ПОЛОЖИТЕЛНИ ВЛИЯНИЯ

Бог работи по различни и многообразни начини в живота ни. Ученичеството не е някаква формула. Има много и различни начини както ние да бъдем обучавани, и така, и ние да обучаваме другите в Христовото учение. Но, аз бих желал да започна с моето собствено свидетелство за опитността ми в ученичеството. В това свое свидетелство бих желал да дам отговор на следните няколко въпроса:

  • Как съм повярвал в Бог?
  • Кои са хората, които са ми повлияли да следвам Христос?
  • Кои са онези, които са ми помогнали да порасна в моята християнска вяра?
  • Кои са онези, които са ми помогнали да разкрия дарбите си и да се включа в служение в местната църквата?

Цялата публикация “ПОЛОЖИТЕЛНИ ВЛИЯНИЯ”

КАК СЛЕДВАМЕ ИСУС?

По определение християнинът или христовият ученик е последовател на Христос. В Деяния 11:19-26 четем, че за пръв път Христовите ученици се нарекоха „християни” в Антиохия.

19 Между това, разпръснатите от гонението, което стана по убиването на Стефана, пътуваха дори до Финикия, Кипър и Антиохия, като на никой друг не възвестяваха словото освен на юдеите. 20 Обаче между тях имаше някои кипряни и киринейци, които, като пристигнаха в Антиохия, говореха и на гърците, благовестявайки Господа Исуса. 21 Господната ръка беше с тях та голямо число човеци повярваха и се обърнаха към Господа.

Цялата публикация “КАК СЛЕДВАМЕ ИСУС?”

МОЖЕШ ЛИ ДА БЪДЕШ УЧЕНИК НА ХРИСТОС?

Лука (14:25-35)

25 А големи множества вървяха, заедно с Него; и Той се обърна и им рече: 26 Ако дойде някой при Мене, и не намрази баща си и майка си, жена си, чадата си, братята си, и сестрите си, а още и собствения си живот, не може да бъде Мой ученик.

27 Който не носи своя кръст и не върви след Мене, не може да бъде Мой ученик.

Цялата публикация “МОЖЕШ ЛИ ДА БЪДЕШ УЧЕНИК НА ХРИСТОС?”

РАЗБИРАНЕ И ДЕФИНИРАНЕ НА УЧЕНИЧЕСТВОТО

ВИЗИЯ, МИСИЯ И ЦЕЛ

Преди да започнем да разглеждаме какво ученичеството не е и какво е, бих желал да споделя с вас визията, целта и мисията на нашето служение. Аз дълго време търсих Бога по този въпрос. И казвах: „Господи, дай ми видение”. Където и да отидех на пастирски семинар или конференция, говорителите казваха: „Пасторът трябва да има видение.”. Ако ти водиш – дори и политически водач да си – ти трябва да имаш виждане – накъде отиваш и какво правиш. Така аз преминавах през различни опити да получа своето видение от Господ – опитвах се да измисля нещо, да скалъпя нещо, да формулирам нещо. Търсих Бога, молех се… И вярвам, че накрая Бог ми даде неща, за които спокойно мога да кажа, че те не са мои, а са на Исус Христос. В Притчи 29:18 се казва:

18 Дето няма пророческо видение людете се разюздават, А който пази закона е блажен.

Цялата публикация “РАЗБИРАНЕ И ДЕФИНИРАНЕ НА УЧЕНИЧЕСТВОТО”

ВЪРХОВЕНСТВОТО НА ВЕЛИКОТО ПОРЪЧЕНИЕ

Матей 28:16-20

Представете си, че в нашия град има голям обувен завод. Ръководството на завода е инвестирало огромна сума пари в него и много, много усилия с цел заводът да започне да произвежда възможно най-добрите обувки. Пари са били изхарчени за заплати на работниците, за оборудване, за специалните машини, с които ще се работи, и за материалите, от които ще бъдат правени обувките. Заводът вече работи. Стотици работници се суетят и шетат насам-натам из завода. Машините работят на пълна пара. Работата кипи. Цялата публикация “ВЪРХОВЕНСТВОТО НА ВЕЛИКОТО ПОРЪЧЕНИЕ”