ИЗСЛЕДВАНЕ НА СЪРЦЕТО

2 Летописи 16:9

Във 2 Летописи 16:9 четем:

9 Защото очите на Господа се обръщат {еврейски: тичат} насам-натам през целия свят, за да се показва Той мощен в помощ на ония, чиито сърца са съвършено разположени към Него.

Кой от Божиите атрибути можем да видим в този стих? Кое от Неговите качества на Бог? Бог е сърцеведец. Това означава, че Бог не гледа на лицето на човека, а на Неговото сърце. Този факт се потвърждава и от други пасажи на Божието Слово. Например в 1 Царе 16:6-7 четем думите на Бог към пророк Самуил по отношение на Елиав, най-големия Есеев син:

6 И като влизаха и видя Елиава, каза си: Несъмнено пред Господа е помазаникът му. 7 Но Господ каза на Самуила: Не гледай на лицето му, нито на високия му ръст, понеже съм го отхвърлил; защото не е както гледа човек, понеже човек гледа на лице, а Господ гледа на сърце.

Ето, това е разликата между човека и Бога – човек гледа на лице – той гледа на видимото, а Бог – Бог гледа на сърцето – на мотивите, на вътрешния човек. Цялата публикация “ИЗСЛЕДВАНЕ НА СЪРЦЕТО”

ЗАЩО ДА ВНИМАВАМЕ ЗА ДУХОВНОТО СИ СЪСТОЯНИЕ?

Евреи 2:1-4

1 Затова ние сме длъжни да внимаваме повече на туй, което сме чули, да не би да го изгубим някога. 2 Защото, ако словото, изговорено чрез ангели, стана твърдо и всяко престъпление и непокорство получи справедлива отплата, 3 то как ще избегнем ние, ако пренебрегнем едно толкова велико спасение, което, от начало прогласено от Господа, се потвърди между нас от тия, които бяха го чули; 4 като му свидетелствуваше и Бог чрез знамения и чудеса, чрез разни велики дела и чрез раздаване Светия Дух по волята Си?

Цялата публикация “ЗАЩО ДА ВНИМАВАМЕ ЗА ДУХОВНОТО СИ СЪСТОЯНИЕ?”