ЖИВОТЪТ НА ХРИСТОВИЯ УЧЕНИК

По идея на Dr. Wayne J. Gerber

Целта на това поучение е да разгледа как би трябвало да изглежда животът на един истински ученик на Христос. Започвайки с въпроса какво означава да бъдем ученици на Христос, ние ще се спрем на промените, които Бог изисква в сърцето, ума и характера на Христовия ученик, ще разгледаме какво е покорството, което Бог очаква от нас и накрая ще изброим десет духовни дисциплини, които биха помогнали на новоповярвалия християнин да израсне като ученик на Христос. Да бъдеш ученик означава да бъдеш някой, който изучава различни научни дисциплини. А да бъдеш Христов ученик означава да практикуваш духовни дисциплини, които да ти помогнат да изградиш в себе си христоподобен характер.

КАКВО ОЗНАЧАВА ТОВА НЯКОЙ ДА БЪДЕ УЧЕНИК НА ХРИСТОС?

Какво означава това някой да бъде ученик на Христос? Отговорът на този въпрос намираме в Лука 6:40

40 Ученикът не е по-горен от учителя си; а всеки ученик, когато се усъвършенствува ще бъде като учителя си.

Да бъдеш ученик на Исус означава да бъдеш Негов последовател, означава да желаеш да му подражаваш и да бъдеш като Него. И може да се каже, че измъкване от това положение няма. Понеже апостол Йоан казва (1 Йоаново 2:6):

6 Който казва, че пребъдва в Него, сам е длъжен да ходи, както е ходил Христос.

ПРОМЕНИТЕ, КОИТО БОГ ИЗИСКВА ОТ ХРИСТОВИТЕ УЧЕНИЦИ

ПРОМЕНЕНО СЪРЦЕ

Да бъдеш ученик на Христос означава да бъдеш част от Царството Му. А „конституцията” на царството е дадена от Исус в проповедта на планината. Едно от нещата, които Бог изисква от нас е „чисто сърце” (Матей 5:8)

8 Блажени чистите по сърце, защото те ще видят Бога.

Какво означава да имаме чисти сърца? Според Исус от сърцето на човек блика всякакъв вид грях (Матей 15:19)

19 Защото от сърцето произхождат зли помисли, убийства, прелюбодейства, блудства, кражби, лъжесвидетелства, хули.

Да има човек чисто сърце означава то да не е пълно с грях, а с благочестиви намерения и желания. В Лука 6:45 Исус каза:

45 Добрият човек от доброто съкровище на сърцето си изнася доброто; а злият човек от злото си съкровище изнася злото; защото от онова, което препълва сърцето му, говорят неговите уста. 

ПРОМЕНЕН УМ

Какво е нужно, за да стане една такава промяна? Първо, човек да бъде новороден. Но, не само новорождение, а и обновяване на ума. В Римляни 12:2 ап. Павел казва:

2 И недейте се съобразява с тоя век {Или: Свят}, но преобразявайте се чрез обновяването на ума си, за да познаете от опит що е Божията воля, – това, което е добро, благоугодно Нему и съвършено.

Как би изглеждал един обновен ум? Как би мислил той? Обновеният ум мисли Божиите мисли. Той мисли като Христос. В 1 Коринтяни 2:16 ап. Павел казва:

16 Защото,
„Кой е познал ума на Господа,
За да може да го научи?”
А ние имаме ум Христов.

По какво един новороден човек с обновен ум се различава от стария, потънал в грях човек? Отговорът намираме в Ефесяни 4:21-24

21 понеже сте чули, и сте научени от Него, (както е истината в Исуса), 22 да съблечете, според по-предишното си поведение, стария човек, който тлее по измамителните страсти, 23 да се обновите в духа на своя ум, 24 и да се облечете в новия човек, създаден по образа на Бога в правда и светост на истината.

Забележете, старият човек „тлее по измамителни страсти”, докато новороденият човек, който обновява ума си се стреми към правдата и живее в святостта на истината. 

ПРОМЕНЕН ХАРАКТЕР

По какво новороденият човек се различава от неноровородения? Новороденият дух и обновеният ум произвеждат променен характер. В Колосяни 3:5-17 четем:

5 Затова умъртвете природните си части, които действуват за земята: блудство, нечистота, страст, зла пощявка и сребролюбие, което е идолопоклонство; 6 поради които иде Божият гняв върху рода на непокорните; 7 в които и вие някога сте ходили, когато живеехте в тях. 8 Но сега отхвърлете и вие всичко това: гняв, ярост, злоба, хулене, срамотно говорене от устата си. 9 Не се лъжете един друг, понеже сте съблекли вече стария човек с делата му, 10 и сте се облекли в новия, който се подновява в познание по образа на Този, Който го е създал; 11 гдето не може да има грък и юдеин, обрязани и необрязани, варварин, скит, роб, свободен; но Христос е всичко и във всичко. 12 И тъй, като Божии избрани, свети и възлюбени, облечете се с милосърдие, благост, смирение, кротост, дълготърпение. 13 Претърпявайте си един друг, и един на друг си прощавайте, ако някой има оплакване против някого; както и Господ е простил вам, така прощавайте и вие. 14 А над всичко това облечете се в любовта, която свързва всичко в съвършенството. 15 И нека царува в сърцата ви Христовият мир, за който бяхте и призвани в едно тяло; и бъдете благодарни. 16 Христовото слово да се вселява във вас богато; с пълна мъдрост учете се и увещавайте се с псалми и химни и духовни песни, като пеете на Бога с благодат в сърцата си. 17 и каквото и да вършите, словом или делом, вършете всичко в името на Господа Исуса, благодарящи чрез Него на Бога Отца.

Как Бог е променил сърцето, ума и характера ви?

ПОКОРСТВОТО, КОЕТО БОГ ИЗИСКВА ОТ ХРИСТОВИТЕ УЧЕНИЦИ

ПОКОРСТВО НА ХРИСТОВОТО УЧЕНИЕ

На какво ни учи Исус да се покоряваме? На първо място на Христовото учение (Йоан 8:31):

31 Тогава Исус каза на повярвалите в Него юдеи: Ако пребъдвате в Моето учение, наистина сте Мои ученици;

Подобни думи Исус каза и във Великото поръчение:

19 Идете, прочее, научете всичките народи, и кръщавайте ги в името на Отца и Сина и Светия Дух, 20 като ги учите да пазят всичко що съм ви заповядал; и ето, Аз съм с вас през, всичките дни до свършека на века. [Амин].

„Да пазим” всичко, което Христос ни е заповядал означава да бъдем покорни на учението Му.

Какви са ползите от едно такова покорство на Христовото учение? В Йоан 14:23 четем:

23 Исус в отговор му рече: Ако Ме люби някой, ще пази учението Ми; и Отец Ми ще го възлюби, и Ние ще дойдем при него и ще направим обиталище у него.

Ако пазим Христовото учение, ние ще имаме благословението на Неговото присъствие в живота ни.

ПОКОРСТВО НА ДЪРЖАВНИТЕ ВЛАСТИ

В Римляни 13:1-7 се казва:

1 Всеки човек да се покорява на властите, които са над него; защото няма власт, която да не е от Бога, и колкото власти има, те са отредени от Бога. 2 Затова, който се противи на властта, противи се на Божията наредба; а които се противят ще навлекат осъждане на себе си. 3 Защото владетелите не причиняват страх на добротвореца, но на злотвореца. Искаш ли, прочее, да се не боиш от властта? Върши добро, и ще бъдеш похвален от нея; 4 понеже владетелят е Божий служител за твоя полза. Но ако вършиш зло, да се боиш; защото той не носи напразно сабята, понеже е Божий служител, мъздовъздател за докарване гняв, върху {Гръцки: За гнева спрямо}* този, който върши зло. 5 Затова нужно е да се покорявате не само поради страх от гнева, но и заради съвестта. 6 Понеже за тая причина и данък плащате. Защото владетелите са Божии служители, които постоянно се занимават с тая длъжност. 7 Отдавайте на всички дължимото: комуто се дължи данък, данъка; комуто мито, митото; комуто страх, страха; комуто почит, почитта.

Защо трябва да се покоряваме на държавните власти? Защото те са отредени от Бога за наша полза.

ПОКОРСТВО НА ЦЪРКОВНИТЕ ВОДАЧИ

В Евреи 13:17 авторът на това послание казва:

17 бъдете послушни на вашите наставници и покорявайте им се, (защото те бдят за душите ви, като отговорни за тях), за да изпълнят това бдение с радост, а не с въздишане; защото да бдят с въздишане не би било полезно за вас.

Защо трябва да се покоряваме на духовните водачи? Защото те са отговорни за нашите души.

ПЕТ ВАЖНИ НЕЩА, КОИТО ВСЕКИ ХРИСТОВ УЧЕНИК ТРЯБВА ДА ПРАВИ

ДА ВЪРШИ БОЖИЯТА ВОЛЯ

Първото важни нещо, което един Христов ученик трябва да прави е да върши Божията воля. В Матей 7:21 Исус каза:

21 Не всеки, който Ми казва: Господи! Господи! ще влезе в небесното царство, но който върши волята на Отца Ми, Който е на небесата.

Колко е важно това да вършим волята на Отец?

ДА НОСИ КРЪСТА СИ

Второто важно нещо, което Христовият ученик трябва да прави е да носи кръста си (Лука 14:27).

27 Който не носи своя кръст и не върви след Мене, не може да бъде Мой ученик.

Пътят на Христос е пътят към кръста. През първи век какво означава това да носиш своя кръст е било пределно ясно за Христовите слушатели. Защото доста често те са виждали осъдени на смърт, които са носели кръста си към лобното място. Да бъдеш ученик на Христос не е евтино. Трябва да се откажеш от себе си, да се откажеш от живота си. Да се откажеш от притежанията си. В Лука 14:33 в същата тази глава Исус каза:

33 И тъй, ако някой от вас не се отрече от всичко що има, не може да бъде Мой ученик.

Какво според Исус трябва да бъде нашето отношение към материалните ни притежания?

ДА ОБИЧА

Третото важно нещо, което един Христов ученик трябва да прави е да обича. Фактически любовта е белега на Христовия ученик. Бог е любов и в любовта си Той даде най-ценното си за нас – своя единороден Син. В Йоан 13:35 Исус каза:

35 По това ще познаят всички, че сте Мои ученици, ако имате любов помежду си.

ДА ПРЕБЪДВА В ХРИСТОС

Четвъртото важно нещо, което един Христов ученик трябва да прави е да пребъдва в Христос. Това е начинът по който той може да принася плод (Йоан 15:1-8).

1 Аз съм истинската лоза, и Отец ми е земеделецът. 2 Всяка пръчка в Мене, която не дава плод, Той я отрязва; и всяка що дава плод, очистя я, за да дава повече плод. 3 Вие сте вече чисти чрез учението, което ви говорих. 4 Пребъдвайте в Мене, и Аз във вас. Както пръчката не може да даде плод от самосебе си, ако не остане на лозата, така и вие не можете, ако не пребъдете в Мене. 5 Аз съм лозата, вие сте пръчките; който пребъдва в Мене, и Аз в него, той дава много плод; защото, отделени от Мене, не можете да сторите нищо. 6 Ако някой не пребъде в Мене, той бива изхвърлен навън като пръчка, и изсъхва; и събират ги та ги хвърлят в огъня, и те изгарят. 7 Ако пребъдете в Мене и думите Ми пребъдат във вас, искайте каквото и да желаете, и ще ви бъде. 8 В това се прославя Отец Ми, да принасяте много плод; и така ще бъдете Мои ученици.

ДА ЖИВЕЕ СВЯТ ЖИВОТ

Петото важно нещо, което един Христов ученик трябва да прави е да живее свят живот. В Ефесяни 5:8-11 ап. Павел казва:

8 Тъй като някога си бяхте тъмнина, а сега сте светлина в Господа, обхождайте се като чада на светлината; 9 (защото плодът на светлината се състои във всичко що е благо, право и истинно). 10 Опитвайте, що е благоугодно на Господа; 11 и не участвувайте в безплодните дела на тъмнината, а по-добре ги изобличавайте;

Християнският живот трябва да се живее с мъдрост, достойнство, с Божията сила, с издържане, дълготърпение, радост и благодарност (Колосяни 1:9-12).

9 Затуй и ние, от деня, когато чухме за това, не преставаме да се молим за вас и да искаме от Бога да се изпълните с познанието на Неговата воля чрез пълна духовна мъдрост и проумяване, 10 за да се обхождате достойно за Господа, да Му угаждате във всичко, като принасяте плод във всяко добро дело и като растете в познаването на Бога; 11 подкрепявани с пълна сила, според Неговото славно могъщество, за да издържите и дълготърпите всичко с радост; 12 като благодарите на Отца, Който ни удостои да участвуваме в наследството на светиите в светлината;

И така, какво се очаква да прави един Христов ученик?

ДУХОВНИТЕ ДИСЦИПЛИНИ

1. Дисциплината на общо поклонение и общение – Евреи 10:25

25 като не преставаме да се събираме заедно, както някои имат обичай да престават, а да увещаваме един друг, и толкова повече, колкото виждате, че денят наближава.

2. Дисциплината на лично време с Господа – Лука 6:12

12 През ония дни Исус излезе на бърдото да се помоли, и прекара цяла нощ в молитва към Бога.

3. Дисциплината четене и изучаване на Божието Слово – 2 Тимотей 3:14-17

14 А ти постоянствувай в това, което си научил и за което си бил убеден, като знаеш от какви лица си се научил, 15 и че от детинство знаеш свещените писания, които могат да те направят мъдър за спасение чрез вяра в Христа Исуса. 16 Всичкото писание е боговдъхновено и полезно за поука, за изобличение, за поправление, за наставление в правдата; 17 за да бъде Божият човек усъвършенствуван, съвършено приготвен за всяко добро дело.

4. Дисциплината на молитвата – Филипяни 4:6

6 Не се безпокойте за нищо; но във всяко нещо, с молитва и молба изказвайте прошенията си на Бога с благодарение;

5. Дисциплината щедро даване – 2 Коринтяни 9:7

7 Всеки да дава според както е решил в сърцето си, без да се скъпи, и не от принуждение; защото Бог обича онзи, който дава на драго сърце.

6. Дисциплината пост – Матей 6:16-18

16 А когато постите, не бивайте унили, като лицемерите; защото те помрачават лицата си, за да ги виждат човеците, че постят; истина ви казвам: Те са получили вече своята награда. 17 А ти, когато постиш, помажи главата си и умий лицето си, 18 за да те не виждат човеците, че постиш, но Отец ти, Който е в тайно; и Отец ти, Който вижда в тайно, ще ти въздаде [на яве].

7. Дисциплината издържане на изпитания – 1 Коринтяни 10:12-13

12 Така щото, който мисли, че стои, нека внимава да не падне. 13 Никакво изпитание не ви е постигнало освен това, което може да носи човек; обаче, Бог е верен, Който няма да ви остави да бъдете изпитани повече, отколкото ви е силата, но заедно с изпитанието ще даде и изходен път, така щото да можете да го издържите.

8. Дисциплината правене на добро – Яков 4:17

17 Прочее, ако някой знае да прави добро и го не прави, грях е нему.

9. Дисциплината да разпалваме и практикуваме духовните си дарби – Римляни 12:6-8

6 И като имаме дарби, които се различават според дадената ни благодат, ако е пророчество, нека пророкуваме съразмерно с вярата; 7 ако ли служене, нека прилежаваме в служенето, ако някой поучава, нека прилежава в поучаването; 8 ако увещава, в увещаването; който раздава, да раздава щедро; който управлява, да управлява с усърдие; който показва милост, да я показва доброволно.

10. Дисциплината да споделяме вярата си – Матей 28:19-20

18 Тогава Исус се приближи към тях и им говори, казвайки: Даде Ми се всяка власт на небето и на земята. 19 Идете, прочее, научете всичките народи, и кръщавайте ги в името на Отца и Сина и Светия Дух, 20 като ги учите да пазят всичко що съм ви заповядал; и ето, Аз съм с вас през, всичките дни до свършека на века. [Амин].

Практикуването на духовните дисциплини прави Христовият ученик да расте здрав и запален за Господа и духовните неща.

Сподели във Фейсбук...