СКАЛАТА НА ЕНГЕЛ

  ИЗГУБЕН ГРЕШНИК (пълен атеист – въобще не вярва, че има Бог;  или идолопоклонник)
-8 Съзнание за висше същество, но липса на ефективно знание за евангелието
-7 Първоначално чуване за съществуването на евангелието (вяра само в един Бог, първоначално знание за Христос)
-6 Запознаване с основите на благовестието (от какво трябва да се спасяваме)
-5 Схващане на значението на евангелието (какви са последствията от греха, от какво трябва да се спасяваме и как можем да се спасим – без Христос хората са загубени)
-4 Положително отношение към евангелието
-3 Разпознаване на личния ни проблем (прилагане на благовестието лично за себе си)
-2 Решение за действие (готов е да излезе напред и да приеме Христос)
-1 Покаяние и вяра в Христос (обръщение)
  НОВО СЪЗДАНИЕ (оправдание, новорождение, осиновяване)
+1 Преоценка на живота след решението („Кои сме ние сега и има ли неща, които трябва да оставим?”; преосмисляне на приоритети, роля в семейството, отношения с колеги и приятели и т.н.)
+2 Включване в Тялото (включване в християнско общение – църква)
+3 Идеен и поведенчески растеж (запознаване и схващане на християнските понятия)
+4 Общение с Бога
+5 Настойничество (Всичко, което съм и всичко, което имам принадлежи на Бога – човек е готов да дава за Господ и делото Му)
  ЗРЯЛ ПОСЛЕДОВАТЕЛ НА ХРИСТОС – възпроизводство (ученичество)

ПСАЛМИ – ЧИТАТЕЛСКИ ДНЕВНИК

 1) Жанр (тип)

2) Първоначален „sitz im leben” (ситуация в живота, която е предизвикала написването на псалома)

3) Кратък план на съдържанието

4) Прозрение за псалома от неговото място в канона

5) Как ми говори този псалом в моята конкретна ситуация? Цялата публикация “ПСАЛМИ – ЧИТАТЕЛСКИ ДНЕВНИК”

КЛАСИФИЦИРАНЕ НА ПСАЛМИТЕ

1. От коя от петте книги на Псалмите е псалома?

  • 1-41 Давидовият конфликт със Саул
  • 42-72 Давидовото царуване
  • 73-89 Асирийската криза – падането на Самария и Северното царство
  • 90-106 Самоанализ за разрушаването на храма и Вавилонския плен
  • 107-150 Отражение на завръщането от плена и начало на новата ера Цялата публикация “КЛАСИФИЦИРАНЕ НА ПСАЛМИТЕ”