ПРЕОБРАЗЕНИ ОТНОШЕНИЯ

Филипяни 2:1-8

Тази проповед е част от сериите за преобразяването, което Бог извършва с нас. Ние започнахме тези серии с Римляни 12:2 – там където се говори за обновяване на ума. Днес ние ще се придвижим от ума към сърцето. Ще говорим за това как Исус преобразява нашите взаимоотношения. Цялата публикация “ПРЕОБРАЗЕНИ ОТНОШЕНИЯ”

ПРЕОБРАЗЕНИ УМОВЕ

Римляни 12:2

Промяната е част от нашата култура…

Но, въпросът е, дали ние се променяме?

Нашето видение е, че в нашата църква Господ Исус променя животите ни – един по един. Той променя

  • Нашите отношения,
  • Нашите приоритети
  • Нашите постъпки
  • Нашите домове
  • Нашето бъдеще

Но, всичко започва с промяната на ума. Цялата публикация “ПРЕОБРАЗЕНИ УМОВЕ”

ЛОВЦИ НА ЧОВЕЦИ – 1

Йоан 4:1-42

В Марко 1:16-18 четем:

16 А когато минаваше край галилейското езеро, видя Симона и брата на Симона, Андрея, че хвърляха мрежи в езерото, понеже бяха рибари. 17 И рече им Исус: Вървете след Мене, и Аз ще ви направя да станете ловци на човеци.
18 И те веднага оставиха мрежите и отидоха след Него.

Ловът на човеци е метафора, която изразява благовестието. Ние не ловим човеците, за да ги направим наши роби. Ние ловим човеците, за да ги спасим от вечна смърт в Ада и огненото езеро.

Как да бъдем успешни „ловци на човеци“? Като следваме Исус, като подражаваме на него. В Йоан В Йоан 4:1-42 виждаме как Исус благовества на една жена, а чрез нея и на един цял етнос. Цялата публикация “ЛОВЦИ НА ЧОВЕЦИ – 1”

ПРЪВ ВЪВ ВСИЧКО

Колосяни 1:15-19

Как нашите съвременници виждат Исус?

  • Като велик учител.
  • Като основател на една от световните религии.
  • Като изцелител и чудотворец.
  • Като велик човек.

Всяко едно от тези определения е вярно. Но всяко едно поставя Исус на едно доста по-ниско ниво от това на което Той е. В текста който ще разгледаме ап. Павел взривява всяко разбиране за Исус като за просто човек. Той Го описва с космически термини. Ако това, което той казва е вярно, тогава Христос е достоен за нашето поклонение и служение. Ако това, което апостолът казва за Исус не е вярно, то тогава, Той си остава просто един обикновен човек. Цялата публикация “ПРЪВ ВЪВ ВСИЧКО”

ЗДРАВАТА ЦЪРКВА

Ефесяни 4:1-16

През май 2010 в Пловдив беше организирана консултация по проблемите на църковния растеж в България чиято цел беше да се потърсят отговорни решения за действие в светлината на съвременните предизвикателства. На тази консултация бяха направени презентации от различни водещи служители в мисиите, църквите и образователните институции в България като Сара Хюит от „ЗДРАВА ОСНОВА”, п-р Иван Врачев от църква „СВЕТА ТРОИЦА”, Костадин Владев от ПЕТДЕСЯТНИЯ ФАКУЛТЕТ, Спаска Панчева от „БИБЛЕЙСКА ЛИГА” и др. Символичен домакин на събитието беше Таня Петрова, бивш ректор на ВЕБИ. Цялата публикация “ЗДРАВАТА ЦЪРКВА”

КАКВО ПРАВИМ С НАШИТЕ СЪМНЕНИЯ?

Йоан 20:24-31

Томина неделя отбелязва специалното явяване на възкръсналия Исус на Тома Неверни. Тя e един добър повод да се замислим за нашите собствени съмнения и да укрепим вярата си в Христос. Ако бъдем честни, ще си признаем, че както Тома, така и ние се борим с най-различни съмнения. Цялата публикация “КАКВО ПРАВИМ С НАШИТЕ СЪМНЕНИЯ?”

ЩЕ КАЖЕШ ЛИ НАИСТИНА ВЪЗКРЪСНА?

Лука 17:11-19

33 И в същия час станаха и се върнаха в Ерусалим, гдето намериха събрани единадесетте и тия, които бяха с тях, 34 които и казаха: Господ наистина възкръснал и се явил на Симона. Цялата публикация “ЩЕ КАЖЕШ ЛИ НАИСТИНА ВЪЗКРЪСНА?”

ПРИДОБИВКИТЕ НА ДУХОВНИТЕ

Римляни 8:1-39

Спомням си как като младежи обсъждахме темата за духовността. Четяхме посланията на ап. Павел и срещахме там терминът „духовен човек”. Питахме се: „Какво значи това?”. Кои са „духовните” в църквата? Може би старите дякони… Не смеехме да се наречем „духовни”, първо, защото считахме, че да се нарече някой „духовен” би било признак на гордост. Казвахме си, че ако този и този казва, че е духовен, то той е горд. И второ, не смеехме да се наречем „духовни”, защото според нас тези, които се считаха за „духовни” – водачите на църквата – от наша гледна точка като младежи не постъпваха като много „духовни”… Цялата публикация “ПРИДОБИВКИТЕ НА ДУХОВНИТЕ”

ТАЙНИТЕ НА БОЖИЕТО ЦАРСТВО

Марко 4:1-34

1 И пак започна да поучава край езерото. И събра се при Него едно твърде голямо множество, така щото Той влезе в една ладия и седеше на езерото; а цялото множество беше на сушата край езерото. 2 И поучаваше ги много с притчи, и казваше им в поучението Си:

3 Слушайте: Ето, сеячът излезе да сее. 4 И когато сееше, някои зърна паднаха край пътя; и птиците дойдоха и ги изкълваха: 5 Други паднаха на канаристо място, гдето нямаше много пръст, и скоро поникнаха, защото нямаше дълбока почва; 6 а когато изгря слънцето, пригоряха, и понеже нямаха корен, изсъхнаха. 7 И други паднаха между тръните; и тръните пораснаха и ги заглушиха, и не дадоха плод. 8 А другите паднаха на добрата земя, и даваха плод, който растеше и се умножаваше, и принесоха кое тридесет, кое шестдесет и кое сто.

9 И каза: Който има уши да слуша, нека слуша.

10 И когато остана сам, ония, които бяха около Него с дванадесетте, Го попитаха за притчите. 11 И каза им: На вас е дадено да познаете тайната на Божието царство; а на ония, външните всичко бива в притчи; 12 тъй щото гледащи да гледат, а да не виждат, и слушащи да слушат, а да не разбират, да не би да се обърнат и да им се прости [греха].

13 И казва им: Не разбирате ли тая притча? а как ще разберете всичките притчи? 14 Сеячът сее словото. 15 А ония край пътя, гдето се сее словото, са тия, които като чуват, Сатана веднага дохожда и грабва посеяното в тях слово. 16 Също и посяното на канаристите места са тия които, като чуват словото, веднага с радост го приемат; 17 нямат, обаче, корен в себе си, но са привременни; после, като настане напаст или гонение, поради словото, веднага се съблазняват. 18 Посяното между тръните са други; те са ония, които са слушали словото; 19 а светските грижи, примамката на богатството, и пожеланията за други работи, като влязат, заглушават словото, и то става безплодно. 20 А посяното на добрата земя са тия, които слушат словото, приемат го, и дават плод, тридесет, шестдесет, и стократно.

21 И каза им: Затова ли се донася светилото, за да го турят под шиника или под леглото? Не за това ли, да го поставят на светилника? 22 Защото няма нещо тайно освен за да се яви; нито е имало нещо спотаено, освен за да излезе наяве. 23 Ако има някой уши да слуша, нека слуша. 24 Каза им тоже: Внимавайте в това, което слушате. С каквато мярка мерите ще ви се отмери, и ще ви се прибави. 25 Защото който има, нему ще се даде, а който няма от него ще се отнеме и това което има.

26 И каза: Божието царство е също, както кога човек хвърли семе в земята. 27 и спи и става нощ и ден; а как никне и расте, той не знае. 28 Земята сама по себе си произвежда, първо ствол, после клас, подир това пълно зърно в класа. 29 А когато узрее плодът, на часа изпраща сърпа, защото е настанала жетва.

30 При това каза: На какво да оприличим Божието царство? или с каква притча да го представим? 31 То прилича на синапово зърно, което, когато се посее в земята, е по-малко от всичките семена, които са на земята; 32 но когато се посее, расте, и става по-голямо от всичките злакове, и пуска големи клони, така че под сянката му могат да се подслонят небесните птици.

33 С много такива притчи им прогласяваше словото, според както можеха да слушат. 34 А без притча не им говореше; но насаме обясняваше всичко на Своите ученици.

В този текст Исус казва три притчи, които са свързани с Божието царство (ст.11;26;30). Ние знаем, че след като беше кръстен от Йоан Кръстител, Той дойде в Галилея и проповядваше благовестието. В Марк 1:15 се казва какво беше посланието на благовестието:

15 Времето се изпълни, и Божието царство наближи; покайте се и повярвайте в благовестието;

Същността на благовестието беше вестта за настъпването на Божието царство. Исус Христос проповядваше Божието царство и Той го правеше спокойно. Исус го проповядваше уверено, защото Самият Той беше Царят. И насърчението за нас, които четем това послание е, че Божието царство не е нещо, което може да се загуби, не е нещо, което може да бъде победено. Божието царство идва. Божието царство е тук (Лука 17:20-21). Божието царство ще дойде в пълнота и слава. Важното е ние да бъдем част от това царство, за да бъдем в славата на Бога, във вечността.

В тези притчи, които Исус каза в Евангелието на Марк 4 глава, ние виждаме три характеристики на Божието царство, които съдържат едно невероятно насърчение. Затова чрез тях аз искам да ви окуража, но заедно с това и да ви предизвикам към едно по-голямо посвещение на Божието дело. Цялата публикация “ТАЙНИТЕ НА БОЖИЕТО ЦАРСТВО”

ПОДГОТОВКА ЗА ОПОЗИЦИЯ И ОТХВЪРЛЯНЕ

Матей 11:1-24

Мисля, че този текст е изключително интересен, актуален и насърчителен за нас. Особено във време, когато срещаме огромна съпротива срещу евангелието, отблъскване на посланието и неприемане на истината. Целта на Христос е да ни насърчи точно при такива обстоятелства и да ни мотивира да устояваме във вярата си именно при такива условия. Цялата публикация “ПОДГОТОВКА ЗА ОПОЗИЦИЯ И ОТХВЪРЛЯНЕ”

ОТПАДНАЛИЯТ УЧЕНИК

 Йоан 6:66

По идея на Peter K. Perry

66 Поради това мнозина от учениците Му отстъпиха, и не ходеха вече с Него.

Добро утро.
Името ми не е толкова важно, но за мен пише в Библията.
Исус говори за мен.
Разбира се бих желал да имам име, което вие бихте разпознали, но… нали знаете какво казват…
“Каквото си постелеш, на това и ще легнеш.”
Може би, ако бях постъпил по различен начин тогава, можех да бъда редом с Петър и Йоан.
Ей, може би бих могъл даже да съм написал евангелие като Матей, Марко и Лука.
Но, не би.
Кой би могъл да знае.
Кой би повярвал? Цялата публикация “ОТПАДНАЛИЯТ УЧЕНИК”

ТАЙНАТА НА СОЛИДНАТА ЦЪРКВА

“Кока колата” е нещо много просто и евтино, но съставките за рецептата за “Кока кола” са тайна.

Точната рецепта на Кока-Кола е легендарна търговска тайна. Оригиналното копие на рецептата се пази в главния трезор на Сън Тръст Банк в Атланта. Съществува мит, че само двама души имат достъп до рецептата, като всеки знае само половината от нея. Истината е, че макар Кока-Кола да има правило, ограничаващо достъпа само до двама души, всеки от тях знае цялата формула (така че да не бъде изгубена при внезапна смърт на единия от тях), а има и други, които са знаели процеса на създаването ѝ. (Източник: Уикипедия)

Съставките на рецептата за солидна църква, са известни, въпреки това, обаче, те продължават да бъдат “запазена марка”. Защо? Защото, ако и да са известни, те не могат и не трябва да бъдат променяни. Цялата публикация “ТАЙНАТА НА СОЛИДНАТА ЦЪРКВА”

ПРОТИВНИЦИТЕ НА БОЖИЕТО СТАДО

Деяния 20:28-3

Оприличаването на Божия народ и църквата на стадо е често срещано сравнение в свещеното писание. Един пример е Деяния 20:26-32 където ап. Павел прави своето обръщение към ефеските презвитери. В цялата книга Деяния на апостолите това е единствената реч на ап. Павел отправена към християни. По това време той пътуваше от Коринт за Ерусалим и по пътя си спираше на местата в които имаше църкви като Филипи и Троада. В Милит беше повикал служителите на Ефес за да ги увещае и да се сбогува с тях. В това свое обръщение тоя казва:

26 Затова свидетелствувам ви в тоя ден, че аз съм чист от кръвта на всички; 27 защото не се посвених да ви изявя цялата Божия воля

Цялата публикация “ПРОТИВНИЦИТЕ НА БОЖИЕТО СТАДО”

НАШИЯТ МОЛИТВЕН ДЕВИЗ

Ефесяни 6:18-19

На ежеседмичните събрания, които имаме в нашата църква, аз често призовавам всички заедно да кажем на глас следните думи от посланието към Ефесяните:

молещи се в Духа
на всяко време
с всякаква молитва
и молба,
бидейки бодри в това
с неуморно постоянство
и моление
за всичките светии,
и за мене,
да ми се даде израз
да отворя устата си,
за да оповестя дързостно
тайната на благовестието… Цялата публикация “НАШИЯТ МОЛИТВЕН ДЕВИЗ”

МОЖЕШ ЛИ ДА БЪДЕШ УЧЕНИК НА ХРИСТОС?

Лука (14:25-35)

25 А големи множества вървяха, заедно с Него; и Той се обърна и им рече: 26 Ако дойде някой при Мене, и не намрази баща си и майка си, жена си, чадата си, братята си, и сестрите си, а още и собствения си живот, не може да бъде Мой ученик.

27 Който не носи своя кръст и не върви след Мене, не може да бъде Мой ученик.

Цялата публикация “МОЖЕШ ЛИ ДА БЪДЕШ УЧЕНИК НА ХРИСТОС?”

ВЪРХОВЕНСТВОТО НА ВЕЛИКОТО ПОРЪЧЕНИЕ

Матей 28:16-20

Представете си, че в нашия град има голям обувен завод. Ръководството на завода е инвестирало огромна сума пари в него и много, много усилия с цел заводът да започне да произвежда възможно най-добрите обувки. Пари са били изхарчени за заплати на работниците, за оборудване, за специалните машини, с които ще се работи, и за материалите, от които ще бъдат правени обувките. Заводът вече работи. Стотици работници се суетят и шетат насам-натам из завода. Машините работят на пълна пара. Работата кипи. Цялата публикация “ВЪРХОВЕНСТВОТО НА ВЕЛИКОТО ПОРЪЧЕНИЕ”

КРЪВТА НА БОЖИЯ АГНЕЦ

Откровение 5:8-10

8 И когато взе книгата, четирите живи същества и двадесетте и четири старци паднаха пред Агнето, като всеки държеше арфа и златни чаши пълни с темян, които са молитвите на светиите. 9 И пеят нова песен, думайки: Достоен си да вземеш книгата и да разпечаташ печатите й: защото си бил заклан, и със Своята кръв си изкупил за Бога човеци от всяко племе, език, люде и народ 10 и направил си ги на нашия Бог царство и свещеници; и те царуват на земята. Цялата публикация “КРЪВТА НА БОЖИЯ АГНЕЦ”

УЛОВИ МИГА ИЛИ АКО ЩЕ БОГ

 Яков 4:13-17

13 Слушайте сега вие, които казвате: Днес или утре ще отидем в еди-кой-си град, ще преседим там една година, и ще търгуваме и ще спечелим, – 14 когато вие не знаете какво ще бъде утре. Що е животът ви? Защото вие сте пара, която се явява, и после изчезва. Цялата публикация “УЛОВИ МИГА ИЛИ АКО ЩЕ БОГ”

КАК ДА СЕ ОТНАСЯМЕ МЪДРО КЪМ ДРУГИТЕ?

Яков 3:13-18

13 Кой от вас е мъдър и разумен? Нека показва своите дела чрез добрия си живот, с кротостта на мъдростта. 14 Но ако в сърцето си имате горчива завист и крамолничество, не се хвалете и не лъжете против истината. 15 Това не е мъдрост, която слиза от горе, но е земна, животинска, бесовска; 16 защото, гдето има завист и крамолничество, там има бъркотия и всякакво лошо нещо. 17 Но мъдростта, която е отгоре, е преди всичко чиста, после миролюбива, кротка, умолима, пълна с милост и добри плодове, примирителна, нелицемерна. Цялата публикация “КАК ДА СЕ ОТНАСЯМЕ МЪДРО КЪМ ДРУГИТЕ?”

НАШАТА ЖЕРТВА

Евреи 9:11-10:18

За да разберем посланието към Евреите, ние трябва да имаме представа за това през какво са преминавали неговите получатели. То най-вероятно е написано през годините от 66 до 69 и е изпратено до малка група юдейски християни, живеещи в Рим. Тези християни са преминавали през духовна криза. Сънародниците им са ги обявявали за предатели и са упражнявали натиск върху тях да се върнат към старата си вяра в Моисеевия закон с неговите ритуали и жертви. Юдаизмът бил официалната, традиционна религия на народа им. Тогава как един патриот би могъл да се отвърне от националната си религия, и то в момент в който лоялността и предаността към родината са толкова необходими? Може би са им казвали: “Каква въобще е тази ваша религия? Вие нямате първосвещеник, нямате светилище, не принасяте жертви… Как си мислите, че служите на Бога?” Авторът на Евреите, обаче, казва на своите приятели: “Това не е вярно. Ние не само, че имаме първосвещеник, но и нашият първосвещеник е по-превъзходен от юдейския, защото е Божий Син, поставен в служението си от Самия Бог. Той служи не просто в храма, а в самото небесно светилище и принесе за нас една далеч по-съвършена жертва от просто някакви си животни – еднократна саможертва, която наистина очиства греховете ни.” Може би и ние днес сме под същия натиск. И нашите сънародници ни казват: “Какво правите вие? Каква църква сте? Вие сте друговерци, вие нямате патриарх, нямате храмове с куполи и икони, не палите свещи, не подавате за умрелите, не правите курбани.” Но искам да ви насърча. Ние имаме небесен първосвещеник, който служи в небесното светилище. И Той ни кани поради жертвата, която Той е направил за нас, да пристъпваме с дръзновение в Божието присъствие. Цялата публикация “НАШАТА ЖЕРТВА”

НАШИЯТ ПЪРВОСВЕЩЕНИК

Евреи 4:14-5:10

14 И тъй, като имаме велик Първосвещеник Исуса, Божия Син, Който е преминал до най-високите небеса, нека държим това, което сме изповядали. 15 Защото нямаме такъв първосвещеник, Който да не може да състрадава с нас в нашите немощи, а имаме Един, Който е бил във всичко изкушен като нас, но пак без грях.16 Затова, нека пристъпваме с дръзновение към престола на благодатта, за да придобием милост, и да намерим благодат, която да помага благовременно.

1 Защото всеки първосвещеник, като е взет измежду човеците, се поставя да принася дарове и жертви на Бога за греховете на човеците, 2 такъв първосвещеник, който може да състрадава с невежите и заблудилите, защото и сам той е обиколен с немощ, 3 и затова е длъжен да принася жертва за греховете, както за людете, така и за себе си. 4 А както никой не взема на себе си тая почит, освен когато бъде призван от Бога, както бе Аарон, 5 така и Христос не присвои на Себе Си славата да стане първосвещеник, а Му я даде Оня, Който Му е казал:

“Ти си Мой Син.
Аз днес Те родих”;

6 както и на друго място казва:

“Ти си свещеник до века
Според чина Мелхиседеков”

7 Тоя Христос в дните и плътта Си, като принесе със силен вик и със сълзи молитви и молби на Този, Който можеше да го избави от смърт, и като биде послушан поради благоговението Си, 8 ако и да беше Син, пак се научи на послушание от това, което пострада, 9 и като се усъвършенствува, стана причина за вечно спасение за всички, които Му са послушни, 10 наречен от Бога първосвещеник според Мелхиседековия чин.

Цялата публикация “НАШИЯТ ПЪРВОСВЕЩЕНИК”