БЛАГОВЕСТИЕТО В БИБЛЕЙСКИ СТИХОВЕ

1. БОГ СЪЩЕСТВУВА И ЗА НЕВЕРИЕТО В НЕГО НЯМА ИЗВИНЕНИЕ.

 • Римляни 1:20

20 Понеже от създанието на света това, което е невидимо у Него, сиреч вечната Му сила и божественост, се вижда ясно, разбираемо чрез творенията; така щото, човеците остават без извинение.

2. БОГ НИ ОБИЧА.

 • Йоан 3:16

16 Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот.

3. “КАКЪВ Е ПРОБЛЕМА?” – ГРЕХА.

 • Римляни 3:23

23 Понеже всички съгрешиха и не заслужават да се прославят от Бога.

 • 1 Йоаново 1:8

8 Ако речем, че нямаме грях, лъжем себе си, и истината не е в нас.

4. ИМА НАКАЗАНИЕ ЗА ГРЕХА.

 • Римляни 6:23

23 Защото заплатата на греха е смърт;

5. НЕ МОЖЕШ ДА СЕ СПАСИШ САМ.

 • Яков 2:10

10 Защото, който опази целия закон, а съгреши в едно нещо, бива виновен във всичко.

6. СПАСЕНИЕТО Е ОСИГУРЕНО.

 • Ефесяни 2:8

8 Защото по благодат сте спасени чрез вяра, и то не от сами вас; това е дар от Бога;

 • Римляни 6:23

23 … Божият дар е вечен живот в Христа Исуса, нашия Господ.

7. СПАСЕНИЕТО E ЧРЕЗ ЖЕРТВАТА НА ХРИСТОС.

 • Римляни 5:8

8 Но Бог препоръчва Своята към нас любов в това, че, когато още бяхме грешници, Христос умря за нас.

8. СПАСИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ:

 • ВЯРА (Деяния 16:31):

31 … Повярвай в Господа, Исуса Христа, и ще се спасиш, ти и домът ти.

 • ИЗПОВЕД (Римляни 10:9):

9 Защото, ако изповядаш с устата си, че Исус е Господ, и повярваш със сърцето си, че Бог Го е възкресил от мъртвите ще се спасиш.

 • ПОКАЯНИЕ (Деяния 3:19):

19 Затова покайте се и обърнете се, за да се заличат греховете ви, та да дойдат освежителни времена от лицето на Господа.

9. СПАСИ СЕ СЕГА!

 • Яков 4:13-14

13 Слушайте сега вие, които казвате: Днес или утре ще отидем в еди-кой-си град, ще преседим там една година, и ще търгуваме и ще спечелим, – 14 когато вие не знаете какво ще бъде утре. Що е животът ви? Защото вие сте пара, която се явява, и после изчезва.

 • 2 Коринтяни 6:1-2

1 И ние, като съдействуваме с Бога, също ви умоляваме да не приемате напразно Божията благодат. 2 (Защото казано е: –
“В благоприятно време те послушах,
И в спасителен ден ти помогнах”;
ето, сега е благоприятно време, ето, сега е спасителен ден).

10. ПРИСЪЕДИНИ СЕ КЪМ ЦЪРКВА, В КОЯТО СЕ ПРОПОВЯДВА БОЖИЕТО СЛОВО И НЕ СЕ СРАМУВАЙ ОТ ВЯРАТА СИ.

 • Деяния 2:42

42 И те постоянствуваха в поучението на апостолите, в общението, в преломяването на хляба и в молитвите.

 • Марко 8:38

38 Защото ако се срамува някой поради Мене и поради думите Ми в тоя блуден и грешен род, то и Човешкият Син ще се срамува от него, когато дойде в славата на Отца Си със светите ангели.

Сподели във Фейсбук...