БОГ ПРОСЛАВЯ ИМЕТО СИ МЕЖДУ НАРОДИТЕ

Какво прави Бог? И как ние можем да се включим в това, което Бог прави?

Исая 46:9-10

Защото Аз съм Бог, и няма друг;
Аз съм Бог, и няма подобен на Мене,
10 Който от началото изявявам края,
И от древните времена нестаналите още неща,
И казвам: Намерението Ми ще устои,
И ще извърша всичко що Ми е угодно;

Бог е Бог, понеже той прави това, което желае. Никой не може да наложи волята си над Божията. От ст.10 виждаме, че Бог прави нещо, защото Той казва: „Аз ще извърша всичко, което ми е угодно“. Но, какво прави Бог? Какво е Неговото „намерение“? Какво Му е „угодно“? Каква е Неговата цел? Какво иска да постигне? Вярвам, че това, което Бог ни показва чрез Неговото Слово е, че това, което Бог иска да постигне е да прослави името си между народите. И мисля, че това е нещо, което всеки един от нас и всяка църква в България и по света трябва да осъзнае. То е простичко, но много важно. Бог прославя името си между народите. Това разбиране може да промени светогледа ни. Защото, ние като българи не сме склонни да гледаме към народите. Казваме си, че сме слабички, че сме немощна църква. „Къде ще гледаме ние за народите? Ние себе си не можем да оправим, за народите ще мислим?“ Но, виждаме, че във Великото поръчение Бог включи народите. Бог е по-голям от нас и Той мисли за целия свят.

Бог желае да промени светогледа ни. Да престанем да мислим, че християнството е нещо, фокусирано само върху самите нас. Защото, това е християнството, което ние харесваме. Ние си мислим, че ние трябва да бъдем центъра на вселената, така че Бог трябва да ни спасява, да ни изкупва, да ни изцелява, да ни благославя, да отговаря на молитвите ни. Смятаме, че ние сме центъра на света и Бог просто трябва да ни обслужва. Това е фалшивата представа, която Сатана желае ние да имаме за християнството. Но, целта на Бог е след като ни спаси, Той да ни преобрази, така че ние да вярваме в Него, да се покланяме на Него и да служим на Него. Това означава, нещата да се преобърнат така, че в центъра на нашата вселена да не стоим ние, а Той. Не Той трябва да служи на нас, понеже Той вече ни е послужил, като ни е създал и е дал Сина Си в жертва за нас, но ние трябва да служим на Него. Не ние, а Бог трябва да бъде в центъра на нашия живот. Това е същността на Библията, на християнството, на вярата в Бога.

Ние сме свикнали да чуваме, че Библията е една любовна история, защото в нея се говори за това, че Бог е любов. Но, сме склонни да виждаме само едната страна на любовта за която се говори в нея – тази, че Бог ни обича. Но, любовта, за която Библията говори има две страни. Бог не само обича хората. Той ни преобразява по такъв начин, че и ние да го обикнем с цялото си сърце, ум и сила и да отдадем слава на името Му. Затова, ние трябва не само да се радваме, за това, че Бог обича нас, но и ние да Го обичаме със всичко в нас. Това е „Голямата заповед на закона“ (Матей 22:34-40).

34 А фарисеите, като чуха, че смълчал садукеите, събраха се заедно. 35 И един от тях, законник, за да Го изпита, зададе Му въпрос: 36 Учителю, коя е голямата заповед в закона? 37 А Той му рече: “Да възлюбиш Господа твоя Бог с цялото си сърце, с цялата си душа и с всичкия си ум”. 38 Това е голямата и първа заповед. 39 А втора, подобна на нея, е тая: “Да възлюбиш ближния си, както себе си”. 40 На тия две заповеди стоят целият закон и пророците.

Бог желае ние да го обичаме и да Му се покланяме. Но Бог може да бъде обичан само, когато е познат. Затова, ние бихме могли да кажем, че Библията е един разказ за това как Бог разкрива себе си на света и на народите за да може по този начин, като им се разкрие, Той да ги привлече към себе си и да ги накара да го обикнат с една искрена, неподправена любов която да се изрази в отдаване на почит, автентично (истинско) поклонение и покорство.

Бог събира хора от всеки народ, които да бъдат Негово специално притежание, Христова невяста. Това са хора, които ще бъдат Негови приятели през вечността.

Библията не е сборник от несвързани разкази, а един единствен развиващ се разказ за Бога и Неговия план за народа му и народите по света. Законите, историята, мъдростите, поезията и пророчествата на писанията – всички те ни разказват един велик разказ за една велика личност. Когато гледаме как Бог действа в цялата Библия, ние виждаме как Той ревностно пази славата на Името си и как търси то да бъде известно между народите (Исая 48:9-11).

9 Заради Своето име ще отложа изливането на гнева Си,
И заради славата Си ще се въздържа от тебе, да те не изтребя.
10 Ето, очистих те, но не като сребро;
Изпитах те в пещта на скръбта.
11 Заради Себе Си ще сторя това;
Защото как да се оскверни името Ми?
Да! не ща да дам славата Си на друг.

ДВА НАЧИНА ДА СИ СПЕЧЕЛИШ ИМЕ

Има два начина да си „спечелиш име“. Единият е чрез човешки усилия в непокорство на Божията воля, а другият е чрез Божията благодат в покорство на Божията воля.

Авраам беше благословен за да бъде за благословение. Но, Божията цел беше дори по-висша от това в Авраам да благослови „всички земни племена“. Бог желаеше да им изяви името си и да бъде почетен от тях.

Битие 11:1-9

1 А по цялата земя се употребяваше един език и един говор. 2 И като потеглюваха човеците към изток, намериха поле в Сенаарската земя, гдето се и заселиха. 3 И рекоха си един на друг: Елате, да направим тухли и да ги изпечем в огъня. Тухли употребяваха вместо камъни, а смола употребяваха вместо кал. 4 И рекоха: Елате, да си съградим град, даже кула, чийто връх да стига до небето; и да си спечелим име, да не би да се разпръснем по лицето на цялата земя. 5 А Господ слезе да види града и кулата, които градяха човеците. 6 И рече Господ: Ето, едни люде са, и всички говорят един език; и това е което са почнали да правят; и не ще може вече да им се забрани, какво да било нещо, що биха намислили да направят. 7 Елате да слезем, и там да разбъркаме езика им, тъй щото един други да не разбират езика си. 8 Така Господ ги разпръсна от там по лицето на цялата земя; а те престанаха да градят града. 9 За това той се наименува Вавилон, защото там Господ разбърка езика на цялата земя; и от там Господ ги разпръсна по лицето на цялата земя.

Родословието на синът на Ной, Сим, чието име означаваше „име“, води към Аврам. На него Бог му обещава:

1 Тогава Господ каза на Аврама: Излез от отечеството си, измежду рода си и из бащиния си дом, та иди в земята, която ще ти покажа. 2 Ще те направя голям народ; ще те благословя, и ще прославя името ти, и ще бъдеш за благословение. 3 Ще благословя ония, които те благославят, а ще прокълна всеки, който те кълне; и в тебе ще се благославят всички земни племена.

БОГ ПРОСЛАВИ ИМЕТО СИ МЕЖДУ НАРОДИТЕ КАТО ПОМОГНА НА АВРААМ В БИТКАТА

Авраам живееше живота си с вяра в Бога и това беше видимо от хората около него. Например, след като освободи Лот от набезите на мародерстващите царе, Авраам засвидетелства, че е победил не чрез собствени сили, а с Божията помощ. Авраам се поклони на Бога и даде десятък на Мелхиседек в присъствието на Содомския цар, а Содомския цар беше един езически цар (Битие 14:17-24).

17 И като се върна Аврам от поражението на Ходологомора и на царете, които бяха с него, Содомският цар излезе да го посрещне в Савинската долина, (която е Царевата долина). 18 Така и Салимският цар Мелхиседек, който беше свещеник на Всевишния Бог, изнесе хляб и вино 19 та го благослови, казвайки: Благословен да бъде Аврам от Всевишния Бог, Създател на небето и на земята; 20 благословен и Всевишният Бог, който предаде неприятелите ти в твоята ръка. И Аврам му даде десетък от всичко. 21 А Содомският цар рече на Аврама: Дай ми човеците, а имота задръж за себе си. 22 Но Аврам каза на Содомския цар: Аз дигнах ръката си пред Господа, Всевишния Бог, Създател на небето и на земята, 23 и се заклех, че няма да взема нищо от твоето, ни конец ни ремик за обуща, да не би да речеш: Аз обогатих Аврама. 24 Приемам само онова, което изядоха момците; и дела на мъжете които отидоха с мене: Анер, Есхол и Мамври – те нека вземат дела си.

Така Содомския цар чу, че Бог е велик Бог и, че Той дава победи на Своите Си.

БОГ ПРОСЛАВИ ИМЕТО СИ МЕЖДУ НАРОДИТЕ ЧРЕЗ ДЕСЕТТЕ ЯЗВИ И ИЗХОДА ОТ ЕГИПЕТ

Египет служеше на най-почитаните идоли по онова време. Но, чрез десетте язви Бог нанесе съд над тях. Изход 12:12 се казва:

12 Защото в оная нощ ще мина през Египетската земя, и ще поразя всяко първородно в Египетската земя, и човек и животно; и ще извърша съдби против всичките египетски богове; Аз съм Иеова.

Чрез язвите Бог не само разрушаваше репутацията на фалшивите египетски богове, но той също така разграничаваше Себе Си от всички други богове. Всеки трябваше да разбере, че няма друг като Него в целия свят (Изход 9:14).

14 Защото в това време Аз изпращам всичките Си язви върху сърцето ти, върху слугите ти и върху людете ти, за да познаеш, че в целия свят няма подобен на Мене.

Чрез язвите Бог желаеше да изяви силата си по такъв начин, че името му да се прослави между всичките народи.

15 Понеже сега можех да дигна ръката Си и да поразя тебе и людете ти с мор, и ти би бил изтребен от земята, 16 ако не беше, че нарочно затова те издигнах, да покажа в тебе силата Си и да се прочуе Името Ми по целия свят.

Това щеше да бъде същината на разказа за Бога от този ден нататък. Чрез язвите и изхода от Египет Бог си спечелваше едно вечно име (Исая 63:11-14).

11 Тогава людете Му си спомниха за старите Моисееви времена, и казваха:
Где е Оня, Който ги възведе от морето
Чрез пастирите на стадото Си? –
Где е оня, който положи Светия Си Дух всред тях? –
12 Който направи славната Си мишца
Да върви до Моисеевата десница?
Който раздели водата пред тях,
За да си придобие вечно име? –
13 Който ги води през бездната,
Като кон през пасбище, без да се препънат?
14 Духът Господен ги успокои
Като добитъкът, който слиза в долината;
Така си водил людете Си,
За да си придобиеш славно име.

Бог избра Израил, не за да може те са толкова велики, а за да може те да възвеличат Неговото име между народите.

Това е и нашата роля да прославяме Божието име между народите.

БОГ ПРОСЛАВИ ИМЕТО СИ МЕЖДУ НАРОДИТЕ КАТО ПОМОГНА НА ДАВИД ДА ПОБЕДИ ГОЛИАТ

1 Царе 17:45-47

45 А Давид каза на филистимеца: Ти идеш против мене с меч и копие и сулица; а аз ида против тебе в името на Господа на Силите, Бога на Израилевите войски, върху които ти хвърли презрение. 46 Днес Господ ще те предаде в ръката ми; и като те поразя ще ти отнема главата, и днес ще предам труповете на филистимското множество на въздушните птици и на земните зверове; за да познае целият свят, че има Бог в Израиля, 47 и да познаят всички тук събрани, че Господ не избавя с меч и копие; защото боят е на Господа, и Той ще ви предаде в нашата ръка.

1 Летописи 16:23-31

23 Пейте Господу, жители на целия свят;

Благовествувайте из ден в ден спасението Му.

24 Възвестете между народите славата Му,

Между всичките племена чудните Му дела.

25 Защото е велик Господ и твърде достоен за хвала,

И за страхопочитание повече от всички богове.

26 Защото всичките богове на племената са суетни,

А Господ направи небесата,

27 Слава и великолепие са пред Него,

Сила и радост на мястото Му.

28 Отдайте Господу, вие, семейства на племената.

Отдайте Господу слава и сила.

29 Отдайте Господу славата дължима на името Му;

Донесете принос, и влезте пред Него;

Поклонете се Господу с великолепие свето.

30 Треперете пред Него, жители на целия свят;

Защото вселената е утвърдена, та не може да се поклати.

31 Да се веселят небесата, и да се радва светът:

И да казват между народите: Господ царува.

БОГ ПРОСЛАВИ ИМЕТО СИ МЕЖДУ НАРОДИТЕ КАТО БЛАГОСЛОВИ ЦАР СОЛОМОН

3 Царе 8:41-43

41 Още за чужденеца, който не е от людете Ти Израиля, но иде от далечна страна, заради Твоето име, 42 (защото ще чуят за великото Ти име, и за Твоята мощна ръка, и за Твоята издигната мишца), – когато дойде та се помоли в тоя дом, 43 Ти послушай от небето, от местообиталището Си, и подействувай според всичко, за което чужденецът Те призове; за да познаят името Ти всичките люде на света, да Ти се боят както людете Ти Израил, и да познаят, че с Твоето име се нарече тоя дом, който построих.

3 Царе 10:1-10

1 И Савската {Еврейски: Шевска.}† царица, като чу, че Соломон се прочува като служител на Господното име, дойде да го опита с мъчни за нея въпроси. 2 Дойде в Ерусалим с една твърде голяма свита, с камили натоварени с аромати, и с твърде много злато и скъпоценни камъни; и като дойде при Соломона, говори с него за всичко що имаше на сърцето си. 3 И Соломон отговори на всичките й въпроси; нямаше нищо скрито за царя, което не можа да й обясни. 4 А като видя Савската царица всичката мъдрост на Соломона, и къщата която бе построил, 5 ястията на трапезата му, седенето на слугите му, и прислужването на служителите му, и облеклото им, и виночерпците му, и нагорнището, с което отиваше в Господния дом, не остана дух в нея. 6 И рече на царя: Верен беше слухът, който чух в земята си, за твоето състояние и за мъдростта ти. 7 Аз не вярвах думите, докато не дойдох и не видях с очите си; но, ето, нито половината не ми е била казана; мъдростта ти и благоденствието ти надминават слуха, който бях чула. 8 Честити мъжете ти, честити тия твои слуги, които стоят всякога пред тебе та слушат мъдростта ти. 9 Да бъде благословен Господ твоят Бог, Който има благоволение към тебе да те постави на Израилевия престол. Понеже Господ е възлюбил Израиля за винаги, затова те е поставил цар, за да раздаваш правосъдие и да вършиш правда. 10 И тя даде на царя сто и двадесет таланта злато, и твърде много аромати и скъпоценни камъни; не дойде вече такова изобилие от аромати, каквото ония, които Савската царица даде на Соломона.

БОГ ПРОСЛАВИ ИМЕТО СИ МЕЖДУ НАРОДИТЕ ЧРЕЗ ПРОРОЦИТЕ

Езекиил 36:22-23

22 Затова речи на Израилевия дом: Така казва Господ Иеова: Аз не правя това заради вас, доме Израилев, но заради Моето свето име, което омърсихте между народите, при които отидохте. 23 Аз ще осветя великото Си име, което е било омърсено между народите, което вие омърсихте между тях; и народите ще познаят, че Аз съм Господ, казва Господ Иеова, когато се осветя у вас пред очите им.

Малахия 1:11

11 Защото от изгрева на слънцето до захождането му
Името Ми ще бъде велико между народите,
И на всяко място ще се принася на името Ми темян
И чист принос.
Защото Моето име ще бъде велико между народите,
Казва Господ на Силите;

БОГ ПРОСЛАВИ ИМЕТО СИ МЕЖДУ НАРОДИТЕ ЧРЕЗ ИСУС ХРИСТОС

Страстта на Христос беше да освещава името на Отец. Молитвата на която Исус научи учениците си започваше с думите: „Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име.“ Това не е просто прослава на Божието име. Това е прошение към Отец, което би могло да бъде парафразирано по следния начин: „Отче, направи името си отличително, специално, почетено между народите. Изяви им всъщност, кой си Ти. Накарай всички народи по земята да те познават и да те почитат.“ И това е молитва, с която трябва да се молим като мислим глобално – по начина по който Исус ни учеше – „както на небето, така и на земята“.

Исус отиде на кръста, за да прослави Божието име (Йоан 12:27-30)

27 Сега душата Ми е развълнувана; и какво да кажа? Отче, избави Ме от тоя час. Но за това дойдох на тоя час. 28 Отче, прослави името Си. Тогава дойде глас от небето: И Го прославих, и пак ще Го прославя. 29 На това, народът, който стоеше там, като чу гласа каза: Гръм е. Други пък казаха: Ангел Му проговори. 30 Исус в отговор рече: Този глас не дойде заради Мене, но заради вас.

БОГ ПРОСЛАВИ ИМЕТО СИ МЕЖДУ НАРОДИТЕ ЧРЕЗ АПОСТОЛ ПАВЕЛ

За ап. Павел хората в света бяха разделени на две категории – хора, които познаваха името на Исус и хора, които не познаваха името на Исус:

Римляни 15:20

20 Обаче имах за цел да проповядвам благовестието така, – не там гдето беше вече известно Христовото име, да не би да градя на чужда основа;

Ап. Павел вижда себе си като свещеник, който принася народите като принос на Бога.

Римляни 15:15-16

15 Но, за да ви напомня, пиша ви донякъде по-дързостно поради дадената ми от Бога благодат, 16 да бъда служител Исус Христов между езичниците, и да свещенослужа в Божието благовестие, за да бъдат езичниците благоприятен принос, осветен от Светия Дух.

Ние сме призвани да правим същото.

Целта на всичко това е прослава на Божието име (Римляни 15:5-6)

5 А Бог на твърдостта и на утехата да ви даде единомислие помежду ви по примера на Христа Исуса. 6 щото единодушно и с едни уста да славите Бога и Отца на нашия Господ Исус Христос.

ИМЕТО НА ИСУС

Деяния 4:12

12 И чрез никой друг няма спасение; защото няма под небето друго име дадено между човеците, чрез което трябва да се спасим.

Филипяни 2:6-11

6 Който, като беше в Божия образ, пак не счете, че трябва твърдо да държи равенството с Бога, 7 но се отказа от всичко, като взе на Себе Си образ на слуга и стана подобен на човеците; 8 и, като се намери в човешки образ, смири Себе Си и стана послушен до смърт, даже смърт на кръст. 9 Затова и Бог го превъзвиши, и Му подари името, което е над всяко друго име; 10 така щото в Исусовото име да се поклони всяко коляно от небесните и земните и подземните същества, 11 и всеки език да изповяда, че Исус Христос е Господ, за слава на Бога Отца.

ИМЕТО НА БОГА ПРОСЛАВЕНО ОТ ВСИЧКИТЕ НАРОДИ

Откровение 21:22-26

22 И храм не видях в него, защото неговият храм е Господ Бог Всемогъщият и Агнето. 23 И градът нямаше нужда от слънце, нито от луна да го осветява, защото Божията слава го осветяваше, и неговото светило е Агнето. 24 И народите ще ходят по неговата светлина: земните царе ще донасят в него своите славни неща. 25 Портите му не ще се затварят денем, (а {Гръцки: Защото}*нощ не ще има там); 26 па и народите ще донасят в него славните си и ценни неща.

Откровение 7:9-12

9 След това видях, и ето голямо множество, което никой не можеше да изброи, от всеки народ, и от всичките племена, люде и езици, стоящи пред престола и пред Агнето, облечени в бели дрехи, с палмови клони в ръцете си, 10 и викаха с висок глас, казвайки: Спасение на нашия Бог, Който седи на престола и на Агнето! 11 И всичките ангели стояха около престола и около старците и четирите живи същества; и паднаха на лицето си пред престола, та се поклониха Богу, казвайки: 12 Амин! благословение, слава и премъдрост, благодарение и почит, сила и могъщество на нашия Бог до вечни векове. Амин.

Откровение 22:1-4

1 След това, ангелът ми показа река с вода на живот, бистра като кристал, която извираше от престола на Бога и на Агнето и течеше всред улицата му. 2 И от двете страни на реката имаше дърво на живот, което раждаше плод дванадесет пъти, като даваше плод всеки месец; и листата на дърветата бяха за изцеление на народите. 3 Нищо проклето не ще има вече; и престолът на Бога и на Агнето ще бъде в него, и Неговите слуги ще Му служат. 4 Те ще гледат лицето Му; и Неговото име ще бъде на челата им.

Бог прославя името си между народите. Как това определя нашия начин на живот? Как ние участваме в това?

Как Бог може да прослави името си между народите чрез нас?

За прослава на Божието име ли служим или за хула?

Римляни 2:17-24

17 Но ако ти

 • се наричаш юдеин,
 • облягаш се на закон,
 • хвалиш се с Бога,
 • 18 знаеш Неговата воля,
 • и разсъждаваш между различни мнения, понеже се учиш от закона;

19 ако при това си уверен в себе си, че си

 • водител на слепите,
 • светлина на тия, които са в тъмнина,
 • 20 наставник на простите,
 • учител на младенците, понеже имаш в закона олицетворение на знанието и на истината,

21 тогава

 • ти, който учиш другиго, учиш ли себе си?
 • Ти, който проповядваш да не крадат, крадеш ли?
 • 22 Ти, който казваш да не прелюбодействуват, прелюбодействуваш ли?
 • Ти който се гнусиш от идолите, светотатствуваш ли?
 • 23 Ти, който се хвалиш със закона, опозоряваш ли Бога като престъпваш закона?

24 Питам това, защото според както е писано, поради вас се хули Божието име между езичниците.

1 Петрово 4:14-16

14 Блажени сте, ако ви опозоряват за Христовото име; защото Духът на славата и на Бога почива на вас [откъм тях се хули, а откъм вас се прославя]. 15 Никой от вас да не страда като убиец, или крадец, или злодеец, или като такъв, който се бърка в чужди работи. 16 Но, ако страда някой като християнин, да се не срамува, а нека слави Бога с това име.

Бог прославя името си между народите. Как изпълнението на Великото поръчение и нашето участие в мисиите служи за прослава на Божието име между народите?

Сподели във Фейсбук...