ВИКЪТ НА ДУХА

Исус Навиев 6:1-20

В Исая 42:13 -14 се говори за бойния вик на Господ.

13 Господ ще излезе като силен мъж, (като мощен воин)
Ще възбуди ревнивостта Си като ратник (ратник е старобългарска дума за войник, нали знаете?),
Ще извика, да! ще изреве.

Някой може да каже: „А, как така Господ ще извика? Какви са тези викове, какви са сега тези неща?” Но, Исая казва: „Да, да! Не си мислете, че не сте ме чули добре! Много добре ме чухте! Господ не само, че ще извика, но Той ще изреве! Ще изреве като лъв!” Цялата публикация “ВИКЪТ НА ДУХА”

В ДУХА И СИЛАТА НА ИЛИЯ

Лука 1:14-17

Нека днес да прочетем последните стихове на книгата Малахия, които са и последните стихове на Стария Завет (Малахия 4:4-6):

4 Помнете закона на слугата ми Моисей,
Който му заповядах в Хорив за целия Израил,
Сиреч, повеленията и съдбите.
5 Ето, Аз ще ви изпратя пророк Илия,
Преди да дойде великият и страшен ден Господен;
6 И той ще обърне сърцето на бащите към чадата,
И сърцето на чадата към бащите им,
Да не би да дойда и поразя земята с проклетия.

Цялата публикация “В ДУХА И СИЛАТА НА ИЛИЯ”