НАШИЯТ ПОГЛЕД КЪМ СЛУЖЕНИЕТО

“Дето няма пророческо видение людете се разюздават,
А който пази закона е блажен.”

Притчи 29:18

Ние не претендираме да имаме някакво директно откровение от Бога. Въпреки това вярваме, че Самият Бог чрез Неговото писано Слово и чрез Святият Си Дух е вложил това разбиране за служението в сърцата ни. Нашата основна и най-висша цел е напредъка на Божието царство. Погледът ни е насочен:

  • Нагоре – към взаимоотношенията ни с Бога;
  • Навътре – към взаимоотношнията ни помежду ни като части на Христовото тяло;
  • Навън – към изгубеното човечество, което се нуждае от Божията сила за спасение от греха, скрита в благовестието.

Виждането ни за ЕПЦ – Долно Езерово е тя да бъде място, където местните хора да могат да познаят Бога, да Му се покланят и да Му служат.

ПОЗНАВАНЕ НА БОГА

Това е вечен живот. Ние искаме всички хора в Долно Езерово да имат възможността да познаят Бога. Ето защо, сме се посветили да им свидетелстваме с живота си и да споделяме с тях Христовото благовестие. Вярваме, че докато слушат думите на живото Божие Слово, Святият Дух ще започне да действа в сърцата им – дело, което ще доведе до тяхното новорождение от свише.

Когато човек бъде новороден, неговия дух “оживява” за Бога и той започва да може и да желае да общува с Него. Това общение се осъществява чрез Библията и чрез тихия вътрешен глас на Святия Дух, който говори в сърцето ни. Новорождението е първоначалното преживяване за всеки истински християнин. То отваря врата за едно по-дълбоко и по-дълбоко познаване на Бога и за това да ставаме повече и повече като Него.

ПОКЛОНЕНИЕ НА БОГА

Бог е абсолютно съвършен. Той никога не греши. Напълно отделен от цялото си творение, Той е съвършено свят. Господ е благ. Нещо повече, той е най-добрия. Светлина е. Но също така е и любов. Обича ни със цялото си сърце. Освен това Той е милостив и верен. Изобщо – достоен за хваление, той заслужава слава.

Ние Му се покланяме поради това, което е Той. Хвалим Го главно поради две причини:
Първо, понеже Той ни е създал. Той е Онзи, който ни дава живот. Той е, Който ни дава дъждовете; плодовете на земята; водата, която пием; храната, която ядем; въздуха, който дишаме; слънчевата светлина, която ни стопля и осветява. Всички благословения в живота ни идват от Него. Затова Му пеем песни и Му благодарим. Второ, ние хвалим Бога, понеже ни е спасил.

Чрез бунта и непокорството на първата семейна двойка, ние бяхме предадени в робство на греха. След това Закона на Бог ни показа, че никой не може да се спаси със своите собствени действия и способности – никой човек не може да бъде безгрешен. Но Господ Бог ни възлюби толкова много, че даде Сина си, който да стане наш заместител. Той понесе наказанието, което ние заслужавахме вместо нас. Така, чрез Неговата жертва на Голгота и чрез Възкресението Му ние бяхме оправдани, опростени и осиновени от Бога.

Хвалим Бога, понеже Той е наш Създател и Спасител. Но освен това има и нещо повече – ние хвалим Бога, защото Го обичаме. Чрез нашето поклонение искаме да дойдем по-близо до нашия Небесен Отец и да имаме общение и приятелство с Него. Желанието ни е чрез контакта, който имаме с Бога, Святият Дух да ни преобразява според лика на Божия Син, нашия Господ Исус Христос.
Разбрали сме също така, че най-висшият акт на поклонение не е просто пеенето, благодарението или хвалението на Бога, а вършенето на Неговата воля – покорството на заповедите Му, които ни е дал в Словото Си и послушанието на гласа на Святия Дух в нас.

СЛУЖЕНИЕ НА БОГА

Схващането ни е, че Бог не само иска да Го познаваме и да Му се покланяме, но Неговата воля е също така и да Му служим.

Бог има служение за всяко едно от децата си. На някои от тях Той е дал по-специалната функция да помагат на новите членове на Христовото тяло да откриват какво е тяхното лично служение и да го изпълняват.

Всеки христянин има общо и специфично служение. Общото служение на всички ни е да бъдем “светлина на света” и “сол на земята”. Всички ние сме Божии “посланици”, носещи на всички хора Неговото послание за примирение. Но също така всеки един от нас има свое собствено конкретно служение. И ние се нуждаем от съдействието на други християни от местната църква, за да го изпълняваме.

Посветили сме се да служим на Бога с дарбите и благодатта с които Той така щедро ни е обсипал. И да помагаме на всеки член на църквата ни да открие дарбите и служенията, които Бог Му е дал, така че и той да може да се включи в общото служение на местната църква.

Наблягаме върху това, че най-важното качество за всяко едно служение е верността на служителя. Затова, нашето желание е да бъдем верни в малките неща и в служението в което Бог ни е поставил.
Най-общо казано, служението ни цели обръщение на грешниците, възстановяване на охладнелите, и вътрешно освещение на вярващите. Затова се трудим и се подвизаваме – да представим всеки човек зрял в Христос.

Искаме ЕПЦ – Долно Езерово да бъде новозаветна църква. За нас това означава, че тя трябва да бъде христоцентрична, основана на Библията и изпълнена със Святия Дух.

ХРИСТОЦЕНТРИЧНА

Господ Исус Христос е главата на църквата. Той е нейният Архитект, Крайъгълен камък и Младоженец. Затова искаме да Му отдадем подобаващото Му се място и в нашата местна църква. Исус е централната фигура в Божия спасителен план. Чрез Неговата кръв ние бяхме изкупени. Той ни дава вечен живот. Затова искаме да Го издигнем като единствен Спасител и единствен Път към Бога. Желаем да се покорим под властта Му и да се подчиняваме на повеленията Му.

Исус Христос възкръсна от мъртвите. Така Той ни даде надежда и за нашето собствено възкресение. Обеща ни да се върне и да ни заведе там, където е Той. Ето защо очакваме Второто Му пришествие.
Междувременно Исус Христос е наш небесен първосвещеник и ходатай. Чрез Него ние можем да идваме дръзновено пред Божия благодатен престол.

Исус Христос е централната фигура в църквата, Източникът на нейния живот. Ето защо учим всички членове на нашата църква да търсят единение лично с Него, а не само с църквата. Неговият живот, течащ през всеки член на църквата ни я прави не просто организация, а един жив организъм

ОСНОВАНА НА БИБЛИЯТА

Възприели сме боговдъхновените книги на Библията като наше ръководство за вяра и поведение. Признаваме Свещеното Писание на Стария и Новия Завет като единствено достоверно Божие Слово. Приемаме всички учения и доктрини, които са в съгласие с него и отхвърляме всички, които не са.
Вярваме, че самия Бог ни говори чрез Библията. Ето защо сме се посветили да я проповядваме.
Не желаем никой човек да бъде в основата на църквата ни. Няма да позволим тя да бъде градена върху каквото и да било човешко или демонично учение или филисофия.
Църква, основана на Библията не може да бъде съборена.

ИЗПЪЛНЕНА СЪС СВЯТИЯ ДУХ

Съзнаваме факта, че не можем да служим на Господа или да живеем благочестив живот само с нашите собствени способности и сили. Точно преди да се върне обратно на небето, Исус каза на последователите си, че те трябва да чакат в Ерусалим докато получат силата на Святия Дух преди да започнат да изпълняват великият Му завет за евангелизиране на света.

В книгата Деянията на апостолите, втора глава виждаме как Святият Дух идва, за да обитава в църквата.
В посланията си ап. Павел ни казва, че църквата е “храм на Святия Дух”. Ето защо ние искаме нашите богослужения да бъдат изпълнени с Неговото присъствие. Очакваме проявлението на дарбите Му и разчитаме на Неговото водителство в живота и в работата ни. Изповядваме, че се нуждаем от силата Му, за да бъдем ефективни свидетели за Христос.

Ние не знаем как да се молим според Божията воля без помощта на Святия Дух. Не можем правилно да разбираме Свещеното писание без Неговото просветление. Без Святия Дух бихме били безпомощни като сираци. Но благодарим на Бога, че Той ни е дал Святия Си Дух. Затова искаме църквата ни да бъде изпълнена с Него.

Смятаме, че за да бъде определена като зряла, една църква трябва да бъде самоуправляваща се, саморастяща и самоиздръжна.

В Новия Завет ние виждаме, че църквите, които ап. Павел оставяше след себе си по време на неговите мисионерски пътувания бяха именно такива. Ето защо такава е нашата цел и за ЕПЦ – Долно Езерово.

САМОУПРАВЛЯВАЩА СЕ

Виждането ни е, че църквата ни би трябвало да бъде управлявана от хора, издигнати от Святия Дух измежду местните вярващи, а не идващи отвън.

Нашата църква е българска народна църква. Тя е била основана и утвърдена от българи. Всички нейни пастири и ръководители са били българи. И ние искаме да запазим и доразвием тази традиция.

Желанието ни е хората, които живеят в България да считат нашата църква за нещо нормално и присъщо за заобикалящата ни среда, а не да мислят за нея като за нещо външно и чуждо на нашата култура.
Това последното е много трудно, понеже традиционната религия в страната ни е Православието, което има повече от хиляда годишна история по нашите земи и е част от българското самосъзнание.

САМОРАСТЯЩА

Да бъде църквата ни саморастяща за нас означава, че тя трябва да има достатъчно жизненост в самата себе си за да може да расте в резултат на усилията на нейните собствени членове, а не да разчита за численото си нарастване на мисионери или християни от други църкви.

Вярваме, че според Божия план всеки християнин по един или друг начин би трябвало да бъде включен в процеса на растеж и възпроизводство на църквата. Смятаме, че ключа за църковен растеж в предвид настоящата духовна ситуация в България е личното свидетелстване. Ето защо насърчаваме всички наши членове и новообръщенци да бъдат лични благовестители.

Възприели сме великото поръчение на нашия Господ Исус Христос /Мат.28:18-20; Марк 16:15-18; Лука 24:46-49; Йоан 20:21-23; Деян.1:8/ като наша стратегия за изпълнение на тази част от нашето виждане за служението. Целта ни е не само да имаме симпатизанти и обръщенци, но да съдаваме истински последователи на Христос.

САМОИЗДРЪЖНА

Искаме да бъдем финансово независими. Разбирането ни е, че църквата ни трябва да посреща всичките си нужди сама, без финансиране отвън. Възприели сме доброволното даване на десятък /10% от доходите ни/ като духовна база за издръжката на църквата ни. Ние не приемаме десятъка като закон, а по-скоро като духовен принцип, който намираме в Библията. Оценяваме убедеността на хората, посещаващи църквата ни в истините на Християнството според готовността им да жертват от средствата си за за напредъка на Божието царство и неговата кауза.