ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ И ПРЕКВАЛИФИКАЦИЯ

Иван Желязков

ПРОМЯНА В НАЧИНА НА МИСЛЕНЕ

За да бъде човек да бъде развит и да достигне до определена зрялост, в него трябва да се развие желание за процеси, които формират личността му. Развитие и възрастване в какви сфери на живота би попитал някой? Обикновено в църква ние разглеждаме нещата в направления като вяра, посвещение, молитва, хваление, благовестие, братолюбие, милосърдие и други като плодовете на Духа. Но само в тази посока ли? На пазара на труда не се кандидатства за работа с духовни опитности и умения. Кандидатства се с практически умения и развити способности в различни професионални сфери. За тази цел човек трябва да промени старият си начин на мислене (Римляни 12:2).

12 И недейте се съобразява с тоя век, но преобразявайте се чрез обновяването на ума си, за да познаете от опит що е Божията воля, – това, което е добро, благоугодно Нему и съвършено.

„Не се съобразявайте с този век“ не означава не се развивайте професионално, и познаването на Божията воля не се отнася само за духовните неща. Много вярващи имат разбирането, че Бог ще им даде това, което представят в молитва. Това е така, но има и друга страна на монетата. Може би, Бог иска да развием не само духовен, но и професионален опит и да му „помогнем“ да ни благослови в нашата работа.

ЛИПСА НА ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТ

Защо? Може би притчата за талантите би ни подсказала (Матей 25:14-19).

14 Защото е както, когато човек при тръгването си за чужбина, свиква своите слуги, и им предаде имота си. 15 На един даде пет таланта, на друг два, на трети един, на всеки според способността му; и тръгна. 16 Веднага тоя, който получи петте таланта, отиде и търгува с тях, и спечели още пет таланта. 17 Също и тоя, който получи двата спечели още два. 18 А тоя, който получи единия, отиде разкопа в земята, и скри парите на господаря си. 19 След дълго време дохожда господарят на тия слуги и прегледа сметката с тях.“

Обърнете внимание на израза на „всеки според способността му“. По-големи способности – повече таланти. Тези с по-развитите способности, знаеха какво да правят с талантите, които получиха. Проблемът на човека с единият талант беше в старият му начин на мислене. Той дори не се консултира с тези, които знаеха какво да правят. Не се интересуваше и от лихвата в банката. Може и да не е знаел, че въобще има банка.

ГЪВКАВОСТ И ГОТОВНОСТ ЗА ОБУЧЕНИЕ

Аз съм обикновен човек, който поради обстановката в страната е сменил около осем различни професии. Забелязал съм от опит, че работодателите търсят и залагат на гъвкави хора, които са отворени да бъдат обучавани в различни сфери – такива, които са мултифункционални. Във времето на комунизма хората с една професия изкарваха цял живот до пенсия почти без да им се наложи преквалификация. Но сега времената са други и ние трябва да имаме адекватно отношение и разпознаване. Нека да прилагаме Божиите принципи, понеже те ни водят към успех. Който слуша и изпълнява Словото е разумен и къщата му остава цяла (Матей 7:24-25).  

24 И тъй, всеки, който чуе тия Мои думи и ги изпълнява, ще се оприличи на разумен човек, който е построил къщата си на канара; 25 и заваля дъждът, придойдоха реките, духнаха ветровете, и устремиха се върху тая къща; но тя не падна, защото бе основана на канара.

Интересно, тука имаме разумен и неразумен човек. Когато съм говорил с различни хора,  било след загуба на работа или дълго време стоене в къщи, винаги съм им казвал преквалифицирай се, развивай нови способности и се обучавай. Повечето отговори са били: няма смисъл, за какво ми е този курс, трябва да имаш връзки, защо да се образовам като няма да си намеря работа по специалността, уча едно пък работя друго и все отговори от този род.

Това, че ходиш на църква не значи, че само заради това ще те вземат на работа. Когато кандидатстваш за работа ти предлагаш своите умения и способности и колкото са повече, толкова по-голям шанс имаш да те наемат. Веднъж говорих с един директор на голямо предприятие относно професионалния опит. Той ми каза следното: „При мен идват много хора да ходатайстват за свои познати. Когато ги попитам даденият човек какво може да прави, повечето ми отговарят: той е много добър човек, каквото му кажеш това ще прави. Но на мен в производството не ми трябват добри хора, а хора с професионални умения, които да си разбират от занаята.“

„АВТОБИОГРАФИЯТА“ НА ЦАР ДАВИД

Нека да ви дам библейски пример: Давид беше човек по сърцето на Бога, но той не влезе в двореца, защото беше помазан и вярващ, а защото царят имаше нужда от добър музикант (1 Царе 16:17-23).

17 И Саул каза на слугите си: Намерете ми човек, който свири добре, и доведете го при мене. 18 Тогава едно от момчетата проговори казвайки: Ето видях един от синовете на витлеемеца Есей, който знае да свири и е силен, храбър военен мъж, в слово разумен, красив човек и Господ е с него. 19 Тогава Саул проводи пратеници до Есея да рекат: Прати ми сина си Давида, който е с овците. 20 И тъй Есей взе осел натоварен с хляб, мех с вино и едно яре, та ги прати на Саула със сина си Давида.  21 И Давид дойде при Саула, та застана пред него; и той го обикна много; и Давид му стана оръженосец. 22 И Саул прати да кажат на Есея: Нека стои Давид пред мене, моля, защото придоби моето благоволение. 23 И когато злият дух от Бога беше на Саула, Давид вземаше арфата и свиреше с ръката си; тогава Саул се освежаваше и ставаше му добре, и злият дух се оттегляше от него.

„CV-то” на Давид, т.е., начинът по който той бе представен на царя, беше впечатляващо:

  1. „Знае да свири“ добре. (първо умение)
  2. „Силен, храбър военен мъж“. Става и за войската. (второ умение)
  3. „В слово разумен“, знае как да говори. Става и за съветник. (трето умение)
  4. „Красив човек“, представителен. Става за царската гвардия или охрана . Някои неща в живота ни са даденост, но други могат да бъдат развити.
  5. „Господ е с него“ – се каза последно, когато описаха Давид на царя. В Израил да кажат за някой, че Господ е с него беше много сериозно нещо. Така говореха за пророците. Да общуваш с Бога е също умение, което Давид беше развил.
  6. Той също пасеше и овцете на баща си. (още едно умение)

Давид стартира в двореца с музика. В последствие неговите умения бяха развити на високо професионално ниво за управление на царството и защита на Израел. Давид разви себе си до такава степен, че за него можеше да се каже, че той ръководеше народа си с незлобието на сърцето си и изкуството на ръцете си (Псалом 78:70-72).

70 Избра и слугата Си Давида,
И го взе от кошарите на овцете;
71 Отподир дойните овци го доведе
За да пасе людете Му Якова и наследството Му Израиля.
72 Така той ги пасеше според незлобието на сърцето си,
И ги водеше с изкуството на ръцете си.

Тук имаме доста сериозна смяна на професията – от овчар в цар.

С такава препоръка ти си доста конкурентен за работното място. Този вид препоръка винаги ще работи в твой интерес. За жалост много вярващи не развиват себе си. Примирили са се. Има неща, които ние трябва да направим. Когато ги направим, там, където не ни стигат силите, Господ ще ни подпре. Апостолът казва: „За всичко имам сила чрез Онзи, Който ме подкрепя“ (Филипяни 4:13).

За благочестивия човек от Псалом 1 се казва, че „във всичко което върши ще благоуспява“ (Псалом 1:3). Това означава, че човек трябва да върши нещо за да има какво да Бог да благославя. Бог не благославя мързела, той благославя работата ни. Във Второзаконие 28:12 се казва: „Ще благословя делата на ръцете ти.“.

За жалост, много от невярващите хора ни изпреварват в тази област. Те експериментират със себе си и много от тях развиват нови умения и способности, които във време на нужда им носят дивиденти. Ако нищо не правиш, нищо няма да получиш. В живота нищо не става от самосебе си.

ПРОФЕСИОНАЛНОТО ИЗРАСТВАНЕ НА ПЕТЪР

С Господ винаги има какво да се научи в професионалната сфера. Например, апостол Петър е професионален рибар. Цяла вечер труд и не бяха уловили нищо. След като ги посъветва Господ Исус къде да хвърлят мрежите и те го послушаха, имаха много добър улов. Исус е в лодката на Петър и като дърпат мрежите, те се прокъсват. Професионалистите виждат и практикуват нов рекорд по риболов. Придобиват нови умения при боравене с мрежата (Лука 5:1-9).

1 А веднъж, когато народът Го притискаше да слуша Божието слово, Той стоеше при Генисаретското езеро. 2 И видя две ладии спрени край езерото; а рибарите бяха излезли от тях и изпираха мрежите си. 3 И като, влезе в една от ладиите, която беше Симонова, помоли го да я отдалечи малко от сушата; и седна та поучаваше народа от ладията. 4 И като престана да говори рече на Симона: Оттегли ладията към дълбокото и хвърлете мрежите за ловитба. 5 А Симон в отговор рече: Учителю, цяла нощ се трудихме, и нищо не уловихме; но по Твоята дума ще хвърля мрежите. 6 И като сториха това, уловиха твърде много риба, така щото се прокъсваха мрежите им. 7 И извикаха съдружниците си от другата ладия да им дойдат на помощ; и те дойдоха и напълниха и двете ладии, до толкова, щото щяха да потънат. 8 А Симон Петър, като видя това, падна пред Исусовите колене и каза: Иди си от мене, Господи, защото съм грешен човек. 9 Понеже той и всички, които бяха с него, се учудиха на ловитбата на рибите що уловиха.

Има и други доста интересни случаи с Господ Исус и апостол Петър. Ще разгледаме още два. Първият е в Матей 17:24-27

24 А когато дойдоха в Капернаум, събирачите на двете драхми за храма се приближиха при Петра и казаха: Вашият учител не плаща ли двете драхми? 25 Той рече: Плаща. И когато влезе в къщи, Исус го изпревари и му рече: Какво мислиш, Симоне? земните царе от кои събират данък или налог? от своите ли хора, или от чужденците? 26 А когато каза: От чужденците, Исус му рече: Като е тъй своите им са свободни. 27 Но, за да не ги съблазним, иди на езерото, хвърли въдица, и измъкни рибата, която първо се закачи, и като разтвориш устата й ще намериш един статир; вземи го и дай им го за Мене и за тебе.

Когато събираха драхмите за храма, Исус отново имаше с какво да изненада професионалния рибар. Тук виждаме, че Петър не каза нищо, за разлика от по горе описаната случка. Първо, риболов с въдица – от мрежи минаваме на въдица; от промишлен риболов на любителски. Второ, в живота си Петър сигурно беше видял доста изчистени риби, а и сигурно самият той бе изчистил доста, но не бе намерил в тях нищо. А сега той трябваше да намери монета и то дори не в корема й, а в устата й. Сигурен съм, че вътре в него е имало смесени чувства на любопитство и отхвърляне на тази на пръв поглед абсурдна идея. Но се въздържа от коментар. След улова имаме ново ниво в професията и нова практика, която досега не е била извършвана. Това е един много сериозен урок за това как трябва да позволим нашият ум да бъде обновен чрез Божието слово.

В краят на евангелието на Йоан отново имаме риболов. Този път на Тивериадското езеро (Йоан 21:1-11).

1 Подир това Исус пак се яви на учениците на Тивериадското езеро; и ето как им се яви: 2 там бяха заедно Симон Петър, Тома наречен Близнак, Натанаил от Кана галилейска, Заведеевите синове, и други двама от учениците Му. 3 Симон Петър им казва: Отивам да ловя риба. Казват му: Ще дойдем и ние с тебе. Излязоха и се качиха на ладията; и през оная нощ не уловиха нищо. 4 А като се разсъмваше вече Исус застана на брега; учениците, обаче, не познаха, че е Исус. 5 Исус им казва: Момчета, имате ли нещо за ядене? Отговориха Му: Нямаме. 6 А Той им рече: Хвърлете мрежата отдясно на ладията и ще намерите. Те, прочее, хвърлиха; и вече не можаха да я извлекат поради многото риби. 7 Тогава оня ученик, когото обичаше Исус, казва на Петра: Господ е. А Симон Петър, като чу, че бил Господ, препаса си връхната дреха (защото беше гол) и се хвърли в езерото. 8 А другите ученици дойдоха в ладията, (защото не бяха далеч от сушата, на около двеста лакти), и влачеха мрежата с рибата. 9 И като излязоха на сушата, видяха жарава положена, и риба турена на нея и хляб. 10 Исус им казва: Донесете от рибите, които сега уловихте. 11 Затова Симон Петър се качи на ладията та извлече мрежата на сушата, пълна с едри риби на брой сто и петдесет и три; и при все, че бяха толкова, мрежата не се съдра.

Позната картина. Цяла вечер труд и нищо. Отново имаме съветване от Исус и след това голям улов и пълна мрежа. Когато Исус иска от сега уловената риба, кой се захваща да дърпа мрежата? Петър. Но този път мрежата не се прокъсва. Защо? Защото имаме развитие на уменията, по-високо ниво на квалификация. Може да кажем, че като общо техните умения да ловят риба бяха развити на друго ниво.

ПОЗВОЛЕТЕ НА БОГ ДА ВИ ПРЕКВАЛИФИЦИРА

Учениците прилагаха съветите на Исус и бяха по-добри не само в Христовото учение, но и в занаята. Аз мисля, че трябва да търсим Божият съвет не само за духовното си, но за нашето професионално развитие. За да има средства и за нас и за Божието дело.

Господ използва новите умения на учениците и от ловци на риби ги направи ловци на човеци. Да не забравяме, че Той преквалифицира една цяла нация от роби в свят народ, от производители на тухли от слама и кал до златари, дърворезбари, обработка на скъпоценни камъни  и изкусни майстори за направа на скинията и всички атрибути в нея (Изход 28:3; 31:1-11; 35:31,35).

Във всеки от нас има скрити заложби. Нека да позволим на Бог да ги развие и да ни насочва в различните професионални  сфери.

Сподели във Фейсбук...