ДЛЪЖНОСТНАТА ХАРАКТЕРИСТИКА НА НАСТОЙНИКА

В предходното поучение отговорихме на въпроса „Какъв трябва да бъде един добър настойник?” Това беше въпросът за качествата на настойника. Сега ще се спрем на един друг въпрос и той е въпросът за задълженията. Какво трябва да прави добрия настойник? Три неща:

  • Да следва получените инструкции от Господаря си и да изпълнява точно възложените му задачи;
  • Когато не знае какво да прави, да пита – да търси водителство, или да изисква допълнителни насоки за работата си;
  • Да инвестира – без инвестиции няма растеж, без сеене няма умножаване, без даване няма получаване;

Цялата публикация “ДЛЪЖНОСТНАТА ХАРАКТЕРИСТИКА НА НАСТОЙНИКА”

КАЧЕСТВАТА НА ДОБРИЯ НАСТОЙНИК

Когато човек кандидатства за работа, обикновено той трябва да представи редица документи на своя потенциален работодател – обикновено диплома за завършено образование, автобиография, трудова книжка, и някакви препоръки, ако има такива. След това може да поискат от него и да се яви на интервю за работа. Защо са всички тези процедури и усложнения? Защо просто кандидатът за работа не бъде назначен и не започне? Защото работодателят търси работник с определени качества и квалификация.

Християнското настойничеството също е свързано с работа и служение. За него не се изисква диплома, но за да бъде един настойник добър, той несъмнено трябва да притежава определени качества. В Новия Завет намираме три качества, които трябва да притежава Божия настойник: верност, непорочност и мъдрост. Цялата публикация “КАЧЕСТВАТА НА ДОБРИЯ НАСТОЙНИК”

БОЖИИТЕ ПРАВА НА СОБСТВЕНИК

Говорим за настойничеството. Но за да бъдем добри настойници, на първо място трябва да имаме ясна представа за това какво представлява собствеността. Миналата седмица ние от части разгледахме този въпрос и стигнахме до извода, че Бог е собственикът на всичко в този свят. Убедени ли сме, обаче в това? Защо Той да е нашия собственик? За да бъдем добри настойници трябва без да се замисляме да можем да посочим на Кого принадлежим, Кой е нашия Господар, и защо? Ако знаем Кой е собственикът, ние по-лесно ще се откажем да мислим като собственици и ще имаме по-ясно съзнание за настойници. Затова днес ще разгледаме Божиите права на собственик. Цялата публикация “БОЖИИТЕ ПРАВА НА СОБСТВЕНИК”