ДИСЦИПЛИНАТА ДА ДАВАМЕ

Този урок е за това да споделяме това, което имаме с другите. Бог е дал на всеки един от нас някакви притежания. Някои хора имат много неща и много пари, докато други имат само няколко неща и много малко пари. Въпреки това, Бога очаква от всички нас ние да бъдем готови да споделяме с другите това, което имаме – независимо дали то е много или малко. Исус желае да използваме притежанията си за да се подготвим за нашия бъдещ живот с Него. В този урок ние ще научим:

 1. Какво казва Исус за даването?
 2. Колко да даваме?
 3. Правилното отношение на даващия
 4. Божиите обещания към дарителя
 5. Резултатът от даването за Божието дело в този свят.

КАКВО КАЗВА ИСУС ЗА ДАВАНЕТО?

 • Матей 5:42   На кого трябва да даваме?

42 Дай на оногова, който проси от тебе; и не се отвръщай от оногова, който ти иска на заем.

 •  Матей 22:21   Какво трябва да дадем на Бог?

15 Тогава фарисеите отидоха и се съветваха как да Го впримчат в говоренето Му. 16 И пращат при Него учениците си, заедно с Иродианите, да кажат: Учителю, знаем, че си искрен, учиш в истина Божия път и не Те е грижа от никого, защото не гледаш на лицето на човеците. 17 Кажи ни, прочее: Ти как мислиш? Право ли е да даваме данък на Кесаря, или не? 18 А Исус разбра лукавството им, и рече: Защо Ме изпитвате, лицемери? 19 Покажете ми данъчната монета. И те Му донесоха един пеняз. 20 Той им каза: Чий е този образ и надпис? 21 Казват му: Кесарев. Тогава им казва: Като е тъй, отдавайте Кесаревите на Кесаря, а Божиите на Бога.  22 И като чуха това, те се зачудиха, и оставяйки Го, си отидоха.

Какво научаваме тук за споделянето на това, което имаме?

КОЛКО ДА ДАВАМЕ?

 • Матей 10:42   Има ли нещо, което да е твърде малко за даване?

42 И който напои един от тия скромните само с една чаша студена вода, в име на ученик, истина ви казвам, никак няма да изгуби наградата си.

 • Марко 12:41-44   Колко даде бедната вдовица?

41 И като седна Исус срещу съкровищницата, гледаше как народът пускаше пари в съкровищницата; и мнозина богаташи пускаха много. 42 А една бедна вдовица дойде и пусна две лепти, сиреч, един кодрант. 43 И повика учениците Си и каза им: Истина ви казвам, тая бедна вдовица пусна повече от всичките, които пускат в съкровищницата; 44 защото те всички пускат от излишъка си, а тя от немотията си пусна всичко що имаше, целия си имот.

 •  Деяния 4:32-35 Колко желаеха тези хора да споделят?

32 А множеството на повярвалите имаше едно сърце и душа; и ни един от тях не казваше, че нещо от имота му е негово, но всичко им беше общо. 33 И апостолите с голяма сила свидетелствуваха за възкресението на Господа Исуса; и голяма благодат почиваше над всички тях. 34 Па и никой от тях не беше в лишение; защото всички, които бяха стопани на ниви или на къщи, продаваха ги, и донасяха цената на продаденото, 35 и слагаха я при нозете на апостолите; и раздаваше се на всекиго според колкото имаше нужда.

 •  Римляни 12:8   Колко трябва да допринасяме за посрещането на нуждите на другите?

8 ако увещава, в увещаването; който раздава, да раздава щедро; който управлява, да управлява с усърдие; който показва милост, да я показва доброволно.

 • 1 Коринтяни 16:1-2 Колко пари трябва да даваме?

1 А колкото за събирането на милостинята за светиите, правете и вие както наредих в галатийските църкви. 2 В първия ден на седмицата всеки от вас да отделя според успеха на работите си, и да го има при себе си, за да не стават събирания, когато дойда.

 • 2 Коринтяни 9:6 Каква е връзката между сеенето и жъненето?

6 А това казвам, че който сее оскъдно, оскъдно ще и да пожъне; а който сее щедро, щедро ще и да пожъне.

Какво казва Библията за сумата, която да даваме?

С КАКВО ОТНОШЕНИЕ ДА ДАВАМЕ?

 • Лука 3:10-11   Какво е нашето задължение към хора, които нямат дрехи или храна?

10 И множествата го питаха, казвайки: Тогава какво да правим? 11 А той в отговор им рече: Който има две ризи, нека даде на този, който няма; и който има храна, нека прави същото.

 • 2 Коринтяни 9:7 Какво отношение ни се предлага тук?

7 Всеки да дава според както е решил в сърцето си, без да се скъпи, и не от принуждение; защото Бог обича онзи, който дава на драго сърце.

 • Галатяни 6:2 Чии товари и теготи трябва да носим?

2 Един другиму теготите си носете, и така изпълнявайте Христовия закон.

 •  1 Йоаново 3:17-18 Какво отношение ни се подсказва тук?

17 Но ако някой, който има световните блага, вижда брата си в нужда, а заключи сърцето си от него, как ще пребъдва в него любов към Бога? 18 Дечица, да не любим с думи нито с език, но с дело и в действителност.

Какво трябва да бъде нашето отношение когато споделяме благата си с другите?

БОЖИИТЕ ОБЕЩАНИЯ КЪМ ДАВАЩИЯ

 • Матей 6:31-33   Какво ще ни даде Бог на нас?

31 И тъй не се безпокойте, и не думайте: Какво ще ядем? или: Какво ще пием? или: Какво ще облечем? 32 (Защото всичко това търсят езичниците), понеже небесният ви Отец знае, че се нуждаете от всичко това. 33 Но първо търсете Неговото царство и Неговата правда; и всичко това ще ви се прибави.

 • 2 Коринтяни 9:8-11 Колко ще ти даде Бог?

8 А Бог е силен да преумножи на вас всякакво благо, така щото, като имате всякога и във всичко това, което е достатъчно във всяко отношение, да изобилвате във всяко добро дело;

9 както е писано: –
“Разпръсна щедро, даде на сиромасите,
Правдата му трае до века”.

10 А Тоя, Който дава семе на сеяча и хляб за храна, ще даде и ще умножи вашето семе за сеене, и ще прави да изобилват плодовете на вашата правда, 11 та да бъдете във всяко отношение богати във всякаква щедрост, която чрез вашето служение произвежда благодарение на Бога.

 • Ефесяни 3:20 Какво може да направи Бог?

20 А на Този, Който, според действуващата в нас сила, може да направи несравнено повече, отколкото искаме или мислим, 21 на Него да бъде слава в църквата и в Христа Исуса във всичките родове от века до века. Амин.

 • 2 Петрово 1:3-4 Колко ще ни даде Бог?

3 Понеже Неговата божествена сила ни е подарила всичко що е потребно за живота и за благочестието, чрез познаването на Този, Който ни е призовал чрез Своята слава и сила; 4 чрез които се подариха скъпоценните нам и твърде големи обещания, за да станете чрез тях участници на божественото естество, като сте избягали от произлязлото от страстите разтление в света;

Кои са някои от обещанията, които Бог дава на даващите?

РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ЩЕДРОТО ДАВАНЕ

 • Матей 6:19-21 Какво трупа нашето даване за нас на небето?

19 Недейте си събира съкровища на земята, гдето молец и ръжда ги изяжда, и гдето крадци подкопават и крадат. 20 Но събирайте си съкровища на небето, гдето молец и ръжда не ги изяжда, и гдето крадци не подкопават нито крадат; 21 защото гдето е съкровището ти, там ще бъде и сърцето ти.

 •  Лука 6:38 Какво ще получиш, ако даваш?

38 давайте, и ще ви се дава; добра мярка, натъпкана, стърсена, препълнена ще ви дават в пазухата; защото с каквато мярка мерите, с такава ще ви се отмерва.

 •   Лука 12:32-33 Какво се случва, когато даваме на бедните?

32 Не бой се, малко стадо, защото Отец ви благоволи да ви даде царството. 33 Продайте имота си и давайте милостиня; направете си кесии, които не овехтяват, неизчерпаемо съкровище на небесата, гдето крадец не се приближава, нито молец изяжда.

 •  Филипяни 4:14-19 Какво снабдява Бог когато даваме?

14 Но сторихте добре, като взехте участие в скръбта ми. 15 А и вие, филипяни, знаете, че когато излязох от Македония и почнах делото на благовестието, ни една църква, освен едни вие, не влезе във връзка с мене за даване и вземане; 16 защото и в Солун един-два пъти ми пращахте за нуждата ми. 17 Не че искам подаръка, но искам плода, който се умножава за ваша сметка. 18 Но получих всичко, и имам изобилно; наситих се като получих от Епафродита изпратеното от вас, благоуханна миризма, жертва приятна, благоугодна на Бога. 19 А моят Бог ще снабди всяка ваша нужда според Своето богатство в слава в Христа Исуса.

 •  1 Тимотей 6:17-19 Какво ще стане с щедрия дарител?

17 На ония, които имат богатството на тоя свят, заръчвай да не високоумствуват, нито да се надяват на непостоянното богатство, а на Бога, Който ни дава всичко изобилно да се наслаждаваме; 18 да струват добро, да богатеят с добри дела, да бъдат щедри, съчувствителни, 19 да събират за себе си имот, който ще бъде добра основа за в бъдеще, за да се хванат за истинския живот.

 •  1 Петрово 1:4 Какво ще наследи щедрия дарител?

3 Благословен да бъде Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос, Който според голямата Си милост ни възроди за жива надежда чрез възкресението на Исуса Христа от мъртвите, 4 за наследство нетленно, неоскверняемо, и което не повяхва, запазено на небесата за вас, 5 които с Божията сила сте вардени чрез вяра за спасение, готово да се открие в последно време.

Какво очаква в бъдещето щедрия дарител?

ПРИЛОЖЕНИЕ – Когато даваме щедро, Бог обещава да посрещне всички наши нужди, но Той не ни обещава да посрещне всичките ни прищевки. Ние не трябва да даваме за Божията кауза само защото желаем да получим нещо в замяна на  нашето даване. Даването е акт на любов. Ние даваме, защото сме благодарни за това, което Бог е дал на нас. От благодарни сърца ние споделяме това, което имаме с другите. Помислете си за някого, за когото знаете, че е в нужда. Пригответе дарението си и му го дайте или му го изпратете.

Сподели във Фейсбук...