ДИСЦИПЛИНАТА ДА ПРАВИМ ДОБРО

От ученикът на Исус се очаква да прави избори, които са правилни и добри. Старият живот на егоизъм и грешни действия е изоставен. Новият живот се живее в подчинение на Писанията, които ни казват как християните трябва да живеят. В този урок ние ще започнем със стандарта на поведение, който Исус е преподавал. След това ще разгледаме живота, които е правилен и добър, нуждата да прощаваме на другите, как да живеем в подчинение на Исус, и резултата от правенето на добри неща. Цялата публикация “ДИСЦИПЛИНАТА ДА ПРАВИМ ДОБРО”

ДИСЦИПЛИНАТА ДА ИЗДЪРЖАМЕ НА ИЗКУШЕНИЯТА

По идея на Dr. Wayne J. Gerber

Христовият ученик има враг, който през цялото време се стреми да го отклони от вярата. Най-често този враг се нарича Сатана или дявол, ако и да е споменат и под редица други имена в Библията. Сатана се бори срещу Исус и църквата. Неговите опити да ни отклони от вярата се наричат изкушения. Сатана е изключително мощен, но Исус има повече сила от него, и с неговата помощ ние можем да устояваме на атаките на врага и да излизаме от битките като победители. Цялата публикация “ДИСЦИПЛИНАТА ДА ИЗДЪРЖАМЕ НА ИЗКУШЕНИЯТА”

ДИСЦИПЛИНАТА ДА ПОСТИМ

По идея на Dr. Wayne J. Gerber

Постенето е въздържане от храна за известен период от време. Постът е акт на себеотричане и смирение пред Бога. Обикновено е придружен от молитва. Постът и молитвата показват, че ние осъзнаваме колко много зависим от Бог и колко много разчитаме на Неговата намеса в живота ни.

Исус не заповяда на учениците си да постят като някаква постоянна практика, но Той очакваше те да постят доброволно при определени обстоятелство. Започвайки с два примера за пост, ние ще разгледаме какво се казва за поста в Стария Завет и в Новия Завет. След това ще се спрем на въпросите как да постим и какви са някои от ползите от постенето. Цялата публикация “ДИСЦИПЛИНАТА ДА ПОСТИМ”

ДИСЦИПЛИНАТА ДА ДАВАМЕ

Този урок е за това да споделяме това, което имаме с другите. Бог е дал на всеки един от нас някакви притежания. Някои хора имат много неща и много пари, докато други имат само няколко неща и много малко пари. Въпреки това, Бога очаква от всички нас ние да бъдем готови да споделяме с другите това, което имаме – независимо дали то е много или малко. Исус желае да използваме притежанията си за да се подготвим за нашия бъдещ живот с Него. Цялата публикация “ДИСЦИПЛИНАТА ДА ДАВАМЕ”

ДИСЦИПЛИНАТА ДА СЕ МОЛИМ

Молитвата е една от духовните дисциплини, които Христовите последователи трябва да практикуват ежедневно. Тя е едно от най-важните средства за комуникация между ученика и Бог. Както едно дете има нужда от общение със своите родители, така и ние като деца на Бога, като новородени Негови създания имаме нужда да общуваме с Него. Тази връзка с Бог става както чрез Божието Слово, така и чрез молитвата. Молитвата трябва да бъде двупосочна връзка. Тя трябва да включва както говорене на Бог, така и слушане на Бог. Това означава не само ние да говорим на Бог като някоя приказлива жена, която не оставя мъжа си да се изкаже, но да отделяме време в молитвата през което да слушаме това, което Бог ни говори. Цялата публикация “ДИСЦИПЛИНАТА ДА СЕ МОЛИМ”

ДИСЦИПЛИНАТА ДА СИ ЧЕТЕМ БИБЛИЯТА

Четенето и изучаването на Писанията са духовните дисциплини, които ще разгледаме в този урок. Независимо дали ги наричаме „Свещените Писания”, „Божието Слово”, „Библията” или „Стария и Новия Завет”, става въпрос все за едно и също нещо. Бог ни е говорил в една Книга, която е по-важна от всяка друга книга писана някога. Ученикът на Исус трябва да направи тази Книга централен фокус на неговото изучаване, понеже в нея ние намираме пътят към вечния живот. Цялата публикация “ДИСЦИПЛИНАТА ДА СИ ЧЕТЕМ БИБЛИЯТА”

ДИСЦИПЛИНАТА ДА СЕ СРЕЩАМЕ С БОГА

По идея на Dr. Wayne J. Gerber

За христовият ученик е важно да участва заедно с другите ученици в живота на църквата, но за него също така е важно да поддържа връзка с Бога също така и като отделен вярващ. В това поучение ние ще се концентрираме върху личното взаимоотношение на вярващия с Бога. За да опознаеш и обикнеш някого дълбоко, ти се нуждаеш да прекарваш качествено време с него. Така че, днес ще говорим за нуждата да прекарваме лично време с Бога, ползите от това. Ще видим и кога и къде други хора, описани в Библията са имали тяхното лично общение с Бога и ще помислим върху това как ние самите можем да практикуваме прекарване на лично време с Бога. Цялата публикация “ДИСЦИПЛИНАТА ДА СЕ СРЕЩАМЕ С БОГА”

ДИСЦИПЛИНАТА ДА ХОДИМ НА ЦЪРКВА

По идея на Dr. Wayne J. Gerber

Това е първата от духовните дисциплини, които един ученик на Христос трябва да практикува – да участва в живота на неговата местна църква. Бог събира учениците си в една група, която ние наричаме църква. Участието в църквата помага на ученика да расте и да става повече като Исус Христос. Както съм казвал и преди духовните дисциплини настройват елементите на нашата човешка същност – духът, душата и тялото ни по такъв начин, че духът да побеждава плътта в нас и така ние да живеем един победоносен християнски живот. Цялата публикация “ДИСЦИПЛИНАТА ДА ХОДИМ НА ЦЪРКВА”

НАШЕТО УЧАСТИЕ В БОЖИЯ СПАСИТЕЛЕН ПЛАН

Слава на Бога. Тази сутрин бих желал да разгледаме една тема, която е много важна, и не само важна, но и с която Новият завет е дълбоко пропит. Това е темата за благовестието, и най-вече напредъка на това благовестие, и какво можем, и трябва да правим ние за напредъка на благовестието. Цялата публикация “НАШЕТО УЧАСТИЕ В БОЖИЯ СПАСИТЕЛЕН ПЛАН”

ЛОВЦИ НА ЧОВЕЦИ – 1

Йоан 4:1-42

В Марко 1:16-18 четем:

16 А когато минаваше край галилейското езеро, видя Симона и брата на Симона, Андрея, че хвърляха мрежи в езерото, понеже бяха рибари. 17 И рече им Исус: Вървете след Мене, и Аз ще ви направя да станете ловци на човеци.
18 И те веднага оставиха мрежите и отидоха след Него.

Ловът на човеци е метафора, която изразява благовестието. Ние не ловим човеците, за да ги направим наши роби. Ние ловим човеците, за да ги спасим от вечна смърт в Ада и огненото езеро.

Как да бъдем успешни „ловци на човеци“? Като следваме Исус, като подражаваме на него. В Йоан В Йоан 4:1-42 виждаме как Исус благовества на една жена, а чрез нея и на един цял етнос. Цялата публикация “ЛОВЦИ НА ЧОВЕЦИ – 1”

АРГУМЕНТИ НА ТЕИЗМА

През 1991 година, с Божията помощ бях направил един курс за последователи на Христос. Първата тема, която им преподадох беше тази: „Доказателства за съществуването на Бога” – как ние да учим другите, че Бог съществува. Най-елементарното нещо, с което трябва да започнем и което трябва да знаем, за да можем да благовестваме, е да доказваме на хората, че Бог съществува. Защото нашата страна е пълна с „православни атеисти”. Когато ги попиташ: „Ти християнин ли си?”, всички казват: „ Християнин съм “. Когато ги попиташ: „Вярваш ли в Бога?”, те отговарят: „Вярвам, че има някаква сила”… и дотук. Цялата публикация “АРГУМЕНТИ НА ТЕИЗМА”

СКАЛАТА НА ЕНГЕЛ

  ИЗГУБЕН ГРЕШНИК (пълен атеист – въобще не вярва, че има Бог;  или идолопоклонник)
-8 Съзнание за висше същество, но липса на ефективно знание за евангелието
-7 Първоначално чуване за съществуването на евангелието (вяра само в един Бог, първоначално знание за Христос)
-6 Запознаване с основите на благовестието (от какво трябва да се спасяваме)
-5 Схващане на значението на евангелието (какви са последствията от греха, от какво трябва да се спасяваме и как можем да се спасим – без Христос хората са загубени)
-4 Положително отношение към евангелието
-3 Разпознаване на личния ни проблем (прилагане на благовестието лично за себе си)
-2 Решение за действие (готов е да излезе напред и да приеме Христос)
-1 Покаяние и вяра в Христос (обръщение)
  НОВО СЪЗДАНИЕ (оправдание, новорождение, осиновяване)
+1 Преоценка на живота след решението („Кои сме ние сега и има ли неща, които трябва да оставим?”; преосмисляне на приоритети, роля в семейството, отношения с колеги и приятели и т.н.)
+2 Включване в Тялото (включване в християнско общение – църква)
+3 Идеен и поведенчески растеж (запознаване и схващане на християнските понятия)
+4 Общение с Бога
+5 Настойничество (Всичко, което съм и всичко, което имам принадлежи на Бога – човек е готов да дава за Господ и делото Му)
  ЗРЯЛ ПОСЛЕДОВАТЕЛ НА ХРИСТОС – възпроизводство (ученичество)

ДИСЦИПЛИНАТА ДА БЛАГОВЕСТВАМЕ

Дисциплината „благовестване” може да се нарече също и „свидетелстване” – да свидетелстваме на другите за Божията любов, за Христос и за това, което Бог е направил в живота ни. Да казваме на другите добрите вести за Исус Христос е наш дълг и наша привилегия. Исус ни заповяда да казваме на другите за Него, така че това е наша отговорност и нейното изпълнение може да бъде мерило за нашето покорство на Христос. Но, съвсем естествено е ние да свидетелстваме и да казваме на другите за Исус, дори и ако Той не беше ни го заповядал. Защото радостта, която ние имаме в Бога – радостта от спасението – тя не може да бъде задържана. Сама по себе си тя има нужда да бъде споделена. Благовестието е Божия сила за спасение от греха и вечната смърт на всеки, който вярва. И когато един човек е спасен – той е щастлив и иска на всички да разкаже за радостта, която има в сърцето си – да я сподели и с останалите изгубени и обречени на вечна гибел хора в този свят, за  да може и те да бъдат спасени. Цялата публикация “ДИСЦИПЛИНАТА ДА БЛАГОВЕСТВАМЕ”

КОЙ СЪМ АЗ?

Отговорете на следните въпроси като подредите по приоритети (или степенувате) вашите лични навици по скала от 1 до 5, като 1 означава „почти никога”, а 2 е „рядко”, 3 е „понякога”, 4 е „често”, а 5 е „почти постоянно”.

____ 1. Обичам да приемам предизвикателства.

____ 2. Обичам да убеждавам и да мотивирам другите.

____ 3. Обичам да работя повече с хора, отколкото с неща.

____ 4. Удовлетворява ме рутинна работа (едни и същи неща постоянно).

____ 5. Харесва ми да създавам и поддържам много контакти.

____ 6. Харесва ми да работя главно на едно място.

____ 7. Предпочитам нови идеи и не ми харесва да се застоявам в старите неща.

____ 8. Обичам предизвикателството да преодолявам съпротивата.

____ 9. Аз съм много добър говорител (умея да артикулирам нещата).

____10. Аз съм оптимист и ентусиаст. Цялата публикация “КОЙ СЪМ АЗ?”

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДУХОВНИТЕ ДАРБИ

Духовните дарби действат чрез специфични желания, склонности или мотивации, свързани със всяка една дарба (например, учителят обича или се мотивира от това да учи). Този тест за „ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДУХОВНИТЕ ДАРБИ” може да ви помогне да идентифицирате дарбите, които имате чрез идентифициране на нещата, които ви мотивират или които сте склонни да правите. Някои дарби като говорене на непознати езици или тълкуване на непознати езици са очевидни (ако ги имаш, не можеш да не знаеш, че ги имаш). Дарбите, включени в това определяне са онези, които не са очевидни или явни и може да изискват една по-задълбочена оценка, която да определи дали даден човек ги има.

Духовни дарби включени в това определяне:

В допълнение към тези, включени в горната таблица, има четири дарби показани или споменати в Библията, които също са включени в това изследване:

  • Гостоприемство (Битие 18:1-5)
  • Майсторство (Изход 28:3-4; 31:1-5; 35:31-35)
  • Ходатайство (Битие 18:16-33; Изход 33:12-17; Даниил 10:1-12)
  • Музикалност (1 Летописи 15; 1 Коринтяни 14:26) 

Въпроси оценяващи дарбите

Следните въпроси могат да Ви помогнат да определите кои дарби се проявяват по-изявено в живота ви и кои не са толкова силно изявени. Въпросите не оценяват четири от дарбите споменати по-горе (пророкуване, говорене на езици, тълкуване на езици и музикалност) защото всяка една от тези дарби е очевидна и явна (т.е. вие знаете дали имате дарбата да говорите на непознати езици, да тълкувате езици, дали сте музикален – свирите на инструмент или пеете или пък дали имате проявление на дарбата пророкуване за която ап. Павел каза, че ние всички можем да имаме. Други дарби са също толкова явни (такива като изцелителни дарби и вършене на чудеса), но ние ги включваме в това изследване, понеже някои хора може да не осъзнават че са настроени за проявяването точно на тези дарби.

Римляни 12:4-8
Мотивация
1 Коринтяни 12:4-11
Проявление
1 Коринтяни 12:27-30
Служение
Ефесяни 4:7-12
Ръководство
Ключов контекст:
Благодатта и вярата, които сме получили
Ключов контекст:
Проявлението на Духа за обща полза
Ключов контекст:
Не всички имаме същите дарби
Ключов контекст:
Ръковоство с цел екипиране на светиите.
Пророчество Слово на мъдрост Апостоли Апостол
Служене Слово на знание Пророци Пророк
Поучаване Вяра Учители Благовестител
Увещание Изцелителни дарби Чудеса Пастор
Даване Велики дела Дарби на изцеление Учител
Управление Пророчество Помагания  
Показване на милост Разпознаване на духовете Управление  
  Езици Езици  
  Тълкуване на езици Тълкуване на езици  

Насоки: Отговорете на всеки въпрос според както мислите че той се отнася за вас, а не според както бихте желали или мислите че би трябвало да бъдат нещата в живота ви. Точността на изследването зависи от точността на вашите отговори на тези въпроси. 

Оценете всеки въпрос според както той се отнася за вас според следната скала: 

0 – това твърдение никога не се отнася за мен и не е вярно относно мен.

1 – това твърдение много рядко е вярно относно мен (може би веднъж или два пъти в живота ми).

2 – това твърдение е вярно за мен в много малко ситуации (може би веднъж или два пъти в годината).

3 – това твърдение е вярно за мен в някои ситуации (може би веднъж или два пъти на няколко месеца).

4 – това твърдение е твърде често вярно относно мен (склонен съм естествено да реагирам или да се чувствам по този начин).

5 – това твърдение е винаги вярно относно мен (твърде много съм склонен съм да реагирам или да се чувствам именно по този начин). Цялата публикация “ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДУХОВНИТЕ ДАРБИ”

ДЕСЯТЪЦИ, БОГОСЛУЖЕНИЯ И МОРАЛ

Неемия 13:1-31

Прочитайки Второзаконие 23:3-6 Израилтяните поревнуват за своята национална идентичност и решават да се отделят от другите народи. На тях може би им харесваше да бъдат уникалното “Божие общество” и те не желаеха да допускат по-нисши от себе си помежду си.

Под повърхността на тази тяхна показна загриженост да бъдат божии люде (ст.1-3) обаче, три язви подмолно разяждаха Господното общество (ст.4-31). Те бяха свързани с грижата за Божия Дом, с редовните богослужения и с моралния живот. Разказът си за справянето с всеки един от тези проблеми Неемия завършва с молитва, която разкрива, че всичко, което той прави, прави го първо за добро, и второ с цел да угоди на Бога. Нека чуем неговия разказ. Цялата публикация “ДЕСЯТЪЦИ, БОГОСЛУЖЕНИЯ И МОРАЛ”

ВДЪХНОВЕНИЕТО НА НОВИЯ ЗАВЕТ

Вдъхновението на Новия Завет е изключително важен въпрос, понеже то определя важността и авторитета на новозаветните книги и ги нарежда наравно с останалите свещени писания. Ако дадена книга е боговдъхновена, то тя съдържа послание от Бог към човечеството и респективно лично към нас като част от човешката раса. Ако дадена книга не е боговдъхновена, тя може да е интересна и полезна но не и стандарт за вяра и поведение. Цялата публикация “ВДЪХНОВЕНИЕТО НА НОВИЯ ЗАВЕТ”

КАТО КАКВО Е БОЖИЕТО СЛОВО?

Въпросът върху който бих искал да се спрем днес е “Като какво е Божието Слово?” Целта на това размишление е разглеждайки 9 сравнения на Божието Слово в Библията да разберем какво е неговото действие и как би могло то да промени нашия живот. Цялата публикация “КАТО КАКВО Е БОЖИЕТО СЛОВО?”

ЖИВОТЪТ НА ХРИСТОВИЯ УЧЕНИК

По идея на Dr. Wayne J. Gerber

Целта на това поучение е да разгледа как би трябвало да изглежда животът на един истински ученик на Христос. Започвайки с въпроса какво означава да бъдем ученици на Христос, ние ще се спрем на промените, които Бог изисква в сърцето, ума и характера на Христовия ученик, ще разгледаме какво е покорството, което Бог очаква от нас и накрая ще изброим десет духовни дисциплини, които биха помогнали на новоповярвалия християнин да израсне като ученик на Христос. Да бъдеш ученик означава да бъдеш някой, който изучава различни научни дисциплини. А да бъдеш Христов ученик означава да практикуваш духовни дисциплини, които да ти помогнат да изградиш в себе си христоподобен характер. Цялата публикация “ЖИВОТЪТ НА ХРИСТОВИЯ УЧЕНИК”

ИСТИНСКОТО УЧЕНИЧЕСТВО – ПРЕДНАМЕРЕНО И УМИШЛЕНО

Истинското ученичество е предумишлено и преднамерено. То е практикуване на духовни дисциплини с цел личен духовен растеж и преобразяване в христоподобие. Ученичеството не е само това, което ние правим за да помагаме на другите да познаят по-добре Христос, но и работата ни за развитието на Христовия характер в нас самите.

Основание за развитие на духовните дисциплини ни дава 1 Тимотей 4:7-8.

7 А отхвърляй скверните и бабешките басни и обучавай себе си в благочестие. 8 Защото телесното обучение е за малко полезно; а благочестието е за всичко полезно, понеже има обещанието и за сегашния и за бъдещия живот. Цялата публикация “ИСТИНСКОТО УЧЕНИЧЕСТВО – ПРЕДНАМЕРЕНО И УМИШЛЕНО”

БЛАГОВЕСТИЕТО В БИБЛЕЙСКИ СТИХОВЕ

1. БОГ СЪЩЕСТВУВА И ЗА НЕВЕРИЕТО В НЕГО НЯМА ИЗВИНЕНИЕ.

  • Римляни 1:20

20 Понеже от създанието на света това, което е невидимо у Него, сиреч вечната Му сила и божественост, се вижда ясно, разбираемо чрез творенията; така щото, човеците остават без извинение. Цялата публикация “БЛАГОВЕСТИЕТО В БИБЛЕЙСКИ СТИХОВЕ”

ВДЪХНОВЕНИЕТО НА СТАРИЯ ЗАВЕТ

2 Тимотей 3:15-17

Бих искал да започна с една действителна история, която демонстрира хорското невежество по отношение на Библията. Един пастор, който отговарял за религиозното образование в едно училище веднъж влязъл в един от класовете докато течал урока и попитал: “Кой събори стените на Ерихон?” Един от учениците се изправил и казал: “Не съм аз, господине.” Цялата публикация “ВДЪХНОВЕНИЕТО НА СТАРИЯ ЗАВЕТ”