ЗАКЛЕЙМЯВАНЕТО

3 Царе 12:1-20; Йоан 9:1-41

Заклеймяването е може би най-често срещания грях при християните. Най-кратко то може да бъде определено като остри думи, съдене и “поставяне на етикети на хората”. Думата “заклеймявам” буквално означава поставяне на белег върху кожата с нагорещено желязо — жигосване. Именно това се случва с душите на хората когато ги заклеймим – не с нажежено желязо, а с нашите думи. В Притчи 25:15 се казва:

мек език троши кости

Заклеймяването оставя белег на сърцето и може да разруши дори взаимоотношения, които са били градени с години. Цялата публикация “ЗАКЛЕЙМЯВАНЕТО”

ПРИЩЕВКИ ИЛИ ПРИНЦИПИ

3 Царе 21:1-29

1 След тия събития, понеже езраелецът Навутей имаше лозе в Езраел, близо до палата на самарийския цар Ахаав, 2 Ахаав говори на Навутей казвайки: Дай ми лозето си да го имам за бостан {Еврейски: Градина за зеленчук.}*, понеже е близо до къщата ми; и вместо него ще ти дам лозе по-добро от него, или, ако ти се види добре, ще ти дам стойността му в пари. 3 А Навутей рече на Ахаав: Да ми не даде Господ да ти дам бащиното си наследство.

Цялата публикация “ПРИЩЕВКИ ИЛИ ПРИНЦИПИ”

ОБРАТНО НА БОЙНОТО ПОЛЕ

3 Царе 19:1-21

В тази 19 глава на Трета книга на царете виждаме как Бог възстановява от дълбока криза един от най-великите Божии мъже – пророк Илия. Той го възстановява първо физически, после душевно, и накрая духовно. Цялата публикация “ОБРАТНО НА БОЙНОТО ПОЛЕ”

УРОЦИТЕ НА СМРИКАТА

3 Царе 19:1-18

1 И Ахаав съобщи на Езавел всичко, що бе сторил Илия, и как бе избил с меч всичките пророци. 2 Тогава Езавел прати човек до Илия да каже: Така да ми направят боговете, да! и повече да притурят, ако утре, около тоя час, не направя твоя живот както живота на един от тях. 3 А като видя това {Или: А Илия се убоя и.}*, Илия стана и отиде за живота си, и като дойде във Вирсавее Юдово, остави слугата си там. 4 А сам той отиде на еднодневен път в пустинята, и дойде та седна под една смрика; и поиска за себе си да умре, казвайки: Доволно е, сега, Господи, вземи душата ми, защото не съм по-добър от бащите си.

Цялата публикация “УРОЦИТЕ НА СМРИКАТА”

КАК ДА СВАЛИМ БОЖИЯ ОГЪН?

3 Царе 18:17-39

В тази глава се говори за това как огън от Господа слезе от небето и изгори всеизгарянето, което Илия беше положи върху Божия олтар (ст.30-39).

30 Тогава Илия каза на всичките люде: Приближете се при мене. И всичките люде се приближиха при него. И той поправи Господния олтар, който беше съборен; 31 защото Илия взе дванадесет камъни, според числото на племената на синовете на Яков, към когото дойде Господното слово и рече: Израил ще бъде името ти. 32 И с камъните издигна олтар в Господното име; и около олтара направи окоп, доволно голям да побира две сати семе. 33 И като нареди дървета, насече юнеца на късове та го положи на дървата, и каза: Напълнете четири бъчви с вода, та излейте на всеизгарянето и на дървата. 34 И рече: Повторете. И повториха. Рече още: Потретете. И потретиха. 35 И водата обикаляше около олтара, още и окопът се напълни с вода. 36 А в часа на вечерния принос, пророк Илия се приближи и каза: Господи, Боже Авраамов, Исаков и Израилев, нека стане известно днес, че Ти си Бог в Израил, и аз Твой слуга, и че според Твоето слово аз сторих всички тия неща. 37 Послушай ме, Господи, послушай ме, за да познаят тия люде, че Ти, Господи, си Бог, и че Ти си възвърнал сърцата им обратно към Себе Си. 38 Тогава огън от Господа падна та изгори всеизгарянето, дървата, камъните и пръстта, и облиза водата, която бе в окопа. 39 И всичките люде, когато видяха това, паднаха на лицата си и рекоха: Иеова, Той е Бог; Иеова, Той е Бог.

В цялата тази глава е описан сблъсъка между Йеова и Ваал, между истинската вяра и идолопоклонството. Но нещо повече, това е един разказ за съживление, за обръщането на цял един народ, на всички онези, които станаха свидетели на “двубоя” между Господ и Ваал. Всички израилтяни изповядаха, че Господ е Бог. Какво можем да научим за съживлението от този пасаж? Много. Можем да научим както какво спира съживлението, така и какво е необходимо да направим, за да имаме съживление. Цялата публикация “КАК ДА СВАЛИМ БОЖИЯ ОГЪН?”

ВИЗИТКАТА НА ПРОРОК ИЛИЯ

3 Царе 17:1-18:2

Както светкавица, която прорязва нощното небе — така Илия се появява на сцената в царския палат на Ахаав и започва своето служение.

1 А тесвиецът Илия, който бе от галаадските жители, рече на Ахаав: В името на живия Господ, Израилевия Бог, Комуто служа, заявявам ти че през тия години няма да падне роса или дъжд освен чрез дума от мене.

Кой е Илия? Нищо не ни се казва за него, освен че е един галаадец от Тесви. Като че ли разказвачът следва думите на Исус: “По плодовете им ще ги познаете”. Той не ни казва предварително кой и какъв е Илия, а ни оставя сами да си извадим заключения за характера му, като ни разкаже за делата му. До края на тази глава вече разбираме кой е Илия – Божий човек и пророк, който говори вярно Господното слово. В ст.24 след възкресението на сина й, Сидонската вдовица му казва: “Сега познавам, че си Божий човек, и че Господното слово, което говориш, е истина.” Ето затова аз наричам тази глава “визитката на пророк Илия”. В нея се запознаваме с Илия и разбираме, че той е Божий пророк, въпреки че цар Ахаав и останалите израилтяни първоначално не му вярват. Името на Илия означава “Бог е Йехова” и това е истината, която той се бори да утвърди.

Какво можем да научим за Бога от “визитката на Илия”? Какъв е Бог? Какво може да прави Той? Какво е отношението Му към нас? Това са въпросите на които можем да намерим отговор в тази глава. Цялата публикация “ВИЗИТКАТА НА ПРОРОК ИЛИЯ”

НЕОБИКНОВЕНИЯТ ОБИКНОВЕН ЧОВЕК

3 Царе 17:1

Историята на Илия започва със срещата между неизвестният дотогава Илия и нечестивият цар на северното царство Ахаав. При тази среща Илия декларира пред царя, че през следващите години няма да вали дъжд освен, ако той не пожелае. (3 Царе 17:1):

1 А тесвиецът Илия, който бе от галаадските жители, рече на Ахаав: В името на живия Господ, Израилевия Бог, Комуто служа, заявявам ти че през тия години няма да падне роса или дъжд освен чрез дума от мене.

Цялата публикация “НЕОБИКНОВЕНИЯТ ОБИКНОВЕН ЧОВЕК”