КЛЮЧЪТ КЪМ УСПЕХА

Исус Навиев 1:1-18

В ст. 7-8 на тази първа глава на книгата Исус Навиев се говори за „успех“. Да имаме успех означава да постигаме целите, които си поставяме в живота.

7 Само бъди силен и твърде дързостен, та да постъпваш внимателно според целия закон, за който слугата Ми Моисей ти даде заповед; не се отклонявай от него ни надясно ни наляво, за да имаш добър успех където и да идеш. 8 Тая книга на закона да се не отдалечава от устата ти; но да размишляваш върху нея денем и нощем, за да постъпваш внимателно, според всичко каквото е написано в нея, защото тогава ще напредваш в пътя си, и тогава ще имаш добър успех.

От този текст можем да заключим, че Бог желае неговите слуги да бъдат успешни. Бог е Бог на успеха. Той не е Бог на провала, Той е Бог, който винаги успява. И понеже Той благоуспява във всичко, което прави, Той желае и ние да благоуспяваме във всичко, което правим. Бог не желае ние да бъдем неудачници, желае да бъдем успешни в живота си (Псалом 35:27).

27 Да възклицават и да се зарадват
Ония, които благоприятствуват на правото ми дело,
И винаги нека казват: Да се възвеличи Господ,
Който желае благоденствие на слугата Си.

Бог желае благоденствие за нас. Бог желае да преуспяваме във всичко, което правим – да имаме успех. Разбира се, най-вече да имаме успех в духовния си живот и в борбата си със себе си, със света и с нечистите сили. Защото, книгата Исус Навиев е книга на войната. В нея е описано как Божият народ побеждава народите, които населяват Палестина по онова време. Бог им дава тази земя, но Той не им я дава на готово. Дава им я чрез битка. Те трябва да си извоюват, за да я имат. Но Бог е с тях и им дава успех в битките. Да бъдем успешни означава да бъдем победители във всичко, което правим.

Ключът към успеха който е скрит в Исус Навиев 1 глава има шест зъба или шест неща, които са ни нужни, за да имаме успех.

ВЯРА В БОЖИИТЕ ОБЕЩАНИЯ (ст.1-4)

Първият от тези шест зъба е вярата в Божиите обещания. Бог започна неговата заръка към Исус Навиев като му напомни за обещанието, което Той беше дал на Моисей (ст.1-4).

1 Подир смъртта на Господния раб Моисей, Господ говори на Исуса Навиевия син, Моисеевия слуга, казвайки: 2 Слугата ми Моисей умря; сега, прочее, стани та мини през тоя Иордан, ти и всички тия люде, в земята, която Аз давам на тях, на израилтяните. 3 Всяко място, на което стъпи стъпалото на нозете ви, давам ви го, според както казах на Моисея. 4 От пустинята и тоя Ливан до голямата река, реката Ефрат, цялата земя на хетейците, и до голямото море към захождането на слънцето, ще бъдат пределите ви.

За да имаме вяра, ние трябва да имаме обещание, върху което тази вяра да стъпи. Вярата винаги стъпва върху определено Божие Слово. Господ беше дал това обещание на Израил чрез Мойсей във Второзаконие 11:24-25

24 Всяко място, гдето стъпи стъпалото на нозете ви, ще бъде ваше; от пустинята и Ливан, от реката, сиреч, реката Евфрат, дори до Западното море ще бъде пределът ви. 25 Никой не ще може да устои пред вас; Господ вашият Бог ще всява страх и трепет от вас по цялата земя, на която стъпвате, според както ви е говорил.

Бог искаше Исус Навиев да има вяра. И това е този първи зъб на този ключ към успеха за който ние говорим. Бог е верен Бог. Ако е казал нещо, то Той ще го изпълни. Но, за да го имаме, ние трябва да повярваме в обещанието Му и да действаме според него.

Вижте, какво чудно обещание! Израел просто трябваше да ходи по земята и всяко място на което стъпеха стъпалата на краката им щеше да бъде тяхно. Разбира се, за да стъпят на тази земя те трябваше да се преборят и да победят враговете си, защото имаше хора, което не желаеха те да стъпят там. Но, всичко започва с вяра. Ако искаме да бъдем успешни, трябва да се научим как да изучаваме Божието Слово, и в него да намираме обещания, които се отнасят за нашия живот – обещания за изцеление, за благословение в семейството, обещания за мъдрост как да възпитаваме децата си, обещания за успех в работата ни. Ние трябва да вземаме тези обещания и да вярваме за тяхното изпълнение в живота ни. Обещания за освещение, обещания за това как ще устоим до край в християнския си живот, обещания за това как можем да имаме победа над Сатана… Ние трябва да приемаме тези обещания и да имаме вяра в тях. Защото Бог е верен Бог и ако Той е казал нещо, то Той ще го изпълни. Но, за да го имаме, ние трябва да повярваме в обещанието Му и да действаме според него.

Вярата в Божиите обещания идва от Божието Слово. Когато го имаме, то покълва в сърцата ни и произвежда вяра. Въпросът е: „След като сме получили Божието Слово и Неговите обещания, готови ли сме да приемем, че Той ще ги изпълни независимо от трудностите и обстоятелствата в живота ни?“.

БОЖИЕТО ПРИСЪСТВИЕ В ЖИВОТА НИ (ст.5,9)

Вторият зъб на този ключ към успеха, който намираме в тази първа глава на книгата Исус Навиев е да имаме Божието присъствие в нашия живот. Както и в Новия Завет Господ Исус каза: „И, ето, Аз съм със вас през всичките дни до свършването на века“ (Матей 28:20).

Основната причина за това, че Исус Навиев беше непобедим не беше това, че той беше по-силен от другите физически. Основната причина за това, че беше непобедим, беше това, че Бог беше на негова страна. Бог беше с него. А някой може ли да победи Бога? Никой не може да Го победи. Така че, ако искаме и ние да бъдем победители в живота си, ние се нуждаем от Божието присъствие, от това Бог Отец, Бог Син и Бог Свети Дух да бъдат с нас. Ако ние имаме Божието присъствие и помазанието на Святия Дух в живота ни, ние също като Исус Навиев ще бъдем непобедими. Да, ние можем да изгубим някоя битка, но в края на краищата ние ще бъдем победители. За съжаление ние сме човеци и често съгрешаваме. Виждаме, че и Исус Навиев в един определен момент от войната за завладяването на Обещаната земя постъпи по плът. Тогава той беше обърнат в бяг от неприятелите си. Но, това се случи само веднъж. Той се покая, намери причината за оттеглянето на Божието присъствие от армията му. След това се мобилизира, нападна отново и унищожи онези, които бяха против него. Така че, ако искаме да бъдем победители, ние се нуждаем от Божието присъствие в живота си. В ст.5 Бог каза на Исус Навиев:

5 Никой не ще може да устои против тебе през всичките дни на живота ти; както бях с Моисей, така ще бъда и с тебе; няма да отстъпя от тебе, нито ще те оставя.

Бог обеща на Исус Навиев Неговото присъствие. Той знаеше, че без него всеки би бил обречен на неуспех. И забележете, Той му каза: „Както бях с Моисей, така ще бъда и с тебе.“. Моисей също осъзнаваше, че има нужда от Божието присъствие, за да бъде успешен. Поради това Моисей изключително много ценеше Божието присъствие. В един момент Бог беше казал, че ще изостави израилтяните и че повече няма да върви с тях във стана им (Изход 33:12-17).

12 Моисей, прочее, рече Господу: Ето, Ти ми казваш: Води тия люде; но не си ми явил, кого ще изпратиш с мене; но пак Ти си ми рекъл: Тебе познавам по име, още си придобил Моето благоволение. 13 Сега, прочее, ако съм придобил Твоето благоволение, покажи ми моля Ти се, пътя Си, за да Те позная и придобия благоволението Ти; и разсъждай, че тоя народ Твои люде са.

Вижте, ние трябва да търсим Божието благоволение във всичко, което правим. Именно затова трябва да имаме страх от Бога, за да не му съгрешим – за да не изгубим Неговото благоволение в живота си.

14 И Господ каза: Самият Аз ще вървя с тебе, и Аз ще те успокоя. 15 А Моисей му рече: Ако Ти не дойдеш с мене, не ни извеждай от тука.

Затова и ние, когато излизаме от вкъщи какво казваме? „Бог напред, ние след Него.“ Нали? Това е, защото ние желаем Божието присъствие да бъде с нас. Ако Бог е с нас, където излизаме, където отиваме – ще успеем. Разбира се, не е достатъчно само да казваме тези думи механично, но наистина да се молим, и да го вярваме и да го искаме – да ценим Божието присъствие в живота си.

16 Защото как ще се познае сега, че съм придобил Твоето благоволение, аз и Твоите люде? нали чрез Твоето дохождане с нас, така щото да се отделим аз и Твоите люде, от всичките люде, които са по лицето на земята.

Как можем да познаем дали някой има Божието благоволение? По Божието присъствие. Ако Божието присъствие е с някого, значи той има Божието благоволение – Бог благоволи в него. Ако Бог не благоволи в някого – Той се оттегля от него.

17 И Господ рече на Моисея: И това, което си рекъл, ще сторя, защото си придобил Моето благоволение и те познавам по име.

Познава ли ни Бог по име? Ако имаме Неговото благоволение, тогава Бог ще ни познава „по име“. Бог познаваше Моисей по име. Той познаваше Исус Навиев по име. Познава ли ни и нас по име? За да имаме Божието присъствие, ние се нуждаем от Неговото благоволение. Исус Навиев явно го имаше, защото в ст.9 Бог му казва:

9 Ето, заповядвам ти: бъди силен и смел; да не се плашиш и да не се страхуваш; защото Господ твоят Бог е с тебе където и да идеш.

„Господ твоят Бог е с теб, където и да идеш!“ В Новия Завет и ние имаме обещанието за Божието присъствие в нашия живот. Защото, Той каза (Матей 28:19-20):

19 Идете, прочее, научете всичките народи, и кръщавайте ги в името на Отца и Сина и Светия Дух, 20 като ги учите да пазят всичко що съм ви заповядал; и ето, Аз съм с вас през, всичките дни до свършека на века. [Амин].

И когато апостол Павел завършва своето Второ Послание към Коринтяните, Той казва тези думи, с които и аз благославям църквата в края на всяка служба (2 Коринтяни 13:14):

14 Благодатта на Господа Исуса Христа, и любовта на Бога и общението на Светия Дух да бъде с всички вас. [Амин].

Това е благословение, съдържащо идеята за Божието присъствие в нашия живот. Затова е важно ако в нас има грях, ако има огорчение, ако има съмнение, ако има гордост, ако има сребролюбие, ако има неща които отблъскват Бога, ние да се покаем и Бог да бъде с нас. Тогава ние ще имаме успех.

Изявеното Божие присъствие се нарича „помазание“. Помазанието се получава чрез молитва. За да имаме Божието присъствие в живота си, ние трябва да бъдем хора на молитвата.

ДРЪЗНОВЕНИЕ (ст.6-7,9,18)

Третият зъб на ключът към успеха, който виждаме в 1 глава на книгата на Исус Навиев е дръзновението.

За да бъдем победители, за да бъдем успешни, ние не трябва да бъдем плахи. Трябва да бъдем дръзновени – смели и решителни. Един унил воин едва ли може да победи. Затова, когато войниците преминават през военно обучение тях ги учат да бъдат смели, стегнати, прилежни и нахъсани. Така и тук Бог няколко пъти заповядва на Исус Навиев да бъде смел и силен.

6 Бъди силен и смел; защото ти ще разделиш в наследство на тия люде земята, за която съм се клел на бащите им, че ще им я дам.

7 Само бъди силен и твърде дързостен, та да постъпваш внимателно според целия закон, за който слугата Ми Моисей ти даде заповед; не се отклонявай от него ни надясно ни наляво, за да имаш добър успех  където и да идеш.

Каквото и да правиш – „само“, „само“ – на всяка цена бъди силен и твърде дързостен. Не бъди мекошав, не бъди слаб, не бъди плах, не бъди немощен. Бог дори „заповяда“ на Исус Навиев да бъде дръзновен.

9 Ето, заповядвам ти: бъди силен и смел; да не се плашиш и да не се страхуваш; защото Господ твоят Бог е с тебе гдето и да идеш.

Забелязвате ли градацията в стихове в стихове 6,7 и 9:

  • Бъди силен и смел.
  • Само бъди силен и твърде дързостен!
  • Ето, заповядвам ти: бъди силен и смел! Да не се плашиш и да не се страхуваш!!

Така и завършва тази глава. Да бъде силен и смел беше не само заповед от Господа, но и искане от страна на хората. Вижте какво казаха те в ст.18.

18 Всеки, който би се възпротивил на твоите заповеди и не би послушал думите ти във всичко що му заповядваш, ще се умъртви само ти бъди силен и смел.

Четири пъти в тази глава се говори за това дръзновение и сила.

В Новия Завет ние виждаме, че Бог не очаква от нас да бъдем силни с нашата собствена сила. Защото, по човешки ние сме слаби. Но, в Ефесяни 6:10 ап. Павел ни казва:

10 Най-после, заяквайте в Господа и в силата на Неговото могъщество.

Не със наша сила ние ще се бием. Не с наша сила ние ще бъдем дръзновени, но със силата на Господа и със силата на Святия Дух.

Подобно нещо ап. Павел казва и на Тимотей (2 Тимотей 2:1).

1 Ти, прочее, чадо мое, заяквай в благодатта, която е в Христа Исуса.

Нека Бог да ни помогне да бъдем дръзновени християни. Не да се плашим, но да бъдем дръзновени, да се опълчваме срещу проблемите с Божията сила и благодат. Защото Бог е със нас! Не да бъдем нахални или такива, които обичат да се налагат над другите, но да не се оставяме да бъдем мижави и мекушави, тъпкани и потискани. Нека Бог да ни помогне да бъдем отворени, смели и дръзновени – като хора, които са изпълнени със Святия Дух.

Дръзновението в живота ни идва от изпълването ни със Святия Дух. Преди да бъде изпълнен със Святия Дух Петър се отрече три пъти от Исус. Но, след като беше изпълнен със Святия Дух, за него се казва, че той „стана и се изправи“, започна да говори и 3000 души се покаяха в отговор на неговата проповед. Защо? Защото, когато беше изпълнен със Святия Дух той беше дръзновен и говореше с Божията сила и благодат. След това, когато го разпитваха, той никога повече не се отрече от Исус, но беше дръзновен и силен. Защо? Защото беше изпълнен със Святия Дух.

Святият Дух е този, който ни дава сила, кураж, смелост и дързост. Затова, ако искаме да бъдем успешни, трябва да си зададем въпроса: „Имаме ли Святия Дух в живота си?“

ПОКОРСТВО НА БОЖИЕТО СЛОВО (ст.7-8)

От ст.7-8 виждаме, че именно покорството или постъпването според Божието Слово е ключа към успеха. Исус Навиев трябваше да бъде силен и твърде дързостен не за друго, а за да постъпва внимателно според целия Закон и да не се отклонява от него нито сантиметър.

7 Само бъди силен и твърде дързостен, та да постъпваш внимателно според целия закон, за който слугата Ми Моисей ти даде заповед; не се отклонявай от него ни надясно ни наляво, за да имаш добър успех  където и да идеш.

За да постъпваме според Божието Слово, то трябва да влезе в сърцето ни. Как може да стане това? Само чрез размишляване – четене и разсъждаване върху текстовете на свещеното писание.

8 Тая книга на закона да се не отдалечава от устата ти; но да размишляваш върху нея денем и нощем, за да постъпваш внимателно, според всичко каквото е написано в нея, защото тогава ще напредваш в пътя си, и тогава ще имаш добър успех.

За да бъдем покорни на Божието Слово се нуждаем от смирение. Най-често причините за нашето непокорство на Божието Слово са две – гордост и измамата на греха. Гордостта е ясна, а измамата на греха се състои в това да си мислим, че ще можем да бъдем непокорни на Бог и да грешим без да имаме последствия от нашия грях.

СТРЕМЕЖ КЪМ НАЙ-ДОБРОТО (ст.10-12)

10 Тогава Исус заповяда на началниците на людете, като каза: 11 Преминете през сред стана и заповядайте на людете, казвайки: Пригответе си храна за път, защото след три дена ще минете през тоя Иордан, за да влезете да завладеете земята, която Господ вашият Бог ви даде да притежавате.

Предизвикателството към израилтяните беше те да преминат през Йордан. За съжаление, една част от тях не прие тази това предизвикателство и остана на изток от Йордан (Числа 32). Затова бихме могли да кажем, че земята на изток от Йордан символизира посредствеността. Рувимците, гадците и половината от манасиевото племе харесаха земята на Васан, Галаад и Моав. Те не желаеха да се прострат към по-висшето Божие призвание за изобилието на Обещаната земя. Не се интересуваха от това, че Бог има за тях нещо по-добро. Те щяха да изпълнят обещанието си да отидат и да се бият редом с братята си, но след това щяха да се върнат обратно в ограничените възможности на стария си живот. Историята показва, че това е станало причина те винаги първи да имат проблеми с израилевите врагове. Те са били и първите попаднали в плен на Асирийската империя.

Какво можем да извлечем като поука за себе си от всичко това? Посредствеността е враг на успеха! В Новия Завет ап. Павел ни учи как да бъдем винаги устремени и никога да не изпадаме в самодоволство. Във Филипяни 3:12-14 той споделя сърцето си:

12 Не че съм сполучил вече, или че съм станал вече съвършен; но гоня изподир, дано уловя, понеже и аз бидох уловен от Христа Исуса. 13 Братя, аз не считам, че съм уловил, но едно правя, – като забравям задното и се простирам към предното, 14 пускам се към прицелната точка за наградата на горното от Бога призвание в Христа Исуса.

Ако искаме да бъдем успешни, трябва да бъдем устремени в изпълнението на Божия призив за живота ни. Това означава да приемаме предизвикателствата, които Бог има за нас.

ЕДИНСТВО (ст.10-18)

Успехът на евреите в завладяването на обещаната земя до голяма степен се дължеше на тяхното единство. Онези, които вече се бяха установили на изток от Йордан не си казаха: „Е, ние вече сме намерили нашата земя. Който иска да отива на бой – да отива. Ние си оставаме тука.“. Не, те действаха според девиза на тримата мускетари – „един за всички – всички за един“! Единството в случая беше в два аспекта или в две посоки. Имаше единство както между самите племена, така и между народа и техния водач.

12 А на рувимците, на гадците и на половината от Манасиевото племе Исус говори, казвайки: 13 Помнете думата, която Господният слуга Моисей ви заповяда, като каза: Господ вашият Бог ви успокои и ви даде тая земя. 14 Жените ви, чадата ви и добитъкът ви нека останат в земята, която Моисей ви даде оттатък Иордан, а вие, всичките юнаци, да преминете пред братята си въоръжени и да им помагате, 15 догде Господ успокои и братята ви както вас, та притежават и те земята, която Господ вашият Бог им дава; тогава да се върнете в земята на наследството си, която Господният слуга Моисей ви даде оттатък Иордан към изгряването на слънцето, и да я притежавате.

16 И те в отговор казаха на Исуса: Всичко що ни заповядваш ще извършим, и където и да ни пращаш ще идем. 17 Както слушахме във всичко Моисея, така ще слушаме и тебе; само Господ твоят Бог да е с тебе, както беше с Моисея. 18 Всеки, който би се възпротивил на твоите заповеди и не би послушал думите ти във всичко що му заповядваш, ще се умъртви само ти бъди силен и смел.

Рувимците, гадците и половината от манасиевото племе бяха готови да напуснат удобството си и комфорта си – домовете си и семействата си – и да отидат и да се бият и ако е необходимо, дори да умрат за братята си!

В Новия Завет ние сме задължени да имаме същата любов към нашите братя и сестри в Господа (1 Йоаново 3:14-18).

14 Ние знаем, че сме преминали от смърт в живот, защото любим братята. Който не люби, остава в смърт. 15 Всеки, който мрази брата си, е човекоубиец; и вие знаете, че в никой човекоубиец не пребъдва вечен живот. 16 От това познаваме любовта, че Той даде живота Си за нас. Така и ние сме длъжни да дадем живота си за братята, 17 Но ако някой, който има световните блага, вижда брата си в нужда, а заключи сърцето си от него, как ще пребъдва в него любов към Бога? 18 Дечица, да не любим с думи нито с език, но с дело и в действителност.

Ако сме новородени, ние сме членове на Божието семейство – братя и сестри по дух, части на едно тяло. Затова и трябва да се обичаме и да се грижим един за друг.

Без любов и единство ние не можем да бъдем успешни. Дяволът, нашият противник знае това много добре, затова и непрекъснато сее разцепление, раздразнение и клевети – за да ни разедини. В Колосяни 3:12-14 се казва:

13 Претърпявайте си един друг, и един на друг си прощавайте, ако някой има оплакване против някого; както и Господ е простил вам, така прощавайте и вие. 14 А над всичко това облечете се в любовта, която свързва всичко в съвършенството.

За да бъдем успешни се нуждаем от единство. А за да бъдем единни, ние се нуждаем от любов.

Ако бихме могли да обобщим – това са зъбците на ключа на успеха от Исус Навиев 1:1-18:

  • Вяра
  • Помазание
  • Дързост
  • Покорство
  • Стремеж към най-доброто
  • Единство

Може би някои от тези добродетели ни липсват или ги нямаме в достатъчното количество и това е причината за нашия неуспех. Затова, нека наблегнем на това, което ни липсва. Нека да го измолим от Бога и никога да не се отказваме, защото това е Божията воля за нас – да бъдем успешни!

Сподели във Фейсбук...