ХОРА, КОИТО СРЕЩАТ ПРЕЧКИ ПО ПЪТЯ СИ КЪМ БОГА

 

Много от хората, които се стараем да доведем при Христос имат желание да се спасят, но срещат пречки, които те считат за важни и непреодолими. Преди да разгледаш специфичното препятствие, което пречи на събеседника ти, добре е отново да му посочиш неговата нужда от Спасителя.

2 Коринтяни 10:3-5

3 Защото, ако и да живеем в плът, по плът не воюваме. 4 Защото оръжията, с които воюваме, не са плътски, но пред Бога са силни за събаряне крепости. 5 Понеже събаряме помисли и всичко, което се издига високо против познанието на Бога, и пленяваме всеки разум да се покорява на Христа.

ЧУВСТВО НА БЕЗНАДЕЖДНОСТ

            I. „АЗ СЪМ ИЗВЪНРЕДНО ГОЛЯМ ГРЕШНИК.”

ОБИКНОВЕНИ СЛУЧАИ

1. Христос дойде да спаси най-големите грешници – 1 Тимотей 1:15

15 Вярно е това слово и заслужава пълно приемане, че Христос Исус дойде на света да спаси грешните, от които главният съм аз.

2. Христос дойде да призове грешните на покаяние – Матей 9:12,13

12 А Той, като чу това, рече: Здравите нямат нужда от лекар, а болните.13 Но идете и научете се що значи тази дума: “Милост искам, а не жертви”, защото не съм дошъл да призова праведните, а грешните [на покаяние].

3. Христос умря за нечестивите и грешните – Римляни 5:6-8

6 Понеже, когато ние бяхме още немощни, на надлежното време Христос умря за нечестивите. 7 Защото едва ли ще се намери някой да умре даже за праведен човек; (при все че е възможно да дръзне някой да умре за благия); 8 Но Бог препоръчва Своята към нас любов в това, че, когато още бяхме грешници, Христос умря за нас.

4. Христос понесе беззаконието на заблудените – Исая 53:6

6 Всички ние се заблудихме както овце,
Отбихме се всеки в своя път;

ОСОБЕНИ СЛУЧАИ

5. Човек, който казва: „Аз съм изгубен!” – Лука 19:10

10 Понеже Човешкият Син дойде да потърси и да спаси погиналото.

6. Криминални престъпници

 • Исая 1:18

18 Дойдете сега та да разискваме, казва Господ;
Ако са греховете ви като мораво,
Ще станат бели като сняг;
Ако са румени като червено,
Ще станат като бяла вълна.

 • Псалом 51

1 (По слав. 50). За първия певец, псалом на Давида, когато пророк Натан дойде при него, след като беше влязъл той при Витсавия {2 Царe 11:2-4. 12:1-9.}.

Смили се за мене, Боже, според милосърдието Си; Според множеството на благите
Си милости изличи беззаконията ми.
2 Измий ме съвършено от беззаконието ми,
И очисти ме от греха ми.
3 Защото престъплението си аз признавам,
И грехът ми е винаги пред мене.
4 На Тебе, само на Тебе, съгреших,
И пред Тебе сторих това зло;
Признавам това, за да бъдеш оправдан, когато говориш,
И да излезеш непорочен, когато съдиш.
5 Ето родих се в нечестие,
И в грях ме зачна майка ми.
6 Ето, понеже желаеш искреност вътре в човека,
Научи ме мъдрост в скришното на сърцето ми.
7 Поръси ме с исоп, и ще бъда чист;
Измий ме, и ще стана по-бял от сняг.
8 Дай ми да чуя радост и веселие,
За да се зарадват костите, които си строшил.
9 Отвърни лицето Си от греховете ми.
И всичките ми беззакония изличи.
10 Сърце чисто сътвори в мене, Боже,
И дух постоянен обновявай вътре в мене,
11 Да не ме отхвърлиш от присъствието Си,
Нито да отнемеш от мене Светия Си Дух.
12 Възвърни ми радостта на спасението Си:
И освобождаващият Дух нека ме подкрепи.
13 Тогава ще науча престъпниците на Твоите пътища,
И грешници ще се обърнат към Тебе.
14 Избави ме от виновността за кръвта,
Боже, Боже на спасението ми;
И езикът ми ще пее високо за Твоята правда.
15 Господи, отвори устните ми;
И устата ми ще разгласят Твоята хвала.
16 Защото не щеш да Ти принеса жертва;
Всеизгаряния не Ти са угодни.
17 Жертви на Бога са дух съкрушен;
Сърце съкрушено и разкаяно, Боже, Ти няма да презреш.
18 Стори добро на Сион според благоволението Си;
Съгради стените на Ерусалим.
19 Тогава благоволението Ти ще бъде в жертви на правда,
В приноси и всеизгаряния;
Тогава ще принасят юнци на олтара Ти.

 • Римляни 5:20

20 А отгоре на това дойде и законът, та се умножи прегрешението; а гдето се умножи грехът, преумножи се благодатта;

ОБЩИ БЕЛЕЖКИ

 • Никога не утешавай грешника с думите: „Ти не си голям грешник”.
 • След като си намерил специфичната пречка, покажи на събеседника си как да получи спасение.

          II. „СЪРЦЕТО МИ Е ИЗВЪНРЕДНО КОРАВО.”

1. Ако сърцето ти е кораво и лошо ти трябва да си изгубен – Лука 19:10

10 Понеже Човешкият Син дойде да потърси и да спаси погиналото.

2. Макар и да си коравосърдечен грешник, Христос ще те приеме – Йоан 6:37

37 Всичко което Ми дава Отец, ще дойде при Мене, и който дойде при Мене никак няма да го изпъдя;

3. Ако дойдеш смирено пред Бога, Той ще ти даде ново сърце – Езекиил 36:26,27

26 Ще ви дам и ново сърце, и нов дух ще вложа вътре във вас, и, като отнема каменното сърце от плътта ви, ще ви дам меко сърце. 27 И ще вложа Духа Си вътре във вас, и ще ви направя да ходите в повеленията Ми, да пазите съдбите Ми, и да ги извършвате.

4. Бог иска да те промени напълно – трябва да се новородиш – 2 Коринтяни 5:17

17 За туй, ако е някой в Христа, той е ново създание; старото премина; ето, [всичко] стана ново.

        III. „АЗ СЪМ ИЗВЪРШИЛ ИЗВЕСТНО ЗЛО, КОЕТО НЕ МОГА ДА ПОПРАВЯ.”

1. Ти не можеш да поправиш извършеното зло, преди да си приел Христос.

 • Йоан 3:36

36 Който вярва в Сина има вечен живот; а който не слуша Сина няма да види живот, но Божият гняв остава върху него.

 • Деяния 10:43

43 За Него свидетелствуват всичките пророци, че всеки, който повярва в Него, ще получи чрез Неговото име прощение на греховете си.

2. Ако има нещо, което трябва да бъде поправено, Христос ще ти даде сила да го поправиш – Филипяни 4:13

13 За всичко имам сила чрез Онзи, Който ме подкрепява.

       IV. „АЗ СЪМ ПРЕНЕБРЕГНАЛ ДЕНЯ НА СПАСЕНИЕТО.”

Това е едно сериозно препятствие, което често се явява плод на слабо телесно и болезнено умствено състояние.

1. Който дойде при Христос няма да бъде отхвърлен – Йоан 6:37

37 Всичко което Ми дава Отец, ще дойде при Мене, и който дойде при Мене никак няма да го изпъдя;

2. Който призове сърдечно Бога, ще бъде спасен – Римляни 10:13

13 Защото “всеки, който призове Господното име, ще се спаси”.

Разбойникът беше спасен в последния час – Лука 23:39-43

39 И един от обесените злодейци Го хулеше, казвайки: Нали си Ти Христос? Избави Себе Си и нас! 40 А другият в отговор го смъмра, като каза: Ни от Бога ли се не боиш ти, който си под същото осъждение? 41 И ние справедливо сме осъдени, защото получаваме заслуженото от това, което сме сторили; а Този не е сторил нищо лошо. 42 И каза: [Господи] Исусе, спомни си за мене, когато дойдеш в Царството Си. 43 А [Исус] му рече: Истина ти казвам, днес ще бъдеш с Мене в рая.

Манасия се смири и Бог го помилва – 2 Летописи 33:1-13

1 Манасия бе двадесет години на възраст когато се възцари и царува петдесет и пет години в Ерусалим. 2 Той върши зло пред Господа, според мерзостите на народите, които Господ изпъди пред израилтяните. 3 Устрои изново високите места, които баща му Езекия беше съборил, издигна жертвеници на ваалимите и направи ашери, и се кланяше на цялото небесно множество и им служеше. 4 Тоже издигна жертвеници в Господния дом, за който Господ беше казал: В Ерусалим ще бъде името Ми до века. 5 Издигна жертвеници и на цялото небесно множество вътре в двата двора на Господния дом. 6 И преведе чадата си през огъня в долината на Еномовия син, още упражняваше предвещания и употребяваше гадания, упражняваше омайвания, и си служеше със запитвачи на зли духове и с врачове; той извърши много зло пред Господа та Го разгневи. 7 И ваяния идол, образа, който направи, постави в Божия дом, за който Бог каза на Давида и на сина му Соломона: В тоя дом, и в Ерусалим, който избрах от всичките Израилеви племена, ще настаня името Си до века; 8 нито ще местя вече ногата на Израиля от земята, която определих за бащите ви, само ако внимават да вършат всичко, що им заповядах, целия закон и повеленията и съдбите дадени чрез Моисея. 9 Но Манасия подмами Юда и ерусалимските жители да вършат по-лошо от народите, които Господ изтреби пред израилтяните. 10 Тогава Господ говори на Манасия и на людете му; но те не послушаха. 11 Затова Господ доведе против тях военачалниците на асирийския цар, та хванаха Манасия, и, като го туриха в окови и вързаха го с вериги, заведоха го във Вавилон. 12 А когато беше в бедствие, помоли се на Господа своя Бог, и смири се много пред Бога на бащите си. 13 И когато му се помоли, Бог даде внимание на него, и послуша молбата му, та го доведе пак в Ерусалим, на царството му. Тогава Манасия позна, че Господ – Той е Бог.

         V. „КЪСНО Е ВЕЧЕ, НЯМА НАДЕЖДА ЗА МЕН.”

Тази причина е подобна на предишната. Йоан 6:37 може да се употреби и в този случай.

37 Всичко което Ми дава Отец, ще дойде при Мене, и който дойде при Мене никак няма да го изпъдя;

1. Още не е станало съвсем късно – Второзаконие 4:30,31

30 Когато се намериш в скръб, и всичко това те постигне, ако най-после {Еврейски: в последните дни.}* се обърнеш към Господа твоя Бог и послушаш гласа Му, 31 то, понеже Господ твоят Бог е Бог милостив, Той няма да те остави, нито ще те изтреби, нито ще забрави завета, за който се е клел на бащите ти.

2. Бог иска всички да се покаят – 2 Петрово 3:9

9 Господ не забавя това, което е обещал, според както някои смятат бавенето, но заради вас търпи за дълго време; понеже не иска да погинат някои, но всички да дойдат на покаяние.

3. „Който иска, нека вземе даром от водата на живота” – Откровение 22:17

17 И Духът и невестата казват: Дойди. И който чуе, нека рече: Дойди. И който е жаден нека дойде. Който иска, нека вземе даром водата на живота.

4. Разбойникът беше спасен в последния час – Лука 23:39-43

39 И един от обесените злодейци Го хулеше, казвайки: Нали си Ти Христос? Избави Себе Си и нас! 40 А другият в отговор го смъмра, като каза: Ни от Бога ли се не боиш ти, който си под същото осъждение? 41 И ние справедливо сме осъдени, защото получаваме заслуженото от това, което сме сторили; а Този не е сторил нищо лошо. 42 И каза: [Господи] Исусе, спомни си за мене, когато дойдеш в Царството Си. 43 А [Исус] му рече: Истина ти казвам, днес ще бъдеш с Мене в рая.

       VI. „АЗ СЪМ ИЗВЪРШИЛ НЕПРОСТИМИЯ, СМЪРТЕН ГРЯХ.”

1. Покажи какво точно е непростимия грях – Матей 12:31,32

31 Затова ви казвам: Всеки грях и хула ще се прости на човеците; но хулата против Духа няма да се прости. 32 И ако някой каже дума против Човешкия син, ще му се прости; но ако някой каже дума против Светия Дух, няма да му се прости, нито в тоя свят {Или: век.}*, нито в бъдещия.

От пасажа, в който намираме тези думи става ясно, че непростимия грях е хулата срещу Святия Дух. Самата хула се състои в приписване на сатана действието или работата, за които се знае, че са извършени от Святия Дух.

2. Употреби Йоан 6:37

37 Всичко което Ми дава Отец, ще дойде при Мене, и който дойде при Мене никак няма да го изпъдя;

     VII. „АЗ СЪМ ОТПАДНАЛ ОТ ВЯРАТА.” – Евреи 6:4-6

4 Защото за тия, които веднъж са били просветени, и са вкусили от небесния дар, и са станали причастници на Светия Дух 5 и са вкусили, колко е добро Божието слово, още са вкусили и от великите дела, които въвеждат бъдещия век, 6 а са отпаднали, невъзможно е да се обновят пак и доведат до покаяние, докато разпъват втори път в себе си Божия Син и Го опозоряват.

Начинът, по който трябва да работиш с хора, които са в голяма душевна мъка, поради мисълта, че са отпаднали, е да им обясниш точно значението на горния пасаж.

1. Посланието беше написано за покръстени евреи, които се намираха в опастност от отстъпничество, отхвърляне на Христос и връщане отново в юдейството.

За човека, който е паднал в греха, не може да се каже, че той е „отпаднал” или „отстъпил”, освен ако той съзнателно е отхвърлил Христос и се е отрекъл от Него.

2. Сърцата на отстъпващите са така закоравени, че те нямат желание да се върнат при Христос, следователно не е възможно да се обновят пак и доведат до покаяние.

Покажи на събеседника си, че той не е „отстъпник”, защото сърцето му не е така закоравяло, а напротив – сломено и търси покаяние чрез прошката на Христос.

3. Даже Петър не можем да наречем „отстъпник”, въпреки че той се отрече от Христос. Той не трябва да бъде класифициран с хората, описани в Евреи 6:4-6.

 • Лука 22:31-34

31 [И рече Господ]: Симоне, Симоне, ето, Сатана ви изиска всички, за да ви пресее като жито; 32 но Аз се молих за тебе, да не ослабне твоята вяра; и ти, когато се обърнеш, утвърди братята си. 33 Петър Му рече: Господи, готов съм да отида с Тебе и в тъмница и на смърт. 34 А Той рече: Казвам Ти, Петре, петелът няма да пее днес, докато не си се отрекъл три пъти, че Ме не познаваш

 • Марк 14:66-72

66 И когато Петър беше долу на двора, дохожда една от слугините на първосвещеника; 67 и като видя Петра че се грее, взря се в него и каза: И ти беше с Назарянина, с Исуса. 68 А той се отрече, казвайки: Нито зная, нито разбирам що говориш. И излезе вън на преддверието и петелът изпя. 69 Но слугинята го видя и пак почна да казва на стоящите там: Тоя е от тях. 70 А той пак се отрече. След малко, стоящите там пак казаха на Петра: Наистина от тях си, защото си галилеянин, [и говорът ти съответствува]. 71 А той започна да проклина и да се кълне: Не познавам Този човек за Когото говорите. 72 И на часа петелът изпя втори път. И Петър си спомни думата, която Исус му беше рекъл: Преди да пее петелът дваж, три пъти ще се отречеш от Мене. И като размисли за това, заплака.

 • Йоан 21:15-19

15 А като позакусиха, Исус казва на Симона Петра: Симоне Ионов, любиш ли Ме повече отколкото Ме любят тия? Казва Му: Да, Господи, Ти знаеш, че Те обичам. Той му казва: Паси агънцата Ми. 16 Пак му каза втори път: Симоне Ионов, любиш ли Ме? Казва Му: Да, Господи, Ти знаеш, че Те обичам. Той Му казва: Паси овцете Ми. 17 Казва му трети път: Симоне Ионов, Обичаш ли Ме? Петър се наскърби за гдето трети път му рече: Обичаш ли Ме? и Му рече: Господи, Ти всичко знаеш, Ти знаеш, че Те обичам. Исус му казва: Паси овцете Ми. 18 Истина, истина ти казвам, когато беше по-млад, ти сам се опасваше и ходеше където си щеше; но когато остарееш ще простреш ръцете си, и друг ще те опасва, и ще те води където не щеш. 19 А това рече като означаваше с каква смърт Петър щеше да прослави Бога. И като рече това, казва му: Върви след Мене.

4. Който дойде при Христос няма да бъде изпъден – Йоан 6:37

37 Всичко което Ми дава Отец, ще дойде при Мене, и който дойде при Мене никак няма да го изпъдя;

ЛЕГАЛИЗЪМ

    VIII. „ТРЯБВА ДА СЕ ПОДОБРЯ ПРЕДИ ДА СТАНА ХРИСТИЯНИН.”

1. Христос дойде да призове на покаяние грешните, а не добрите – Матей 9:12,13

12 А Той, като чу това, рече: Здравите нямат нужда от лекар, а болните. 13 Но идете и научете се що значи тази дума: “Милост искам, а не жертви”, защото не съм дошъл да призова праведните, а грешните [на покаяние].

2. Блудният син беше грешен и затова се върна при баща си – Лука 15:18-24

18 Ще стана да ида при баща си и ще му река: Тате, съгреших против небето и пред тебе; 19 не съм вече достоен да се наричам твой син; направи ме като един от наемниците си. 20 И стана и дойде при баща си. А когато бе още далеч, видя го баща му, смили се, и като се завтече, хвърли се на врата му и го целуваше. 21 Рече му синът: Тате, съгреших против небето и пред тебе; не съм вече достоен да се наричам, твой син. 22 Но бащата рече на слугите си: Скоро изнесете най-хубавата премяна и облечете го, и турете пръстен на ръката му и обуща на нозете му; 23 докарайте угоеното теле и го заколете и нека ядем и се веселим; 24 защото този мой син бе мъртъв, и оживя, изгубен бе, и се намери. И почнаха да се веселят.

3. Ела при Бог такъв, какъвто си! Не чакай! Митарят дойде като грешник и Бог го оправда – Лука 18:10-14

10 Двама души възлязоха в храма да се помолят, единият фарисей, а другият бирник.

11 Фарисеят, като се изправи, молеше се в себе си така: Боже, благодаря Ти, че не съм като другите човеци, грабители, неправедни, прелюбодейци и особено не като тоя бирник. 12 Постя дваж в седмицата, давам десетък от всичко що придобия. 13 А бирникът като стоеше издалеч, не щеше нито очите си да подигне към небето, но удряше се в гърди и казваше: Боже бъди милостив към мене грешника. 14 Казвам ви, че този слезе у дома си оправдан, а не онзи; защото всеки, който възвишава себе си, ще се смири, а който смирява себе си, ще се възвиси.  

СТРАХ ОТ НЕУСПЕХ

       IX. „ХРИСТИЯНСКИЯТ ЖИВОТ Е ТРУДЕН.”

1. Християнският живот не е труден.

 • Матей 11:30

30 Защото Моето иго е благо, и Моето бреме е леко.

 • Притчи 3:17

17 Пътищата й са пътища приятни,
И всичките й пътеки мир.

 • 1 Петрово 1:8

8 Когото любите без да сте Го видели; в Когото като вярвате, без сега да Го виждате, радвате се с неизказана и преславна радост,

 • 1 Йоан 5:3

3 защото ето що е любов към Бога: да пазим неговите заповеди; а заповедите Му не са тежки.

2. Животът на грешните е труден.

 • Притчи 13:15

15 Здравият разум дава благодат,
А пътят на коварните е неравен.

 • Исая 57:21

21 Няма мир за нечестивите, казва моят Бог.

         X.  „НЯМА ДА МОГА ДА ИЗДЪРЖА.”, ИЛИ „СТРАХУВАМ СЕ, ЧЕ ЩЕ ПАДНА, АКО СЕ ОПИТАМ ДА СТАНА ХРИСТИЯНИН.”

ОБИКНОВЕНИ СЛУЧАИ

Узнай предварително дали събеседникът ти е искрен и дали някое друго препятствие не стои зад това. Много хора дават това препятствие като извинение, като всъщност препятствието им е съвсем друго.

1. Христос е силен да ни пази от препъване и падане – Юда 24

24 А на Онзи, Който може да ви пази от препъване, и да ви постави непорочни в радост пред Своята слава,

2. „С Божията сила сме вардени…” – 1 Петрово 1:5

5 които с Божията сила сте вардени чрез вяра за спасение, готово да се открие в последно време.

3. Бог обещава да ни пази, подкрепя и помага – 2 Тимотей 1:12

12 за която причина и страдам това. Но не се срамувам; защото зная в Кого съм повярвал, и съм уверен, че Той е силен да опази до оня ден онова, което съм му поверил.

 • Исая 41:10,13

10 Не бой се, защото Аз съм с тебе;
Не се ужасявай, защото Аз съм твой Бог;
Ще те укрепя, да! ще ти помогна.
Да! ще те подпра с праведната Си десница,
13 Защото Аз Господ твоят Бог съм,
Който подкрепям десницата ти,
И ти казвам: Не бой се, Аз ще ти помогна.

4. Вярващите са пазени в Божията ръка – Йоан 10:28,29

28 И Аз им давам вечен живот; и те никога няма да загинат, и никой няма да ги грабне от ръката Ми. 29 Отец Ми, Който Ми ги даде, е по-голям от всички; и никой не може да ги грабне от ръката на Отца.

5. Христос напълно спасява – Евреи 7:25

25 Затова и може съвършено да спасява тия, които дохождат при Бога чрез Него, понеже всякога живее да ходатайства за тях

ОСОБЕНИ СЛУЧАИ

6. Хора, които се страхуват от силни, непреодолими изкушения – 1 Коринтяни 10:13

13 Никакво изпитание не ви е постигнало освен това, което може да носи човек; обаче, Бог е верен, Който няма да ви остави да бъдете изпитани повече, отколкото ви е силата, но заедно с изпитанието ще даде и изходен път, така щото да можете да го издържите.

7. Хора, които се страхуват от своите собствени слабости

 • 2 Коринтяни 12:9

9 и Той ми рече: Доволно ти е Моята благодат; защото силата Ми в немощ се показва съвършена. И тъй, с преголяма радост по-добре ще се похваля с немощите си, за да почива на мене Христовата сила.

 • Исая 40:29-31

29 Той дава сила на отслабналите,
И умножава мощта на немощните.
30 Даже младите ще отслабнат и ще се уморят.
И отбраните момци съвсем ще паднат;
31 Но ония, които чакат Господа,
ще подновят силата си,
Ще се издигат с крила като орли,
Ще тичат и няма да се уморят,
Ще ходят и няма да отслабнат.

ЛЮБОВ КЪМ ГРЕХА И ЖИВОТА В СВЕТА

       XI. „НЕ МОГА ДА ОСТАВЯ ГРЕШНИЯ СИ ЖИВОТ.”

1. Ти трябва да оставиш греха, иначе ще погинеш.

 • Римляни 6:23

23 Защото заплатата на греха е смърт; а Божият дар е вечен живот в Христа Исуса, нашия Господ.

 • Галатяни 6:7,8

7 Недейте се лъга; Бог не е за подиграване: понеже каквото посее човек, това ще и да пожъне. 8 Защото, който сее за плътта си, от плътта си ще пожъне тление, а който сее за Духа, от Духа ще пожъне вечен живот.

 • Откровение 21:8

8 А колкото за страхливите, невярващите, мръсните, убийците, блудниците, чародейците, идолопоклонниците и всичките лъжци, тяхната участ ще бъде в езерото, което гори с огън и жупел. Това е втората смърт.

2. Ти можеш да сториш това със Христовата сила – Филипяни 4:13

13 За всичко имам сила чрез Онзи, Който ме подкрепя.

3. Възкръсналият Христос е Всесилен да те освободи (1 Коринтяни 15:1-4; Матей 28:18)

 • Йоан 8:36

36 Прочее, ако Синът ви освободи, ще бъдете наистина свободни.

 • Евреи 7:25

25 Затова и може съвършено да спасява тия, които дохождат при Бога чрез Него, понеже всякога живее да ходатайства за тях

4. Покори се напълно на Бога и Той ще те освободи от силата на греха – Римляни 6:12-14

12 И тъй, да не царува грехът във вашето смъртно тяло, та да се покорявате на неговите страсти. 13 Нито представяйте телесните си части като оръдия на неправдата; но представяйте себе си на Бога като оживели от мъртвите, и телесните си части на Бога като оръдия на правдата. 14 Защото грехът няма да ви владее, понеже не сте под закон, а под благодат.

     XII. „ТРЯБВА ДА СЕ ОТКАЖА ОТ МНОГО РАБОТИ.”

1. „По-добре е да се откажеш от каквото и да било и да го оставиш, отколкото да изгубиш душата си” – Марк 8:36

36 Понеже какво се ползва човек като спечели целия свят, а изгуби живота си?

2. „Единствените неща, които трябва да оставиш са тези, които ти вредят”.

i. Бог няма да лиши от никакво добро децата Си – Псалом 84:11

11 Защото Господ Бог е слънце и щит;
Господ ще даде благодат и слава;
Няма да лиши от никакво добро ходещите с незлобие.

ii. Бог подарява на децата Си всичко необходимо.

iii. Световните неща са временни и ни вредят – 1 Йоан 2:15–17

15 Не любете света, нито каквото е на света. Ако люби някой света, в него няма любов към Отца. 16 Защото всичко що е в света, – похотта на плътта, пожеланието на очите, и тщеславието на живота, – не е от Отца, но е от света; 17 и светът преминава, и неговите похоти; а който върши Божията воля, пребъдва до века.

3. „Това, което оставяш не може да се сравни ни най-малко с това, което получаваш” – Филипяни 3:7,8

7 Но това, което беше за мене придобивка, като загуба го счетох за Христа. 8 А още всичко считам като загуба заради това превъзходно нещо – познаването на моя Господ Христос Исус, за Когото изгубих всичко и считам всичко за измет, само Христа да придобия,

4. „Ако пренебрегнеш Христовото спасение, поради страха, че ще трябва да оставиш някои работи, помни, че ще направиш най-ужасната грешка” – Лука 12:16–21

16 И каза им притча, като рече: Нивите на един богаташ родиха много плод. 17 И той размишляваше в себе си, думайки: Какво да правя? защото нямам где да събера плодовете си.18 И рече: Ето какво ще направя: ще съборя житниците си и ще построя по-големи, и там ще събера всичките си жита и благата си. 19 И ще река на душата си: Душо, имаш много блага натрупани за много години; успокой се, яж, пий, весели се. 20 А Бог му рече: Глупецо! тая нощ ще ти изискат душата; а това което си приготвил, чие ще бъде? 21 Така става с този, който събира имот за себе си, и не богатее в Бога.

    XIII. „ЩЕ ИЗГУБЯ ПРИЯТЕЛИТЕ СИ, АКО СТАНА ХРИСТИЯНИН.”

1. Ти трябва да оставиш безбожните си приятели:

i. Светските приятели са неприятели на Бога – Яков 4:4

4 Прелюбодейци! не знаете ли, че приятелството със света е вражда против Бога? И тъй, който иска да бъде приятел на света, става враг на Бога.

ii. Блажен е човекът, който не ходи с нечестивите

 • Псалом 1:1,2

1 Блажен оня човек,
Който не ходи по съвета на нечестивите,
И в пътя на грешните не стои,
И в събранието на присмивателите не седи;
2 Но се наслаждава в закона на Господа,
И в Неговия закон се поучава ден и нощ.

 • Притчи 13:20

20 Ходи с мъдрите, и ще станеш мъдър, А другарят на безумните ще пострада зле

2. „Ти ще намериш по-добри приятели”.

i. Бог, Христос и Божиите деца ще бъдат твои приятели – 1 Йоан 1:3

3 това, което сме видели и чули, него възвестяваме и на вас, за да имате и вие общение с нас; а пък нашето общение е с Отца и с Неговия Син Исус Христос.

ii. Ще намериш за себе си истински братя и сестри – Марк 10:29,30

29 Исус каза: Истина ви казвам: Няма човек, който да е оставил къща, или братя, или сестри, или майка, или баща, или чада, или ниви, заради Мене и заради благовестието, 30 и да не получи стократно сега, в настоящето време, къщи и братя, и сестри, и майки, и чада, и ниви, заедно с гонения, а в идещия свят вечен живот.

   XIV. „НЕ МОГА ДА БЪДА ХРИСТИЯНИН ПОРАДИ ПРОФЕСИЯТА СИ.”

1. „Ти можеш да бъдеш христянин, ако професията ти не е против Божията воля”

Мнозина мислят, че е невъзможно за един човек да бъде християнин, в каквато и да била професия, освен в работата за Христос. Има професии, в които човек може да бъде перфектен християнин. Но има случаи, когато хора действително не могат да бъдат християни, поради професията си, като например кръчмари, тютюнопродавачи, съдържатели на увеселителни заведения и пр. На такива можеш да кажеш:

2. „По-добре е да оставиш тази професия, отколкото да продължаваш в нея и да изгубиш душата си”.

i. „Какво се ползваш, ако спечелиш целия свят?” – Марк 8:36

36 Понеже какво се ползува човек като спечели целия свят, а изгуби живота си?

ii. „Търси първо Божието Царство!” – Матей 6:33

33 Но първо търсете Неговото царство и Неговата правда; и всичко това ще ви се прибави.

iii. „Ще получиш стократно, ако последваш Христос.” – Марк 10:29,30

29 Исус каза: Истина ви казвам: Няма човек, който да е оставил къща, или братя, или сестри, или майка, или баща, или чада, или ниви, заради Мене и заради благовестието, 30 и да не получи стократно сега, в настоящето време, къщи и братя, и сестри, и майки, и чада, и ниви, заедно с гонения, а в идещия свят вечен живот.

НЕУСПЕШЕН СТАРТ

    XV. „ТЪРСИЛ СЪМ СПАСИТЕЛЯ, НО НЕ СЪМ МОГЪЛ ДА ГО НАМЕРЯ.”

1. Ти ще намериш Христос, когато Го потърсиш с цялото си сърце – Еремия 29:13

13 И ще Ме потърсите и ще Ме намерите като Ме потърсите с цялото си сърце.

2. Известно ли ти е, че Христос те търси? – Лука 19:10 ;15:3-10

10 Понеже Човешкият Син дойде да потърси и да спаси погиналото.

3 И той им изговори тая притча, като каза: 4 Кой от вас, ако има сто овце, и му се изгуби една от тях, не оставя деветдесетте и девет в пустинята, и не отива след изгубената докле я намери? 5 И като я намери, вдига я на рамената си радостен. 6 И като си дойде у дома свиква приятелите си и съседите си и им казва: Радвайте се с мене, че си намерих изгубената овца. 7 Казвам ви, че също така ще има повече радост на небето за един грешник, който се кае, нежели за деветдесет и девет праведници, които нямат нужда от покаяние. 8 Или коя жена, ако има десет драхми, и изгуби една драхма, не запаля светило, не помита къщата, и не търси грижливо докле я намери? 9 И като я намери, свиква приятелките и съседките си и казва: Радвайте се с мене, защото намерих драхмата, която бях изгубила. 10 Също така, казвам ви, има радост пред Божиите ангели за един грешник, който се кае.

Ти казваш, че търсиш Спасителя, а Словото казва, че Той търси теб. Кога ще се намерите?

3. Ако ти искрено желаеш да намериш Христос, аз ще ти покажа как да сториш това. (Употреби начина, описан в темата „КАК ДА РАБОТИМ С ЧОВЕК, КОИТО ИСКРЕНО ЖЕЛАЕ ДА СЕ СПАСИ”)

   XVI. „ОПИТАХ СЕ ДА БЪДА ХРИСТИЯНИН, НО НЕ УСПЯХ.”

1. Ти можеш да се опиташ още веднъж и този път да сполучиш напълно, като извършиш това, което Бог ти казва – Ефес.6:10-18

10 Най-после, заяквайте в Господа и в силата на Неговото могъщество. 11 Облечете се в Божието всеоръжие, за да можете да устоите срещу хитростите на дявола. 12 Защото нашата борба не е срещу кръв и плът, но срещу началствата, срещу властите, срещу духовните сили на нечестието в небесните места. 13 Затова вземете Божието всеоръжие, за да можете да противостоите в злия ден, и, като надвиете на всичко, да устоите. 14 Стойте, прочее, препасани с истина през кръста си и облечени в правдата за бронен нагръдник, 15 и с нозете си обути с готовност чрез благовестието на мира. 16 А освен всичко това, вземете вярата за щит, с който ще  можете да угасите всичките огнени стрели на нечестивия; 17 вземете тоже за шлем спасението и меча на Духа, който е Божието слово; 18 молещи се в Духа на всяко време с всякаква молитва и молба, бидейки бодри в това с неуморно постоянство и моление за всичките светии,

2. Причини за неуспех:

i. „Ти постави ли надеждата си за спасение напълно на Христос?” – Исая 53:6

6 Всички ние се заблудихме както овце,
Отбихме се всеки в своя път;

ii. „Ти подчини ли волята си напълно на Бога?”- Деяния 5:32

32 И ние сме свидетели [Нему] за тия неща, както е и Светият Дух, когото Бог даде на ония, които Му се покоряват.

iii. „Ти изповядваше ли Христос пред човеците?”

 • Матей 10:32,33

32 И тъй, всеки, който изповяда Мене пред човеците, ще го изповядам и Аз пред Отца Си, Който е на небесата. 33 Но всеки, който се отрече от Мене пред човеците, ще се отрека и Аз от него пред Отца Си, Който е на небесата.

 • Римляни 10:10

10 Защото със сърце вярва човек и се оправдава, и с уста прави изповед и се спасява.

iv. „Изучаваше ли Божието Слово ежедневно?”

 • 1 Петрово 2:2

2 пожелавайте като новородени младенци, чистото духовно мляко, за да пораснете чрез него към спасение,

 • Псалом 119:11

11 В сърцето си опазих Твоето слово
За да не ти съгрешавам.

v. „Ти надяваше ли се само на Бога за сила и победа, или си мислеше, че можеш да устоиш със собствените си сили?”

 • Исая 40:29

29 Той дава сила на отслабналите,
И умножава мощта на немощните.

 • 1 Коринтяни 12:9

9 на друг вяра чрез същия Дух, а пък на друг изцелителни дарби чрез единия дух;

 • 1 Петрово 5:5

5 Така и вие, по-млади, покорявайте се на по-старите, да! всички един на друг. Облечете смирението; защото Бог се противи на горделивите, а на смирените дава благодат.

vi. „Ти молеше ли се постоянно?”

 • 1 Солунци 5:17

17 Непрестанно се молете.

 • Исая 40:29-31
 • 29 Той дава сила на отслабналите,
  И умножава мощта на немощните.
  30 Даже младите ще отслабнат и ще се уморят.
  И отбраните момци съвсем ще паднат;
  31 Но ония, които чакат Господа,
  ще подновят силата си,
  Ще се издигат с крила като орли,
  Ще тичат и няма да се уморят,
  Ще ходят и няма да отслабнат.

vii. „Ти търсеше ли ревностно кръщението си със Святия Дух?”

 • Лука 24:49

49 И, ето, Аз изпращам върху вас обещанието на Отца Ми; а вие стойте в града [Ерусалим] докато се облечете със сила от горе.

 • Деяния 1:4-8

4 И като се събираше с тях, заръча им да не напускат Ерусалим, но да чакат обещаното от Отца, за което, каза Той, чухте от Мене. 5 Защото Иоан е кръщавал с вода; а вие ще бъдете кръстени със Светия Дух не след много дни. 6 И тъй, веднъж, като се събраха, те Го питаха, казвайки: Господи, сега ли ще възвърнеш на Израиля царството? 7 Той им рече: Не е за вас да знаете години или времена, които Отец е положил в Собствената Си власт. 8 Но ще приемете сила, когато дойде върху вас Светият Дух, и ще бъдете свидетели за Мене както в Ерусалим, тъй и в цяла Юдея и Самария, и до края на земята.

СТРАХ ОТ ГОНЕНИЕ

 XVII. „СТРАХУВАМ СЕ ОТ ПОДИГРАВКИТЕ НА ХОРАТА.”

1. Човек, който се страхува от хора е в голяма опасност:

i. Страхът от човека е сатанинска примка – Притчи 29:25

25 Страхът от човека туря примка,
А който уповава на Господа
ще бъде поставен на високо.

ii. Срамът от Христос води към вечна погибел  – Марк 8:38

38 Защото ако се срамува някой поради Мене и поради думите Ми в тоя блуден и грешен род, то и Човешкият Син ще се срамува от него, когато дойде в славата на Отца Си със светите ангели.

2. Чудна привилегия е за вярващия е да бъде хулен заради Христос – Матей 5:11,12

11 Блажени сте, когато ви хулят и ви гонят, и говорят против вас лъжливо, всякакво зло заради Мене; 12 радвайте се и веселете се, защото голяма е наградата ви на небесата, понеже така гониха пророците, които бяха преди вас.

XVIII. „АЗ ЩЕ БЪДА ГОНЕН, АКО СТАНА ХРИСТИЯНИН.”

1. Всички, които искат да живеят благочестиво ще бъдат гонени – 2 Тимотей 3:12

12 Но и всички, които искат да живеят благочестиво в Христа Исуса, ще бъдат гонени.

2. Привилегия за всеки християнин е да бъде гонен заради Христос

 • Матей 5:10-12

10 Блажени гонените заради правдата, защото е тяхно небесното царство. 11 Блажени сте, когато ви хулят и ви гонят, и говорят против вас лъжливо, всякакво зло заради Мене; 12 радвайте се и веселете се, защото голяма е наградата ви на небесата, понеже така гониха пророците, които бяха преди вас.

 • Деяния 5:40,41

40 И те го послушаха: и, като повикаха апостолите, биха ги, и заръчаха им да не говорят в Исусовото име, и ги пуснаха. 41 А те си отидоха от синедриона, възрадвани загдето се удостоиха да претърпят опозоряване за Исусовото име.

 • 1 Петрово 2:20,21

20 Защото, каква похвала, ако понасяте търпеливо, когато ви бият за престъпленията ви? Но когато вършите добро и страдате, ако понасяте търпеливо, това е угодно пред Бога. 21 Защото и на това сте призовани; понеже и Христос пострада за вас, и ви остави пример да последвате по Неговите стъпки;

3. Които страдат за Христос ще царуват с Него – 2 Тимотей 2:12

12 Ако устоим, то ще и да царуваме с Него; ако се отричаме от Него, и той ще се отрече от нас;

4. Нашето страдание за Христос е нищожно

 • Римляни 8:18

18 Понеже смятам, че сегашните временни страдания не заслужават да се сравнят със славата, която има да се открие към нас.

 • 2 Коринтяни 4:17

17 Защото нашата привременна лека скръб произвежда все повече и повече една вечна тежина на слава за нас 

ПОГРЕШНО ОСЛАНЯНЕ НА ЧУВСТВА И РАЗУМ ВМЕСТО ВЯРА

   XIX. „НЯМАМ ВЪТРЕШНО ЧУВСТВО.”

Има мнозина,които желаят да дойдат при Христос, но мислят, че не могат, понеже нямат някакво си вътрешно чувство. Добре е да узнаеш от събеседника си, кое от следните чувства той мисли, че му е необходимо да дойде при Христос:

1. Чувство на радост и мир, за което християните говорят:

i. Човек получава радост и мир, след като дойде при Христос  – Галатяни 5:22

22 А плодът на Духа е: любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милост, милосърдие, вярност,

ii. Човек получава чувство на неописуема радост, след като повярва – 1 Петрово 1:8

8 Когото любите без да сте Го видели; в Когото като вярвате, без сега да Го виждате, радвате се с неизказана и преславна радост

iii. Човек получава спасение, не чрез „чувство”, но чрез „вяра” – Римляни 10:10

10 Защото със сърце вярва човек и се оправдава, и с уста прави изповед и се спасява.

2. Чувство на скръб поради грях

Чувството, което повечето хора от тази група очакват, е чувството на „скръб по Бога” – 2 Коринтяни 7:10

10 Защото скръбта по Бога докарва спасително покаяние, което не причинява разкаяние; но светската скръб докарва смърт.

i. Чрез стиховете в темата „КАК СЕ РАБОТИ С ЧОВЕК, КОЙТО ОСЪЗНАВА НУЖДАТА СИ ОТ СПАСИТЕЛ И ИСКРЕНО ЖЕЛАЕ ДА СЕ СПАСИ”, точка 1, създай изобличение за греха

ii. Покажи, че Бог не се задоволява само със скръб поради грях. Той изисква от всеки човек да се покае, да остави греха напълно и да приеме Христос за свой Спасител.

 • Исая 55:7

7 Нека остави нечестивият пътя си,
И неправедният помислите си,
Нека се обърне към Господа, и Той ще се смили за него,
И към нашия Бог, защото Той ще прощава щедро.

 • Йоан 1:12

12 А на ония, които Го приеха, даде право да станат Божии чада, сиреч, на тия, които вярват в Неговото име;

 • Деяния 16:38 ; 2:38

31 А те казаха: Повярвай в Господа, Исуса [Христа], и ще се спасиш, ти и домът ти. 38 А Петър им рече: Покайте се, и всеки от вас нека се кръсти в името Исус Христово за прощение на греховете ви; и ще приемете тоя дар, Светия Дух.

    XX. „ИМА МНОГО НЕЩА В БИБЛИЯТА, КОИТО НЕ МОГА ДА РАЗБЕРА.”

 1. Естественият човек не може да разбере Божиите неща.
 • 1 Коринтяни 2:14

14 Но естественият човек не побира това, което е от Божия Дух, защото за него е глупост; и не може да го разбере, понеже, то се изпитва духовно.

 • Исая 55:8,9

8 Защото Моите помисли не са като вашите помисли.
Нито вашите пътища като Моите пътища, казва Господ.
9 Понеже, както небето е по-високо от земята,
Така и Моите пътища са по-високи от вашите пътища,
И Моите помисли от вашите помисли.

 • Даниил 12:10

10 Мнозина ще се чистят и избелят и ще бъдат опитани; а нечестивите ще вършат нечестие, и никой от нечестивите не ще разбере; но разумните ще разберат.

 • 2 Петрово 3:16,17

16 както пише и във всичките си послания, когато говори в тях за тия работи; в които послания има някои неща мъчни за разбиране, които неучените и неутвърдените изопачават, както правят и с другите писания, за своята погибел. 17 И тъй, вие, възлюбени, като сте предизвестени за това, пазете се да не би да се завлечете от заблуждението на беззаконните и да отпаднете от утвърждението си.

 • 1 Коринтяни 13:11,12

11 Когато бях дете, като дете говорех, като дете чувствувах, като дете разсъждавах; откак станах мъж, напуснал съм детинското. 12 Защото сега виждаме нещата неясно, като в огледало, а тогава ще ги видим лице с лице; сега познавам отчасти, а тогава ще позная напълно, както и съм бил напълно познат.

 • Римляни 11:33

33 О колко дълбоко е богатството на премъдростта и знанието на Бога! Колко са непостижими Неговите съдби, и неизследими пътищата му!

 1. Бог е изявил в Словото Си начина, по който човек може да разбере духовните неща и истини.
 • Йоан 7:17

17 Ако иска някой да върши Неговата воля, ще познае дали учението е от Бога, или Аз от Себе Си говоря.

 • Псалом 119:18

18 Отвори очите ми
За да гледам чудесни неща в Твоя закон.

 • Яков 1:5

5 Но ако някому от вас не достига мъдрост, нека иска от Бога, Който дава на всички щедро без да укорява, и ще му се даде.

   XXI. „АЗ НЕ МОГА ДА ВЯРВАМ.”

1. Узнай какво не може да вярва събеседникът ти.

Обикновените хора, които казват, че не могат да вярват известни случки или истини, описани в Библията, вярват в Бог и Христос. На такива кажи, че когато получат спасение, чрез вяра в Христос, неверието им в случки или в истини ще изчезне. Ако събеседникът е скептик – използвай темата „КАК СЕ РАБОТИ СЪС СКЕПТИЦИ И АТЕИСТИ”

2. Имай в предвид, че понякога „мнимата” неспособност за вярване на някои, се крие в тяхното нежелание да изоставят известни грехове – Исая 55:7

7 Нека остави нечестивият пътя си,
И неправедният помислите си,
Нека се обърне към Господа,
и Той ще се смили за него,
И към нашия Бог,
защото Той ще прощава щедро.

3. Покажи на събеседника си как да вярва.

 • Йоан 7:17

17 Ако иска някой да върши Неговата воля, ще познае дали учението е от Бога, или Аз от Себе Си говоря.

 • Яков 1:5-7

5 Но ако някому от вас не достига мъдрост, нека иска от Бога, Който дава на всички щедро без да укорява, и ще му се даде. 6 Но да проси с вяра без да се съмнява ни най-малко; защото, който се съмнява прилича на морски вълни, които се тласкат и блъскат от ветровете. 7 Такъв човек да не мисли, че ще получи нещо от Господа,

 • Йоан 20:31

31 А тия са написани за да повярвате, че Исус е Христос, Божият Син, и, като вярвате, да имате живот в Неговото име.

4. Кажи на събеседника си да прочете внимателно Евангелието на Йоан, като се моли Бог да му отвори духовните очи.

ОБИДЕНИ И РАЗОЧАРОВАНИ ОТ ХРИСТИЯНИ

 XXII. „ЕДИН ЧОВЕК, КОЙТО ПРЕТЕНДИРА, ЧЕ Е ХРИСТИЯНИН МЕ ОЩЕТИ.”

1. Христос ощетил ли те е?

 • Еремия 2:5

5 Така казва Господ: Каква неправда намериха в Мене бащите ви Та се отдалечиха от Мене, И ходиха след суетата, и станаха суетни?

 • Исая 53:6

6 Всички ние се заблудихме както овце, Отбихме се всеки в своя път; И Господ възложи на Него беззаконието на всички ни.

2. Фактът, че един така наречен християнин ти е нанесъл голяма щета, не трябва да те кара да нанасяш на себе си още по-голяма вреда чрез отхвърляне на Христос и пренебрегване на вечния живот, които неща ще бъдат причина за твоята вечна погибел.

 • Йоан 3:36

36 Който вярва в Сина има вечен живот; а който не слуша Сина няма да види живот, но Божият гняв остава върху него.

 • 2 Солунци 1:7-9

7 а на вас, оскърбените, да даде утеха (както и на нас), когато се яви Господ Исус от небето със Своите силни ангели, 8 в пламенен огън да даде възмездие на ония, които не познават Бога, и на ония, които не се покоряват на благовестието на нашия Господ Исус. 9 Такива ще приемат за наказание вечна погибел от присъствието на Господа и от славното явление на Неговата сила

XXIII.  „ИМА МНОГО ХРИСТИЯНИ, КОИТО СА ЛИЦЕМЕРНИ И НЕПОСТОЯННИ.”

1. Човекът, който вижда недостатъците на другите, преди да види своите е най-големия лицемер – Матей 7:1-5

1 Не съдете, за да не бъдете съдени. 2 Защото с каквато съдба съдите, с такава ще ви съдят, и с каквато мярка мерите, с такава ще ви се мери. 3 И защо гледаш съчицата в окото на брата си, а не внимаваш на гредата в твоето око? 4 Или как ще речеш на брата си. Остави ме да извадя съчицата из окото ти; а ето гредата в твоето око? 5 Лицемерецо, първо извади гредата от твоето око, и тогава ще видиш ясно за да извадиш съчицата от братовото си око.

2. Макар и да има лицемери в църквата, това не те извинява – Римляни 2:1-5; 14:10-12

1 Затова и ти си без извинение, о човече, който и да си, когато съдиш другиго; защото в каквото съдиш другия, себе си осъждаш; понеже ти, който съдиш, вършиш същото, 2 А знаем, че Божията съдба против тия, които вършат такива работи, е според истината. 3 И ти, човече, който съдиш ония, които вършат такива работи, мислиш ли, че ще избегнеш съдбата на Бога, като вършиш и ти същото? 4 Или презираш Неговата богата благост, търпеливост и дълготърпение, без да знаеш, че Божията благост е назначена да те води към покаяние? 5 а с упорството си и непокаяното си сърце трупаш на себе си гняв за деня на гнева, когато ще се открие праведната съдба от Бога,

10 И тъй, ти защо съдиш брата си? а пък ти защо презираш брата си? Понеже ние всички ще застанем пред Божието съдилище. 11 Защото е писано: – “Заклевам се в живота Си, казва Господ че всяко коляно ще се преклони пред Мене, И всеки език ще славослови Бога”. 12.И тъй, всеки от нас за себе си ще отговаря пред Бога.

Има лицемери във всяка организация, но това не понижава самата организация. Ти не трябва да отричаш Христос, понеже си намерил един или няколко лицемери. На последният съд ти няма да отговаряш за греховете на лицемерите, а лично за своите.

3. Макар и да има лицемери в църквата на земята, те няма да бъдат допуснати на Небето – Матей 23:13,33 ; 24:51

13 Но горко вам книжници и фарисеи, лицемери! защото затваряте небесното царство пред човеците, понеже сами вие не влизате, нито влизащите оставяте да влязат. 33 Змии! рожби ехиднини! как ще избегнете от осъждането в пъкъла?

51 и, като го бие тежко, ще определи неговата участ с лицемерите; там ще бъде плач и скърцане със зъби.

Ако не желаеш да бъдеш с лицемерите в ада през цялата вечност, ти трябва да станеш истински християнин СЕГА.

„Много невярващи могат да изглеждат на пръв поглед по-добродетелни от някои християни. Християнството обаче не е религия за съвършени хора, защото поради грехопадението човешкото естество поначало не е добро и в зависимост от социална си среда, семейно възпитание, образование и други фактори, хората влизат в църквата с различно минало и характер. Напълно възможно е един невярващ да няма проблеми в дадена област, в която друг вярващ да има.  Християнският живот е всекидневна борба със стария човек (от преди срещата с Христос) и на някой вярващ може да са му необходими години непрестанно предаване на Бога, докато види някакво възстановяване на Божия образ в определена област от живота си. Самият ап.Павел казва: „Не че съм уловил вече, нито че съм станал съвършен, но гоня, дано и аз да уловя, защото и аз бях уловен от Христос.” (Фил.3:10-12).

Когато един самолет падне, всички говорят за него, но в същото време стотици излитат успешно без никакъв коментар за това. Така и когато единици вярващи хора, не се държат подобаващо за вярата си, това се сочи с пръст, но историята на църквата и нашето съвремие изобилстват със свидетелства за хора, които радикално са променили живота си за добро като резултат от обръщането си към вярата и посвещаването на местна църква. Затова трябва да сме спокойни да признаем, че изключения може и да има, но като цяло църквата си остава най-благодатното място, в което човек изгражда своята добродетелност.

Макар че хората често съдят за християнството по поведението на християните, последната присъда за достоверността на християнството трябва да се основава на живота на самия Христос. Ако Христос е бил лицемер, тогава няма причина изобщо да се свързваме с църквата. Но ако Той не е бил лицемер, а е бил такъв, какъвто е твърдял, че е – тогава трябва да се посветим на църквата. Целта на църквата не е да носи слава и почит на нейните членове. Църквата съществува, за да почита и да се покорява на Христос.

Християнството представя един съвършен Христос за несъвършени хора. В Христос няма заблуждение. В Него няма нечестие, нито измама. Той обичаше истината; Той вършеше истината и Той е истината!”

ЛИПСА НА ПРОСТИТЕЛНОСТ

XXIV. „НЕ МОГА ДА ПРОСТЯ НА ДАДЕН ЧОВЕК.”

Често това е препятствието на някои, макар и да не е споменато. 

1. Ти трябва да простиш, иначе ще погинеш – Матей 6:15; 18:21-35

15 Но ако вие не простите на човеците съгрешенията им, то и вашият Отец няма да прости вашите съгрешения.

21 Тогава Петър се приближи и Му рече: Господи, до колко пъти, като ми съгреши брат ми, да му прощавам? до седем пъти ли? 22 Исус му рече: Не ти казвам: До седем пъти – до седемдесет пъти по седем. 23 Затова небесното царство прилича на един цар, който поиска да прегледа сметките на слугите си. 24 И когато почна да преглежда докараха при него един, който му дължеше десет хиляди таланта. 25 И понеже нямаше с какво да заплати, господарят му заповяда да продадат него, жена му и децата му, и всичко що имаше, и да се плати дълга. 26 Затова слугата падна, кланяше му се, и каза: Господарю, имай търпение към мене, и ще ти платя всичко. 27 И господарят на тоя слуга, понеже го жалеше, пусна го и му прости заема. 28 Но тоя слуга, като излезе, намери един от съслужителите си, който му дължеше сто пеняза 2; хвана го и го душеше, и каза: Плати това, което ми дължиш. 29 Затова служителят му падна, молеше му се, и каза: Имай търпение към мене и ще ти платя. 30 Но той не искаше, а отиде и го хвърли в тъмница, да лежи докле изплати дълга. 31 А съслужителите му, като видяха станалото, твърде много се наскърбиха; дойдоха и казаха на господаря си всичко, що бе станало. 32 Тогава господарят му го повика и му каза: Нечестиви слуго, аз ти простих целия оня дълг понеже ми се примоли. 33 Не трябваше ли и ти да се смилиш за съслужителя си, както и аз се смилих за тебе? 34 И господарят му се разгневи и го предаде на мъчителите да го изтезават докле изплати целия дълг. 35 Така и Моят небесен Отец ще постъпи с вас, ако не простите от сърце всеки на брата си.

2. Злото, което въпросната личност ти е направила, не може да се сравни с това, което ти си сторил на Христос.

 • Матей 18:23-35

23 Затова небесното царство прилича на един цар, който поиска да прегледа сметките на слугите си. 24 И когато почна да преглежда докараха при него един, който му дължеше десет хиляди таланта. 25 И понеже нямаше с какво да заплати, господарят му заповяда да продадат него, жена му и децата му, и всичко що имаше, и да се плати дълга. 26 Затова слугата падна, кланяше му се, и каза: Господарю, имай търпение към мене, и ще ти платя всичко. 27 И господарят на тоя слуга, понеже го жалеше, пусна го и му прости заема. 28 Но тоя слуга, като излезе, намери един от съслужителите си, който му дължеше сто пеняза; хвана го и го душеше, и каза: Плати това, което ми дължиш. 29 Затова служителят му падна, молеше му се, и каза: Имай търпение към мене и ще ти платя. 30 Но той не искаше, а отиде и го хвърли в тъмница, да лежи докле изплати дълга. 31 А съслужителите му, като видяха станалото, твърде много се наскърбиха; дойдоха и казаха на господаря си всичко, що бе станало. 32 Тогава господарят му го повика и му каза: Нечестиви слуго, аз ти простих целия оня дълг понеже ми се примоли. 33 Не трябваше ли и ти да се смилиш за съслужителя си, както и аз се смилих за тебе? 34 И господарят му се разгневи и го предаде на мъчителите да го изтезават докле изплати целия дълг. 35 Така и Моят небесен Отец ще постъпи с вас, ако не простите от сърце всеки на брата си.

 • Ефесяни 4:32

32 а бивайте един към друг благи, милосърдни; прощавайте си един на друг, както и Бог в Христа е простил на вас.

3. Ако искаш, ти можеш да простиш с помощта на Христос – Филипяни 4:13

13 За всичко имам сила чрез Онзи, Който ме подкрепява.

ОСПОРВАНЕ НА БОЖИЯТА СПРАВЕДЛИВОСТ И НУЖДАТА ОТ ХРИСТОВАТА ЖЕРТВА

XXV. „СТРУВА МИ СЕ, ЧЕ БОГ Е ЖЕСТОК И НЕСПРАВЕДЛИВ.”

 1. Ти кой си, който говориш против Бога – Римляни 9:20

20 Но, о човече, ти кой си, що отговаряш против Бога? Направеното нещо ще рече ли на онзи, който го е направил: Защо си ме така направил?

 1. Премъдростта,знанието и Божиите съдби са неизследими.
 • Римляни 11:33

33 О колко дълбоко е богатството на премъдростта и знанието на Бога! Колко са непостижими Неговите съдби, и неизследими пътищата му!

 • Исая 55:8,9

8 Защото Моите помисли не са като вашите помисли.
Нито вашите пътища като Моите пътища, казва Господ.
9 Понеже, както небето е по-високо от земята,
Така и Моите пътища са по-високи от вашите пътища,
И Моите помисли от вашите помисли.

 • Йов 40:2

2 Тоя, който е изобличил Всемогъщият,
ще ли се бори с Него?
Тоя, който се препира с Бога,
нека отговори на всичко това.

 1. Често пъти хората мислят, че Бог е жесток, понеже ги наказва, без да разбират, че Той прави това за тяхно добро.
 • Евреи 12:5-7,10-12

5 И сте забравили увещанието, което ви съветва като синове: –
“Сине мой, не презирай наказанието на Господа,
Нито да ослабваш, когато те изобличава Той;
6 Защото Господ наказва този, когото люби,
И бие всеки син, когото приема”,
7 Ако търпите наказание,
Бог се обхожда с вас като със синове;
защото кой е тоя син, когото баща му не наказва?

10 Защото те за малко време са ни наказвали, според както им е било угодно, а Той – за наша полза, за да съучаствуваме в Неговата светост. 11 Никое наказание не се вижда на времето да е за радост, а е тежко; но после принася правда като мирен плод за тия, които са се обучавали чрез него. 12 Затова “укрепете немощните ръце и ослабналите колена”,

 1. Наказанието и страданието свързани с него са за малко, и не могат да се сравнят със славата, която ще ги замести след изпита.
 • Римляни 8:18

18 Понеже смятам, че сегашните временни страдания не заслужават да се сравнят със славата, която има да се открие към нас.

 • 2 Коринтяни 4:17,18

17 Защото нашата привременна лека скръб произвежда все повече и повече една вечна тежина на слава за нас, 18 които не гледаме на видимите, но на невидимите; защото видимите са временни, а невидимите вечни.

 1. Бог не е жесток, а е милостив, пълен с любов и състрадание
 • Исая 63:9

9 Във всичките им скърби Той скърбеше,
И ангелът на присъствието Му ги избави;
Поради любовта Си и поради милосърдието Си
Той сам ги изкупи,
Дигна ги и носи ги през всичките древни дни.

 • Йоан 3:16

16 Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот:

 • Исая 53:5

5 Но Той биде наранен поради нашите престъпления,
Бит биде поради нашите беззакония;
На Него дойде наказанието докарващо нашия мир,
И с Неговите рани ние се изцелихме.

XXVI. „АЗ НЕ МОГА ДА ВИДЯ НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ХРИСТОВАТА СМЪРТ ЗА СПАСЕНИЕТО НА ЧОВЕЦИТЕ.”

 1. Ти кой си, че да критикуваш Божия план? – Римляни 9:20

20 Но, о човече, ти кой си, що отговаряш против Бога? Направеното нещо ще рече ли на онзи, който го е направил: Защо си ме така направил?

Ти трябва да осъзнаеш греховността си и тогава ще осъзнаеш, защо Христос трябваше да умре. (Употреби темата “КАК СЕ РАБОТИ С ЧОВЕК, КОЙТО НЕ СЕ ИНТЕРЕСУВА ЗА СЪДБАТА НА ДУШАТА СИ”.)

Сподели във Фейсбук...