ЗАЩО ВЕЛИКДЕН Е ВЕЛИК ДЕН?

(ЗНАЧЕНИЕТО НА ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО)

ПРАЗНИК НА ХРИСТОВАТА БОЖЕСТВЕНОСТ

1. Великден е велик ден, защото той е празникът на възкресението на Господ Исус Христос, а Неговото възкресение доказва, че Исус Христос не е обикновен човек. Той е Божий Син!

Римляни 1:1-4 и особено ст.4

1 Павел, слуга Исус Христов, призван за апостол, отделен да проповядва благовестието от Бога, 2 (което по-напред Той беше обещал чрез пророците Си в светите писания), 3 за Сина Му нашия Господ Исус Христос, Който по плът се роди от Давидовото потомство, 4 а по Дух на светост биде със сила обявен като Божий Син чрез възкресението от мъртвите;

Йоан 20:24-29

24 А Тома, един от дванадесетте наречен Близнак, не беше с тях, когато дохожда Исус. 25 Затова другите ученици му казаха: Видяхме Господа. А той им рече: Ако не видя на ръцете Му раните от гвоздеите, и не туря ръката си в ребрата Му, няма да повярвам. 26 И подир осем дни учениците Му пак бяха вътре, и Тома с тях. Исус дохожда, като беше заключена вратата, застана насред, и рече: Мир вам! 27 Тогава каза на Тома: Дай си пръста тука и виж ръцете Ми, и дай ръката си и тури я в ребрата Ми; и не бъди невярващ, а вярващ. 28 Тома в отговор Му рече: Господ мой и Бог мой! 29 Исус му казва: Понеже Ме видя, [Томо], ти повярва, блажени ония, които, без да видят, са повярвали.

Има една много интересна симетрия в начините по които Христос идва и си отива от тази земя. Във връзка с това известния богослов Джон Стот казва следното:

Неговото раждане беше естествено, но неговото зачатие беше свръхестествено. Неговата смърт беше естествена, но Неговото възкресение беше свръхестествено. [i]

ПРАЗНИК НА НАШЕТО ОПРАВДАНИЕ

2. Великден е велик ден, защото той е празникът на възкресението на Господ Исус Христос, а Неговото възкресение е белег за това, че Бог Отец е приел жертвата на Голготския кръст – жертва, която беше принесена за нашите грехове. Възкресението на Исус е белег за това, че Неговата кръв е достатъчна за нашето оправдание.

Евреи 13:20

20 А Бог на мира, Който чрез кръвта на единия вечен завет е въздигнал от мъртвите великия Пастир на овцете, нашия Господ Исус, 21 дано ви усъвършенствува във всяко добро нещо, за да вършите Неговата воля, като действува във вас това, което е угодно пред Него чрез Исуса Христа, Комуто да бъде слава във вечни векове. Амин.

Римляни 4:25

23 Това пък, че му се вмени за правда, не се написа само за него, 24 но и за нас, на които ще се вменява за правда, като вярваме в Този, Който е възкресил от мъртвите Исуса, нашия Господ, 25 Който биде предаден за прегрешенията ни, и биде възкресен за оправданието ни.

Великден е велик ден, защото той ни напомня, че ние сме оправдани от греховете си чрез вяра и сме в един нов, по-добър и вечен завет с нашия Създател!

Когато хората пазаруват и плащат за нещо, те получават фактура. Тази фактура удостоверява, че те са направили покупката. Ако възникне въпрос, или нещо друго се обърка, фактурата доказва, че плащането за стоката е било осъществено и тя е била напълно платена.

За нас, християните, изкупени чрез кръвта на Исус Христос, цената за нашето спасение беше напълно платена на Разпети Петък, когато Исус беше разпънат на кръста. На Великден сутринта, ние получихме фактурата за нашето изкупление. Възкресението на Исус Христос е нашата фактура.

Възкресението на Исус Христос е Божията фактура за плащането на греховете ни, което беше осъществено чрез смъртта на Христос. [ii]

ПРАЗНИК НА ПОБЕДАТА НАД СМЪРТТА

3. Великден е велик ден, защото той е празникът на възкресението на Господ Исус Христос, а Неговото възкресение е една невероятна победа над смъртта.

Псалом 16:10

10 Защото няма да оставиш душата ми в преизподнята;
Нито ще допуснеш угодника Си да види изтление.
11 Ще ми изявиш пътя на живота;

Деяния 2:24

22 Израилтяни, послушайте тия думи: Исуса Назарянина, мъж засвидетелствуван между вас от Бога чрез мощни дела, чудеса и знамения, които Бог извърши чрез Него посред вас, както сами вие знаете, 23 Него, предаден според определената Божия воля и предузнание, вие разпнахте и убихте чрез ръката на беззаконници; 24 Когото Бог възкреси, като развърза болките на смъртта, понеже не беше възможно да бъде държан Той от нея. 25 Защото Давид казва за Него: –

“Винаги гледах Господа пред себе си;
Понеже Той е от дясно ми, за да не се поклатя;
26 Затова се зарадва сърцето ми,
и развесели езикът ми,
А още и плътта ми ще престоява в надежда;
27 Защото няма да оставиш душата ми в ада,
Нито ще допуснеш Твоят Светият
да види изтление.
28 Изявил си ми пътищата на живота;
В присъствието си ще ме изпълниш с веселба”.

29 Братя, мога да ви кажа свободно за патриарха Давида, че и умря и биде погребан, и гробът му е у нас до тоя ден. 30 И тъй, понеже беше пророк, и знаеше, че Бог с клетва му се обеща, че от плода на неговите чресла [по плът ще въздигне Христа, да Го] постави на престола му, 31 той предвиждаше това, говори за възкресението на Христа, че нито Той беше оставен в ада, нито плътта му видя изтление. 32 Тогова Исуса Бог възкреси, на което ние всички сме свидетели.

Осия 13:14

14 От силата на преизподнята ще ги изкупя,
От смърт ще ги избавя.
О смърт! где са язвите ти?
О преизподньо! где е погубителната ти сила?
Колкото за това, Аз няма да видя разкайване.

1 Коринтяни 15:55-57

53 Защото това тленното трябва да се облече в нетление, и това смъртното да се облече в безсмъртие. 54 А когато това тленното се облече в безсмъртие, тогава ще се сбъдне писаното слово: “Погълната биде смъртта победоносно”. 55 О смърте, где ти е победата? О смърте, где ти е жилото? 56 Жилото на смъртта е грехът, и силата на греха е законът; 57 но благодарение Богу, Който ни дава победата чрез нашия Господ Исус Христос. 58 Затова възлюбени мои братя, бъдете твърди, непоколебими, и преизобилвайте всякога в Господното дело, понеже знаете, че в Господа трудът ви не е празен.

2 Тимотей 1:9-10

8 И тъй, не се срамувай да свидетелствуваш за нашия Господ, нито се срамувай от мене – затворник за Него, но участвувай в страданията за благовестието по силата дадена от Бога, 9 Който ни е спасил и призвал със своето призвание, не според нашите дела, а според Своето намерение и според благодатта, дадена нам в Христа Исуса преди вечните времена, 10 а, която сега откри чрез явлението на нашия Спасител Христос Исус, Който унищожи смъртта и осия живот и безсмъртие чрез благовестието

Откровение 1:17-18

17 И когато Го видях, паднах при нозете Му като мъртъв; а Той тури десницата Си върху мене и каза: Не бой се, Аз съм първият и последният и живият; 18 бях мъртъв, и, ето, живея до вечни векове; и имам ключовете на смъртта и на ада.

А. Т. Пиърсън, учител от деветнадесети век достигнал до интересен резултат от библейското си изучаване: „Забележителен е факта, че в Новия Завет, доколкото си спомням нито веднъж след Христовото възкресение не се казва, че Христос ученик е умрял без да бъде направено някакво доуточнение по този въпрос.

  • Стефан заспа (Деяния 7:60)
  • „понеже зная, че скоро ще напусна хижата си, както ми извести нашият Господ Исус Христос“ – казва ап. Петър (2 Петрово 1:14)
  • времето на отиването ми настава – казва ап. Павел. Метафората тук ни рисува картина на морски съд, който напуска дока, отвързва се от пристана, разгъва платната си и понесен от вятъра отплава за небето.
  • Единственото място, където се използва думата „мъртви“, тя е  използвана с доуточнението: „мъртвите в Христа“ (1 Солунци 4:16), „починалите в Исуса“ (1 Солунци 4:14) и „мъртвите, които умират в Господа“ (Откровение 14:13).

„Христос не само унищожи смъртта“ – казва Пиерсън – „но и самия термин смърт.“. [iii]

ПРАЗНИК НА ХРИСТИЯНКАТА ВЯРА

4. Великден е велик ден, защото той е празникът на възкресението на Господ Исус Христос, а Неговото възкресение е основа на нашата вяра. Християнската вяра е възкресенска вяра!

Трите колосални стълба на християнската вяра са Исусовото девствено зачатие, изкупителната му смърт и телесното Му възкресение. Отнемете който и да е от тях и структурата на християнската вяра ще падне. Изнесен извън контекста на всички останали, всеки от тях е без значение. Разгледани заедно, те съставляват най великия разказ, който някога е бил разказван. [iv]

1 Коринтяни 15:14

13 Ако няма възкресение на мъртвите, то нито Христос е бил възкресен; 14 и ако Христос не е бил възкресен, то празна е нашата проповед, празна е и вашата вяра.

1 Коринтяни 15:17

16 защото, ако мъртвите не се възкресяват, то нито Христос е бил възкресен; 17 и ако Христос не е бил възкресен, суетна е вашата вяра, вие сте още в греховете си.

1 Коринтяни 15:20

20 Но сега Христос е бил възкресен, първият плод на починалите.

1 Коринтяни 15:3-4

1 Още, братя, напомням ви благовестието, което ви проповядвах, което и приехте, в което и стоите, 2 чрез което се и спасявате, ако го държите според както съм ви го благовестил, – освен ако сте напразно повярвали. 3 Защото първо ви предадох онова, което и приех, че Христос умря за греховете ни според писанията; 4 че бе погребан; че биде възкресен на третия ден според писанията;

Във връзка с това един Божий човек на име Хенри Морис е казал следното:

Телесното възкресение на Исус Христос от мъртвите е върховното доказателство на християнството. Ако възкресението не е станало, тогава християнството е фалшива религия. Ако то е станало, тогава Христос е Бог и християнската вяра е абсолютна истина. [v]

ПРАЗНИК НА БЪДЕЩОТО НИ ВЪЗКРЕСЕНИЕ

5. Великден е велик дан, защото той е празникът на възкресението на Господ Исус Христос, а Неговото възкресение е залог за нашето възкресение. Това, че Исус възкръсна е предзнаменование за изпълнението на нашата блаженна християнска надежда – славното явление на нашия велик Бог и Спасител Исус Христос и възкресението на мъртвите.

1 Коринтяни 15:20-23

19 Ако само в тоя живот се надяваме на Христа, то от всичките човеци ние сме най-много за съжаление. 20 Но сега Христос е бил възкресен, първият плод на починалите. 21 Понеже, както чрез човека дойде смъртта, така чрез човека дойде възкресението на мъртвите. 22 Защото, както в Адама всички умират, така и в Христа всички ще оживеят. 23 Но всеки на своя ред; Христос първият плод, после, при пришествието на Христа, тия, които са Негови.

Йов 19:23-27

23 О, да можеха да се напишат думите ми!
Да се начертаеха на книга!
24 Да се издълбаеха на скала за всегда
С желязна писалка и олово!
25 Защото зная, че е жив Изкупителят ми,
И че в последно време ще застане на земята;
26 И, като изтлее след кожата ми това тяло,
Пак вън от плътта си ще видя Бога:
27 Когото сам аз ще видя,
И очите ми ще гледат, и то не като чужденец.
За тая гледка дробовете ми се топят дълбоко в мене.

1 Йоаново 3:1-3

1 Вижте каква любов е дал нам Отец, да се наречем Божии чада; а такива и сме. Затова светът не познава нас, защото Него не позна. 2 Възлюбени, сега сме Божии чада, и още не е станало явно какво ще бъдем; но знаем, че когато стане явно, ще бъдем подобни Нему, защото ще Го видим както е. 3 И всеки, който има тая надежда на Него, очиства себе си, както е Той чист.

Джон Г. Пейтън, мисионер в Южните морета, живял през деветнадесети век, срещнал опозиция при напускането на дома си в Шотландия и отиването си да проповядва на канибалистичните народи от островите Нови Хебриди. Един добронамерен църковен член го оплаквал казвайки: „Канибалите, канибалите! Ти ще бъдеш изяден от канибалите!“. Без колебание Пейтън му отвърнал: „Изповядвам ти, че ако мога да живея и даумра, служейки на моя Господ Исус Христос, за мен няма никакво значение дали ще бъда изяден от канибали или от червеи. Защото, в онзи велик ден на възкресението, тялото ми ще възкръсне, също както и вашите по подобие на нашия възкресен изкупител!“ [vi]

 

Христос възкръсна![i]Morgan, R. J. (2000). Nelson’s complete book of stories, illustrations, and quotes (electronic ed.) (246). Nashville: Thomas Nelson Publishers.

[ii]Evans, T. (2009). Tony Evans’ book of illustrations: Stories, quotes, and anecdotes from more than 30 years of preaching and public speaking (260). Chicago, IL: Moody Publishers.

[iii]Morgan, R. J. (2000). Nelson’s complete book of stories, illustrations, and quotes (electronic ed.) (188). Nashville: Thomas Nelson Publishers.

[iv]Hobbs, H. H. (1990). My favorite illustrations (126). Nashville, TN: Broadman Press.

[v]Morgan, R. J. (2000). Nelson’s complete book of stories, illustrations, and quotes (electronic ed.) (246). Nashville: Thomas Nelson Publishers.

[vi]Green, M. P. (1989). Illustrations for Biblical Preaching : Over 1500 sermon illustrations arranged by topic and indexed exhaustively (Revised edition of: The expositor’s illustration file). Grand Rapids: Baker Book House.

Сподели във Фейсбук...