СИЛАТА НА РЕШЕНИЕТО

Даниил 1:1-21

Съществува конфликт между вярващия и света. Бог обича всички хора на света, но в Новия Завет и особено в Йоановите писания под думата “свят” се разбира царството на сатана и неговото управление. Самият дявол е наречен “князът на тоя свят” (Йоан 16:11; 14:30). В 1 Йоаново 5:4-5 се говори за победа на християнина над светската система на сатана:

4 Защото всичко, що е родено от Бога, побеждава света; и тая победа, която е победила света е спечелила нашата вяра. 5 И кой побеждава света, ако не е тоя, който вярва, че Исус е Божият Син?

Цялата публикация “СИЛАТА НА РЕШЕНИЕТО”

СИЛАТА НА БОЖИЕТО СЛОВО

1 Царе 3:1-21

В началото на шестнадесети век мотото на швейцарския град Женева е било “След тъмнината — светлина!”. То е отразявало смелото твърдение на Калвин и неговото поколение, че след тъмните векове на ранното средновековие светлината отново е дошла при хората чрез проповядването на Божието Слово. По онова време за да може тъмнината напълно да бъде прогонена от града всеки гражданин бил длъжен да слуша по шест проповеди на седмица. Първата била проповядвана в неделя при изгрев слънце, втората в девет сутринта, третата в три следобед. Останалите три били през работната седмица — съответно в понеделник, сряда и петък. Цялата публикация “СИЛАТА НА БОЖИЕТО СЛОВО”

В ДУХА И СИЛАТА НА ИЛИЯ

Лука 1:14-17

Нека днес да прочетем последните стихове на книгата Малахия, които са и последните стихове на Стария Завет (Малахия 4:4-6):

4 Помнете закона на слугата ми Моисей,
Който му заповядах в Хорив за целия Израил,
Сиреч, повеленията и съдбите.
5 Ето, Аз ще ви изпратя пророк Илия,
Преди да дойде великият и страшен ден Господен;
6 И той ще обърне сърцето на бащите към чадата,
И сърцето на чадата към бащите им,
Да не би да дойда и поразя земята с проклетия.

Цялата публикация “В ДУХА И СИЛАТА НА ИЛИЯ”