ПЪРВОТО ПОСЛАНИЕ НА АПОСТОЛ ПАВЕЛ КЪМ КОРИНТЯНИТЕ

I. ТЪЛКУВАНЕ НА ПОСЛАНИЯТА

Преди да започнем изучаването на която и да е книга от Библията, ние винаги се стараем да разберем всичко, което можем за това кой, кога и защо я е написал. Колкото повече знаем за целта на писателя и проблемите на получателите, толкова по-добре можем да разберем посланието на книгата. Това е особено важно по отношение на посланията. Те са предизвикани документи – писма, писани с цел да се посрещнат конкретни нужди или проблеми. С други думи съществува повод, който е предизвикал авторите им да ги напишат. Цялата публикация “ПЪРВОТО ПОСЛАНИЕ НА АПОСТОЛ ПАВЕЛ КЪМ КОРИНТЯНИТЕ”