В ХРИСТОС

Увод: Бог е този, който ни е поставил “в Христос” . Трябва да сме сигурни, че сме в Него /1 Коринтяни 1:30/!

“А от Него сте вие в Христа Исуса…”

Какво от това, че сме в Христос? Ето един кратък каталог на 11 богатства и превилегии, които ни принадлежат в Христос:

1. Свобода от грях – В Христос ние сме свободни от греха /Римляни 6:11/.

” Така и вие считайте себе си за мъртви към греха, а живи към Бога в Христа Исуса.”

2. Нова природа – В христос ние имаме нова природа /2 Коринтяни 5:17/.

“За туй, ако е някой в Христа, той е ново създание; старото премина; ето, стана ново.”

3. Небесна позиция – В Христос ние имаме една нова позиция на власт /Ефесяни 2:6/.

“и, като ни съвъзкреси, тури ни да седим с Него в небесни места, в Христа Исуса.”

4. Достъп до Бога – В Христос имаме неограничен достъп до Бога /Ефесяни 2:13/.

“А сега в Христа Исуса вие, които някога сте били далеч, сте поставени близо чрез кръвта на Христа.”

5. Святият Дух – В Христос ние имаме Святия Дух /1 Иоаново 4:13/.

“По това познаваме, че пребъдваме в Него и Той в нас, гдето ни е дал от Духа Си.”

6. Благословение – В Христос ние сме благословени със всяко духовно благословение /Ефесяни 1:3/.

“Благословен да бъде Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос, Който в Христа ни е благословил с всяко духовно благословение в небесни места”

7. Утвърждаване – В Христос ние биваме утвърждавани от самия Бог /2 Коринтяни 1:21/.

“А тоя, Който ни утвърждава заедно с вас в Христа, и Който ни е помазал, е Бог.”

8. Победа – В Христос Бог непрекъснато ни води в победа /2 Коринтяни 2:14/

“Но благодарение Богу, Който винаги ни води в победително шествие в Христа, и на всяко място изявява чрез нас благоуханието на познанието на Него.”

9. Мир – В Христос ние можем да имаме мир всред бурите и изпитанията на живота /Филипяни 4:7/.

“и Божият мир, който никой ум не може да схване, ще пази стража над сърцата ви и мислите ви в Христа Исуса.

10. Изцеление – В Христос ние имаме изцеление /1 Петрово 2:24/.

“Който сам понесе в тялото Си нашите грехове на дървото, тъй щото, като сме умрели за греховете, да живеем за правдата; с Чиято рана вие оздравяхте.”

11. Снабдяване – В Христос имаме снабдяване /Филипяни 4:19/.

“А моят Бог ще снабди всяка ваша нужда според Своето богатство в слава в Христа Исуса.”

Заключение: Всички тези скъпоценности са част от “неизследимото Христово богатство”. Те съставляват всичко, от което се нуждаем. Но, ще са наши само при едно условие – пребъдване в Него /Йоана 15:4/

“Пребъдвайте в Мене, и Аз във вас. Както пръчката не може да даде плод от самосебе си, ако не остане на лозата, така и вие не можете, ако не пребъдете в Мене.”

Сподели във Фейсбук...