ДИСЦИПЛИНАТА ДА СЕ СРЕЩАМЕ С БОГА

По идея на Dr. Wayne J. Gerber

За христовият ученик е важно да участва заедно с другите ученици в живота на църквата, но за него също така е важно да поддържа връзка с Бога също така и като отделен вярващ. В това поучение ние ще се концентрираме върху личното взаимоотношение на вярващия с Бога. За да опознаеш и обикнеш някого дълбоко, ти се нуждаеш да прекарваш качествено време с него. Така че, днес ще говорим за нуждата да прекарваме лично време с Бога, ползите от това. Ще видим и кога и къде други хора, описани в Библията са имали тяхното лично общение с Бога и ще помислим върху това как ние самите можем да практикуваме прекарване на лично време с Бога.

 РАЗВИВАНЕ НА ЛИЧНО ВЗАИМООТНОШЕНИЕ С БОГА

В Марко 1:35 виждаме примера на нашия Господ Исус Христос:

35 И сутринта, когато беше още тъмно, стана и излезе, и отиде в уединено място, и там се молеше.

Какво ни подсказва Исус с примера си? Първо, явно за самия Него, докато беше в плът, личното общение беше нещо изключително важно. Исус ставаше рано, усамотяваше се и се молеше. По този начина Той получаваше водителство от Отец и духовна сила за изпълнение на служението Си.

В Ефесяни 6:10 ап. Павел ни казва:

10 Най-после, заяквайте в Господа и в силата на Неговото могъщество.

Как личното време, прекарано с Бога би ни помогнало да изпълняваме този стих? Личното общение с Бога ни зарежда с Божията сила!

Времето прекарано насаме с Бога ни помага да Го опознаем по-добре.

Какво ни подсказват всички тези стихове?

ПОЛЗИТЕ ОТ ПРЕКАРВАНЕ НА ЛИЧНО ВРЕМЕ С БОГА

Какво ще се случи ако отделим време за Бога?

1. Жаждата на душата ни за Бога ще бъде утолена (Псалом 42:1-2).

1 Както еленът пъхти за водните потоци,
Така душата ми въздиша за Тебе, Боже.
2 Жадна е душата ми за Бога, за живия Бог;
Кога ще дойда и ще се явя пред Бога?

2. Молитвата ни ще бъде чута и ние ще имаме бодрост и дръзновение в душата си (Псалом 138:3).

3 В деня, когато извиках, Ти ме послуша;
Ободрил си ме със сила в душата ми.

3. Личното време с Бога, четенето на Словото Му е като духовна закуска за душата ни. Чрез него ние приемаме от Бога духовен живот (Матей 4:3-4).

3 И тъй изкусителят дойде и Му рече: Ако си Божий Син заповядай тия камъни да станат хлябове. 4 А Той в отговор каза: Писано е: “Не само с хляб ще живее човек, но с всяко слово, което излиза от Божиите уста.

4. Прекарването на лично време с Бога ще доведе до задълбочаване на любовта ни към Него и по-добро изпълнение на заповедта да обичаме Бога и ближния си (Матей 22:35-40).

35 И един от тях, законник, за да Го изпита, зададе Му въпрос: 36 Учителю, коя е голямата заповед в закона? 37 А Той му рече: “Да възлюбиш Господа твоя Бог с цялото си сърце, с цялата си душа и с всичкия си ум”. 38 Това е голямата и първа заповед. 39 А втора, подобна на нея, е тая: “Да възлюбиш ближния си, както себе си”. 40 На тия две заповеди стоят целият закон и пророците.

5. Личното време с Бога ще ни помогне да се подготвим да срещнем атаките на нашите духовни врагове през този ден (Ефесяни 6:11-12).

11 Облечете се в Божието всеоръжие, за да можете да устоите срещу хитростите на дявола. 12 Защото нашата борба не е срещу кръв и плът, но срещу началствата, срещу властите, срещу всесветските управители на тъмнината, срещу духовните сили на нечестието в небесните места.

6. Личното време с Бога ще ни помогне да поддържаме правилни нашите приоритети и да мислим повече за горното, а не за земното (Филипяни 3:1-2).

1 И тъй, ако сте били възкресени заедно с Христа, търсете това, което е горе, гдето седи Христос отдясно на Бога. 2 Мислете за горното, а не за земното;

И така, какви ще бъдат някои от ползите, ако решим да посветим част от времето си за лично общение са Бога?

 1. Душата ни ще бъде напоена със Святия Дух;
 2. Молитвите ни ще бъдат чути;
 3. Ще се радваме на бодрост и дръзновение в душата си;
 4. Ще имаме дневната си порция Божие Слово чрез което да живеем;
 5. Любовта ни към Бога и към хората около нас ще се задълбочи;
 6. Ще бъдем подготвени за атаките на силите на поднебесната;
 7. Приоритетите ни няма да бъдат объркани, а правилно подредени.

КОГА ДА ИМАМЕ НАШЕТО ЛИЧНО ОБЩЕНИЕ С БОГА?

В самото начало видяхме, че Исус се усамотяваше с Отец рано сутрин (Марко 1:35; Лука 4:42). Псалом 5:3 виждаме, че и псалмопевецът се среща с Бог по същото време – „на ранина”.

3 Господи, на ранина ще чуеш гласа ми;
На ранина ще отправям молитвата си към Тебе, и ще очаквам.

В Псалом 67:16-17 виждаме Давид да се моли три пъти на ден – сутрин, обед и вечер.

16 Но аз към Бога ще извикам;
И Господ ще ме избави.
17 Вечер и заран и на пладне ще се оплаквам и ще стена;
И Той ще чуе гласа ми.

В Лука 6:12 виждаме, че когато трябваше да се вземат важни решения, като например изборът на ученици, Исус да прекарваше по цяла нощ в молитва към Бога.

12 През ония дни Исус излезе на бърдото да се помоли, и прекара цяла нощ в молитва към Бога.

В Деяния 17:11 виждаме, че Христовите ученици изследваха писанията „всеки ден”.

11 И беряните бяха по-благородни от солунците, защото приеха учението без всякакъв предразсъдък, и всеки ден изследваха писанията да видят дали това е вярно.

И така, кога е най-доброто време за приближаване при Бога? Винаги. В Ефесяни 6:18-20 се казва:

18 молещи се в Духа на всяко време с всякаква молитва и молба, бидейки бодри в това с неуморно постоянство и моление за всичките светии

Но, може би най-добре е сутрин рано, преди да сме се захванали с трудовете на деня. Това, което е по-важно, обаче, е не кое време от деня си ще отделим за Бога, а това да бъдем постоянни – както молитвата, така и четенето на Словото да бъде за нас ежедневна практика, нещо, което правим всеки ден.

КЪДЕ ДРУГИ СА ПРЕКАРВАЛИ ЛИЧНО ВРЕМЕ С БОГА?

1. Всред природата

В Битие 24:63 виждаме привечер Исаак да размишлява излязъл на полето – на открито, всред природата.

63 И като излезе Исаак, за да размишлява на полето привечер, подигна очи и видя, и, ето, камили се приближаваха.

2. В скришната ни стаичка

В Матей 6:6 Исус ни насърчава да влезем в „скришната си стаичка”.

6 А ти, когато се молиш, влез във вътрешната си стаичка, и като си затвориш вратата, помоли се на своя Отец, Който е в тайно; и Отец ти, Който вижда в тайно, ще ти въздаде [на яве].

3. На усамотено място извън града

В Матей 14:23 виждаме Исус да се моли „на бърдото” – на високо място извън града.

23 И като разпусна народа, изкачи се на бърдото да се помоли насаме. И като се свечери, Той беше там сам.

За нас в Долно Езерово, това разбира се е трудно, понеже няма никакъв хълм наоколо, но ако човек се изкачи да се моли на високо място, той може да види нещата в перспектива и да достигне до по-далечни хоризонти в молитвата си.

4. На просторно място

В Деяния 10:9 виждаме Петър да се моли на „къщния покрив”.

9 А на следния ден, когато те пътуваха и наближаваха до града, около шестия час Петър се качи на къщния покрив да се помоли.

Разбира се, когато говорим за „къщния покрив”, трябва да имаме в предвид, че това не беше покрив на българска къща – наклонен и покрит с керемиди. Архитектурата на къщите в Палестина е по-различна. Техните покриви са равни и вечерно време хората са се разполагали върху тях, тъй там е било хладно и приятно.

Къде е добро място да прекарваме време с Бога? Бих казал, че за всеки това е различно. Общото при всички тези случаи, обаче, е едно. Тези хора изключваха всякакви външни дразнители – като телефони и други подобни и се усамотяваха с Бога.

КАКВО ДА ПРАВИМ ПО ВРЕМЕ НА ЛИЧНОТО НИ ОБЩЕНИЕ С БОГА?

Как да прекарваме личното си време с Бога?

1.    Изповед

Едно от най-важните неща, които да правим по време на личното ни време с Господа е да изповядваме греховете си. Няма човек, който да не греши, но изповядания грях е простен грях. В Притчи 28:13 се казва:

13 Който крие престъпленията си няма да успее, А който ги изповяда и оставя ще намери милост.

Затова и ап. Йоан казва в 1 Йоаново 1:6-9:

6 Ако речем, че имаме общение с Него, а ходим в тъмнината, лъжем и не действуваме според истината. 7 Но ако ходим в светлината, както е Той в светлината, имаме общение един с друг, и кръвта на Сина Му Исуса [Христа] ни очиства от всеки грях. 8 Ако речем, че нямаме грях, лъжем себе си, и истината не е в нас. 9 Ако изповядваме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете, и да ни очисти от всяка неправда.

2.    Изпълване със Святия Дух и търсене на водителство от Него.

В Псалом 37:7 се казва:

7 Облегни се на Господа, и чакай Него;

Какво ни подсказва този стих? Нашият живот не трябва да бъде живян с наша сила, а с Божията благодат. Но, Бог ще ни даде благодатта си само, ако живеем живота си по неговата воля. Това означава да чакаме докато видим накъде върви Той и след това да тръгнем в същата посока. В Исая 40:30-31 се казва:

30 Даже младите ще отслабнат и ще се уморят.
И отбраните момци съвсем ще паднат;
31 Но ония, които чакат Господа, ще подновят силата си,
Ще се издигат с крила като орли,
Ще тичат и няма да се уморят,
Ще ходят и няма да отслабнат.

Тези стихове ни подсказват, че ние трябва да бъдем като платноходи, които чакат да видят накъде задухва вятъра на Святия Дух и тръгват в същата посока.

3.    Хваление

Освен да чакаме Господа и да търсим водителството на Святия Дух, други две полезни нещо, което можем да правим по време на личното ни общение с Бога са да го хвалим (с думи или с песни) и да размишляваме за Него и Неговите неща. В Псалом 104:33-34 се казва:

33 Ще пея Господу докато съм жив;
Ще славословя моя Бог докле съществувам.
34 Да Му бъде приятно моето размишление;
Аз ще се веселя в Господа.

4.    Зареждане с Божието Слово

Зареждането със Слово е също така изключително важно. Както свещениците трябваше всеки ден да слагат дърва на олтара и да поддържат огъня в скинията, така и ние трябва всеки ден да разпалваме огъня на вярата си със стихове от Словото. В Псалом 119:11 се казва:

11 В сърцето си опазих Твоето слово
За да не ти съгрешавам.

5.    Ходатайство

Друго, което да правим по време на личното си време с Бога е да ходатайстваме. В 1 Тимотей 2:1-2 се казва:

1 И тъй, увещавам, преди всичко, да отправяте молби, молитви, прошения, благодарения за всичките човеци, 2 за царе и за всички, които са високопоставени, за да поминем тих и спокоен живот в пълно благочестие и сериозност.

Така че, кои са някои от нещата които да правим по време на нашето лично време с Господа?

 1. Изповядване на греховете
 2. Търсене на водителство от Бога
 3. Хваление и поклонение
 4. Зареждане със Словото
 5. Ходатайствена молитва

Как да приложим всичко това, което научихме днес? Като започнем да отделяме време за лично общение с Бога. Можем да започнем с 15 минути сутрин – пет минути хваление, пет минути четене и пет минути молитва. Ако не можете да отделите 15 минути, отделете поне 5. Защото дори и пет минути на лично общение ще имат значение в духовния ви растеж като ученици на Христос. Ако пропуснете един ден, продължете на следващия. Важното е никога да не спираме. Искам да ви насърча, обаче, че с течение на времето това ще се превърне в един добър навик, който ще бъде едно истинско благословение за нас. Това е изключително важно, защото личното време с Господа е пулса на Християнина. Без него човек рано или късно отпада.

Сподели във Фейсбук...