки милиметър от лицето си и усърдно се труди да изчисти всяко петънце от кожата си. Дори полага всяко старание с помощта на грима да скрие онова, което не може да бъде премахнато.

Неестествено е да се огледаш в огледалото, да видиш, че си рошав или изцапан и след това да не направиш никакво действие с ръката си. Ние се оглеждаме за да се оправим! Няма смисъл да се оглеждаме, ако не направим нищо след това! Същото е и с Божието Слово. Няма смисъл да идваме и да го слушаме, ако след като се огледаме в него не вземем мерки и не направим нещо, с което поне малко от малко да поправим нашия характер. Божието Слово е като огледало в което виждаме един стандарт, който Бог иска да достигнем. И ако не ни подтиква към действие, нашето съприкосновение с него няма никакъв смисъл. Ето какво казва ап. Яков:

22 Бивайте и изпълнители на словото, а не само слушатели, да лъжете себе си. 23 Защото, ако някой бъде слушател на словото, а не изпълнител, той прилича на човек, който гледа естественото си лице в огледалото; 24 понеже се оглежда, отива си, и завчас забравя какъв бе. 25 Но който вникне в съвършения закон на свободата и постоянствува, той, като не е забравлив слушател, но деятелен изпълнител, ще бъде блажен в дейността си.

Онзи, който оглеждайки се в огледалото на Божието Слово вижда отклоненията си от “съвършения закон на свободата” и полага усилия да се завърне към Божия стандарт на святост и праведност ще бъде блажен. Неговото постоянство ще бъде възнаградено от Бога, понеже той се старае да живее според истината.

V. КАТО МОЩЕН ЧУК БОЖИЕТО СЛОВО РАЗТРОШАВА САТАНИНСКИТЕ МИСЛОВНИ КРЕПОСТИ В НАС И НА ТЯХНО МЯСТО НИ ДАВА УМЪТ НА ХРИСТОС.

До тук видяхме действието на Божието Слово като семе, вода, храна и огледало. Божието Слово обаче не е само пасивно като огледало, но и активно като чук. В Ерем.23:29 се казва:

29 Не е ли словото Ми като огън? казва Господ,
И като чук, който строшава скалата?

Божието Слово може да троши мисловни крепости на демонично и греховно мислене в нашия ум. Може да разтроши гордостта, неверието, закостенялостта, закоравяването ни. Може да смекчи сърцата ни.

Но чукът може не само да троши, а с помощта на длетото и да извайва. По същия начини и Божието Слово извайва Христовия образ в нас.

Чукът се използва също и за забиване на гвоздеи. Той е инструмент, който се служи за фиксиране и закрепване на нещата. Така и Божието Слово ще ни даде правилната насока и ще ни закрепи в правилното положение. В Екл.12:11 се казва:

11 Думите на мъдрите са като остени;
И като заковани гвоздеи са думите
на събирачите на изреченията,
Дадени от единия пастир

Единият Пастир е Пастиреначалникът, Бог, Исус Христос, който дава думите на проповедниците. И той ги дава с цел ние да бъдем закрепени и утвърдени в истината.

VI. КАТО СВЕТИЛНИК В ТЪМНИНАТА БОЖИЕТО СЛОВО ОСВЕТЯВА ПЪТЯ НИ И НИ ВОДИ КЪМ БОГА.

До тук разгледахме Божието Слово като “семе”, “вода”, “храна”, “огледало” и “чук”. Освен това в Пс. 119:105 то е наречено “светилник”:

105 Твоето слово е светилник на нозете ми, И виделина на пътеката ми.

За да можем да оценим светлината, ние трябва най-напред да се замислим за тъмнината. Представяте ли си, събуждате се сутрин, но вместо светлина – тъмнина. Не виждате нищо. Няма очертания. Няма цветове. Започвате да се ориентирате с напипване. Ставате от леглото, блъскате се някъде, събаряте нещо. Не можете да използвате компютъра си или да карате колата си. Не можете да гледате видео или телевизия. Колко ужасен би бил един такъв ден.

Библията ни учи, че грехът, заблудата и незнанието за Бога са като тъмнина. Във 2 Кор.4:3-4 се казва, че Сатана е заслепил умовете на невярващите и те не могат да видят истината.

3 Но ако благовестието, което проповядваме, е покрито, то е покрито за тия, които погиват, – 4 за тия, невярващите, чиито ум богът на тоя свят е заслепил, за да ги не озари светлината от славното благовестие на Христа, Който е образ на Бога.

Ако тъмнината ни заслепява, затруднява и заблуждава, светлината дава увереност на нашите действия. Тя ни ориентира. Такова е и действието на Божието Слово в живота ни. То ни води по стеснения път на Христовата праведност и ни завежда в небето. Наша е обаче отговорността да го следваме. Затова точно сега с помазанието на Святия Дух аз ти казвам:

 • Следвай Словото!
 • Вярвай Словото!
 • Храни се със Словото!
 • Позволи му то да те умие и очисти!
 • Нека то да произведе плода на Духа в теб!

VII. КАТО ДВУОСТЪР МЕЧ БОЖИЕТО СЛОВО Е НАШЕТО ОРЪЖИЕ В ДУХОВНАТА ВОЙНА.

Освен на “семе”, “вода”, “храна”, “огледало”, “чук” и “светилник” в Новия Завет Божието Слово е наречено “меча на Духа”. В Еф.6:17 ап. Павел ни призовава:

17 вземете тоже за шлем спасението
и меча на Духа, който е Божието слово

Мечът е оръжие. Божието Слово също. То ни донася победа в духовната война с дявола и силите на мрака. На планината на изкушението Исус победи Сатана с думите “Писано е…”. Той цитираше писанието и дявола го остави. В това Господ ни остави пример как да използваме Писаното Слово в мисловната си борба с изкушенията. Ако изучаваме Словото всеки ден и то попие в сърцето ни, когато нечестиви мисли или съмнения дойдат в главата ни, стихове от Библията, които предварително сме запомнили ще бъдат оживени в нас от Св. Дух и ще ни дадат духовна сила с която да се справим с изкушенията.

VIII. КАТО БЛАГОТВОРНО ЛЕКАРСТВО БОЖИЕТО СЛОВО НИ ИЗЦЕЛЯВА КАКТО ДУХОВНО, ТАКА И ФИЗИЧЕСКИ.

В Пр.4:20-22 намираме, че Божието Слово е не само меч, но и благотворно лекарство.

20 Сине мой, внимавай на думите ми,
Приклони ухото си към беседите ми.
21 Да се не отдалечат от очите ти.
Пази ги дълбоко в сърцето си;
22 Защото те са живот за тия, които ги намират,
И здраве за цялата им снага.

Тук се казва, че съветите на мъдрия баща към любимия му син са като лек, който съдържа живот и донася здраве на цялото тяло. Такива са и думите на нашия Небесен Баща към нас, неговите осиновени чада в Исус Христос. Божието Слово е лекарство и за душите и за телата ни.

В Пс.107:17-22 се казва, че когато болните извикат към Бога в бедствието си, Бог ги избавя от утесненията им,

20 Изпраща словото Си та ги изцелява,
И ги отървава от ямите, в които лежат.

Ние трябва да се научим да бъдем като онзи римски центурион от евангелията, който изпрати при Исус приятелите си да Му кажат: “Кажи само дума, и слугата ми ще оздравее” (Лука 7:1-10). Ако истински повярваме дори и само един стих от Библията, който говори за това, че Исус пострада на кръста заради нас и по този начин плати цената за нашето здраве, ние можем да преживеем чудо на изцеление в живота си.

Но искам да ви напомня и това, че за да има пълноценно действие, лекарството трябва да се взема системно и постоянно. Така и ние трябва ежедневно да приемаме от Божието Слово, което се съдържа в Библията.

IX. КАТО ОГЪН В КОСТИТЕ НИ БОЖИЕТО СЛОВО НИ ПРИНУЖДАВА ДА ГО СПОДЕЛЯМЕ С ДРУГИТЕ.

Говорим за девет сравнения и метафори на Божието Слово и до тук разгледахме осем от тях. Спряхме се на Словото като “семе”, “вода”, “храна”, “огледало”, “чук”, “светилник”, “меч” и “лекарство”. Последното за което ще размишляваме е Божието Слово като огън.

В Ерем.23:29 пророкът ни предава Божиите думи:

29 Не е ли словото Ми като огън? казва Господ

Това, което е най-характерно за огъня е, че той “иска” да запали всичко около себе си. Така и Божието Слово иска да достигне до всеки човек.

В Ерем.20:9 пророк Еремия се оплаква от невъзможността да спре своето пророческо служение. Словото в него е като огън, който иска да излезе и който не може да бъде задържан. Ако е угасен, той вече не е огън, а пепел, но докато гори, той не може да бъде задържан или контролиран.

9 Но ако река: Няма да спомена за Него,
Нито ще продумам вече в името Му,
Тогава Неговото слово става в сърцето ми
Като пламнал огън затворен в костите ми;
Уморявам се да го задържам, но не мога
.

Божието Слово не може да търпи да бъде затворено или вързано. Ако ние напълним сърцето си с него, то непременно ще излезе от там, за да премине в сърцата на другите и да ги запали за Господа. Във 2 Тим.2:8-9 ап. Павел казва, че самият той може да бъде затворен но не и Божието Слово, защото то не може да бъде ограничено или смълчано. В тези стихове старият Павел казва на младия Тимотей:

8 Помни Исуса Христа, от Давидовото потомство, Който възкръсна от мъртвите според моето благовестие; 9 за което страдам до окови, като злодеец. Но Божието слово не се връзва.

Нека да не го задържаме! Нека го освободим! Нека да придобием навика да го споделяме с другите! То ще постигне онова за което е изпратено – да донесе спасение и вечен живот на всички, които го приемат.

ХРИСТОВОТО СЛОВО ДА СЕ ВСЕЛЯВА ВЪВ ВАС БОГАТО

От всички тези метафори и сравнения на Словото съвсем ясно се вижда колко многостранно и комплексно е неговото действие.

 1. Като нетленно семе Божието Слово ни дава вечен живот.
 2. Като жива вода Божието Слово ни очиства.
 3. Като духовна манна Божието Слово храни душите ни.
 4. Като доброжелателно огледало Божието Слово ни помага да се поправим.
 5. Като светилник в тъмнината Божието Слово осветява пътя ни и ни води към Бога.
 6. Като мощен чук Божието Слово разтрошава сатанинските мисловни крепости в нас и на тяхно място ни дава ума на Христос.
 7. Като двуостър меч Божието Слово е нашето оръжие в духовната война.
 8. Като благотворно лекарство Божието Слово ни изцелява както духовно, така и физически.
 9. Като огън в костите ни Божието Слово ни принуждава да го споделяме с другите.

Искаме ли да бъдем новородени, осветени, нахранени, коригирани, ориентирани, променени, въоръжени, изцелени и силни? Тогава се нуждаем от Божието Слово. Само то може да ни направи такива.

Аз зная, че повечето от нас най-вероятно няма да запомнят всичките девет сравнения и метафори, на които се спряхме тази сутрин. Но това, което бих искал всички да разберем е, че Божието Слово е живо и действено. То въздейства върху онези, които го приемат и ги променя за по-добро.

Ние имаме нужда от Божието Слово всеки ден. Затова Кол.3:16 ни казва:

16 Христовото слово да се вселява във вас богато!

Библията ни е дадена от Бога за наше добро. Нека да й отдаваме повече място в нашето забързано ежедневие! Тя ни е дадена за да ни носи успех и благословение. Разбира се, ако я четем и прилагаме ежедневно в живота си.

В Ис.Нав.1:8 Сам Бог каза на Исус Навиев:

8 Тая книга на закона да се не отдалечава от устата ти; но да размишляваш върху нея денем и нощем, за да постъпваш внимателно, според всичко каквото е написано в нея, защото тогава ще напредваш в пътя си, и тогава ще имаш добър успех!

Сподели във Фейсбук...