ВОДНОТО КРЪЩЕНИЕ

Водното кръщение е една от заръките на Христос. Ние го извършваме, защото Той го заповяда (Мат.28:19):

19 Идете, прочее, научете всичките народи, и кръщавайте ги в името на Отца и Сина и Светия Дух…

Тази Христова заръка е намерила своето отражение в краткото изложение на основните доктрини, приети от Съюзът на Евангелските Петдесятни Църкви в България. По въпросът за водното кръщение там е записано: “Ние вярваме, че кръщението във вода чрез потапяне се отнася за всички, които са се покаяли и са повярвали, че Исус Христос е Божий Син. По този начин те свидетелстват пред света, че са умрели с Христос и са възкръснали с Него за нов живот (Мат.28:19; Деян.10:47-48; Рим.6:4).”

Днес аз бих желал да разгледаме това наше верую по отношение на водното кръщение като отговорим на четири основни въпроса относно водното кръщение. Те са: “Какво?”, “Кой?”, “Как?” и “Кога?”. Цялата публикация “ВОДНОТО КРЪЩЕНИЕ”