ПОДНОВЯВАНЕ НА ЗАВЕТА С БОГА

По идея на Джон Уесли

На 25 декември 1747 година Джон Уесли призовава методистите да подновят своя Завет с Бога. Първото такова богослужение, наречено “сключване на Завет с Бога” се състи на 11 август 1755 год. Уесли издава литургията през 1780 г. Тази форма на богослужението се е използвала близо 100 години без промяна. Тя започва с “молитва за чисто сърце” продължава с обяснение на завета, благодарствена молитва, молитва на покаяние и завършва с изповед на посвещение към Бога и обвързване със завет към Него. Аз мисля, че би било добре да използваме това, което Уесли е написал и самите ние в началото на тази Нова Година да подновим завета си с Бога.

ОБЯСНЕНИЕ НА ЗАВЕТА

Ние сме повикани за един живот в Христа – живот на свобода от грях и посвещение към Бога. В този живот влязохме, когато бяхме приети в Новия Завет, чийто посредник е нашият Господ Исус Христос. Той го запечата със Своята кръв, за да остане завинаги.

От едната страна на този Завет стои Божието обещание, че Той ще изпълни в нас и чрез нас всичко, което ни обеща в Исус Христос. Ние сме сигурни, че Неговите обещания и сега се отнасят за нас, тъй като всекидневно изпитваме Неговата доброта и милост.

От другата страна на Завета стои нашето задължение да не живеем вече само за себе си, а за Него. Защото Той ни обича и се предаде за нас. Повика ни да Му служим, за да се изпълни намерението на Неговото идване. При различни възможности ние подновяваме Завета на нашата преданост, особено когато отслужваме Господна трапеза. Днес съзнателно се събираме така, както са правели поколения вярващи преди нас – с радост и тържественост, за да подновим Завета, който ни свързва с Бога. Като си спомняме Божията милост и надеждата към която ни призовава, ние изпитваме себе си в светлината на Неговия Дух, за да открием в какво сме съгрешили във вярата и в нашите постъпки. С оглед на всичко, което означава този Завет, отново желаем да се предадем на Бога.

Макар Христос да бе богат, заради нас стана беден. Той пътуваше, правеше добро и проповядваше Евангелието за Божието Царство. Той бе изкушаван във всичко, също както ние сме изкушавани, но остана без грях. Той бе послушен до смърт, дори до смърт на кръст. Беше мъртъв, но възкръсна и живее до века. На всички вярващи отвори вратите към небесното Царство. Той седи от дясната страна на Бога, в славата на Отца. Чрез Него ние се родихме в Божието семейство и станахме членове на Христовото тяло. Неговото свидетелство ни дава сигурност. Неговата мъдрост ни поучава. Неговата сила ни заздравява. Той е готов да действа за нас повече, отколкото искаме или мислим.

БЛАГОДАРСТВЕНА МОЛИТВА

(всички повтарят след проповедника)
Отче мой, Ти, който си извор на всички добрини. През всички години на моя живот Ти си бил милостив към мен. Аз Ти благодаря за Твоята любов и за Твоята милост, с които си изпълнил дните ми.

 • Ти ме спаси и в Исус Христос ми подари живот.
 • Ти пробуди глад за Теб в сърцето ми и ме призова в Твоето семейство.
 • Ти ме изпълни с Духа си и ме направи част от Твоята Църква.
 • Ти ми беше светлина в бедата; в съмнението – стена и опора.
 • Ти мислеше за мен, когато аз Те забравях.
 • Ти ме придружаваше дори тогава, когато бягах от Теб.
 • Ти ме посрещаше с прошка, когато се обръщах към Теб.

За цялото Твое търпение и за пълнотата на Твоята милост, аз прославям Твоето свято Име и Ти благодаря! Амин.(време на тишина в Божието присъствие и изпитване на себе си пред Бога)

ПОКАЙНА МОЛИТВА

(всички повтарят след проповедника)
Татко мой, Ти ми показа в Твоят възлюбен Син как трябва да живея. Със срам аз признавам колко бавно се учех от Него, колко непостоянно Го следвах. Ти ми говореше и ме викаше, но аз не обръщах внимание на това. Големи благословения приемах с малка благодарност. Недостоен съм за Твоята неизменна любов.Сега аз Те моля,

 • прости ми повърхностността и егоизма на моите молитви;
 • прости ми моята непостоянност и моето неверие;
 • прости ми нерешителното свидетелство за христос;
 • прости ми моето лицемерие и съзнателното ми пренебрегване на твоите пътища;
 • прости ми затова, че пропилявах времето си и дарбите си;
 • прости ми, че извинявах неверните си постъпки и понякога бягах от отговорност;
 • прости ми, че не бях достатъчно готов да побеждавам злото с добро и че често избягвах кръста;
 • прости ми, че толкова малко от твоята любов достигна чрез мен до другите;
 • прости ми, че толкова лесно приемах неправдата и страданието, когато те не се отнасяха до мен;
 • прости ми, че сърцето ми не се откъсваше от неща, които ме разделяха от другите;
 • прости ми, че отежнявах живота им, че съдех необмислено, осъждах прибързано и прощавах без желание;
 • прости ми за огорчението, което таях в сърцето си;
 • прости ми за недостатъчното търсене на помирение;
 • прости ми за случаите когато настоявах за наказание на злосторниците и малко се грижех за тяхното спасение.

Смили се над мен и ми прости, о, Боже, според Твоята голяма доброта. Заличи моите прегрешения според Твоята голяма милост. Очисти ме от моята вина и моя грях. Създай в мен чисто сърце и ми подари нов, непоколебим дух. Амин.

ПОДНОВЯВАНЕ НА ЗАВЕТА

И сега, възлюбени, желаем ли доброволно да се съединим с нашия Бог, Господ на Завета, и да поемем Христовото управление върху си? Да поемем Неговото управление значи, че от сърце сме готови Той да ни посочи нашето служение, и че само Той ще бъде нашата награда. Христос има много служения, които трябва да се изпълняват – някои са лесни, други са тежки; някои носят слава, други укор; някои отговарят на нашите вродени дарби и интереси, други им противоречат. В някои неща нашата и Христовата воля се припокриват, но в други можем да изпълним волята Му само като се отречем от себе си. И все пак, силата за извършването на всичко това ни е обещана в Христос, Който ни утвърждава. Затова нека приемем като свой Божия Завет: Ние искаме да се съединим с Господа и съединени в Неговата сила никога повече да не се връщаме назад. Сега, след тази подготовка нека с искрено упование в Неговата милост и като се осланяме на Неговото обещание, отново да Му се предадем.

МОЛИТВА НА ПОСВЕЩЕНИЕ

(всички повтарят след проповедника)
Господи, Боже наш, Святи Отче! В Христос Ти сключи с нас Нов Завет. Сега аз желая отново да Ти се посветя и да подновя посвещението си към теб. С радост и от любов към Теб аз Ти се покорявам. Обричам се да търся и да върша Твоята съвършена воля. Вече не принадлежа на себе си, а само на Теб. Постави ме там, където искаш и с когото искаш. Дай ми да действам, дай ми да търпя. Употреби ме за Теб. Възвиси ме за Теб или ме смири за Теб. Със свободно решение и от цяло сърце предоставям всичко на Твоята воля и управление. И сега, Святи и Възвишени Боже, Отче, Сине и Святи Душе, Ти си мой, и аз съм Твой. Нека да бъде така. Потвърди в небето моята преданост към Теб, така както аз я изповядах на земята. Амин.

Сподели във Фейсбук...