РЪКОПОЛАГАНЕ НА ДЯКОН

Деяния на апостолите 6:1-7 

ОБЪЩЕНИЕ КЬМ КАНДИДАТА ЗА РЬКОПОЛАГАНЕ

Брат (името на кандидата), тази сутрин ти стоиш пред Бога и тази църква, след като по надлежния ред си бил избран за ръкополагане в дяконски сан. Ти си човек, когото Бог е избрал да служи на тази църква като духовен водач и пример на вярващите. Искам да те предупредя, че тази степен на свещенодействие не ти се дава за придобиване на някаква позиция на господство или лично облагодетелстване, но за слугуване на Господа и Неговото тяло. Важно е да осъзнаваш, че църквата не принадлежи на никой човек, а само на Бога.

Брат (името на кандидата), аз съм видял в теб сърце на слуга и зная, че ще се трудиш в Божието дело като верен Христов служител. Църквата е видяла в теб желание да помагаш на другите. Имаш добра репутация и се ползуваш от уважението на околните. От сега нататък твоите постъпки и действия като дякон ще дават още по-голямо отражение върху представата на хората за Христос и Неговото тяло. До голяма степен ти ще представляваш тази църква. Като живееш един благочестив живот в този свят, тя и нейния Спасител ще гледат с благоволение към теб. Ако обаче се провалиш, ще опетниш името на Господ Исус Христос и ще нанесеш укор върху цялата църква.

Ще бъда честен с теб. Много често хората гледат на Божиите служители повече отколкото гледат на себе си. Грешките на дяконите се преувеличават, а техните добродетели се омаловажават или въобще не се забелязват. Затова, от сега нататък ще трябва още повече да внимаваш на себе си и на поведението си. Наистина, отговорностите, които носи със себе си дяконското служение са огромни. Но превилегиите и наградите за него, далече превишават бремето му. В 1 Тимотей 3:13 ап. Паваел казва на Тимотей:

Защото тия, които са служили добре като дякони, придобиват за себе си добро положение и голямо дръзновение във вярата, която е в Христа Исуса. 

ИЗРИЧАНЕ НА ОБЕЩАНИЕ

Обещаваш ли пред Бога и пред тази църква на Исус Христос, че:

  • Ще държиш на истината и на “вярното слово, според както е било научено” /Тит 1:9/;
  • С Божията благодат ще бъдеш истински пример за Исус Христос в тази църква и пред околните;
  • Ще бъдеш верен и постоянен в посещението си на редовните богослужения;
  • Даването ти ще бъде с радостно сърце и щедрост;
  • Ще участваш в заседанията на духовния съвет с отворен ум;
  • Ще бъдеш търпелив в търсенето на решения на проблемите;
  • Ще бъдеш смирен, и ще се стремиш да съхраняваш и да изграждаш в себе си сърце на Божий слуга;
  • Ще държиш “с чиста съвест таината на вярата” /1Тим.3:9/;
  • Ще помагаш на пастира в Божието дело и служението в църквата;
  • Усърдно ще търсиш Божието водителство и Неговата воля за тази църква.

Обещаващ ли? [Тук кандидатът за ръкополагане трябва да отговори утвърдително – “Да, обещавам!”]

ЗАРЪКА КЪМ ЦЪРКВАТА

Брат (името на кандидата) е бил определен от Бога да изпълнява това особено важно за църквата служение. Но той се нуждае и от вашата подкрепа и съпричастност. Обещавате ли пред Бога и пред този нов дякон, че ще го насърчавате и ще се молите за него, както и той за вас? Ако е така, кажете “Амин”!

Следва молитва с ръкополагане. 

Сподели във Фейсбук...