БЛАГОСЛОВЕН ОНЗИ, КОЙТО ИДЕ В ГОСПОДНОТО ИМЕ

Марко 11:1-11

ТАЙНИТЕ НА БОЖИЕТО ЦАРСТВО

Марко 4:1-34

1 И пак започна да поучава край езерото. И събра се при Него едно твърде голямо множество, така щото Той влезе в една ладия и седеше на езерото; а цялото множество беше на сушата край езерото. 2 И поучаваше ги много с притчи, и казваше им в поучението Си:

3 Слушайте: Ето, сеячът излезе да сее. 4 И когато сееше, някои зърна паднаха край пътя; и птиците дойдоха и ги изкълваха: 5 Други паднаха на канаристо място, гдето нямаше много пръст, и скоро поникнаха, защото нямаше дълбока почва; 6 а когато изгря слънцето, пригоряха, и понеже нямаха корен, изсъхнаха. 7 И други паднаха между тръните; и тръните пораснаха и ги заглушиха, и не дадоха плод. 8 А другите паднаха на добрата земя, и даваха плод, който растеше и се умножаваше, и принесоха кое тридесет, кое шестдесет и кое сто.

9 И каза: Който има уши да слуша, нека слуша.

10 И когато остана сам, ония, които бяха около Него с дванадесетте, Го попитаха за притчите. 11 И каза им: На вас е дадено да познаете тайната на Божието царство; а на ония, външните всичко бива в притчи; 12 тъй щото гледащи да гледат, а да не виждат, и слушащи да слушат, а да не разбират, да не би да се обърнат и да им се прости [греха].

13 И казва им: Не разбирате ли тая притча? а как ще разберете всичките притчи? 14 Сеячът сее словото. 15 А ония край пътя, гдето се сее словото, са тия, които като чуват, Сатана веднага дохожда и грабва посеяното в тях слово. 16 Също и посяното на канаристите места са тия които, като чуват словото, веднага с радост го приемат; 17 нямат, обаче, корен в себе си, но са привременни; после, като настане напаст или гонение, поради словото, веднага се съблазняват. 18 Посяното между тръните са други; те са ония, които са слушали словото; 19 а светските грижи, примамката на богатството, и пожеланията за други работи, като влязат, заглушават словото, и то става безплодно. 20 А посяното на добрата земя са тия, които слушат словото, приемат го, и дават плод, тридесет, шестдесет, и стократно.

21 И каза им: Затова ли се донася светилото, за да го турят под шиника или под леглото? Не за това ли, да го поставят на светилника? 22 Защото няма нещо тайно освен за да се яви; нито е имало нещо спотаено, освен за да излезе наяве. 23 Ако има някой уши да слуша, нека слуша. 24 Каза им тоже: Внимавайте в това, което слушате. С каквато мярка мерите ще ви се отмери, и ще ви се прибави. 25 Защото който има, нему ще се даде, а който няма от него ще се отнеме и това което има.

26 И каза: Божието царство е също, както кога човек хвърли семе в земята. 27 и спи и става нощ и ден; а как никне и расте, той не знае. 28 Земята сама по себе си произвежда, първо ствол, после клас, подир това пълно зърно в класа. 29 А когато узрее плодът, на часа изпраща сърпа, защото е настанала жетва.

30 При това каза: На какво да оприличим Божието царство? или с каква притча да го представим? 31 То прилича на синапово зърно, което, когато се посее в земята, е по-малко от всичките семена, които са на земята; 32 но когато се посее, расте, и става по-голямо от всичките злакове, и пуска големи клони, така че под сянката му могат да се подслонят небесните птици.

33 С много такива притчи им прогласяваше словото, според както можеха да слушат. 34 А без притча не им говореше; но насаме обясняваше всичко на Своите ученици.

В този текст Исус казва три притчи, които са свързани с Божието царство (ст.11;26;30). Ние знаем, че след като беше кръстен от Йоан Кръстител, Той дойде в Галилея и проповядваше благовестието. В Марк 1:15 се казва какво беше посланието на благовестието:

15 Времето се изпълни, и Божието царство наближи; покайте се и повярвайте в благовестието;

Същността на благовестието беше вестта за настъпването на Божието царство. Исус Христос проповядваше Божието царство и Той го правеше спокойно. Исус го проповядваше уверено, защото Самият Той беше Царят. И насърчението за нас, които четем това послание е, че Божието царство не е нещо, което може да се загуби, не е нещо, което може да бъде победено. Божието царство идва. Божието царство е тук (Лука 17:20-21). Божието царство ще дойде в пълнота и слава. Важното е ние да бъдем част от това царство, за да бъдем в славата на Бога, във вечността.

В тези притчи, които Исус каза в Евангелието на Марк 4 глава, ние виждаме три характеристики на Божието царство, които съдържат едно невероятно насърчение. Затова чрез тях аз искам да ви окуража, но заедно с това и да ви предизвикам към едно по-голямо посвещение на Божието дело. Цялата публикация “ТАЙНИТЕ НА БОЖИЕТО ЦАРСТВО”

ПРАВИЛНИЯТ ФОКУС

Марко 13:1-37

Когато говорим за фокус, нямаме предвид ловък трик, който прави нещо да изглежда чудно пред очите на зрителите, а това накъде е насочен погледът ни и върху какво е съсредоточено нашето внимание.

Вече сме в третото хилядолетие. Бъдещето е върху нас. Когато Исус беше на тази земя, Той говореше много за него. Тъжното е, че както тогава, така и сега повечето хора не внимават на това, което казва Той. Фокусът на човека и тогава и днес е върху маловажните неща, върху пикантните подробности, върху собствените му постижения в областта на науката и техниката. Фокусът на Христос, обаче, не е върху това, което човек е направил, а върху това, което Бог ще направи и нашата готовност за него. Цялата публикация “ПРАВИЛНИЯТ ФОКУС”

БЛАГОСЛОВЕН ОНЗИ, КОЙТО ИДЕ В ГОСПОДНОТО ИМЕ!

Марко 11:1-11

1 И когато се приближаваха към Ерусалим, до Витфагия и Витания при Елеонския хълм, изпраща двама от учениците Си и казва им: 2 Идете в селото, което е насреща ви, и щом влезете в него, ще намерите вързано осле, което никой човек не е още възсядал; отвържете го и го докарайте. Цялата публикация “БЛАГОСЛОВЕН ОНЗИ, КОЙТО ИДЕ В ГОСПОДНОТО ИМЕ!”

ЩЕ ДАВАМЕ ЛИ ПЛОД – ДА ИЛИ НЕ?

Марко 4:1-20

Притчата за сеяча е може би най-главната от всички притчи. За нея Исус каза, че ако не я разберем, едва ли ще разберем останалите притчи (Марко 4:13). Темата на тази притча е благовестието, или по-конкретно причините за различното приемане на благовестието: “Защо благовесието не се приема в еднаква степен от всички хора?”. Цялата публикация “ЩЕ ДАВАМЕ ЛИ ПЛОД – ДА ИЛИ НЕ?”