СЛУШАНЕ НА БОЖИЯ ГЛАС

ПРИНЦИПИ НА РЪКОВОДСТВО

Йоан 10:1-5 

Увод – Йоан 10:1-5:

1 Истина, истина ви казвам, който не влиза през вратата на кошарата на овцете, но прескача от другаде, той е крадец и разбойник. 2 А който влиза през вратата, овчар е на овцете. 3 Нему вратарят отваря; и овцете слушат гласа му; и вика своите овце по име и ги извежда. 4 Когато е изкарал всичките свои, върви пред тях; и овцете го следват, защото познават гласа му. 5 А подир чужд човек няма да следват, но ще побягнат от него; защото не познават гласа на чуждите.

І. ОТКРИВАНЕТО НА БОЖИЯТА ВОЛЯ ЗА НАШИЯ ЖИВОТ Е ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ВАЖНО

1. БОГ ИМА ПЛАН ЗА ЖИВОТА НА ВСЕКИ УЧЕНИК НА ИСУС(Ефесяни 2:10, Псалом 139:16, Еремия 1:5).

 • От Ефесяни 2:10 разбираме, че Бог има план за живота ни. Той ни създал за добри дела които ние да вършим, и ние трябва да открием кои са те.

10 Защото сме Негово творение създадени в Христа Исуса за добри дела, в които Бог отнапред е наредил да ходим.

 • В Псалом 139:16 Давид казва:

16 Твоите очи видяха необразуваното ми вещество;
И в твоята книга бяха записани
Всичките ми определени дни,
Докато още не съществуваше ни един от тях.

 • В Еремия 1:5 пророкът споделя:

4 Прочее, Господното слово дойде към мене и рече:
5 Преди да ти дам образ в корема познах те,
и преди да излезеш из утробата осветих те.
Поставих те за пророк на народите
.

Виждате ли, още преди да се роди, Бог е имал план за Еремия той да бъде Божий пророк.

Всички тези стихове ни показват, че Бог ни познава и Той има план за живота ни. Той е планирал за нас добри неща, планирал е добри дела, които да извършим за Негова слава. Затова, ние имаме нужда да чуваме Неговия глас, за да можем да открием каква е волята Му за живота ни.

2. Бог Отец ни обича и иска най-доброто за нас. Ние можем да живеем в това добро, ако живеем в съгласие с Неговата воля  за нашия живот  (Второзаконие  28:1- 2, Римляни 8:28, 2 Петрово 1:3).

 • Второзаконие 28:1- 2

1 Ако слушаш добре гласа на Господа твоя Бог и внимаваш да вършиш всичките Негови заповеди, които днес ти заповядвам, тогава Господ твоят Бог ще те въздигне над всичките народи на света. 2 И всички тия благословения ще дойдат на тебе и ще почиват на тебе, ако слушаш гласа на Господа твоя Бог.

Въпреки, че този стих се отнася за Стария Завет, за пазенето на закона, като условие за Божието благословение, той е валиден и в Новия Завет по отношение на слушането на Божия глас. И в Стария и в Новия Завет покорството на Бога винаги е благословено.

 • Римляни 8:28

28 Но знаем, че всичко съдействува за добро на тия, които любят Бога, които са призовани според Неговото намерение.

 • 2 Петрово 1:3

3 Понеже Неговата божествена сила ни е подарила всичко що е потребно за живота и за благочестието, чрез познаването на Този, Който ни е призовал чрез Своята слава и сила

3. Бог иска да ни се открие, както и да открие Своята воля за нас – (Евреи 11:6, Яков 1:5).

 • Разбира се, ние можем да Го познаем и да Му угодим единствено чрез вярата си (Евреи 11:6).

6 А без вяра не е възможно да се угоди Богу, защото който дохожда при Бога трябва да вярва, че има Бог, и че Той възнаграждава тия, които го търсят.

Бог възнаграждава онези, които го търсят. Той има приготвено нещо добро за нас. И Той желае да ни го открие.

 • За да научим какво трябва да направим, ние трябва да се молим и да искаме от Бога водителство – Той да ни открие каква е Неговата воля, кое е най-доброто, което Той има за живота ни. Обещанието за това ни е дадени в Яков 1:5

5 Но ако някому от вас не достига мъдрост, нека иска от Бога, Който дава на всички щедро без да укорява, и ще му се даде.

Какво е мъдрост? Мъдростта е това да знаеш как да постъпиш правилно в дадена ситуация.

4. Бог иска да изберем да вървим по Неговия път – (Притчи 3:5-6. Псалом 32:8-9).

 • Ако ние го направим, и изберем да правим това, което Той ни заповядва, дори тогава, когато това противоречи на личните ни разбирания, то Той ни обещава, че ще направи така, че обстоятелствата да работят за нас (Притчи 3:5-6)

5 Уповавай на Господа от все сърце,
И не се облягай на своя разум.
6 Във всичките си пътища признавай Него,
И Той ще оправя пътеките ти.

 • Псалом 32:8-9

8 Аз ще те вразумя,
и ще те науча Пътя, по който трябва да ходиш;
Ще те съветвам,
Като върху тебе ще бъде окото Ми.
9 Не бивайте като кон или като мъска,
Които нямат разум;
За чиито челюсти трябват оглавник
и юзда, за да ги държат,
Иначе, не биха се приближавали при Тебе.

5. Нашето подчинение или неподчинение на Божията воля може да въздейства и да има последствия не само в нашия живот, но и в живота на други хора (Исус Навиев 6:18; 7:1-26)

 • В Исус Навиев 6:18 Исус Навиев каза на народа, че Ерихон ще бъде обречен на Господа като пръв град завладян в Обещаната земя.

18 Но вие се пазете във всеки случай от всичко обречено, да не би, като го обречете, да вземете от обреченото, и така да нанесете проклетия върху стана на Израиля и да го смутите.

 • За съжаление в Исус Навиев 7:1-26 четем за греха на Ахан – за това как той престъпи Божията заповед и взе от обреченото и поради това Божията армия беше обърната в бяг пред неприятелите си.

1 А израилтяните извършиха престъпление относно обреченото: защото Ахан син на Хармия, син на Завдия, син на Зара, от Юдовото племе, взе от обреченото, така че Господният гняв пламна против израилтяните.

2 Между това Исус прати човеци от Ерихон в Гай, който е близо при Витавен, на източната страна от Ветил; и говори им, казвайки: Изкачете се та съгледайте земята. И тъй, човеците се изкачиха та съгледаха Гай. 3 И като се върнаха при Исуса рекоха му: Да не се изкачат всичките люде, но до две или три хиляди мъже да се изкачат и да поразят Гай; да не вкарват в труд всичките люде да отиват там, защото ония са малцина. 4 И така, изкачиха се там от людете около три хиляди мъже; но побягнаха пред гайските мъже. 5 Гайските мъже поразиха от тях около тридесет и шест мъже, и прогониха ги от портата до Сиварим, и поразиха ги в надолнището; поради което сърцата на людете се стопиха и станаха като вода.

6 Тогава Исус раздра дрехите си и падна на лицето си на земята пред Господния ковчег, гдето лежа до вечерта, той и Израилевите старейшини; и туриха пръст на главите си. 7 И рече Исус: Ах! Господи Иеова, защо преведе тия люде през Иордан, за да ни предадеш в ръцете на аморейците да ни погубят? О да бяхме били доволни да си седим оттатък {На изток от.}* Иордан! 8 О Господи, що да река като Израил обърна гръб пред неприятелите си? 9 И като чуят ханаанците и всичките други жители на земята, ще ни обиколят и ще направят да изчезне името ни от земята; и какво ще сториш за великото Си Име? 10 А Господ рече на Исус: Стани, защо си паднал така на лицето си? 11 Израил е съгрешил, а именно, престъпили са завета Ми, за който им дадох заповед; да! те са взели от обреченото, още са откраднали, още са излъгали, още са турили откраднатото между своите вещи. 12 По тая причина израилтяните не могат да устоят пред неприятелите си, но обръщат гръб пред неприятелите си, защото станаха проклети; и Аз не ще бъда вече с вас, ако не изтребите проклетия човек изсред вас. 13 Стани та освети людете, и речи: Осветете се за утре; защото така говори Господ Израилевият Бог: Нещо обречено има всред тебе, Израилю; не можеш да устоиш пред неприятелите си догде не махнете обреченото изсред вас. 14 И тъй, приближете се утре според племената си; и племето, което хване Господ, да се приближи според семействата си; и семейството, което хване Господ, да се приближи според домовете си; а домът, който хване Господ, да се приближи според мъжете. 15 И който се хване с обреченото ще се изгори с огън, той и всичко що има, понеже е престъпил Господния завет, и понеже е сторил безумие в Израиля.

16 Тогава Исус, като стана рано на сутринта, приведе Израиля според племената им; и хвана се Юдовото племе. 17 И като приведе Юдовите семейства, хвана се семейството на Заровците. И като приведе семейството на Заровците, мъж по мъж, хвана се Завдий. 18 А като приведе неговия дом мъж по мъж, хвана се Ахан син на Хармия, син на Завдия, син на Зара, от Юдовото племе.

19 Тогава Исус рече на Ахана: Чадо мое, въздай сега слава на Господа Израилевия Бог и изповядай Му се; и кажи ми що си сторил, не скривай от мене. 20 И Ахан в отговор на Исуса каза: Наистина аз съгреших на Господа Израилевия Бог, като сторих така и така: 21 Когато видях между користите една хубава вавилонска дреха, двеста сикли сребро, и една златна плочка тежка петдесет сикли, пожелах ги и ги взех; и, ето, те са скрити в земята всред шатъра ми, и среброто отдолу.

22 Исус, прочее, прати човеци, които се завтекоха в шатъра; и, ето, откраднатото беше скрито в шатъра му, и среброто отдолу. 23 И взеха ги отсред шатъра и донесоха ги при Исуса и при всичките израилтяни; и те ги положиха пред Господа.24 Тогава Исус и целият Израил с него взеха Ахана Заровия син, със среброто, дрехата и златната плоча, и синовете му, дъщерите му, говедата му, ослите му, овците му, шатъра му и всичко каквото имаше, и заведоха ги в долината Ахор. 25 И рече Исус: Защо си ни смутил? Господ ще смути тебе днес. Тогава целият Израил уби Ахана с камъни, и изгориха го с огън след като го убиха с камъни. 26 После натрупаха на него голяма грамада камъни, която стои и до днес. Така се върна Господ от яростния Си гняв. Затуй онова място се нарича и до днес долина Ахор. {то ест: Смущение

6. Слушането на Божия глас трябва да бъде едно от най-естествените неща в ежедневието ни като ученици на Исус.

ІІ. БОГ ЖЕЛАЕ ДА РАЗКРИЕ ВОЛЯТА СИ ЗА НАШИЯ ЖИВОТ И ДА НИ Я НАПРАВИ ЯСНА

1.Словото на Бога ни е дадено най-вече като ръководство, от което се нуждаем като ученици на Исус.

2. В някои  области от нашия живот ние се нуждаем от определено специфично ръководство, ето защо трябва да търсим Бога, например: призив за служение, работа, брачен партньор и др. Лука 11:9-

9 И Аз ви казвам: Искайте и ще ви се даде; търсете и ще намерите; хлопайте и ще ви се отвори. 10 Защото всеки, който иска получава; който търси, намира; и на онзи, който хлопа, ще се отвори.

3. БОГ ИСКА ДА НИ РЪКОВОДИ ПО СПЕЦИАЛЕН НАЧИН – Псалом 25:12; Псалом 32:8

 • Псалом 25:12

12 Бои ли се човек от Господа? –
Него Той ще настави кой път да избере.

 • Псалом 32:8

8 Аз ще те вразумя, и ще те науча Пътя,
по който трябва да ходиш;
Ще те съветвам,
Като върху тебе ще бъде окото Ми.

4. Бог иска да живеем както Исус живя. Той правеше това което виждаше, че Неговият Небесен баща прави – Йоан 14:31; 5:30 Бог трябва да ни покаже пътя напред.

 • Йоан 14:31

31 но това става, за да познае светът, че Аз любя Отца, и че както Ми е заповядал Отец, така правя. Станете, да си отидем оттук.

 • Йоан 5:30

30 Аз не мога да върша нищо от Себе Си; съдя както чуя; и съдбата Ми е справедлива, защото не искам Моята воля, но волята на Онзи, Който Ме е пратил.

5. Бог ни избра преди създанието на света, за да бъдем святи и без недостатък в Неговите очи. Ние можем да Му се доверим с живота си. Той знае от какво се нуждаем и как да живеем – Ефесяни 1:3-5, Псалом 139:13-16.

 • Ефесяни 1:3-5

3 Благословен да бъде Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос, Който в Христа ни е благословил с всяко духовно благословение в небесни места; 4 както ни е избрал в Него преди създанието на света, за да бъдем свети и без недостатък пред Него в любов; 5 като ни е предопределил да Му бъдем осиновени чрез Исуса Христа, по благоволението на Своята воля

 • Псалом 139:13-16

13 Защото Ти си образувал чреслата ми,
Обвил си ме в утробата на майка ми.
14 Ще Те славя, защото страшно и чудно съм направен;
Чудни са Твоите дела,
И душата ми добре знае това.
15 Костникът ми не се укри от Тебе,
Когато в тайна се работех,
И в дълбочините на земята ми се даваше разнообразната ми форма.
16 Твоите очи видяха необразуваното ми вещество;
И в твоята книга бяха записани
Всичките ми определени дни,
Докато още не съществуваше ни един от тях.

ІІІ. ПРАКТИЧЕСКА ПОДГОТОВКА ЗА РАЗПОЗНАВАНЕ НА БОЖИЯТА ВОЛЯ

1. Ние трябва да приемем Исус като наш Господ и искрено да желаем да вършим Неговата воля – Римляни 12:1-2, Матей 6:33;

 • a. Римляни 12:1-2

1 И тъй, моля ви, братя, поради Божиите милости, да представите телата си в жертва жива, света, благоугодна на Бога, като ваше духовно служение. 2 И недейте се съобразява с тоя век {или: свят}, но преобразявайте се чрез обновяването на ума си, за да познаете от опит що е Божията воля, – това, което е добро, благоугодно Нему и съвършено.

 • b. Матей 6:33

33 Но първо търсете Неговото царство и Неговата правда; и всичко това ще ви се прибави.

2. Ние трябва да реагираме и постъпваме както Бог би реагирал и постъпвал във всяка една ситуация и да бъдем покорни на Неговата воля – Псалом 25:10

10 Всичките пътеки на Господа
са милосърдие и вярност
Към ония, които пазят завета Му
и изявлението Му.

3. Ние трябва да бъдем смирени – Псалом 25:9

9 Ще води кротките с правда,
И ще научи кротките на пътя Си.

4. Ние трябва да слушаме Бог в молитва – (Притчи 8:34) и ще видим как тази практика се усъвършенства.

5. Ние трябва да уповаваме на Господ – Притчи 3:5-8

5 Уповавай на Господа от все сърце,
И не се облягай на своя разум.
6 Във всичките си пътища признавай Него,
И Той ще оправя пътеките ти.
7 Не мисли себе си за мъдър;
Бой се от Господа, и отклонявай се от зло;
8 Това ще бъде здраве за тялото ти
И влага за костите ти.

6. Ние трябва да имаме чисто сърце – (Псалом 66:18; 1 Йоаново 1:9) и Святия Дух ще бъде свободен да ни осъжда за всяко неблагочестие.

18 Ако в сърцето си бях гледал
благоприятно на неправда,
Господ не би послушал;

7. Ние трябва да се движим към зрялост: това означава повече от Бог и по-малко от нас, което ще ни направи способни по-ясно да чуваме Неговия глас (Йоан 3:30).

30 Той трябва да расте, а пък аз да се смалявам.

8. Ние трябва да очакваме: Бог иска да ни говори, затова слушайте Го.

9. Ние трябва да имаме страх от Господ: това означава да мразим злото и да ходим по Неговия път – (Притчи 8:13;9:10) По-трудно е да направим това което мразим!

10. Ние трябва да Го хвалим и да се покланяме: Бог обитава в нашето хваление -Псалом 22:3, ние влизаме в Неговите дворове с хваления – Псалом 100:4. Ние можем да стигнем близо до Бог в поклонение и така да сме в състояние на очакване, че Той ще говори.

11. Ние трябва да се движим с вяра, т.е. знаейки, какво Бог иска, подчинявайки се на това, уповавайки на Бог да направи това, което ние не можем да направим. Ако Бог е казал, ние можем да го направим.

12. Постът не е необходим, за да чуваш гласа на Господ, но може да помогне. Матей 6:16

Четири гласа имат достъп в твоя ум в цялостния ти живот, и за да чуваш Божия глас, ти трябва:

 1. Да заглушиш гласовете на другите хора и те няма да ти говорят, т.е. какво хората ще си помислят.
 2. Да заглушиш твоя вътрешен глас и да го приковеш на кръста.
 3. Да заглушиш гласа на Сатана в името на Исус и той няма да говори.
 4. Да се подчиниш на Бог и да Го направиш Господ и Той ще говори.    

 ЗАПОМНИ

Ръководството е свързано със сърцето, докато знанието е свързано с главата.

Волята на Бог е като магистрала с много платна. Там всичко е много динамично. Докато я познаваш и следваш, ти си свободен да се движиш по нея. В обширните периметри на Божията воля ще дойде и Неговото водителство. Невъзможно е да намериш това ръководство, ако се придържаш към своята собствена воля.

ІV. НАЧИНИ ПО КОИТО БОГ ГОВОРИ

Бог ни говори по много начина, но запомни, Бог избира по какъв начин да говори!

1. Чрез писанието – чрез писаното слово. То е нашата основа и критерий за всяко друго слово.

2 Тимотей 3:16-17

16 Всичкото писание е боговдъхновено и полезно за поука, за изобличение, за поправление, за наставление в правдата; 17 за да бъде Божият човек усъвършенствуван, съвършено приготвен за всяко добро дело.

1 Петрово 1:23-25

2 Петрово 1:16-21

Псалом 119:9-11,105

2. Чрез Словото на Живота – Йоан 1:1,14; 1 Йоаново 1:1; Евреи 1:1-2а; Йоан 10:1-5

3. Чрез вътрешния тих, кротък глас на Святия Дух – Деяния на апостолите 11:12, 13:2, 16:6-7, 3 Царе 19:12

4. Чрез съвета на божии мъже и жени – Притчи 12:15

5. Чрез доловимия глас на Бог – аудио глас, който може да бъде чут с физическите ни уши (Деяния на апостолите 9:1-7)

1 А Савел, като още дишаше заплашване и убийство против Господните ученици, отиде при първосвещеника. 2 и поиска от него писма до синагогите в Дамаск, че, ако намери някой от тоя Път, мъже или жени, да ги докара вързани в Ерусалим. 3 И на отиване, като наближаваше Дамаск, внезапно блесна около него светлина от небето. 4 И като падна на земята, чу глас, който му каза: Савле, Савле, защо Ме гониш? 5 А той рече: Кой си Ти, Господи? А Той отговори: Аз съм Исус, Когото ти гониш. 6 Но стани, влез в града, и ще ти кажа какво трябва да правиш. 7 А мъжете, които го придружаваха, стояха като вцепенени, понеже чуха гласа, а не видяха никого.

6. Чрез сънища – Матей 1:20-21

7. Чрез видения – Деяния на апостолите 10:9-18

8. Чрез ангели – Лука 1:26-38

9. Чрез желание на твоето сърце – Псалом 37:4

10. Чрез вътрешно убеждение или „интуитивно чувство”. То е почти неопределимо, но ще го разбереш, когато го почувстваш.

11. Чрез Урим и Тумим. Това беше старозаветна версия за хвърляне на монета. 1Цар.14:41

12. Чрез обстоятелствата: позволявайки самите обстоятелства да управляват живота, ние отваряме врата за Сатана. Бъди умен и наблюдавай обстоятелствата, очаквай Бог да ти говори чрез тях.

13. Чрез дарбите на Духа, например: слово на мъдрост, слово на знание, пророчество, езици и тълкуване – 1Кор.12:4-11

Запомни, 1Кор.14:1-5 казва, че пророчеството е за назидание, за увещание, за утешение на църквата, но никога за начално човешко водителство. Пророчеството може да потвърди това, което Бог вече ти е казал, но ако дойде като пълна изненада, внимавай, изпитвай духовете – 1 Йоаново 4:1

V. Изпитвайте духовете

Трябва да признаем, че Сатана ще се опитва да имитира Божия глас. Затова трябва да изпитваме словото, което идва към нас, особено ако сега започваме като християни. Най-добрият начин да разпознаваме фалшификацията е да сме запознати с истинското Слово. Като касиер в банка – изучавай истинското и ще познаеш фалшивото ( 1Кор.14:29, 1Йоан  4:1 )

VІ. БОЖИЕТО ЖЕЛАНИЕ Е ДА СЛУШАМЕ НЕГОВИЯ ГЛАС

Той има да ни каже много неща, и колкото повече слушаме, толкова по-добре ще бъде това което чуваме. Ако нашият живот е пълен с неблагочестив боклук и нашия вътрешен човек чува други гласове, тогава ще бъде невероятно да чуем Божия глас със същата яснота, с която бихме го чули, когато живеем свят живот.

Когато започнем да чуваме Божия глас, Той ще ни говори за основни неща. Той ще ни говори за спасението. Тогава ще чуваме Божия глас при важни решения. Обикновено това става, защото ние не можем да се справим сами, затова предоставяме определено място за Божието направление в такива случаи. Евентуално ние ще стигнем до място, когато ще следваме Бог във всеки момент, така че да живеем живота си като Исус, Който правеше само това, което Отец искаше.

Най-сигурното и продуктивно място за слушане на Бога е свидетелството на Писанието. Двадесет и пет от всичките инструкции, от които се нуждаем някога, са утвърдени вече в Писанието. То трябва да бъде като стълб в нашия живот. Но дори от Писанието могат да се извлекат мъртви доктрини и легализъм, ако не постигнем баланс с друг стълб в нашия живот – Святия Дух, Който ни говори Божието Слово днес. Ние трябва да вървим с тези два източника на Божието Слово като поддържаме баланса.

Адам беше създаден, за да бъде Божият упълномощен авторитет на земята. Когато Адам говореше, като че Бог говореше. Но Адам послуша друг глас и така той беше изцяло покварен и изгуби възможността да бъде чистия канал за Божието Слово. Исус дойде като последния или втория Адам, за да ни възстанови, като Ученици на Исус да бъдем Божия упълномощен авторитет отново и така да сме канали на Неговото Слово (1Кор.15:22,45). Това е причината, поради която човечеството беше първо начално създадено, затова трябва да живеем според нашия потенциал в Бога и да се храним с Божието Слово в двете Му форми, да обучаваме себе си така, че да не получаваме слово от ДЯВОЛА или от неговата световна система. Това е борба, която се води в нашата душа. За да позволим на Бог и Неговото Слово да спечелят тази борба, ние трябва да бъдем отворени за Бога да ни говори чрез Святия Дух и след това да Му се покоРимляни  Тогава ние ще живеем в силата на Божието Слово, което е действително живеене в Бога, защото Бог е Словото  (Йоан  1:1-2,12).

Когато Бог говори се създават неща (Бит. 1). Когато Живеем с Божието Слово, ще бъдем свободни, защото истината ни освобождава (Йоан 8:31-32)

Трябва смирено да приемем Божието Слово в живота си и да Му се подчиняваме, защото То носи свобода (Як.1:21-25)

Ние трябва да приемем Божието Слово, защото То носи вяра(Римляни 10:17) и ръководство (Исая 30:21). Божието Слово няма да се върне при Него празно, но ще извърши това което Той желае и ще осъществи целта, с която е изпратено (Исая 55:8-11).

Колкото повече упражняваме слушане на Божия глас в ежедневието си, толкова по-способни ставаме в разпознаването на Неговия глас. Когато отделяне време да чакаме пред Отца, не само повече Го познаваме, но опознаваме и нас самите. Започваме да разбираме нашите чувства и настроения, въздействията на нашия дух. Стигаме до знанието, как да реагираме или в себе си отговорим, когато чуем Божия глас. Ето защо е много трудно за един човек да опише точно на друг човек, защо е сигурен, че Бог му говори. Той просто разпознава белезите и е убеден, че знае!

Истина е, че колкото повече място отстъпваме Божия глас в нашата практика, толкова по-вероятно е да разпознаем Неговия глас; колкото повече Го търсим за всяка наша стъпка в живота, толкова повече ще толкова повече ще разпознаваме Неговата ръка, дори при моментни и изглеждащи маловажни стъпки, които трябва да предприемем. Това е едно чудесно преживяване  да знаем, че Бог ще ни говори в сърцата и умовете при всяка ситуация, ако Му позволим.

Някои хора търсят нещо, което дори не съществува. Те преусложняват нещата като си представят, че когато говорим за „слушане на Божия глас”, ние трябва да винаги да имаме специално видение или доловим глас, които да говори с нас ясно и осезаемо. Това става много рядко. Божия глас в нас идва през канали, повечето от които са вече изградени в нашата система, например, в нашия ум и процеса на мислене, импулсите на сърцето, чувството на безпокойство и дълбок мир, интуитивни чувства, които се зараждат в духа ни. Има моменти, когато Той се намесва по много ясен, свръхестествен начин, защото ситуацията го изисква или има нещо, което Бог не иска да изпуснем. Но Той обикновено очаква от нас да Му сътрудничим в това общение със Словото Му. Това e двупосочна практика. Ние сме хора с определена цел да чуят Бога. Покорете се на Словото, което четете, и се покорявайте, защото това покорство е секретът с общението с Отца. Ако не взаимодействаме с Него на нивото на избора, ние няма да можем да взаимодействаме на друго ниво на откровение.

Важно е да научим, че Бог има времена и сезони, като подобава те да се разпознават добре. В такъв период нещата се движат много по-бързо и много по-лесно от колкото друг път . Можем да пропуснем такъв момент, ако не се научим да познаваме духа си. Нашия дух е, който получава увереността, която Бог дава, знанието за уверението на вярата и вътрешното убеждение, че нещо е правилно пред Бога. Ние не трябва и не можем да се придвижим и една стъпка в областта на вярата без свидетелството на Духа.

VІІ. ХАРАКТЕРИСТИКИ, ПРИДРУЖАВАЩИ СЛОВОТО, КОЕТО ИДВА ОТ БОГА

 1. То е незабавно

Това означава, че Словото идва при нас по пряк и личен начин, много силно завладяващо.То е като стрелка, указваща дадено място, която е трудно да се избегне или пренебрегне в ситуацията.

 1.  То е уместно

Това означава, че такова Слово е много уместно за ситуацията, с която сме се сблъскали. Божието Слово обикновено е белязано с приложимост и навременност

 1. То е ефективноБожието Слово винаги произвежда резултат. Ако ние го приемем и приложим, то ще донесе плодове.
 2. То е съответстващо

Божието Слово никога не е изолирано. То не само приляга на ситуацията, но то е в съгласие с другите свидетелства в нашия живот. Когато си мислим, че чуваме Господа по особен начин, винаги трябва да търсим ратификацията на Словото в други области.  Не трябва да правим така, че нещата да прилягат на Словото, защото това е опасно, но по-добре е да намерим тези неща, на които Словото приляга. Те могат да са свидетелството за друг вид Слово или свидетелството на други обстоятелства.

VІІІ. ПРАКТИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО

 1. Това послание издига ли Господа или говорителя
 2. То назовава ли правилното мнение на правилното място, време, метод, ред, хора, структура, отношение, резултат и т.н.
 3. Полученото ръководство в хармония ли е с Писанието или в противоречие ?
 4. Христовият мир ли владее сърцето ми? Филипяни 4:7; Исая 26:3
 5. Подчинил ли съм се на предишното Божие ръководство?
 6. Готов ли съм да не бъда егоистичен и да поставя Бог на първо място в тази ситуация?
 7. Какво казват Писанията, че трябва да направя в тази ситуация?
 8. Молих ли се и хванах ли се за Бог в тази ситуация?
 9. Моите духовни ръководители и тялото Христово като цяло, потвърждават полученото ръководство?
 10. Давам ли изява на временни и моментни чувства или емоции?
 11. Ограничавам ли Бога чрез моя интелект?
 12. Очаквам ли Бог да ме ръководи?

Заключение

Бог желае нашето най-добро. Той никога не прави грешки и никога не бърза. Да вършим Неговата воля е да имаме задоволен, радостен живот, защото ние сме създадени да вършим Неговата воля.

Обобщение и приложение

 1. Бог Отец иска да живеем нашия живот по Неговата воля.
 2. Да живеем нашия живот по Неговия план, означава да имаме задоволен и радостен живот. Бог ни обича и желае нашето най-добро.
 3. Ние трябва да знаем, че Бог иска да ни говори и ръководи.
 4. Ние трябва да слушаме Божия глас като част от ежедневния ни живот.
 5. Ние трябва да се научим да разпознаваме Божия глас и Неговата воля във всяка ситуация.
 6. Бог избира по какъв начин да ни говори.
 7. Божието Слово ще ни донесе свобода, вяра и ръководство.
Сподели във Фейсбук...