ДИСЦИПЛИНАТА ДА ПРАВИМ ДОБРО

От ученикът на Исус се очаква да прави избори, които са правилни и добри. Старият живот на егоизъм и грешни действия е изоставен. Новият живот се живее в подчинение на Писанията, които ни казват как християните трябва да живеят. В този урок ние ще започнем със стандарта на поведение, който Исус е преподавал. След това ще разгледаме живота, които е правилен и добър, нуждата да прощаваме на другите, как да живеем в подчинение на Исус, и резултата от правенето на добри неща.

1. Стандартът на поведение, който учи Исус.

а. Матей 7:12

12 И тъй, всяко нещо, което желаете да правят човеците на вас, така и вие правете на тях; защото това е същината на закона и пророците.

б. Яков 4:17

17 Прочее, ако някой знае да прави добро и го не прави, грях е нему.

Какви са видовете действия, които се очакват от нас?

2. Да правиш това, което е правилно и добро.

а. Филипияни 2:14

14 Вършете всичко без роптание и без препиране,

б. Колосяни 1:9-12

9 Затуй и ние, от деня, когато чухме за това, не преставаме да се молим за вас и да искаме от Бога да се изпълните с познанието на Неговата воля чрез пълна духовна мъдрост и проумяване, 10 за да се обхождате достойно за Господа, да Му угаждате във всичко, като принасяте плод във всяко добро дело и като растете в познаването на Бога; 11 подкрепявани с пълна сила, според Неговото славно могъщество, за да издържите и дълготърпите всичко с радост; 12 като благодарите на Отца, Който ни удостои да участвуваме в наследството на светиите в светлината;

в. Колосяни 3:12-17

12 И тъй, като Божии избрани, свети и възлюбени, облечете се с милосърдие, благост, смирение, кротост, дълготърпение. 13 Претърпявайте си един друг, и един на друг си прощавайте, ако някой има оплакване против някого; както и Господ е простил вам, така прощавайте и вие. 14 А над всичко това облечете се в любовта, която свързва всичко в съвършенството. 15 И нека царува в сърцата ви Христовият мир, за който бяхте и призвани в едно тяло; и бъдете благодарни. 16 Христовото слово да се вселява във вас богато; с пълна мъдрост учете се и увещавайте се с псалми и химни и духовни песни, като пеете на Бога с благодат в сърцата си. 17 и каквото и да вършите, словом или делом, вършете всичко в името на Господа Исуса, благодарящи чрез Него на Бога Отца.

г. 1 Тимотей 4:12

12 Никой да не презира твоята младост; но бъди на вярващите пример в слово, в поведение, в любов, във вяра, в чистота.

д. Яков 3:18

18 А плодът на правдата се сее с мир от миротворците.

е. Яков 4:10

10 Смирявайте се пред Господа, и Той ще ви възвишава.

ж. 1 Петрово 1:15

15 но, както е свет Тоя, Който ви е призовал, така бивайте свети и вие в цялото си държане;

з. 2 Петрово 1:5-9

5 то по самата тая причина положете всяко старание и прибавете на вярата си добродетел, на добродетелта си благоразумие, 6 на благоразумието си себеобуздание, на себеобузданието си твърдост, на твърдостта си благочестие, 7 на благочестието си братолюбие, и на братолюбието си любов. 8 Защото ако тия добродетели се намират у вас и изобилват, те ви правят да не сте безделни нито безплодни в познанието на нашия Господ Исус Христос. 9 Но оня, у когото те не се намират, е сляп, късоглед, и е забравил, че е бил очистен от старите си грехове.

и. 1 Йоаново 3:3

3 И всеки, който има тая надежда на Него, очиства себе си, както е Той чист.

Какви правилни и добри действия се очакват от нас?

3. Необходимостта да прощаваме на другите.

а. Матей 6:14-15

14 Защото, ако вие простите на човеците съгрешенията им, то и небесният ви Отец ще прости на вас. 15 Но ако вие не простите на човеците съгрешенията им, то и вашият Отец няма да прости вашите съгрешения.

б. Матей 18:21-22

21 Тогава Петър се приближи и Му рече: Господи, до колко пъти, като ми съгреши брат ми, да му прощавам? до седем пъти ли? 22 Исус му рече: Не ти казвам: До седем пъти – до седемдесет пъти по седем.

в. Марк 11:25

25 И когато се изправите на молитва, прощавайте, ако имате нещо против някого, за да прости и Отец ви, Който е на небесата, вашите прегрешения.

г. Ефесяни 4:32

32 а бивайте един към друг благи, милосърдни; прощавайте си един на друг, както и Бог в Христа е простил на вас.

Какво научаваме от тези стихове относно прощаването на другите?

4. Как да живееш в подчинение на Исус?

а. Йоан 14:21

21 Който има Моите заповеди и ги пази, той Ме люби; а който Ме люби ще бъде възлюбен от Отца Ми, и Аз ще го възлюбя, и ще явя Себе Си нему.

б. 2 Коринтяни 5:17

17 За туй, ако е някой в Христа, той е ново създание; старото премина; ето, [всичко] стана ново.

в. 2 Коринтяни 10:3-5

3 Защото, ако и да живеем в плът, по плът не воюваме. 4 Защото оръжията, с които воюваме, не са плътски, но пред Бога са силни за събаряне крепости. 5 Понеже събаряме помисли и всичко, което се издига високо против познанието на Бога, и пленяваме всеки разум да се покорява на Христа.

г. Колосяни 2:6.7

6 И тъй, както сте приели Христа Исуса, Господа, така и се обхождайте в Него, 7 вкоренени и назидавани в Него, утвърждавани във вярата си, както бяхте научени, и изобилващи [в нея с] благодарение.

д. 2 Тимотей 2:19

19 Но твърдата основа, положена от Бога, стои, имайки тоя печат: Господ познава Своите Си, и: Всеки, който изповяда Господното име, да отстъпи от неправдата.

е. Яков 2:10

10 Защото, който опази целия закон, а съгреши в едно нещо, бива виновен във всичко.

ж. 1 Петър 2:19

19 защото това е благоугодно, ако някой от съзнанието за Бога претърпява оскърбления, като страда несправедливо.

Какво научаваме от тези стихове относно живот в подчинение на Исус?

5. Какво получаваме за правенето на правилни и добри неща.

 а. 1 Коринтяни 9:24-25

 24 Не знаете ли, че, които тичат на игрището, всички тичат, а само един получава наградата? Така тичайте, щото да я получите. 25 И всеки, който се подвизава, се въздържа от всичко. Те вършат това за да получат тленен венец, а ние нетленен.

б. Галатяни 6:9-10

9 Да не ни дотегнува да вършим добро; защото, ако се не уморяваме, своевременно ще пожънем. 10 И тъй, доколкото имаме случай, нека струваме добро на всички, а най-вече на своите по вяра.

в. Ефесяни 6:7-8

7 и слугувайте с добра воля като на Господа, а не на човеци; 8 понеже знаете, че всеки слуга или свободен, ще получи от Господа същото добро каквото върши.

г. 2 Тимотей 4:7-8

7 Аз се подвизах в доброто войнствуване, попрището свърших, вярата опазих; 8 отсега нататък се пази за мене венецът (правдата), който Господ, праведният Съдия, ще ми въздаде в оня ден; и не само на мене, но и на всички, които са обикнали Неговото явление.

Какви награди може верният ученик на Исус да очаква да получи?

 

Сподели във Фейсбук...