ОСНОВНИ ХРИСТИЯНСКИ УЧЕНИЯ

НЕЩА В КОИТО ВСЕКИ ВЯРВАЩ ТРЯБВА ДА ВЯРВА

БОГ

1. Има само един Бог – Исая 44:6,8; 45:6,14,18,21,22

2. Единият Бог е в три лица (Светата Троица) – Матей 28:19; 1 Петрово 1:2

3. Бог е любов и обича всички хора – Йоан 3:16; 1 Йоан 4:7-8

4. Бог знае всичко (всезнаещ) – 1 Йоан 3:20

5. Бог е всемогъщ (може всичко) – Псалми 115:3

6. Бог е навсякъде (вездесъщ) – Еремия 23:23-24

7. Бог е суверен (върховен властелин) – Захария 9:14; 1 Тимотей 6:15-16

8. Бог е дух – Йоан 4:24

9. Бог сътвори всичко – Битие 1:1; Исая 44:24

10. Бог винаги е бил Бог – Псалми 90:2 

ИСУС ХРИСТОС

11. Исус е Бог – Йоан 1:1,14; 8:58; Колосяни 2:9; Евреи 1:6-8

12. Исус стана човек и беше без грях – Филипяни 2:5-8; 1 Петрово 2:22

13. Исус има две естества: божествено и човешко – Колосяни 2:9; 1 Тимотей 2:5

14. Исус се роди от девица – Матей 1:18; Лука 1:27; 1 Петрово 2:22

15. Исус е единствения път до Бог Отец – Йоан 14:6; Матей 11:27

СВЯТИЯТ ДУХ

16. Святият Дух е Бог – Деяния 5:3-4

17. Святият Дух не е сила; Той е лице (личност) – Деяния 13:2

БИБЛИЯТА

18. Библията е боговдъхновена и е Словото на Бог – 2 Тимотей 3:16

ЦЪРКВАТА

19. Църквата е тялото на Христос – Ефесяни 1:22-23

20 Църквата е призвана да създава ученици – Матей 28:18-20

СПАСЕНИЕТО

21. Всички съгрешиха – Римляни 3:23; 5:12

22. Човек не е продукт на еволюцията, той е сътворен от Бога – Битие 1:26

23. Адам и Ева са били истински (реални) хора – Битие 3:20; 5:1; 1 Тимотей 2:13

24. Смъртта влезе в света поради греха на Адам – Римляни 5:12-15

25. Грехът ни отделя от Бога – Исая 59:2

26. Исус умря за всички нашите грехове – 1 Йоан 2:2; 2 Коринтяни 5:14; 1 Петрово 2:24

27. Смъртта на Исус беше заради нас (заместителна) – 1 Петрово 2:24

28. Исус възкръсна от смъртта в Неговото физическо тяло – Йоан 2:19-21

29. Онези които отхвърлят Исус отиват в ада завинаги – Матей 25:46; Откровение 20:11-15

30. Адът е място на огнено наказание – Матей 25:41; Откровение 19:20

31. Ние се спасяваме не чрез дела, а по благодат чрез вяра – Ефесяни 2:8-9

32. Спасението е безплатен дар от Бога – Римляни 6:23

33. Човек трябва да се роди отново – Йоан 3:3, 5

ПОСЛЕДНИТЕ НЕЩА

34. Спасените ще бъдат възкресени от смъртта при грабването – 1 Солунци 4:14-17

35. Христовото завръщане на земята ще бъде видимо – Деяния 1:11

36. Второто пришествие на Исус ще бъде за да съди народите – Откровение 19:11-16

37. Ще има последен съд за всички – 2 Петрово 3:7

38. Осъдените ще бъдат хвърлени в огненото езеро – Откровение 20:15

39. Сатана ще бъде хвърлен в огненото езеро – Откровение 20:10

40. Ще има ново небе и нова земя – 2 Петрово 3:13; Откровение 21:1

Сподели във Фейсбук...